Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hållbara fonder på fondtorget - frågor och svar

Vad innebär hållbarhetsfonder? Vad gör Pensionsmyndigheten för att fortsätta utveckla hållbara tjänster på webben? Vi svarar på de vanligaste frågorna kring hållbara fonder och hur vi arbetar med det.

Hållbarhets- eller ESG-risker är risker utifrån ett miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv.  ESG står för Environmental, Social, Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Pensionsmyndigheten har upphandlat en indikator på hållbarhetsrisker från Morningstar.

Morningstars hållbarhetsrisk

Riskvärdet beräknas på en skala från 0 till 100. Ju lägre värde fonden har, desto bättre förutsättningar har fonden att hantera risker kopplade till miljö/klimat, socialt ansvar som exempelvis arbetsförhållanden och ägarfrågor. 0-19 är det lägre spannet, 20-29 medel och allt över 30 anses som högt.     

Du kan se hållbarhetsriskerna för varje fond på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Sök och jämför fonder

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator Pensionsmyndigheten upphandlat från Morningstar.

För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden dels ha en begränsad exponering mot fossila bränslen samt ha låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Fonder med låg koldioxidrisk markeras med symbol av ett grönt löv.

Du kan inte söka fram fonder utifrån vad de investerar i. Mer fördjupad information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du på fondens faktablad.

På fondförvaltarens webbplats kan du ofta få mer information om fondens arbete med hållbara investeringar.

Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa saknar hållbarhetsrisk och Morningstars symbol för låg koldioxidrisk. Det beror på att de inte lämnar fondinnehav till Morningstar. Vi arbetar på att få in det på sikt. 

AP7 Såfa har i likhet med de flesta andra fondförvaltare ett eget regelverk för sitt hållbarhetsarbete. AP7 Såfa arbetar bland annat med påverkansarbete samt har en lista över svartlistade bolag de inte investerar i.Mer information om AP7 hållbarhetsarbete eller kontaktuppgifter

Med filtrering på Hållbarhetsfonder kan du se de fonder som har hållbara investeringar som mål.
Dessa är kategoriserade som artikel 9 fonder, också kallade mörkgröna fonder, enligt EU-Regelverket SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation. Fonderna investerar i bolag eller projekt som bidrar till antingen ett miljömässigt eller ett socialt hållbart mål.

Viktigt med hållbarhet i fonder

Med möjligheten att välja Hållbarhetsfonder har Pensionsmyndigheten som ambition att inspirera och motivera fondförvaltarna att aktivt arbeta med hållbarhet i sina fonder.

Det finns idag inte en gemensam etablerad standard för vad som krävs för att kallas för hållbarhetsfond. Den filtrering som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg utgår från de standardiserade metoder som finns tillgängliga. I takt med att standarder utvecklas och förbättras kommer Pensionsmyndigheten att anpassa filtreringsverktyget.

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du välja att inte visa fonder med hållbarhetsmärkning när du filtrerar ut fonderna i din sökning. 

Alla fondförvaltare på fondtorget har förbundit sig att följa PRI, Principle Responsible Investments sex principer för hållbara investeringar. PRI är ett initiativ av FN och arbetar utifrån sex hållbarhetsprinciper. 

Alla PRI-anslutna fondförvaltare ska:

  1. Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  2. Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  3. Eftersträva att bolag där investeringar sker ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  4. Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
  5. Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
  6. På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Mer om PRI (på engelska) 

Det finns 20 olika oönskade produkter och tjänster du kan filtrera på när du söker efter fonder. Det kan vara exempelvis vapen, fossila bränslen, kärnvapen, pornografi eller kol. En omsättning på högst fem procent tillåts för att bolaget ska klassas som fri från till exempel alkohol.

Från och med den 10 mars 2021 finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. Enligt den nya förordningen ska förvaltarna informera om hur de rapporterar sina hållbara investeringar. Hänvisningen till olika nyanser av grönt är ett försök att illustrera olika nivåer av hållbarhetsarbete, inte bara miljö eller klimat utan även sociala hållbarhetsmål.

Artikel 9 för mörkgröna produkter - fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna i sina produkter.

Artikel 8 för ljusgröna produkter - fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.

Finansinspektionen kommer ha tillsynsskyldighet över de svenska fondförvaltarna. Pensionsmyndigheten kommer förhålla sig till detta regelverk när det finns en utvecklad standard. Fondförvaltarna kommer att behöva redovisa inom de finansiella instrument som finns i fonderna.

På fondernas respektive faktablad kan du läsa mer om fondens hållbarhetsarbete, vilka metoder som används och hur fonden väljer in, väljer bort samt påverkar företag de är andelsägare i. Pensionsmyndigheten har sedan mars 2023 tagit in Hållbarhetsprofilen från Swesif. Sweden’s Sustainable Investment Forum. Swesif är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet. Det är en självdeklaration som fylls i av fondförvaltaren. Där kan man läsa mer om gröna investeringar och om fonden rapporteras enligt ljusgrön artikel 8 fond eller mörkgrön artikel 9 fond enligt det nya regelverket från EU SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Pensionsmyndigheten agerar inte rådgivande kring fonder. Pensionsmyndigheten ger faktabaserad information och granskar att informationen är korrekt.

Förutom att titta på hållbarhet är det viktigt att titta på vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer.Stöd för ditt fondval