Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rätt från början

I rapporten redovisar Pensionsmyndigheten vilka åtgärder myndigheten vidtagit under 2021 för att motverka felaktiga utbetalningar, genom att göra det enklare för pensionärer att lämna korrekta uppgifter vid ansökan, att lättare lämna korrekta uppgifter vid anmälan om ändrade förhållanden och att tydliggöra pensionärens anmälningsskyldighet. 

Rapport publicerad 2022-02-22

Sammanfattning av rapporten

Detta är en slutredovisning av uppdraget ”Rätt från början”. Pensionsmyndigheten redovisar här de åtgärder som vidtagits under 2021 för att förebygga felaktiga utbetalningar.

Ett av Pensionsmyndighetens viktigaste uppdrag är att motverka felaktiga utbetalningar. Nedan sammanfattas de åtgärder som har vidtagits under 2021 för att göra det enklare för pensionärer att lämna korrekta uppgifter vid ansökan, att lättare lämna korrekta uppgifter vid anmälan om ändrade förhållanden och för att tydliggöra pensionärens anmälningsskyldighet.

- Åtgärder myndigheten har vidtagit fokuseras på nya arbetssätt, brev och blanketter, utveckling av webbplatsen och informationsinsatser.

Arbetssätt

De viktigaste åtgärderna har vidtagits inom förmånen bostadstillägg som bedöms ha den största andelen felaktiga utbetalningar.

Arbetssättet, Agera direkt, som har införts under 2021 syftar till att långsiktigt skapa en mer effektiv handläggningsprocess så att pensionärerna enkelt kan komma i kontakt med Pensionsmyndigheten, få tillgång till den information de behöver och förstå sitt beslut oavsett vilken kanal pensionären väljer att kontakta Pensionsmyndigheten i. Det nya arbetssättet har fokus på fler samtal med pensionärer i syfte att skapa mervärde och säkerställa att pensionären får den information den behöver för att kunna lämna rätt uppgifter vid ansökan respektive ändring samt att de ska förstå på vilka grunder beslutet fattas och därigenom uppfylla sin anmälningsskyldighet.

Brev och blanketter

Pensionsmyndigheten bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra och förenkla informationen i samband med ansökan och beslut. Arbetet syftar även till att underlätta för pensionärerna att lämna korrekta uppgifter från början och för att förbättra informationen till pensionärerna om deras rättigheter och skyldigheter i samband med anmälan om ändring. En specifik ändring som gjordes under 2021 är att Pensionsmyndigheten för första gången skickar ut beslut från ett och samma handläggningsprogram, K2, för alla förmåner. Brevmallen för beslut är därmed uppbyggd på samma sätt för samtliga förmåner vilket gör det enklare för pensionären att ta till sig informationen.

Webben

Tjänster har utvecklats, förbättrats och förenklats på webbplatsen för att möta efterfrågan hos alltmer digitala pensionärer. Ett exempel är uppdateringar av webbansökningar för att få fler korrekta ansökningar, ett annat exempel är digitala sändningar från webbplatsen med information

Sammanfattning ii

särskild inriktad på allmän pension och bostadstillägg. Syftet med dessa sändningar är att pensionärerna enkelt ska få rätt information, i rätt omfattning och i rätt tid, och därmed kunna göra rätt vid ansökan.

Informationsinsatser

Pensionsmyndigheten arbetar med att förbättra och förtydliga den generella informationen bland annat genom att informera om förmånerna i media och på webbplatsen. Riktad information lämnas till pensionärsorganisationer och via det nya arbetssättet Agera direkt. Budskap och informationsfilmer kring inkomstpensionstillägget och nya budskap kring bostadstillägg har tagits fram.

Sammanfattningsvis har flera olika åtgärder vidtagits under 2021 för att fler pensionärer ska kunna göra rätt från början, vilket på sikt även bedöms bidra till att minska felaktiga utbetalningar.