Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Korta pensionsfakta

En sammanställning över de vanligaste frågorna vi får kring fakta och statistik om pensioner. Siffrorna uppdateras löpande, i takt med att ny statistik blir officiell.

Vid frågor kontakta Pensionsmyndighetens presstjänst 

Fakta om allmän pension och total pension

Allmän pension består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Den totala pensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. 

Antal pensionärer med allmän pension

2,3 miljoner personer (december 2022)

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

6,0 miljoner personer (intjänandeåret 2021)

Genomsnittlig allmän pension före skatt

Alla: 14 900 kronor per månad (juli 2023)
Kvinnor: 13 800 kronor per månad (juli 2023)
Män: 16 200 kronor per månad (juli 2023)

Genomsnittlig allmän pension före skatt för boende i Sverige

Alla: 15 600 kronor per månad (juli 2023)
Kvinnor: 14 300 kronor per månad (juli 2023)
Män: 17 100 kronor per månad (juli 2023)

Genomsnittlig total pension före skatt för boende i Sverige (preliminära siffror)

Alla: 21 600 kronor per månad (2022)
Kvinnor: 18 200 kronor per månad (2022)
Män: 25 500 kronor per månad (2022)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt (preliminära siffror)

71 procent (2022)

Genomsnittlig total pension före skatt för boende i Sverige

Alla: 20 400 kronor per månad (2021)
Kvinnor: 17 000 kronor per månad (2021)
Män: 24 200 kronor per månad (2021)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

70 procent (2021)

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

+ 3,0 procent (2023)

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

500-1 090 kronor per månad (2023)

Tillgångar inkomstpensionssystemet

11 733 miljarder kronor (2022)

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

1 826 miljarder kronor (2022)

Fakta om premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen.

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

6,2 miljoner sparare (juni 2023)

Marknadsvärde för fondrörelsen

2113 miljarder kronor (alla fonder, juni 2023)

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

-12,4% procent  (år 2022)

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

456 fonder (juni 2023)

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

16 200 personer (2021)

Fakta om grundskydd

I grundskyddet ingår garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

1 052 600 personer (juli 2023)

Antal pensionärer med bostadstillägg

300 600 personer (juli 2023)

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

23 800 personer (juli 2023)

Fakta om orange kuvert och årsbesked

Antal orange kuvert till pensionärer 

Gäller de som är födda 1938 eller senare och tar ut allmän pension:
Cirka 1 850 000 (utskicksår 2020)

Antal orange kuvert till de som inte är pensionärer

Cirka 5 900 000 (utskicksår 2020)

Antal årligt besked 

Gäller de som är födda 1937 eller tidigare samt de som har efterlevandepension (men inte tagit ut allmän pension): 590 219 (utskicksår 2018) 

Övriga pensionsfakta

Avgiftstillgångar i inkomstpensionssystemet

8 616 miljarder kronor (2019)

Beräknad inträdesålder i arbetskraften

22,2 år (2022)

Beräknad utträdesålder ur arbetskraften

64,2 år (2022)

Medelpensioneringsålder

64,8 år (2022)

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

148 565 personer, i 164 länder (september 2019)

Definitioner av mått

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av inkomstpension, tilläggspension, premiepension eller garantipension. Uppgifterna redovisas för december respektive år då många pensionärer får en utbetalning enbart en gång per år i december. Vid mätning i annan månad på året kommer antal pensionärer underskattas.

Statistik om allmän pension

Antal personer med ett intjänande till allmän pension i Sverige angivet år, uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför en viss eftersläpning.

Genomsnittlig pension från inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension angiven månad. Totalt och uppdelat per kön.

Statistik om allmän pension

Genomsnittlig total pension i form av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Total pension i korta pensionsfakta inkluderar personer (61 år och uppåt) som har 12 månaders uttag av allmän pension under året.

Statistik om total pension

Kvinnor totala genomsnittliga pension som andel av männens. Total pension består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Statistik om total pension

Förändringen i inkomstindex (balansindex vid balansering) minus förskottsräntan på 1,6 procentenheter.

Beräknad genomsnittlig förändring i kronor efter skatt av den totala pensionen till angivet år. 

Genomsnittlig ålder för när en person utträder ur arbetsmarknaden.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Genomsnittlig ålder för när en person påbörjar sitt uttag av pension.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter, kallad avgiftstillgången, och buffertfonden. Avgiftstillgången beräknas som inbetalda pensionsavgifter multiplicerad med omsättningstiden. Omsättningstiden speglar det antal år som en krona i genomsnitt förväntas ligga i pensionssystemet.

Pensionsmyndighetens årsredovisning kring tillgångarna i pensionssystemet

Visar totalt antal sparare inom premiepensionen den sista december angivet år.

Statistik om premiepensionssparare

Totala mängden pengar som finns i fondrörelsen inom premiepensionen vid slutet av angiven månad.

Statistik kring fonderna inom premiepensionen

Den genomsnittliga avkastningen i fondrörelsen under året.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet den sista i angiven månad.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av garantipension.

Statistik kring garantipension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av bostadstillägg.

Statistik kring bostadstillägg

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av äldreförsörjningsstöd.

Statistik kring äldreförsörjningsstöd

Antal personer som fört över premiepensionsrätt till make/maka/registrerad partner under angivet år. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Antal personer som under angivet år behöver lämna in levnadsintyg för att fortsätta få sin pension.