Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Änkepension

Har din make avlidit och ni var gifta innan 1990 kan du ha rätt till änkepension. Den fungerar som ett ekonomiskt stöd när en anhörig dör. Änkepensionen ska täcka en viss del av den inkomst som din make bidrog med.

Änkepensionen avskaffades i princip från och med 1990. Änkepension ersattes av omställningspension som kan betalas ut till både efterlevande kvinnor och efterlevande män.

Mer om omställningspension

Om du var gift med din make innan 1990 kan du under vissa förutsättningar ha rätt till änkepension. Detta gäller framförallt kvinnor födda 1944 eller tidigare. Kvinnor födda 1945 eller senare beviljas i första hand omställningspension men kan i viss mån och på vissa villkor samtidigt beviljas änkepension.

Vilka krav som ställs för att du ska få änkepension och hur den beräknas beror på vilket år du är född. 

Änkepensionen minskas med delar av din allmänna pension när du väljer att ta ut din allmänna pension eller uppnår pensionsålder. 

Du som har allmän pension och bor i Sverige behöver inte ansöka om änkepension. Vi prövar om du har rätt till änkepension. Bor du utanför Sverige behöver du kontakta oss.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. 

Efterlevandeguiden

Vilka krav som ställs för att du ska få änkepension skiljer sig åt om du är född 1944 eller tidigare alternativt 1945 eller senare. 

Du som är född 1944 eller tidigare

Du kan få änkepension om du var gift med din make före 1990 och vid dödsfallet. Dessutom måste ni uppfylla någon av förutsättningarna:

 • gift er senast den dag din make fyllde 60 år och ha varit gifta i minst fem år vid dödsfallet
 • ha barn tillsammans.

Änkepensionen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension.

Tilläggspensionen minskar änkepensionen om du är född 1930 eller senare

Den allmänna pension i form av tilläggspension som du har tjänat in minskar änkepensionen. 

Din tilläggspension tillsammans med din änkepension ska motsvara en viss andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension. De beräknas på samma sätt. Så här stor blir din andel:

Året du är född Andel
1930 60%
1931 58%
1932 56%
1933 54%
1934 52%
1935 eller senare 50%

Den änkepension du får behålla motsvarar mellanskillnaden mellan din egen intjänade tilläggspension och den andel av din och din makes sammanlagda tilläggspension som du har rätt till. Det innebär att om din egen tilläggspension är högre än andelen av er sammanlagda tilläggspension så försvinner hela änkepensionen. 

Din änkepension kan aldrig bli högre än 40 procent av din makes intjänade pension.

För dig som är född 1929 eller tidigare påverkar din tilläggspension inte änkepensionen. 

Exempel – beräkning av änkepension om du är född 1944 eller tidigare

Exempel: Om du är född 1935—1944

 • Din änkepension före minskning med tilläggspension är 40 000 kronor per år (vilket motsvarar 40 procent av makens tilläggspension).
 • Din tilläggspension är 75 000 kronor per år.
 • Makens hela tilläggspension är 100 000 kronor per år.

Er sammanlagda tilläggspension blir (75 000 kronor + 100 000 kronor) = 175 000 kronor.

Enligt tabellen ska din tilläggspension tillsammans med änkepensionen motsvara 50 % av er sammanlagda tilläggspension. Garanterad andel är (50 procent x 175 000 kronor) = 87 500 kronor.

Änkepensionen som ska betalas ut är mellanskillnaden mellan den andel av makens sammanlagda tilläggspension som du har rätt till och din egen intjänade tilläggspension. Änkepensionen efter minskning blir (87 500 kronor- 75 000 kronor) = 12 500 kronor per år.

Du som inte uppnått pensionsåldern

Om du är yngre än 65 år och din make har avlidit kan du få omställningspension som ett ekonomiskt stöd.  Änkepension betalas endast ut till den del den överstiger beloppet för omställningspension och garantipension till sådan pension.

Mer om omställningspension

Du som är född 1945 eller senare

Du som är född 1945 eller senare kan få änkepension om du var gift med din make före år 1990 och var det hela tiden fram till dödsfallet. Dessutom måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • ni hade gift er senast den dag din make fyllde 60 år och ni hade varit gifta i minst fem år vid utgången av år 1989
 • vid utgången av år 1989 hade eller väntade ni gemensamma barn.

Änkepension för dig som inte uppnått pensionsålder

Om du är 65 år eller yngre består änkepensionen av två delar.

Änkepensionens ena del beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som också får barnpension efter din make så är änkepensionen i stället 35 procent.

Änkepensionens andra del kräver att någon av följande förutsättningar ska vara uppfyllda vid dödsfallet:

 • innan år 1990 bodde du med barn under 16 år som du hade vårdnad om
 • innan år 1990 hade du fyllt 36 år och varit gift med din make i minst fem år.

Den andra delen motsvarar 90 procent av prisbasbeloppet vid dödsfallet. Denna del upphör från och med den månad då du fyller 65 år.

Tilläggspension minskar änkepension om du fyllt 65 år eller tagit ut pension

Din tilläggspension minskar din änkepension. Det innebär att ju högre pension du har tjänat in, desto mindre får du i änkepension. Är tilläggspensionen högre än din änkepension försvinner hela änkepensionen.

Att tilläggspensionen minskar änkepensionen gäller för:

 • dig som har fyllt 65 år (även om du inte tar ut din allmänna pension) eller
 • dig som har tagit ut allmän pension före du fyller 65 år.

Exempel: om du är född 1945—1953

 • Din änkepension före minskning med tilläggspension är 40 000 kronor per år.
 • Din tilläggspension är 90 000 kronor per år.

Din tilläggspension minskar änkepensionen krona för krona.

Du får ingen änkepension eftersom den är lägre än tilläggspensionen (40 000 kronor - 90 000 kronor=0 kronor).

Exempel - beräkning av änkepension om du är född 1954 eller senare

Är du född 1954 eller senare består din allmänna pension av inkomstpension, premiepension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension.

Änkepensionen beräknas utifrån makens intjänade tilläggspension. För att änkepension ska kunna beviljas måste maken ha arbetat i Sverige före 1990.

Om du fyllt 65 år eller tagit ut pension minskar din inkomstpension den änkepension du kan fortsätta få. Vid beräkningen görs din inkomstpension och makens tilläggspension likvärdiga innan de samordnas. Om den omräknade inkomstpensionen är högre än änkepensionen betalas inte änkepensionen ut.

Exempel: om du är född efter 1954 och tagit ut din inkomstpension

 • Din änkepension före minskning med inkomstpension är 40 000 kronor per år.
 • Omräknad inkomstpension som ska minska änkepensionen är 100 000 kronor per år.

Den allmänna pensionen i form av inkomstpension minskar änkepensionen.

Du får inte änkepension eftersom den är lägre än den omräknade inkomstpensionen (40 000 kronor - 100 000 kronor = 0 kronor).