Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2024-07-23
Räntefonder

726117 - Skandia Obligationsfond

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i svenska obligationer. Fondens genomsnittliga löptid skall överstiga ett år.

Fondbolag

Skandia Fonder AB

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Sverige lång och realränta

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0000810863

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Alexander Onica

Förvaltningserfarenhet

28 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,12 %

Avgift före rabatt

0,40 %

Övriga förhållanden

Skandia Kapitalmarknadsfond förvaltas av Skandia Investment Management AB.

Typ av värdepapper

Fonden investerar i svenska obligationer utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha en hög kreditvärdighet samt standardiserade derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen, dvs för att effektivisera förvaltningen och/eller öka fondens avkastningspotential.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

2,3 %

5,5 %

−0,4 %

0,5 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

5,8 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,43

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1681

-

-

Sharpekvot

−0,7 (−0,4)

−0,5 (−0,2)

0,0 (0,4)

Risk

4,36 (3,96)

3,49 (3,41)

2,79 (2,79)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden passar den sparare som har en placeringshorisont på minst tre år och önskar en basplacering i svenska obligationer.

Mål med placeringen

Avkastningsmål: efter avgifter, i genomsnitt under en treårsperiod årligen uppnå samma avkastning som fondens jämförelseindex.

Innehav 2024-06-30

Normalt antal värdepapper 20 st

Pie
Bostadskrediter 47,3 %
Företagsobligationer 21,2 %
Övrigt 17,5 %
Stat, landsting och kommun 14,0 %

Fondkurs

180,35 SEK

2Y Swedish Govt Bond (OMX) Sep 24

6,6 %

5Y Stadshypotek Mort (OMX) Sep 24

5,5 %

2Y Stadshypotek Mort (OMX) Sep 24

5,0 %

Lansforsakringar Hypotek Ab 1.5% 16-sep-2026

3,9 %

5Y Swedish Govt Bond (OMX) Sep 24

3,3 %

Swedish Covered Bond Corporation 0.25% 09-jun-2027

3,2 %

10Y Swedish Govt Bond (OMX) Sep 24

2,8 %

Swedish Export Credit Corp. 0.215% 15-sep-2025

2,8 %

Nordea Hypotek Ab 3.5% 20-sep-2028

2,3 %

Swedish Covered Bond Corporation 2.0% 17-jun-2026

2,1 %

Summa

37,6 %

Fondens hållbarhetsprofil från Swesif

Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg

Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 16  (Låg)

Låg CO2-risk: Rapportering saknas

Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)

EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.

Skandia Obligationsfond

rapporterar som en artikel 8-fond.

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
Fonderna i denna kategori främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man använder för att främja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel välja in, välja bort och/eller påverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att påvisa att fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mäta olika indikatorer på investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för olika hållbarhetsfaktorer.

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Fondens hållbarhetsrelaterade förköpsinformation

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Upphandlad fond

Visar de fonder som är utvalda genom upphandling. Fonderna som väljs ut i upphandlingar uppfyller statens nya högre krav och erbjuder en konkurrenskraftig avgift. Fonderna granskas löpande för att säkerställa att den höga kvaliteten inte försämras. Även om de upphandlade fonderna är av hög kvalitet kan en positiv värdeutveckling inte garanteras. Alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det kommer att finnas både upphandlade fonder och fonder som anslutits enligt tidigare regelverk tills alla fonder är upphandlade.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.