Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2024-02-21
Aktiefonder

644294 - BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom fastighetsbranschen.

Fondbolag

BlackRock Luxembourg S.A.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Fastighet

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

US Dollar (USD)

ISIN

LU0842063009

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Mark Howard-Johnson

Förvaltningserfarenhet

39 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,41 %

Avgift före rabatt

1,82 %

Typ av värdepapper

Fonden tillhör BlackRock Global Funds, ett paraplybolag registrerat i Luxemburg, auktoriserat av Commission de Surveillance du Secteur Financier som en Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS).

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−1,4 %

7,3 %

2,4 %

8,1 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

8,8 %

Omsättningshastighet, ggr

-

1,03

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1448

-

-

Sharpekvot

0,4 (0,3)

0,2 (0,4)

0,6 (0,7)

Risk

14,66 (21,46)

16,14 (20,44)

15,47 (16,73)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden är avsedd för retail investerare med förmåga att klara förluster upp till det belopp som investerats i fonden.

Mål med placeringen

Maximera avkastningen på investeringen genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar.

Innehav 2023-12-31

Normalt antal värdepapper 67 st

Pie
USA 64,0 %
Övrigt 9,0 %
Japan 8,6 %
Hong Kong 7,5 %
Storbritannien 4,0 %
Australien 3,2 %
Tyskland 1,8 %
Spanien 1,8 %

Fondkurs

151,86 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 10,37 SEK

PROLOGIS REIT INC

5,9 %

EQUINIX REIT INC

5,1 %

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC

4,5 %

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC

3,2 %

VICI PPTYS INC

3,2 %

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC

3,0 %

WELLTOWER INC

3,0 %

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

2,7 %

INVITATION HOMES INC

2,5 %

REGENCY CENTERS REIT CORP

2,5 %

Summa

35,6 %

Fondens hållbarhetsprofil från Swesif

Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg

Länk saknas

Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 14  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)

EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.

BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2

Rapportering saknas

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.