Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-21
Aktiefonder

984187 - SKAGEN Global E

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Målet är att öka avkastningen och reducera risken genom investeringar i undervärderade företag globalt och ha en balanserad branschexponering. Företagsrisk och marknadsrisk skall relatera till avkastningspotentialen.

Fondbolag

SKAGEN AS

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Norge

Valuta

Norsk Krona (NOK)

ISIN

NO0010839780

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen

Förvaltningserfarenhet

14 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,21 %

Avgift före rabatt

1,00 %

Avgiften varierar beroende på fondens resultat

Övriga förhållanden

Avkastning utöver fasta arvodet (1%) som överstiger MSCI All Country World Index skall fördelas 90/10 mellan andelsägarna och fondbolag

Typ av värdepapper

Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branchmässig balans.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

32,8 %

−1,0 %

14,9 %

13,4 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

15,7 %

14,2 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,47

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

29813

-

-

Sharpekvot

0,9 (0,9)

1,0 (1,2)

1,0 (1,3)

Risk

16,52 (15,57)

14,28 (13,05)

13,22 (11,50)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

SKAGEN Global passar för investerare som vill sprida sina placeringar över hela världen för att uppnå riskspridning.

Mål med placeringen

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad global aktieportfölj.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 31 st

Pie
Informationsteknik 29,8 %
Finans och fastighet 22,1 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 14,0 %
Industrivaror- och tjänster 12,4 %
Hälsovård 9,5 %
Telekomoperatörer 5,4 %
Dagligvaror 3,6 %
Övrigt 2,3 %
Totalt räntebärande 0,8 %

Fondkurs

2 962,66 SEK

Valutakurs

1 Norsk Krona (NOK) = 1,03 SEK

Microsoft Corp

6,1 %

Alphabet

5,4 %

JP Morgan Asset Management

4,9 %

Visa Inc

3,8 %

Mastercard Inc

3,8 %

Nasdaq

3,6 %

Abbott

3,6 %

Edwards Lifesciences

3,5 %

The Home Depot

3,4 %

DSV

3,4 %

Summa

41,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 17  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter miljöförstörande bolag samt produkter och branscher med risk för skador på samhälle, miljö och hälsa. Har begränsningar för kol, oljesand, palmolja, avskogning. Vid brott mot miljöaspekter i en befintlig investering, förs dialog för att påverka bolaget i positiv riktning.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag som bidrar till allvarliga och systematiska brott mot internationella lagar och mänskliga rättigheter. Om brott mot sociala aspekter skulle inträffa i en befintlig investering, förs dialog med bolaget för att påverka i positiv riktning. Bolag kan exkluderas om inga framsteg sker.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag med inblandning i systematisk korruption och ekonomisk brottslighet. Om bolagsstyrningen skulle försämras i en befintlig investering, förs dialog för att påverka i positiv riktning. Rösträtten vid stämmor används flitigt och målet är att rösta vid alla portföljbolagens stämmor.

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SKAGEN engagerar sig i varje enskilt bolag de investerar i för att få till förbättringar. Att utesluta ser de som en sista utväg, då det gör att de inte längre kan påverka. De nyttjar aktivt sin rösträtt vid årsstämmor och extra bolagsstämmor. Hittills ligger röstningshistoriken på närmare 100%.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SKAGEN har som mål att investera ansvarsfullt eftersom bolag som integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi tenderar att överträffa sina konkurrenter över tid. Det ger oss också en mer heltäckande bild av risker och möjligheter i det individuella investeringstillfället.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nolltolerans

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag med mer än 5% intjäning från tobak eller icke-medicinsk cannabis.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag med mer än 5% intjäning från kommersiell spelverksamhet.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag med mer än 5% intjäning från pornografi.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utesluter bolag med mer än 5% intjäning från kolrelaterad verksamhet.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SKAGEN utesluter även företag med mer än 5% intjäning från oljesandsutvinning. Från 2020, SKAGEN investerar inte i bolag som tillverkar, handlar eller finansierar verksamheter som bidrar till avskogning - inklusive produktion av palmolja, soja, virke och boskap som leder till avskogning.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Portföljförvaltarna och hållbarhetsteamet arbetar med bolagsstyrning direkt genom konstruktiv kommunikation och samarbete med portföljbolagen, både formellt och informellt. SKAGENs syfte är att skapa ömsesidig förståelse.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondförvaltarna träffar ledning och styrelseledamöter. SKAGEN träffar och arbetar med andra aktieägare där det är lämpligt genom att dela information och koordinera gemensamma problemställningar.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Rösträtt på bolagsstämmor är en viktig strategisk del av SKAGENs hållbarhetsarbete. SKAGEN har en hög röstningsgrad som brukar uppgå till 90-100% av alla bolagsstämmor. Läs mer om detta på SKAGENs hemsida - https://www.skagenfonder.se/om-oss/Hallbara-investeringar/proxy-voting-block/

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Alla potentiella investeringar måste uppfylla samtliga krav i SKAGENs hållbarhetspolicy. Varje innehav kontrolleras kvartalsvis för att säkra att hållbarhetskriterierna uppfylls. Exempelvis bolag som har ökat sin intjäning från kommersiell spelverksamhet och överskrider gränsen på 5% utesluts.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2019 har SKAGEN engagerat sig i 18 bolag i frågor om bolagsstyrning, samhälls- och miljöaspekter. Antal pågående fall uppgick till 11 under första kvartalet 2020.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SKAGENs hållbarhetsramverk uppdateras med jämna mellanrum och status på hållbarhetsarbete rapporteras till styrelsen varje kvartal. Läs mer om hållbarhet inom SKAGEN i vår kvartalsrapport på hemsidan - https://www.skagenfonder.se/nyheter/rapporter/

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.