Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-25
Aktiefonder

720201 - Amundi Funds SBI FM India Equity A2

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Delfonden investerar minst 67 procent av tillgångarna i aktier och aktierelaterade instrument i företag som har sitt huvudkontor eller bedriver stor verksamhet i Indien.

Fondbolag

Amundi Luxembourg S.A.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Indien

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

US Dollar (USD)

ISIN

LU0823045413

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Yeung, Thomas

Förvaltningserfarenhet

15 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,67 %

Avgift före rabatt

2,20 %

Övriga förhållanden

Kortast rekommenderade tid för andelsinnehav är 5 år.

Typ av värdepapper

Aktier och aktierelaterade instrument.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

27,9 %

−0,4 %

11,1 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

1,1 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,29

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

8945

-

-

Sharpekvot

0,9 (0,9)

0,7 (0,8)

Risk

21,20 (21,57)

19,36 (19,73)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden vänder sig till samtliga investerare.

Mål med placeringen

Delfondens portfölj förvältning aktieurvalsmodell som välja ut de mest attraktiva aktierna utifrån tillväxtpotential och värdering

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 34 st

Pie
Finans och fastighet 29,6 %
Informationsteknik 15,3 %
Material 13,0 %
Övrigt 12,2 %
Hälsovård 11,3 %
Industrivaror- och tjänster 7,5 %
Dagligvaror 5,8 %
Telekomoperatörer 5,4 %

Fondkurs

3 153,11 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 8,57 SEK

BHARTI AIRTEL LTD

5,4 %

HCL TECHNOLOGIES LTD

5,4 %

ICICI BANK LTD

5,2 %

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD

5,0 %

HDFC BANK LTD

4,8 %

BAJAJ FINANCE LIMITED

4,8 %

INFOSYS LTD

4,7 %

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

4,4 %

SHREE CEMENT LTD

4,3 %

LARSEN & TOUBRO LTD

4,2 %

Summa

48,2 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 26  (Medel)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Hållbarhetsanalysen börjar med utvärdering av olika miljöaspekter där företag utesluts om de bryter mot Amundis interna ESG policy eller andra internationella konventioner, t ex UN Global Compact. Miljökriterierna innefattar bland annat mått som CO2 utsläpp, biologisk mångfald och vattenhantering.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Sociala aspekter som t ex mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och jämlikhet analyseras löpande och en del av det kontinuerliga hållbarhetsarbetet. Amundi agerar också som en aktiv ägare för att skapa positiv förändring genom direkt kommunikation med företag och votering på bolagsstämmor.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Genom att agera som en aktiv ägare vill Amundi bidra till en positiv utveckling som främjar bland annat aktieägarnas rättigheter, ser över styrelsens oberoende ställning och sammansättning, ersättningsnivåer och för att förebygga korruption.

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer utan följer UN PRI och UN Global Compacts tio principer. Den interna hållbarhetsanalysen betygssätter emittenter på en skala från A (högst) till G (lägst) och bolag med en G-rating utesluts även de ur investeringsuniverset.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte i bolag som inte följer vår ESG policy, vad avser internationella regler och konventioner Amundi investerar inte heller i bolag som har en negativ påverkan på miljö och samhälle.

Övrigt

 • Gäller för fondenAnnan metod som fonden tillämpar för att välja in.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi dedikerad ESG avdelning har utvecklat en rigorös metod för analys av icke-finansiella risker inom ramen för ansvarfulla investeringar. Avdelningen ansvarar också för Ägarpolicyn som beskriver arbetet kring ägarstyrning via direkt dialog med företag och votering vid bolagsstämmor.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte direkt i företag som är involverade med produktion eller försäljning av personminor, klusterbomber eller andra vapen som är förbjudna enligt Ottawa och Oslo Treaty.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte direkt i förtag som är involverade med produktion eller försäljning av personminor, klusterbomber eller andra vapen som är förbjudna enligt Ottawa och Oslo Treaty.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i spelbolag.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i pornografi.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som bryter uran.

 • Gäller för fondenGenetiskt modifierade organismer (GMO)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i GMO bolag.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi avstår från alla företag där verksamheten drivs av kolkraft eller kolbrytning och har en tröskel på mellan 25% och 50% med ingen intention av att minska andelen från kolkraft+ kolbrytning.(Detta gäller baserat på analys av företagets kommunikation eller direktkontakt med företaget).

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och följer där igenom UN PRI och de tio principerna som satts upp av UN Global Compact.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer utan följer UN PRI och UN Global Compacts tio principer. Den interna hållbarhetsanalysen betygssätter emittenter på en skala från A (högst) till G (lägst) och bolag med en G-rating utesluts även de ur investeringsuniverset.

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi har implementerat en strikt exkluderingspolicy som under 2016 medförde att 199 företag och 4 länder uteslöts ur investeringsuniverset.

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer utan följer UN PRI och UN Global Compacts tio principer. Den interna hållbarhetsanalysen betygssätter emittenter på en skala från A (högst) till G (lägst) och bolag med en G-rating utesluts även de ur investeringsuniverset.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi dedikerad ESG avdelning har utvecklat en rigorös metod för analys av icke-finansiella risker inom ramen för ansvarfulla investeringar. Avdelningen ansvarar också för Ägarpolicyn som beskriver arbetet kring ägarstyrning via direkt dialog med företag och votering vid bolagsstämmor.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi utövar aktivt ägande också via externa partners.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi utövar aktivt ägande också via externa partners.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Amundi är aktiv ägare och engagerar aktieägarna. Detta innebar att vi tar del i bolagens valberedning och i 2017 lade vi 32 443 röster på 2500 bolagsstämmor och engerade med mer an 300 bolags.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - På bolagstämmor används rösträtten i linje med Amundis Ägarpolicy med fokus på hållbarhet. Två områden som Amundi fokuserar extra på är klimathotet och växande ojämnlikheter i samhället.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.