Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Omställningspension

Är du född 1958 eller senare och är yngre än 66 år när din maka eller make avlider kan du få omställningspension som ett ekonomiskt stöd. Om du är bosatt i Sverige kan du också ha rätt till garantipension.

Omställningspensionen är en ersättning för en del av försörjningen som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem.

För att kunna få omställningspension ska du vara född 1958 eller senare, yngre än 66 år och ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner vid dödsfallet. Du ska också uppfylla en av nedanstående förutsättningar vid dödsfallet:

 • du ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som båda eller någon av er hade vårdnaden om.
 • du ska ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner utan avbrott under de senaste fem åren.

År 2026 införs en riktålder. Pensionsåldrar och riktålder

Situationer när sambo kan ha rätt till omställningspension

Om du är sambo kan du ha rätt till omställningspension om du vid dödsfallet uppfyller någon av förutsättningarna:

 • ni har eller har haft barn tillsammans.
 • ni väntade gemensamt barn vid dödsfallet.
 • ni har tidigare varit gifta eller registrerade partners.

Du kan alltså inte få omställningspension enbart för att du bodde tillsammans med den avlidne. 

Så mycket får du i omställningspension

Du får 55 procent av den avlidnes beräknade pension i omställningspension. I den beräknade framtida pensionen ingår det som den avlidne tjänat in fram till sin död, men även den pension som antas ha kunnat tjänas in från och med dödsfallsåret till och med aktuell pensionsålder.

Underlaget är inte samma som det som visas i de prognoser och besked som den avlidne kan ha fått från till exempel det orange kuvertet eller minpension.se. 

Du kan få omställningspension i tolv månader. Om du fyller 66 år under tolvmånadersperioden får du omställningspension till och med månaden innan 66-årsmånaden. Från och med 2026 införs en riktålder. Pensionsåldrar och riktålder

Förlängd omställningspension

Har du vårdnaden om ett barn kan du få förlängd omställningspension. Du måste bo tillsammans med barnet som också ska ha bott med er vid dödsfallet.

Är barnet under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år. Har barnet fyllt tolv år får du tolv månaders förlängd omställningspension. Fyller barnet 18 år innan tolvmånadersperioden får du förlängd omställningspension till barnets 18-årsmånad.

Garantipension - en utfyllnad till omställningspensionen om du får låg pension

Garantipensionen är ett grundskydd som fungerar som en utfyllnad till omställningspensionen. Är din omställningspension lägre än 10 171 kronor per månad eller 122 049 kronor per år (2024) kan du få garantipension som ett komplement till omställningspensionen. Årsbeloppet för garantipension till omställningspensionen motsvarar 2,13 prisbasbelopp. 

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Då räknas det att hen hade maximala 40 års försäkringstid i Sverige. Du får garantipensionen lika länge som omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen.

Bor du i Sverige och den avlidne har bott och arbetat i ett annat EES-land (EES är-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller i Schweiz har du rätt till garantipension på samma sätt som om maken bott i Sverige hela denna tid. 

Du kan bara få garantipension om du är bosatt i Sverige.

Då upphör omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen

 • Från och med den månad du fyller 66 år kan du inte längre få omställningspension eller förlängd omställningspension.
 • Om du gifter om dig upphör din förlängda omställningspension.
 • Om du får barn och sammanbor med den andra föräldern upphör din förlängda omställningspension.
 • Om ditt barn blir placerat utanför hemmet är du skyldig att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Det kan i vissa fall betyda att du inte längre har rätt till förlängd omställningspension.

Omställningspensionen beräknas utifrån den avlidnes framtida pension. 
 • Om dödsfallet inträffar det år den avlidne fyller 66 år eller senare beräknas omställningspensionen utifrån den avlidnes faktiska intjänande till pension. Denna del av beräkningsunderlaget kallas faktisk pensionsbehållning.
 • Om dödsfallet inträffar innan den avlidne fyller 66 år beaktas även hur mycket pension den avlidne hade kunnat tjäna in från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 65 år. Denna del av beräkningsunderlaget kallas antagen pensionsbehållning.

Delningstal används för att beräkna den avlidnes årliga pension 

Omställningspensionen beräknas utifrån den avlidnes framtida pension. För att beräkna omställningspensionen delas den framräknade summan, pensionsbehållningen, med ett delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar den avlidnes uppskattade årliga framtida pension.

Det beräkningsunderlag som Pensionsmyndigheten använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir motsvarar i princip den avlidnes framtida pension.

Om den avlidne var yngre än 66 år görs en beräkning av hur mycket pension hen hade kunnat tjäna in. Den avlidnes pensionsgrundande inkomster för de fem åren före dödsfallet ligger till grund för beräkningen av hur stor den avlidnes framtida pension hade kunnat vara.

Beräkningen av hur mycket pension den avlidne hade kunnat tjäna in från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 65 år. Det görs på följande sätt: 

 • För att beräkningen ska göras måste den avlidne ha pensionsunderlag (pensionsgrundande inkomster eller pensionsgrundande belopp) för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet.
 • De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.
 • Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort.
 • På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde.
 • Den avlidnes uppskattade intjänande till pension för ett år (pensionsrätt) beräknas till 18,5 procent av medelvärdet.
 • Vi räknar med att den avlidne kunde ha tjänat in denna summa till pension varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 65 år. 

Om pensionsunderlag saknas för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidne bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om hen under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år.

I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren. 

Den avlidne var född 1974 och avled 2022.

Den faktiska pensionsbehållningen är 1 450 000 kronor.

Delningstalet är 17,07

Pensionsunderlag (efter omräkning till dödsfallsårets värde)

 • 2022: 150 000 kronor
 • 2021: 210 000 kronor
 • 2020: 200 000 kronor
 • 2019: 160 000 kronor
 • 2018: 100 000 kronor

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. Beräkna medelvärdet av övriga. 

150 000 + 200 000 + 160 000 = 510 000
510 000 / 3 = 170 000 kronor 

Antagen pensionsrätt

170 000 x 18,5 procent = 31 450 kronor 

Det är 17 år från och med 2023 till och med året den avlidne skulle ha fyllt 65 år. 

Antagen pensionsbehållning

31 450 x 17 = 534 650 kronor

Den avlidnes pensionsbehållning

1 450 000 + 534 650 = 1 984 650 kronor

Den avlidnes antagna pension

1 984 650 / 17,07 = 116 265 kronor

Omställningspensionen blir 55 procent x 116 265 kronor = 63 946 kronor per år.

Försäkringstid är samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid hen bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som hen antas ha kunnat få från dödsfallet fram till och med då hen uppnår åldern för rätt till grundskydd. Det innebär att du kan få full garantipension även om din make eller maka inte bott i Sverige i 40 år vid sin död.

Har den avlidne inte bott i Sverige i hela sitt liv blir garantipensionen lägre. Hur stor den blir beror på hur länge kan tillgodoräknas försäkringstid i Sverige.

Är din omställningspension lägre än 9 319 kronor per månad kan du få garantipension som utfyllnad så du når upp till det beloppet. Är försäkringstiden kortare minskas det belopp som garantipensionen kan fylla upp till med 1/40-del för varje år som saknas. Till exempel om din make eller maka bott i Sverige i 27 år får du garantipension med 27/40. 

Är din make eller makas försäkringstid mindre än tre år kan du inte få garantipension. Undantag kan göras om hen bott i annat land inom EES eller i Schweiz. Då kan försäkringstiden i det landet ofta läggas ihop med tiden i Sverige så att försäkringstiden sammanlagt blir tre år.

Den avlidne hade maximala 40 års försäkringstid så den efterlevande maken eller makan får garantipension. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 57 300 kronor (prisbasbelopp 2024)x 40/40 — 50 000 kronor
= 72 049 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 72 049) 122 049 kronor per år. Det blir 10 171 kronor per månad. 

Exempel på beräkning av garantipension - 30 års försäkringstid

Den avlidne hade 30 års försäkringstid av maximala 40 år. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 57 300 (prisbasbelopp 2024) x 30/40 - 50 000 = 41 537 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 41 537) 91 537 kronor per år. Det blir 7 628kronor per månad.

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du gifter om dig eller om du får barn. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Anmäl ändringar

Sammanfattning

 • Har du en make eller maka som avlidit kan du som efterlevande få ekonomisk ersättning i form av omställningspension. För att ha rätt till ersättningen ska du vara född 1958 eller senare och vara yngre än 66 år. År 2026 införs en riktålder.
 • Omställningspension kan du få under tolv månader. Fyller du 66 år under tolvmånadersperioden får du omställningspension till och med månaden innan du fyller 66 år. 
 • Får du låg eller ingen omställningspension kan du ha rätt till garantipension till omställningspension.