Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ett upphandlat fondtorg

Riksdagen har beslutat att staten behöver ta ett större ansvar för vilka fonder som erbjuds på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fonderna inom premiepensionen kommer därför att upphandlas. 

I en upphandling låter uppdragsgivaren, i det här fallet Fondtorgsnämnden, intresserade aktörer konkurrera inom på förhand uppställda krav i ett upphandlingsunderlag.

Upphandlingsunderlaget för varje fondkategori publiceras vid en särskild tidpunkt på webbidan e-avrop.com. Aktörer som vill medverka i upphandlingen måste bland annat redogöra för hur de möter kraven i upphandlingsunderlaget. De fonder som efter bland annat djupgående analyser bäst uppfyller kraven kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden.

Fondutbud i förändring

Under det första kvartalet 2024 beräknas de första upphandlade premiepensionsfonderna finnas tillgängliga på Pensionsmyndighetens fondtorg. Under ett par års tid kommer fondtorget bestå av både upphandlade fonder och fonder som anlutits enligt tidigare regelverk. Fonderna kommer att vara tydligt märkta så att du klart ser vilka fonder som är upphandlade. Enligt planen ska fondtorget helt bestå av upphandlade fonder under 2025.

Högre krav på fonderna

Syftet med upphandlingarna är att skapa förutsättningar för en tryggare och högre premiepension för dig som pensionssparare. Metoden med upphandlingar används för att man ska kunna ställa högre krav på till exempel kvalitet i förvaltningsarbetet och miljöhänsyn. Dessutom fördjupas den löpande granskningen av fonderna.

Äldre fonder avslutas och upphandlade fonder läggs till

Upphandlingar av fonderna sker i etapper och pågår under flera år. Under den perioden finns det både nya upphandlade fonder och fonder som anslutits enligt det äldre regelverket. På Pensionsmyndighetens fondtorg är de nya fonderna tydligt märkta så att du enkelt kan se vilka fonder som är upphandlade.

Det totala antalet premiepensionsfonder kommer att minska för att förenkla fondvalet. Men det kommer fortfarande att finnas många olika kategorier av fonder att välja mellan.

Om du har en eller flera fonder som avslutas i samband med upphandlingarna kommer du att få brev med mer information. De första breven planeras att skickas  ut under det första kvartalet 2024.

På den här sidan kommer du framöver att kunna se vilka fondkategorier som upphandlas för närvarande, vilka som kommer att upphandlas i framtiden och vilka kategorier som redan har blivit upphandlade.

Fondtorgsnämnden upphandlar och kontrollerar fonderna på fondtorget

Fondtorgsnämnden är den nämndmyndighet som upphandlar fonderna inom premiepensionen.Fondtorgsnämnden

Upphandlingarna ska genomföras professionellt och på marknadsmässiga grunder. Genom upphandlingarna ska pensionsspararna få en verklig valfrihet, samtidigt som fondförvaltare och fonder ska kunna granskas på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

Fondtorgsnämnden granskar och bevakar löpande att fondförvaltarna uppfyller villkoren i fondavtalen. Fondtorgsnämnden ska även regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av pengarna som finns i de upphandlade fonderna.

I juni 2023 publicerades underlaget för Europeiska aktiefonder, aktiv förvaltning. Det är den första fondkategorin som upphandlas.

Under tiden upphandlingen pågår kan du välja och välja ur fonder i aktuell kategori på fondtorget precis som vanligt.

Upphandlingen av den första fondkategorin beräknas vara klar under det första kvartalet 2024. De fonder som inte kommer med i upphandlingen väljstoppas och avregistreras. Om du har en fond som avregistreras kommer du att få ett brev med mer information.

Fakta om upphandlingarna

  • I en upphandling låter uppdragsgivaren, i det här fallet Fondtorgsnämnden, intresserade aktörer konkurrera inom på förhand uppställda kriterier, eller krav, i ett upphandlingsunderlag. De fonder som bäst uppfyller de utvärderingskriterier som ställts i respektive upphandlingsunderlag kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden. 
  • Fonderna kommer regelbundet att granskas och följas upp.
  • Från och med att upphandlingsunderlaget publiceras tar det cirka 9 månader tills de upphandlade fonderna i en fondkategori finns tillgängliga på fondtorget.