Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-03-19
Aktiefonder

976506 - CB Fund - Save Earth Fund

Fondbolag

FundRock Management Company S.A.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Övriga branscher

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Euro (EUR)

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Carl Bernadotte, Marcus Grimfors, Alexander Jansson

Förvaltningserfarenhet

11 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,63 %

Avgift före rabatt

1,52 %

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

17,2 %

-5,0 %

11,2 %

8,9 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

-4,1 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,55

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

505

-

-

Fondkurs

181,49 SEK

Valutakurs

1 Euro (EUR) = 10,47 SEK

Sharpekvot

1,1 (1,5)

0,9 (1,2)

0,7 (1,1)

Risk

11,70 (9,97)

12,06 (11,30)

11,21 (11,40)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

First State Inv ICVC Stewart Asia Pacific Sustain Fd B Cap

8,4 %

American Water Works Co Inc New

4,7 %

Danaher Corp

4,4 %

Xylem Inc

4,1 %

Idex Corp

3,1 %

Ecolab Inc

3,1 %

Roper Technologies Inc

3,0 %

Pennon Group Plc

2,7 %

Spirax-Sarco Engineering Plc

2,6 %

Kingspan Group

2,5 %

Summa

38,6 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information om respektive fonds hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna för hållbarhet och koldioxid. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren själv är ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar uteslutande i bolag som verkar inom ett eller flera av områdena förnybar energi, miljöteknik respektive vatten. Fondens koldioxidintensitet mäts kvartalsvis. I fondens kvartalsrapport redovisas också vilka portföljbolag som anslutit sig till FNs 17 hållbarhetsmål.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden strävar efter att investera i bolag som verkar för att främja de mänskliga rättigheterna och undviker bolag där det föreligger risk för skadliga former av barnarbete och tvångsarbete eller orimliga arbetsförhållanden samt diskriminering av anställda p g a kön, ras eller religion.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden strävar efter att undvika bolag där det föreligger risk för korruption, utpressning och/eller bestickning definierat i FNs konvention mot korruption.

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden är Svanenmärkt vilket b l a innebär att fonden helt avstår från investeringar i vissa branscher och företag, gör en ordentlig hållbarhetsanalys av bolagen, är transparent med vilka bolag fonden investerat i samt vilket hållbarhetsarbete som gjorts.

Metod som används: Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar uteslutande i bolag som verkar inom ett eller flera av områdena förnybar energi, miljöteknik respektive vatten. Bolag väljs bort om de har verksamhet inom områden som fonden exkluderar (se nedan). Hållbarhetskriterierna implementerades vid fondstart 2008.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt

 • Gäller för fondenAnnan metod som fonden tillämpar för att välja in.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt uppfyller Svanenmärkningens kriterier.

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

 • Gäller för fondenKärnvapen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenAlkohol

 • Gäller för fondenTobak

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

 • Gäller för fondenPornografi

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

 • Gäller för fondenKol

 • Gäller för fondenUran

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte direkt i enskilda aktier i Asien p g a dålig/sämre transparens kring hållbarhetsfrågor.

Metod som används: Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  CB Fonder säljer de aktier som inte uppfyller våra interna eller externa krav.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  CB Fonder är medlem i UN PRI och SWESIF.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet