Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2023-01-31
Aktiefonder

698952 - SEB Global Aktiefond

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera globalt i marknadsnoterade bolag, med hänsyn till särskilda hållbarhetskriterier. Vi använder oss av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess där vi söker efter bolag med bl.a. hög kvalitet och gynnsam värdering.

Fondbolag

SEB Investment Management AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0000434151

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Andreas Johansson

Förvaltningserfarenhet

17 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,30 %

Avgift före rabatt

1,50 %

Övriga förhållanden

Fonden följer särskilda miljö- och hållbarhetskriterier. Andreas Johansson tog över förvaltningen för fonden 2020-01-01.

Typ av värdepapper

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

7,2 %

−7,7 %

8,7 %

11,9 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−6,5 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,76

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

170

-

-

Sharpekvot

0,5 (0,7)

0,6 (0,9)

0,9 (1,1)

Risk

17,03 (15,35)

15,36 (14,50)

13,01 (12,45)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

För kund som vill placera i globalt marknadsnoterade bolag och anser att särskilda kriterier för hållbarhet är viktigt.

Mål med placeringen

Att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex, med hänsyn till hållbarhetskriterier.

Innehav 2022-12-31

Normalt antal värdepapper 194 st

Pie
Informationsteknik 21,6 %
Finans och fastighet 17,8 %
HälsovÃ¥rd 16,2 %
Industrivaror- och tjänster 11,8 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 11,1 %
Övrigt 8,4 %
Dagligvaror 7,8 %
Material 5,3 %

Fondkurs

25,97 SEK

Apple

5,4 %

Merck

2,3 %

Visa

2,1 %

Hershey

1,9 %

Texas Instruments

1,9 %

Microsoft

1,8 %

Weyerhaeuser

1,8 %

UnitedHealth Group

1,7 %

Owens Corning

1,7 %

Fiat Chrysler Automobiles NV

1,7 %

Summa

22,3 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 19  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden premierar bolag som enligt hållbarhetsmodellen får ett högt betyg. Bolag med goda förutsättningar för att hantera hållbarhetsrisker och möjligheter i relation till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter får högre betyg enligt hållbarhetsmodellen.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från utveckling, produktion och service av vapen innefattande stridsmateriel, eller viss annan militär utrustning.

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion av alkohol.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar 0 % avseende tobaksproduktion och maximalt 5 % från tobaksdistribution.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion, distribution eller service av kommersiella spel

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för produktion och investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från distribution av pornografi.

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol, gas eller olja, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som använder sig av utarmat uran till vapen vare sig det gäller produktion, utveckling eller distribution.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen. Vi har en ambition att slutföra dialogerna inom 24 månader

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete. Genom dialogerna undersöker vi sakfrågan och eventuella åtgärder. Både våra portföljförvaltare och vårt hållbarhetsteam för dialoger med bolagen. I vårt eget påverkansarbete fokuserar vi i huvudsak på svenska bolag och utvalda globala bolag.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utanför Norden samarbetar vi med andra förvaltare då vi bedömer att vi genom detta har bättre förutsättningar att nå framgång i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi använder oss av externa leverantörer i vårt påverkansarbete av bolag utanför Norden, exempelvis samarbetar vi med EOS at Federated Hermes.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi röstar i svenska bolag och i ett antal utvalda globala bolag för våra aktie- och blandfonders räkning. För våra räntefonders del sker påverkansarbetet via dialoger av ränteförvaltningen eller tillsammans med vår aktieförvaltning och vårt ESG-team.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar i ett 30-tal svenska börsbolags valberedningar. Utanför Norden är det inte vanligt förekommande med valberedningar.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar aktivt i bolagsstämmor och övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har bland annat valt in Thule mot bakgrund av deras hållbarhetsarbete. Thule har ett tydligt och transparent hållbarhetsarbete som är väl integrerat i affärsverksamheten. Bolaget arbetar aktivt för en mer hållbar leveranskedja.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har bland annat valt bort bolaget Superior Plus Corp utifrån fondens exkluderingskriterier avseende bolag som distribuerar och eller utför tjänster relaterat till fossila bränslen (olja, kol och gas).

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2021 har vi genom vårt samarbete med Access to Medicine Foundation utfört påverkansarbete mot Pfizer Inc, Johnson & Johnson och Roche för att vägleda och motivera till proaktivt arbete med att nå ut till nya marknader och därmed ge fler behövande tillgång till läkemedel.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SEB Investment Management AB beslutade om en ny Hållbarhetspolicy i slutet av 2020 som implementerades under 2021. Hållbarhetspolicyn innebär, bland annat, att samma strikta hållbarhetskriterier gäller samtliga SEB-fonder. För mer info se fondbolagets hållbarhetspolicy på www.seb.se/fondbolaget.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.