Änkepension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Änkepension

Har din make dött och ni var gifta innan 1990 kan du få änkepension. Den fungerar som ett ekonomiskt stöd när anhörig dör. Änkepensionen ska täcka en viss del av den inkomst som din make bidrog med.

Kvinnor, vars make dött kan ha rätt till änkepension. Lagen avskaffades i princip 1990, vilket innebär att du kan ha rätt till änkepension om du varit gift med din avlidne make före lagen ändrades.

Det finns ingen motsvarande ersättning för män, de kan däremot få omställningspension.

Vilka krav som ställs för att du ska få änkepension och hur den beräknas beror på vilket år du är född. Änkepensionen minskas med delar av din allmänna pension när du fyller 65 år eller tidigare om du väljer att ta ut din allmänna pension. 

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. 

Efterlevandeguiden

Du som är född 1944 eller tidigare

Du kan få änkepension om du var gift med din make före 1990 och vid dödsfallet. Dessutom måste ni antingen:

  • Ha gift er senast den dag din make fyllde 60 år och ha varit gifta i minst fem år vid dödsfallet.
  • Ha barn tillsammans.

Änkepensionen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension.

Eftersom änkepensionen i princip avskaffats beräknar vi hans allmänna pension enligt reglerna för tilläggspension, det gamla pensionssystemet (ATP-systemet). Tilläggspensionen beräknas därför på hans medelpoäng samt på hur många år med intjänad pensionspoäng som han hade.

Om din make hade allmän pension när han avled så är inte den tilläggspension han fick utbetald exakt samma belopp som den tilläggspension vi räknar änkepensionen på.

I tilläggspensionen som han fick utbetald ingår ett folkpensionstillägg. Det tillägget räknar vi inte med. Hade din make både det gamla pensionssystemet (tilläggspensionen) och det nya pensionssystemet (inkomstpensionen) så räknar vi om hans tilläggspension som om han hade tjänat in hela sin pension enligt reglerna för det gamla pensionssystemet.

Du som har allmän pension och bor i Sverige behöver inte ansöka om änkepension. Vi prövar om du har rätt till änkepension. Bor du utanför Sverige behöver du kontakta oss.

Tilläggspensionen minskar änkepensionen om du är född 1930 eller senare

Den allmänna pension i form av tilläggspension som du har tjänat in minskar änkepensionen. 

När vi räknar fram hur stor del av änkepensionen du får behålla beräknar vi först din intjänade tilläggspension på samma sätt som vi beräknat din makes tilläggspension. 

Din tilläggspension tillsammans med din änkepension ska motsvara en viss andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension. Så här stor blir din andel:

Året du är född Andel
1930 60%
1931 58%
1932 56%
1933 54%
1934 52%
1935 eller senare 50%

Den änkepension du får behålla motsvarar mellanskillnaden mellan din egen intjänade tilläggspension och den andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension som du har rätt till. Det innebär att om din egen tilläggspension är högre än andelen av er sammanlagda tilläggspension så försvinner hela änkepensionen. 

Din änkepension kan aldrig bli högre än 40 procent av din makes intjänade pension.

Så minskas änkepensionen om du är född 1944 eller tidigare

Exempel 1: Änka född 1935

Hennes änkepension före minskning med tilläggspension är 40 000 kronor per år (= 40% av makens tilläggspension).

Änkans tilläggspension är 75 000 kronor per år.

Makens tilläggspension är 100 000 kronor per år.

Deras sammanlagda tilläggspension

75 000 kronor + 100 000 kronor = 175 000 kronor.

Andel änkan har rätt till

50 % x 175 000 kronor = 87 500 kronor.

Änkepensionen är mellanskillnaden mellan 50 procent av deras sammanlagda tilläggspension och änkans egen tilläggspension.

87 500 kronor - 75 000 kronor = 12 500 kronor

Änkepensionen efter minskning är 12 500 kronor per år.

Exempel 2: Änka född 1943

Hennes änkepension före minskning med tilläggspension är 24 000 kronor per år (= 40% av makens tilläggspension).

Änkans tilläggspension är 100 000 kronor per år.

Makens tilläggspension är 60 000 kronor per år.

Deras sammanlagda tilläggspension

100 000 kronor + 60 000 kronor = 160 000 kronor.

Andel änkan har rätt till

50 % x 160 000 kronor = 80 000 kronor.

Änkepensionen är mellanskillnaden mellan 50 procent av deras sammanlagda tilläggspension och hennes egen tilläggspension.

80 000 kronor - 100 000 kronor = 0 kronor.

Änkepensionen försvinner helt.

Du som är född 1945 eller senare

Har du inte fyllt 65 år får du i första hand omställningspension om du har rätt till den. När omställningspensionen inte längre betalas ut får du hela din änkepension, såvida du inte under tiden börjat ta ut din allmänna pension eller har fyllt 65 år.

Mer om omställningspension

Du kan få änkepension om du var gift med din make före år 1990 och var det hela tiden fram till dödsfallet. Dessutom måste ni antingen:

  • Ha gift er senast den dag din make fyllde 60 år och ha varit gifta i minst fem år innan år 1990.
  • Ha barn tillsammans.

Änkepension för dig som är 65 år eller yngre

Om du är 65 år eller yngre består änkepensionen av två delar, änkepension och tillägg. Du kan ha rätt till tillägg och det betalas ut till och med månaden innan du fyller 65 år. För att få tillägget måste någon av punkterna nedan vara uppfylld vid dödsfallet:

  • Innan år 1990 bodde med barn under 16 år som du hade vårdnad om.
  • Innan år 1990 hade fyllt 36 år och varit gift med din make i minst fem år.

Änkepensionen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som får barnpension efter honom så är änkepensionen i stället 35 procent.

Eftersom änkepensionen i princip avskaffats beräknar vi makens allmänna pension enligt reglerna för tilläggspension, det gamla pensionssystemet (ATP-systemet). Tilläggspensionen beräknas därför på makens medelpoäng samt på hur många år med intjänad pensionspoäng som han hade.

Om din make hade allmän pension när han dog är inte den tilläggspension han fick utbetald exakt samma belopp som den tilläggspension vi räknar änkepensionen på.

I tilläggspensionen som maken fick utbetald ingår ett folkpensionstillägg. Det tillägget räknar vi inte med. Hade din make både det gamla pensionssystemet med tilläggspension och det nya pensionssystemet med inkomstpension räknar vi om hans tilläggspension som om han hade tjänat in hela sin pension enligt reglerna för det gamla pensionssystemet.

Tilläggspension minskar änkepension om du fyllt 65 år eller tagit ut pension

Det gäller även om du inte tar ut din allmänna pension och om du tar ut din allmänna pension före du fyller 65 år. Tillägget i änkepensionen påverkas inte men upphör alltid när du fyller 65 år.

När vi beräknar hur stor del av änkepensionen du får behålla räknar vi din intjänade tilläggspension på samma sätt som din makes tilläggspension. Din tilläggspension minskar sedan änkepensionen. Det innebär att ju högre pension du har tjänat in, desto mindre får du i änkepension. Är tilläggspensionen högre än din änkepension försvinner hela änkepensionen. Tänk på att vid minskning mellan tilläggspensionerna räknar vi som om hela din pension var tilläggspension.

Det är enbart din pension enligt det gamla pensionssystemet som påverkar. Du har dock även inkomstpension. Du kan därför inte själv räkna ut hur stor din änkepension kan bli.

Tillägg för dig som är yngre än 65 år

Är du yngre än 65 år kan du få ett tillägg i änkepensionen. Det motsvarar 90 procent av prisbasbeloppet.

  • Tillägget minskar om din make inte har 30 år med intjänad pensionspoäng till och med år 1989. Det minskar med 1/30-del för varje år med pensionspoäng som saknas.
  • Tillägget minskar också om du inte har fyllt 50 år vid makens dödsfall och inte bor med barn under 16 år som du har vårdnaden om. Minskningen är 1/15-del för varje år som du är yngre än 50 år.

Du som fyllt 65 år, har allmän pension och bor i Sverige behöver inte ansöka om änkepension, vi prövar om du har rätt till änkepension. Bor du utanför Sverige behöver du kontakta oss.

Om du är född 1954 eller senare

Du omfattas inte av det gamla pensionssystemet (tilläggspension) om du är född 1954 eller senare. Du har tjänat in all din allmänna pension i form av inkomstpension. För att detta inte ska vara till nackdel för dig kompenseras du genom att din änkepension höjs innan vi minskar den med din inkomstpension. Din inkomstpension minskar änkepensionen krona för krona. Är inkomstpensionen högre än din änkepension försvinner hela änkepensionen.

Så minskas änkepensionen om du är född 1945 eller senare

Exempel 1: I det här exemplet räknar vi med en änka som är född 1946 och hon har fyllt 65 år.

Hennes änkepension före minskning med tilläggspensionen är 40 000 kronor per år.

Änkans tilläggspension är 90 000 kronor per år.

Änkans tilläggspension minskar änkepensionen krona för krona.

40 000 kr - 90 000 kr = 0 kronor

Änkepensionen försvinner helt.

Exempel 2: Änka född 1950. Hon är 64 år och har tagit ut halv allmän pension från det att hon fyllde 61 år.

Hennes änkepension före minskning med tilläggspensionen är 40 000 kronor per år. Tillägget i änkepensionen är 30 000 kronor per år.

Den tilläggspension änkan får utbetald fram till hon fyller 65 år är 34 200 kronor per år.

Änkans tilläggspension minskar änkepensionen krona för krona.

40 000 kronor - 34 200 kronor = 5 800 kronor per år.

Fram till änkan fyller 65 år får hon också tillägget i änkepensionen.

Totalt är änkepensionen 35 800 kronor per år.

När änkan fyller 65 år kommer änkepensionen att räknas om.