Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Korta pensionsfakta

En sammanställning över de vanligaste frågorna vi får kring fakta och statistik om pensioner. Siffrorna uppdateras löpande, i takt med att ny statistik blir officiell

Vid frågor kontakta Pensionsmyndighetens presstjänst 

Fakta om allmän pension och total pension

Allmän pension består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Den totala pensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. 

Antal pensionärer med allmän pension

2,3 miljoner personer (december 2020 )

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

5,9 miljoner personer (intjänandeåret 2019)

Genomsnittlig allmän pension före skatt

Alla: 13 300 kronor per månad (juli 2021)
Kvinnor: 11 900 kronor per månad (juli 2021)
Män: 14 800 kronor per månad (juli 2021)

Genomsnittlig allmän pension före skatt för boende i Sverige

Alla: 13 900 kronor per månad (juli 2021)
Kvinnor: 12 300 kronor per månad (juli 2021)
Män: 15 600 kronor per månad (juli 2021)

Genomsnittlig total pension före skatt för boende i Sverige

Alla: 19 100 kronor per månad (2019)
Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)
Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

69 procent (2019)

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

+ 0,5 procent (2021)

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

70-550 kronor per månad (2021)

Tillgångar inkomstpensionssystemet

10 589 miljarder kronor (2020)

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

1 696 miljarder kronor (2020)

Fakta om premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen.

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

6,2 miljoner sparare (2021)

Marknadsvärde för fondrörelsen

1 868 miljarder kronor (alla fonder, juli 2021)

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

6,4% procent  (år 2020)

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

467 fonder (juli 2021)

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

14 200 personer (2019)

Fakta om grundskydd

I grundskyddet ingår garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

686 000 personer (juli 2021)

Antal pensionärer med bostadstillägg

293 000 personer (juli 2021)

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

25 500 personer (juli 2021)

Fakta om orange kuvert och årsbesked

Antal orange kuvert till pensionärer 

Gäller de som är födda 1938 eller senare och tar ut allmän pension:
Cirka 1 850 000 (utskicksår 2020)

Antal orange kuvert till de som inte är pensionärer

Cirka 5 900 000 (utskicksår 2020)

Antal årligt besked 

Gäller de som är födda 1937 eller tidigare samt de som har efterlevandepension (men inte tagit ut allmän pension): 590 219 (utskicksår 2018) 

Övriga pensionsfakta

Avgiftstillgångar i inkomstpensionssystemet

8 616 miljarder kronor (2019)

Beräknad inträdesålder i arbetskraften

22,6 år (2020)

Beräknad utträdesålder ur arbetskraften

64,2 år (2020)

Medelpensioneringsålder

65 år (2020)

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

148 565 personer, i 164 länder (september 2019)

Aktuella belopp och faktorer för att beräkna pensionen

Definitioner av mått

Antal pensionärer med allmän pension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av inkomstpension, tilläggspension, premiepension eller garantipension. Uppgifterna redovisas för december respektive år då många pensionärer får en utbetalning enbart en gång per år i december. Vid mätning i annan månad på året kommer antal pensionärer underskattas.

Statistik om allmän pension

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

Antal personer med ett intjänande till allmän pension i Sverige angivet år, uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför en viss eftersläpning.

Genomsnittlig allmän pension före skatt

Genomsnittlig pension från inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension angiven månad. Totalt och uppdelat per kön.

Statistik om allmän pension

Genomsnittlig total pension före skatt

Genomsnittlig total pension i form av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Total pension i korta pensionsfakta inkluderar personer (61 år och uppåt) som har 12 månaders uttag av allmän pension under året.

Statistik om total pension

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

Kvinnor totala genomsnittliga pension som andel av männens. Total pension består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Statistik om total pension

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

Förändringen i inkomstindex (balansindex vid balansering) minus förskottsräntan på 1,6 procentenheter.

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

Beräknad genomsnittlig förändring i kronor efter skatt av den totala pensionen till angivet år. 

Beräknad utträdesålder från arbetslivet

Genomsnittlig ålder för när en person utträder ur arbetsmarknaden.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Medelpensioneringsålder

Genomsnittlig ålder för när en person påbörjar sitt uttag av pension.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Tillgångar inkomstpensionssystemet

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter, kallad avgiftstillgången, och buffertfonden. Avgiftstillgången beräknas som inbetalda pensionsavgifter multiplicerad med omsättningstiden. Omsättningstiden speglar det antal år som en krona i genomsnitt förväntas ligga i pensionssystemet.

Pensionsmyndighetens årsredovisning kring tillgångarna i pensionssystemet

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

Visar totalt antal sparare inom premiepensionen den sista december angivet år.

Statistik om premiepensionssparare

Marknadsvärde för fondrörelsen

Totala mängden pengar som finns i fondrörelsen inom premiepensionen vid slutet av angiven månad.

Statistik kring fonderna inom premiepensionen

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

Den genomsnittliga avkastningen i fondrörelsen under året.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet den sista i angiven månad.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av garantipension.

Statistik kring garantipension

Antal pensionärer med bostadstillägg

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av bostadstillägg.

Statistik kring bostadstillägg

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av äldreförsörjningsstöd.

Statistik kring äldreförsörjningsstöd

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

Antal personer som fört över premiepensionsrätt till make/maka/registrerad partner under angivet år. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

Antal personer som under angivet år behöver lämna in levnadsintyg för att fortsätta få sin pension.