Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Hållbara fonder på fondtorget - frågor och svar

Vad innebär hållbarhetsfonder? Vad gör Pensionsmyndigheten för att fortsätta utveckla hållbara tjänster på webben? Vi svarar på de vanligaste frågorna kring hållbara fonder och hur vi arbetar med det.

Frågor och svar utgår från de fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionsfonder

Information om hållbara fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg

Vad är ESG-risk och hållbarhetsrisk?

Hållbarhets- eller ESG-risker är risker utifrån ett miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv.  ESG står för Environmental, Social, Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Pensionsmyndigheten har upphandlat en indikator på hållbarhetsrisker från Morningstar.

Morningstars hållbarhetsrisk

Riskvärdet beräknas på en skala från 100 till 0. Ju lägre värde fonden har, desto bättre förutsättningar har fonden att hantera risker kopplade till miljö/klimat, socialt ansvar som exempelvis arbetsförhållanden och ägarfrågor. 0-19 är det lägre spannet, 20-29 medel och allt över 30 anses som högt.     

Du kan se hållbarhetsriskerna för varje fond på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Sök och jämför fonder

Vad är koldioxidrisk?

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator Pensionsmyndigheten upphandlat från Morningstar.

För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden dels ha en begränsad exponering mot fossila bränslen samt ha låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Fonder med låg koldioxidrisk markeras med symbol av ett grönt löv.

Hur hittar jag vad fonden väljer, till exempel vindkraft?

Du kan inte söka fram fonder utifrån vad de investerar i. Mer fördjupad information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du på fondens faktablad.

På fondförvaltarens webbplats kan du ofta få mer information om fondens arbete med hållbara investeringar.

Varför har Pensionsmyndigheten en förvalsfond som inte har några hållbarhetsvärden?

Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa saknar hållbarhetsrisk och Morningstars symbol för låg koldioxidrisk. Det beror på att de inte lämnar fondinnehav till Morningstar. Vi arbetar på att få in det på sikt. 

AP7 Såfa har i likhet med de flesta andra fondförvaltare ett eget regelverk för sitt hållbarhetsarbete. AP7 Såfa arbetar bland annat med påverkansarbete samt har en lista över svartlistade bolag de inte investerar i.

Mer information om AP7 hållbarhetsarbete eller kontaktuppgifter

Vad är en hållbarhetsfond?

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du filtrera fram de mest hållbara fonderna. För att de ska finnas med ska de uppfylla följande kriterier:

  • De marknadsförs som hållbarhetsfond enligt riktlinjer från Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.
  • De har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande, och inte bara tas hänsyn till, för förvaltarens val av bolag.
  • De har Morningstars märkning för låg CO2-risk, som illustreras med ett grönt löv.

Viktigt med hållbarhet i fonder

Med möjligheten att välja Hållbarhetsfonder har Pensionsmyndigheten som ambition att inspirera och motivera fondförvaltarna att aktivt arbeta med hållbarhet i sina fonder.

Det finns idag inte en gemensam etablerad standard för vad som krävs för att kallas för hållbarhetsfond. Den filtrering som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg utgår från de standardiserade metoder som finns tillgängliga. I takt med att standarder utvecklas och förbättras kommer Pensionsmyndigheten att anpassa filtreringsverktyget.

Hur hitttar jag fonder som inte tar hänsyn till hållbarhet?

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du välja att inte visa fonder med hållbarhetsmärkning när du filtrerar ut fonderna i din sökning. 

Vilka minimikrav på hållbarhet finns det för att ansluta fonder till fondtorget?

Alla fondförvaltare på fondtorget har förbundit sig att följa PRI, Principle Responsible Investments sex principer för hållbara investeringar. PRI är ett initiativ av FN och arbetar utifrån sex hållbarhetsprinciper. 

Alla PRI-anslutna fondförvaltare ska:

  1. Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  2. Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  3. Eftersträva att bolag där investeringar sker ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  4. Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
  5. Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
  6. På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Mer om PRI (på engelska) 

Vad innebär det att välja bort oönskade produkter och tjänster i fondtorget?

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du söka fram fonder som inte äger bolag involverade i kontroversiella varor och tjänster.

Det finns tolv oönskade produkter och tjänster när du söker efter fonder. Det kan vara exempelvis vapen, fossila bränslen, kärnvapen, pornografi eller kol. En omsättning på högst fem procent tillåts för att bolaget ska klassas som fri från till exempel alkohol.

Pensionsmyndigheten använder sig av branschstandard för fonders hållbarhetsinformation som Fondbolagens förening har tagit fram.  

Syftet är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Det är en självdeklaration som fylls i av fondförvaltaren.

Hur arbetar Pensionsmyndigheten med hållbarhet på fondtorget?

Pensionsmyndigheten arbetar aktivt med att vidareutveckla och hitta nya verktyg som underlättar att söka fram och informera om hållbara fonder på fondtorget.

En ny förordning inom hållbara investeringar håller på att tas fram inom EU och Sverige. Finansinspektionen kommer ha tillsynsskyldighet över de svenska fondförvaltarna. Pensionsmyndigheten kommer förhålla sig till detta regelverk när det finns en utvecklad standard. Fondförvaltarna kommer att behöva redovisa inom de finansiella instrument som finns i fonderna.

Var hittar jag mer information om hur fonder arbetar hållbart?

På fondernas respektive faktablad kan du läsa mer om fondens hållbarhetsarbete, vilka metoder som används och hur fonden väljer in, väljer bort samt påverkar företag de är andelsägare i.

Pensionsmyndigheten använder sig av Fondbolagens förenings branschstandard för fonders hållbarhetsinformation. Syftet är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Det är en självdeklaration som fylls i av fondförvaltaren.

Hur gör jag för att vara hållbar och få en bra avkastning på mina fonder?

Pensionsmyndigheten agerar inte rådgivande kring fonder. Pensionsmyndigheten ger faktabaserad information och granskar att informationen är korrekt.

Förutom att titta på hållbarhet är det viktigt att titta på vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer.

Stöd för ditt fondval