Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-05-18
Aktiefonder

846527 - SEB Sweden Equity Fund C

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Kärnan i fondens förvaltning består av analys av enskilda bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv där hållbarhetsaspekter har en väsentlig påverkan i valet av investeringar. Bolagen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor samt integrera sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell.

Fondbolag

SEB Investment Management AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Sverige

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU0047322432

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Caroline Forsberg

Förvaltningserfarenhet

24 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,27 %

Avgift före rabatt

1,30 %

Övriga förhållanden

Fonden investerar inte i kol-, gas-, uran- eller oljeexploateringsbolag, och inte heller i energibolag som genererar energi från fossila bränslen.

Typ av värdepapper

Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−23,0 %

40,5 %

10,8 %

12,7 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

41,5 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,17

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

13383

-

-

Sharpekvot

0,8 (0,7)

0,7 (0,7)

0,8 (0,9)

Risk

20,94 (19,12)

18,22 (16,83)

15,51 (14,54)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

För kund som vill placera i marknadsnoterade bolag i Sverige och anser att särskilda kriterier för hållbarhet är viktigt.

Mål med placeringen

Att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex, med hänsyn till hållbarhetskriterier.

Innehav 2022-03-31

Normalt antal värdepapper 40 st

Pie
Industrivaror- och tjänster 39,3 %
Finans och fastighet 21,1 %
Hälsovård 15,1 %
Informationsteknik 9,7 %
Material 4,9 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 4,9 %
Övrigt 2,7 %
Dagligvaror 2,3 %

Fondkurs

133,30 SEK

Investor

9,7 %

Hexagon

6,7 %

AstraZeneca

6,0 %

Volvo

5,6 %

Atlas Copco

5,4 %

Nibe Industrier

3,5 %

Beijer Ref

3,4 %

Skandinaviska Enskilda Banken

3,3 %

Sagax

3,0 %

Alfa Laval

2,9 %

Summa

49,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 20  (Medel)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vår ambition är att välja in bolag som tydligt integrerar hållbarhet in sin affärsmodell. Inför varje investeringsbeslut utvärderar vi affärsmodellers materiella hållbarhetsrisker och möjligheter genom en kombination av egna direkta dialoger samt integration av fondbolagets egen hållbarhetsmodell.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från utveckling, produktion och service av vapen innefattande stridsmateriel, eller viss annan militär utrustning.

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion av alkohol.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar 0 % avseende tobaksproduktion och maximalt 5 % från tobaksdistribution.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion, distribution eller service av kommersiella spel.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för produktion och investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från distribution av pornografi.

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol, gas eller olja, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som använder sig av utarmat uran till vapen vare sig det gäller produktion, utveckling eller distribution.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen. Vi har en ambition att slutföra dialogerna inom 24 månader

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete. Genom dialogerna undersöker vi sakfrågan och eventuella åtgärder. Både våra portföljförvaltare och vårt hållbarhetsteam för dialoger med bolagen. I vårt eget påverkansarbete fokuserar vi i huvudsak på svenska bolag och utvalda globala bolag.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utanför Norden samarbetar vi med andra förvaltare då vi bedömer att vi genom detta har bättre förutsättningar att nå framgång i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi använder oss av externa leverantörer i vårt påverkansarbete av bolag utanför Norden, exempelvis samarbetar vi med EOS at Federated Hermes.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi röstar i svenska bolag och i ett antal utvalda globala bolag för våra aktie- och blandfonders räkning. För våra räntefonders del sker påverkansarbetet via dialoger av ränteförvaltningen eller tillsammans med vår aktieförvaltning och vårt ESG-team.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar i ett 30-tal svenska börsbolags valberedningar. Utanför Norden är det inte vanligt förekommande med valberedningar.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar aktivt i bolagsstämmor och övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har bland annat valt in Thule, som har ett tydligt och transparent hållbarhetsarbete som är väl integrerat i affärsverksamheten. Även Cary Group kan nämnas, en ledande nordisk reparatör av fordonsglas som arbetar aktivt för smartare och mer hållbara lösningar vid vindrutereparationer.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Ett av fondens exkluderingskriterier innefattar att inte investera i bolag med verksamhet inom fossila bränslen. Fonden har därför valt bort att investera i bland annat Lundin Energy då bolaget har en verksamhet med fokus på utvinning av olja och gas.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under året har vi fört hållbarhetsfokuserade dialoger för fondens räkning direkt med ett tiotal bolag. Sådana dialoger fördes exempelvis med EQT och Hexagon.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SEB Investment Management AB beslutade om en ny Hållbarhetspolicy i slutet av 2020 som implementerades under 2021. Hållbarhetspolicyn innebär, bland annat, att samma strikta hållbarhetskriterier gäller samtliga SEB-fonder. För mer info se fondbolagets hållbarhetspolicy på www.seb.se/fondbolaget.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.