Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Börsoro och handelsstopp vid särskilda världshändelser - frågor och svar

Frågor och svar om börsoro och handelsstopp vid särskilda världshändelser.

De finansiella marknaderna påverkas av de effekter som följer vid särskilda världshändelser. Börserna svänger både uppåt och nedåt. Vid börsnedgångar sjunker värdet på aktiefonder och i vissa fall även på räntefonder. 

Så länge ett krig, en pandemi eller något annat som har stor effekt på ekonomin i världen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt kan vi förvänta oss att världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra effekterna.

Ett pensionssparande löper över en livstid. Det kan därför vara bra att tänka långsiktigt vid lägen av finansiella kriser och inte agera för snabbt och oöverlagt. Tänk på att det kommer inträffa flera liknande perioder av börsoro och historien visar att perioder av nedgång alltid följs av perioder av uppgång.

När man är pensionär räknas det utbetalade beloppet om en gång per år. Premiepensionen kommer därför att förändras lite år från år. Har man kvar premiepensionsfonderna när man går i pension, det kallas fondförsäkring, påverkar en nedgång på börserna det kommande årets premiepensionsutbetalning.

Framtida höjningar under kommande år av värdet ökar ditt utbetalningsbelopp igen.

Om du vill minska svängningarna i din premiepension är rekommedationen att sänka risknivån i ditt sparande några år före du går i pension eller gå över till traditionell livförsäkring när du blir pensionär.

Väljer du däremot traditionell försäkring mitt i en kraftig börsnedgång riskerar dock att låsa in dina framtida utbetalningar på en lägre nivå.

Kom även ihåg att du inte kan byta tillbaka till fondförsäkring när du valt traditionell försäkring.

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att säkerställa pensionsutbetalningar även i kristider. Den allmänna pensionen är självständig i förhållande till statsbudgeten och en finansiell kris i Sveriges ekonomi behöver inte påverka utbetalningarna av den allmänna pensionen i någon större omfattning.

Pensionsmyndighetens personal är dessutom krigsplacerade på myndigheten för att säkerställa att utbetalningarna sker som vanligt även i en krissituation.

Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar över tid kan du dra ned risken genom att flytta pengar från fonder med aktieplaceringar till fonder med mer ränteplaceringar. Men det innebär att du inte har möjlighet att ta del av en eventuell framtida uppgång på börsen.

Det är inte självklart att du måste ta en mindre risk med dina pensionspengar som pensionär. Medellivslängden stiger och många kan räkna med att vara pensionärer i 20 år eller mer. Under den tiden hinner börsen gå upp ned flera gånger.

Risknivån har betydelse för vilken värdeutveckling du kan förvänta dig på lång sikt. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Tillfälliga nedgångar på börsen inträffar då och då. Du som har lång tid kvar till pension har lättare att klara tillfälliga nedgångar och med tiden ta igen både större och mindre börsfall. 

I snitt sparar vi till pensionen under 30–40 år. Du kan därför ha en högre risknivå i ditt sparande, det vill säga mer aktiefonder än räntefonder. Med högre risk har du även möjlighet till en bättre värdeutveckling, även om värdet kommer att variera mer under tiden.

Ett bra alternativ för placering av din premiepension kan vara förvalsalternativet AP7 Såfa som anpassar andelen aktier och räntor från det år du fyller 56.Logga in på Mina sidor för att få överblick över ditt premiepensionssparande

Stöd för ditt fondval

Inkomstpensionen

Inkomstpensionen är den större delen av den allmänna pensionen och utvecklingen beror främst på inkomstutvecklingen i Sverige och i mindre uträckning av rörelser på börsen.

Premiepensionen

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Värdet på premiepensionen påverkas av börsutvecklingen. De utbetalade pensionsbeloppen räknas om en gång varje år utifrån värdet på fonderna i december.

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen har ofta en del som påverkas av börsutvecklingen och en del som inte påverkas av det. Det finns många olika typer och varianter av tjänstepensioner. Kontakta dina tjänstepensionsbolag om du har frågor om hur just din egen tjänstepension påverkas vid börsoro.

Eget sparande till pension

Du kan också ha eget sparande till pension som du själv har placerat. Här kan börssvängningar påverka pensionen mer. För de allra flesta utgör det egna privata pensionssparandet en liten del av den totala pensionen.

Handelsstopp

Köpstopp innebär att en fond inte går att köpa. Du som har innehav i en köpstoppad fond kan behålla, minska eller helt sälja fonden. Om du får insättningar till din premiepension kan det bli så att insättningen istället placeras i förvalsalternativet AP7 Såfa. Du kommer i så fall få ett brev som informerar att detta har hänt. Det kan även bli så att insättningen placeras på likvidkonto och placeras när fonden går att köpa igen.

Handelsstopp innebär att en fond varken går att köpa eller sälja. Du som har innehav i en sådan fond kommer kan fortfarande begära ett fondbyte, men bytet kommer inte påbörjas förrän fonden är öppen. Eftersom ett fondbyte alltid inkluderar samtliga dina fonder så spelar det ingen roll om det ären stor eller liten andel du har i den stoppade fonden. 

Anledningen för ditt specifika stopp publiceras på myndighetens webbplats under ”fondhändelser”. Ett köpstopp beror vanligtvis på att fonden ska avvecklas från fondtorget eller att det finns tillfälliga problem med köpordrar. Ett handelsstopp beror ofta på att fondbolaget själva stoppat handeln i fonden, vilket de exempelvis kan behöva göra om de inte kan värdera eller handla med fondens tillgångar. 

Vi kommer öppna fonderna för handel igen så fort fondbolagen kan göra det.

Om en fond är handelsstoppad innebär det att det inte går att sälja i fonden. Om du då väljer att lägga ett fondbyte kommer det läggas på kö och genomföras så snart fonden åter öppnas för handel.

Andelsvärde/NAV kommer att beräknas baserat på värdet av underliggande tillgångar vid den tidpunkten.Värdet kan då ha gått upp eller ner från tidpunkten du önskade bytet, vilket tyvärr är en risk som inte går att undvika.

Förhoppningsvis har dock även fonden du vill köpa rört sig åt samma håll under perioden som fondbytet väntat, vilket kan mildra effekten av den försenade handeln.  

Enligt fondregelverket ska fonder stängas för handel och ordrar senareläggas om fondbolaget inte kan göra en korrekt värdering av fonden. Ingen annan typ av kompensation betalas ut vid sådana här händelser.

Pensionsmyndigheten arbetar för att kunna erbjuda handel samtliga bankdagar som det är möjligt att handla i fonderna. Om det är möjligt beror främst på hur marknaden utvecklas.

Vi kommer att publicera information löpande på vår webbplats.

Nej, handelsstopp innebär stopp för både köp och sälj. Vid både köp och handelsstopp så går det inte ens att köa ett köp.

Nej, handelsstopp innebär stopp för både köp och sälj. Vid köpstopp går det dock fortfarande att sälja fonden. Ett handelsstopp i en av dina fonder innebär också att hela ditt konto är låst för förändringar. Du kan dock fortfarande begära ett sälj, som då köas upp och genomförs när fonderna återöppnas.

För dig som är pensionär sker försäljning i fonderna i början av respektive månad för att täcka utbetalning av pension. De pensionärer som har innehav i stängda fonder kommer få sin premiepension som normalt även om stoppen kvarstår.

Pensionsmyndigheten kommer vid behov att låna ut dessa pengar till noll procent i ränta fram till att fonderna kan säljas.

För att byta till traditionell försäkring så krävs först att dagens fondförsäkring säljs av. För pensionärer som har innehav i stoppade fonder så kommer alltså byte till traditionell försäkring inte kunna ske just nu.

Det innebär i sin tur att övriga beslut om exempelvis inkomstpension och bostadstillägg inte kan fattas.

Berörda kunder kommer kontaktas separat om stoppen kvarstår.

Om du har begärt ett fondbyte där den handelsstoppade fonden ingår så kommer hela fondbytet att läggas på vänt och genomföras när fonden återöppnas. Detta gäller även om den stoppade fonden bara är en mindre del av hela ditt fondbyte.

Före införandet av funktionaliteten för handelsstopp den 24 mars 2020 genomfördes övriga delar av fondbytet, medan handeln i den stoppade fonden och inbokning av fondbytet fick vänta tills hela bytet blev klart. Detta skapade kursrisker både för dig som pensionssparare och för Pensionsmyndigheten.

Om du begärt fondbyte och fondordrarna (köp och sälj) skickats före handelsstoppet i en av dina fonder så blir så att övriga fonder köps och säljs medan den stoppade fonden blir fördröjd och genomförd när handeln återupptas. Först när all handel i ditt fondbyte är klar kommer fondbytet bokas in på ditt konto, med konsekvensen att ordrarna får kurser från olika datum

På fondtorget presenteras en köp- eller handelsstoppad fond på fondtorget som ”Fonden går inte att välja”. Det går tyvärr inte att se där om det är ett köpstopp eller ett fullt handelsstopp, det syns dock i kommunikationen kring stoppet på vår hemsida.Nyheter på pensionsmyndighetens fondtorg

Om du gör ett fondbyte kan det stoppas/avbrytas fram till klockan 23.59 samma dag innan det läses in i fondhandelssystemet. Det går inte att häva ett pågående fondbyte.