Omställningspension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Omställningspension

Är du yngre än 65 år och din maka eller make avlidit kan du få omställningspension som ett ekonomiskt stöd. Får du låg eller ingen omställningspension kan du också ha rätt till garantipension.

Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem.

För att du ska få omställningspension måste du vara yngre än 65 år och ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner vid dödsfallet. Du ska även vid dödsfallet uppfylla en av punkterna:

 • Du ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som båda eller någon av er hade vårdnaden om.
 • Du ska ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner utan avbrott under de senaste fem åren.

Fall när sambo räknas som efterlevande

Om du är sambo räknas du om efterlevande make eller maka om ni:

 • Har eller har haft barn tillsammans.
 • Väntade gemensamt barn vid dödsfallet.
 • Tidigare har varit gifta eller registrerade partners.

Du kan alltså inte få omställningspension enbart för att du bodde tillsammans med den avlidne. 

Så mycket får du i omställningspension

Du får 55 procent av den avlidnes antagna inkomstpension i omställningspension. I den antagna inkomstpensionen ingår det som den avlidne tjänat in fram till sin död men även den pension som antas ha kunnat tjänas in från dödsfallet fram till 65 års ålder. Underlaget är dock inte samma som det som visas i de prognoser och besked som den avlidna kan ha fått från till exempel det orange kuvertet eller minpension.se. 

Du får omställningspension i tolv månader. Fyller du under tiden 65 år kan du från den månaden inte längre få omställningspension.

Förlängd omställningspension och garantipension

Har du vårdnaden om ett barn kan du få förlängd omställningspension. Du måste bo tillsammans med barnet som också bott med er vid dödsfallet.

Är detta barn under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år. Har barnet fyllt tolv år får du tolv månaders förlängd omställningspension. Fyller barnet 18 år innan tolvmånadersperioden får du förlängt omställningspension till barnets 18 års-månad.

Garantipension - en utfyllnad till omställningspensionen om du får låg pension

Garantipensionen är ett grundskydd som fungerar som en utfyllnad till omställningspensionen. Är din omställningspension lägre än 8 396 kronor per månad eller 100 749 kronor per år kan du få garantipension som ett komplement till omställningspensionen så du når upp till det beloppet. Årsbeloppet motsvarar 2,13 prisbasbelopp. 

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Då räknas det att hen hade 40 år som försäkringstid i Sverige. Du får garantipensionen lika länge som omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen.

Bor du i Sverige och den avlidne har bott och arbetat i ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz har du rätt till garantipension på samma sätt som om maken bott i Sverige hela denna tid. 

Du kan få garantipension om du bor i Sverige. Du kan också få garantipension om du bor eller flyttar till ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz, men bara om den avlidne bott i Sverige minst tre år innan dödsfallet. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning. Under vissa förutsättningar kan du även få garantipension utbetald om du bor i Kanada.

Då upphör omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen

 • Från den månad du fyller 65 år kan du inte längre få omställningspension eller förlängd omställningspension.
 • Om du gifter om dig upphör din förlängda omställningspension.
 • Om du får barn och sammanbor med den andra föräldern. 

Så här räknar vi ut den antagna pensionsbehållningen

Det beräkningsunderlag som Pensionsmyndigheten använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir motsvarar i princip den avlidnes allmänna pension i form av antagen inkomstpension.

Detta underlag är inte fullt ut detsamma som visas i de prognoser och besked som den avlidna kan ha fått om sin egen inkomstpension från till exempel det orange kuvertet eller minpension.se.

Den avlidnes pensionsgrundande inkomster för de fem sista åren före dödsfallet har stor betydelse för hur stor den antagna pensionsbehållningen kan bli.

Har den avlidne pensionsunderlag för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet så kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning.

De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde. Sedan fastställer vi en antagen pensionsrätt som är 18,5 procent av det medelvärdet.

Vi räknar med att den avlidne kunde ha tjänat in den antagna pensionsrätten varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 64 år.

Summan av pensionsrätterna för de åren är den antagna pensionsbehållningen. Det motsvarar den pension vi antar att den avlidna skulle kunna ha tjänat in dessa år.

Om pensionsunderlag saknas för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidna bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om han eller hon under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EU eller EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år.

I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren.

Pensionsbehållningen delas med delningstalet

Den avlidnes pensionsbehållning delas med det delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar hans eller hennes antagna inkomstpension.

Denna allmänna pension i form av antagen inkomstpension är det underlag som vi använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir.

Garantipension om maken eller makan bott utanför Sverige

Har maken eller makan inte bott i Sverige i hela sitt liv blir garantipensionen lägre. Hur stor den blir beror på hur länge han eller hon bott och fått försäkringstid i Sverige.

Är din omställningspension lägre än 8 396 kronor per månad kan du få garantipension som utfyllnad så du når upp till det beloppet. Är försäkringstiden mindre minskas det belopp som garantipensionen kan fylla upp till med 1/40-del för varje år som saknas. Till exempel om din make eller maka bott i Sverige i 27 år får du garantipension för de 27 åren hon eller han har bott i Sverige. 

Är din make eller makas försäkringstid mindre än tre år kan du inte få garantipension. Undantag kan göras om han eller hon bott i annat land inom EU/EES eller i Schweiz. Då kan försäkringstiden i det landet ofta läggas ihop med tiden i Sverige så att försäkringstiden sammanlagt blir tre år. 

Kom din make eller maka till Sverige som flykting och fick asyl här så kan hans eller hennes bosättningstid i hemlandet räknas som försäkringstid i Sverige.

Försäkringstid – hur länge du bott i Sverige

Försäkringstid är samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid han eller hon bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som han eller hon antas ha kunnat få från dödsfallet fram till 65 års ålder. Det innebär att du kan få full garantipension även om din make eller maka inte bott i Sverige i 40 år vid sin död.

Så beräknar vi omställnings- och garantipension

 • De sammanlagda pensionsrätter som den avlidne tjänat in i Sverige till och med året före hen avled kallas för faktisk pensionsbehållning.
 • Inträffar dödsfallet det år den avlidna fyller 65 år eller senare är det den faktiska pensionsbehållningen som ingår i beräkningen av underlaget för omställningspension.
 • Den avlidnas pensionsgrundande inkomster för de fem sista åren före dödsfallet har stor betydelse för hur stor den antagna pensionsbehållningen kan bli.
 • Har den avlidna pensionsunderlag för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet så kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning.
 • De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.
 • Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde. Sedan fastställer vi en antagen pensionsrätt som är 18,5 procent av det medelvärdet.
 • Vi räknar med att den avlidna kunde ha tjänat in den antagna pensionsrätten varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 64 år.
 • Summan av pensionsrätterna för de åren är den antagna pensionsbehållningen. Det motsvarar den pension vi antar att den avlidna skulle kunna ha tjänat in dessa år.

Om det inte finns pensionsunderlag för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidna bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om hen under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EU/ EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år. 

I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren. 

Pensionsbehållningen delas med delningstalet

Den avlidnas pensionsbehållning delas med det delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar den antagna inkomstpensionen. 

Denna allmänna pension i form av antagen inkomstpension är det underlag som vi använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir.

Ett exempel - så beräknas den antagna pensionen

Den avlidne var född 1972 och avled 2020.

Den faktiska pensionsbehållningen är 1 450 000 kronor.

Delningstalet är 16,99

Pensionsunderlag (efter omräkning till dödsfallsårets värde)

 • 2018: 150 000 kronor
 • 2017: 210 000 kronor
 • 2016: 200 000 kronor
 • 2015: 160 000 kronor
 • 2014: 100 000 kronor 

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort.

Beräkna medelvärdet av övriga. 

150 000 + 200 000 + 160 000 = 510 000
510 000 / 3 = 170 000 kronor 

Antagen pensionsrätt

170 000 x 18,5 % = 31 450 kronor 

Det är 17 år från och med 2020 till och med året den avlidne skulle ha fyllt 64 år. 

Antagen pensionsbehållning

31 450 x 17 = 534 650 kronor

Den avlidnes pensionsbehållning

1 450 000 + 534 650 = 1 984 650 kronor

Den avlidnes antagna pension

1 984 650 / 16,99 = 116 813 kronor

Omställningspensionen blir 55% * 116 813 kronor = 64 247 kronor per år.

Två räkneexempel för garantipension med olika försäkringstid

Den avlidne hade 40 års försäkringstid så den efterlevande maken eller makanfår hel garantipension. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 47 300 kronor (prisbasbelopp) — 50 000 kronor
= 50 749 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 50 749) 100 749 kronor per år. Det blir 8 396 kronor per månad. 

Exempel på beräkning av garantipension - 30 års försäkringstid

Den avlidne hade 30 års försäkringstid. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 47 300 (prisbasbelopp)*30/40-50 000= 25 562 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 25 562) 75 562 kronor per år. Det blir 6 297 kronor per månad.

Anmäl alltid ändringar till oss

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du gifter om dig eller om du får barn. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl ändringar

Sammanfattning

 • Har du en make eller maka som dött kan du som efterlevande få ekonomisk ersättning i form av omställningspension. För rätt till ersättning ska du vara yngre än 65 år.
 • Omställningspension kan du få under tolv månader. Fyller du under tiden 65 år får du från den månaden inte längre omställningspension.
 • Får du låg eller ingen omställningspension kan du ha rätt till garantipension.