Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Änkepension

Om din make har avlidit och ni var gifta vid utgången av 1989 kan du ha rätt till änkepension. Änkepensionen fungerar som ett ekonomiskt stöd när en anhörig dör och ska täcka en viss del av den inkomst som din make bidrog med. 

Änkepensionen avskaffades i princip från och med 1990. Änkepension ersattes av omställningspension som kan betalas ut till både efterlevande kvinnor och efterlevande män. Om du har rätt till omställningspension betalas änkepension ut till den del den överstiger omställningspensionen. När omställningspensionen upphör kan änkepensionen betalas ut i sin helhet. Mer om omställningspension

Om du var gift med den avlidne vid utgången av 1989 kan du under vissa förutsättningar ha rätt till änkepension. Detta gäller framförallt kvinnor födda 1944 eller tidigare. Kvinnor födda 1945 eller senare beviljas i första hand omställningspension men kan i viss mån och på vissa villkor samtidigt beviljas änkepension.

Du som har allmän pension och bor i Sverige behöver inte ansöka om änkepension. Vi prövar om du har rätt till änkepension. Bor du utanför Sverige behöver du kontakta oss.

Du som inte uppnått pensionsåldern

Änkepension betalas endast ut till den del den överstiger beloppet för omställningspension och garantipension till sådan pension. Pensionsåldrar och riktålder

Till och med månaden innan du fyller 66 år består änkepensionen av två delar.

Den ena delen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som också får barnpension efter din make så är änkepensionen i stället 35 procent.

Den andra delen kräver att någon av följande förutsättningar ska vara uppfyllda vid dödsfallet:

 • innan år 1990 bodde du med barn under 16 år som du hade vårdnad om
 • innan år 1990 hade du fyllt 36 år och varit gift med din make i minst fem år.

Den andra delen motsvarar 90 procent av prisbasbeloppet vid dödsfallet. Denna del upphör från och med den månad då du fyller 66 år.

Du som har uppnått pensionsåldern

Du som är född 1944 eller tidigare kan få änkepension om du var gift med den avlidne vid utgången av 1989 samt även vid tidpunkten för dödsfallet. Dessutom måste ni uppfylla någon av följande förutsättningar:

 • ni gifte er senast den dag din make fyllde 60 år och ni har varit gifta i minst fem år vid dödsfallet,
 • ni har barn tillsammans.

Änkepensionen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen är 40 procent av din makes tilläggspension. Om du är född 1944 eller tidigare räknas pensionspoängen till och med din makes 64:e levnadsår. Om du är född 1945 eller senare räknas pensionspoängen till och med år 1989.

Den allmänna pensionen som du har tjänat in i form av tilläggspension minskar änkepensionen.

Din tilläggspension tillsammans med din änkepension ska motsvara en viss andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension. De beräknas på samma sätt. 

Så här stor blir din andel:

Året du är född Andel
1930 60%
1931 58%
1932 56%
1933 54%
1934 52%
1935 eller senare 50%

Den änkepension du får behålla motsvarar mellanskillnaden mellan din egen intjänade tilläggspension och den andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension som du har rätt till. Det innebär att om din egen tilläggspension är högre än er sammanlagda tilläggspension så betalas ingen änkepension ut.

Din änkepension kan aldrig bli högre än 40 procent av din makes intjänade pension.

För dig som är född 1929 eller tidigare påverkar din tilläggspension inte änkepensionen. 

Exempel: Om du är född 1935—1944

Din änkepension före minskning med tilläggspension är 40 000 kronor per år (vilket motsvarar 40 procent av makens tilläggspension).

 • Tilläggspensionen är 75 000 kronor per år.
 • Den avlidnes tilläggspension är 100 000 kronor per år.
 • Er sammanlagda tilläggspension är 175 000 kronor (75 000 + 100 000 kronor).

Enligt tabellen i föregående exempel ska din tilläggspension tillsammans med änkepensionen motsvara 50 % av er sammanlagda tilläggspension. Garanterad andel är 87 500 kronor (50 procent x 175 000 kronor)

Änkepensionen som ska betalas ut är mellanskillnaden mellan den andel av den avlidne makens sammanlagda tilläggspension som du har rätt till och din egen intjänade tilläggspension. Änkepensionen blir efter minskning (87 500 kronor - 75 000 kronor) = 12 500 kronor per år.

Du som är född 1945 eller senare kan få änkepension om du var gift med den avlidne vid utgången av 1989 och var det hela tiden fram till dödsfallet. Dessutom måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • ni gifter er senast den dag din make fyllde 60 år och ni hade varit gifta i minst fem år vid utgången av år 1989
 • vid utgången av år 1989 hade eller väntade ni gemensamma barn.

Din tilläggspension minskar din änkepension. Det innebär att ju högre pension du har tjänat in, desto lägre änkepension får du. Är din egna tilläggspension högre än änkepensionen betalas det inte ut någon änkepension.

Att tilläggspensionen minskar änkepensionen gäller för:

 • dig som har uppnått pensionsåldern (även om du inte tar ut din allmänna pension) eller
 • dig som har tagit ut allmän pension innan du uppnått pensionsåldern.

Exempel: om du är född 1945—1953

 • Din änkepension före minskning med tilläggspension är 40 000 kronor per år.
 • Din tilläggspension är 90 000 kronor per år.
 • Din tilläggspension minskar änkepensionen krona för krona.

Änkepension betalas inte ut eftersom änkepensionen är lägre än tilläggspensionen (40 000 kronor - 90 000 kronor = 0 kronor att utbetala).

Är du född 1954 eller senare består din allmänna pension av inkomstpension, premiepension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension.

Änkepensionen beräknas utifrån den avlidnes intjänade tilläggspension. För att änkepension ska kunna beviljas måste din make ha arbetat i Sverige före 1990.

Om du fyllt 66 år eller tagit ut pension minskas änkepensionen av din inkomstpension. Vid beräkningen görs din inkomstpension och makens tilläggspension likvärdiga innan de samordnas. Om den omräknade inkomstpensionen är högre än änkepensionen betalas inte änkepensionen ut.

Exempel: om du är född 1954 eller senare och har tagit ut din inkomstpension

Den allmänna pensionen i form av inkomstpension minskar änkepensionen.

 • Din änkepension före minskning med inkomstpension är 40 000 kronor per år.
 • Inkomstpensionen som ska minska änkepensionen är 100 000 kronor per år.

Änkepensionen betalas inte ut eftersom änkepensionen är lägre än inkomstpensionen (40 000 kronor - 100 000 kronor = 0 kronor).

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden