Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-26
Räntefonder

721506 - SPP Grön Obligationsfond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Aktivt förvaltad räntefond som investerar i så kallade gröna obligationer och andra räntebärande instrument med uttalade hållbarhetsteman. Fonden placerar i huvudsak i svenska kronor, utländska innehav valutasäkras till SEK. Fonden kan ha en genomsnittlig duration på ett till fem år, normalt tre år.

Fondbolag

SPP Fonder AB

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Sverige lång och realränta

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0006763967

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Helena Lindahl

Förvaltningserfarenhet

9 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,10 %

Avgift före rabatt

0,31 %

Övriga förhållanden

Fonden har ambitiösa norm- och produktbaserade hållbarhetskriterier.

Typ av värdepapper

Gröna obligationer definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle, och omfattar exempelvis green bonds, sustainable bonds, climate bonds och social responsible bonds.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

0,1 %

1,8 %

0,8 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

2,0 %

1,0 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,44

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

6840

-

-

Sharpekvot

0,6 (0,6)

0,7 (0,6)

Risk

1,92 (2,12)

1,54 (1,87)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna obligationer nominerad i svenska kronor.

Mål med placeringen

Målet är att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid och att vara hållbar.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 121 st

Pie
Övrigt 88,1 %
Bostadskrediter 10,3 %
Stat, landsting och kommun 1,6 %

Fondkurs

105,36 SEK

DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK C COVD -GREEN

3,9 %

Nordea Hypotek AB 1.000% 2025/09/17 -5535

3,9 %

Kommuninvest I Sverige AB .6250% 2023/06/01- GREEN

2,9 %

Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND

2,7 %

Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN

2,5 %

Realkredit Danmark A/S FRN 2024/10/01 COVD- GREEN

2,4 %

Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND

2,3 %

Spb Vest Boligkr AS 20/25 FRN SEK C COVD

2,2 %

Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND

2,1 %

SR-Boligkreditt AS 19/26 ADJ C COVD

2,0 %

Summa

26,9 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar i certifierade hållbara obligationer. Målsättningen är att identifiera bolag med ett behov av finansiering som bidrar till en hållbar utveckling. Analys av bolagens/emittentens syfte med finansieringen är avgörande för valet av investeringar i fonden.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans, avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans, avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans, avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0 % avseende produktion och maximalt 5 % av intäkterna från distribution av tobak, avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0 % avseende produktion och maximalt 5 % av intäkterna från distribution av pornografi, avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Exkluderar hela sektor 10, Energi (utvinning av kol, olja och gas), avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Avser fondens investeringar i företagsobligationer.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Exkluderar 50 % eller mer av intäkterna från produktion och/eller distribution av fossila bränslen inom övriga sektorer och bolag med stora fossilreserver, bolag med mer än 100 miljoner ton Co2 i fossila reserver samt Cannabis.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Om vi misstänker överträdelse mot vår policy samlar vi in mer info och vi kan placera bolaget på observationslista. Vi har en nära dialog med bolagen om förväntningar. Beroende på resultat kan antingen exkludera bolaget eller så kan det åter vara investeringsbart.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Våra specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning & våra förvaltare har löpande dialog/möte med bolagen. Genom att aktivt ställa frågor ambitioner och aktiviteter inom området miljö & hållbarhet påverkar vi bolagen att leverera konkreta resultat och bidra till FNs hållbarhetsmål.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar) för att få större påverkanskraft.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Genom vårt samarbete med Sustainalytics och ISS.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Endast bolag som får ett hållbarhetsbetyg av oss väljs in, bolag som är ekonomiskt starka & har system för ESG-risker/möjligheter & bidrar positivt till FNs hållbarhetsmål. Under 2020 har vi bland annat valt in gröna obligationer emitterade av Ellevio, Torntor och Svenska Statens Gröna obligation.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2020 har vi exkluderat ett nytt bolag med anledning av fondens exkluderingskriterier. Vi har daglig uppföljning på samtliga innehav av en oberoende riskkontrollfunktion. Därutöver screenar vi investeringsuniverset fyra gånger per år.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2020 har vi haft 44 dialoger där huvudsyftet eller en viktig del av mötet varit dialog kring ESG frågor.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vår hållbarhetsanalys grundar sig på nästan 25 års erfarenhet inom hållbarhet. Analysen är central i kapitalförvaltningen & helt integrerad. Strategin bygger på tre metoder: exkludera, inkludera och aktivt påverka. En metod löser inte allt, det krävs kombinerade insatser för bestående förändring.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.