Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Omställningspension

Är du yngre än 65 år och din maka eller make avlidit kan du få omställningspension som ett ekonomiskt stöd. Får du låg eller ingen omställningspension kan du också ha rätt till garantipension till omställningspension.

Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem.

För att du ska få omställningspension måste du vara yngre än 65 år och ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner vid dödsfallet. Du ska även vid dödsfallet uppfylla en av förutsättningarna:

 • du ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som båda eller någon av er hade vårdnaden om.
 • du ska ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner utan avbrott under de senaste fem åren.

Situationer när sambo kan ha rätt till omställningspension

Om du är sambo kan du ha rätt till omställningspension om du vid dödsfallet uppfyller någon av förutsättningarna:

 • ni har eller har haft barn tillsammans.
 • ni väntade gemensamt barn vid dödsfallet.
 • ni har tidigare varit gifta eller registrerade partners.

Du kan alltså inte få omställningspension enbart för att du bodde tillsammans med den avlidne. 

Så mycket får du i omställningspension

Du får 55 procent av den avlidnes framtida pension i omställningspension. I den beräknade framtida pensionen ingår det som den avlidne tjänat in fram till sin död, men även den pension som antas ha kunnat tjänas in från dödsfallet fram till 65 års ålder.

Underlaget är inte samma som det som visas i de prognoser och besked som den avlidne kan ha fått från till exempel det orange kuvertet eller minpension.se. 

Du får omställningspension i tolv månader. Om du fyller 65 år under tolvmånadersperioden får du omställningspension till och med månaden innan du fyller år.

Förlängd omställningspension och garantipension

Har du vårdnaden om ett barn kan du få förlängd omställningspension. Du måste bo tillsammans med barnet som också ska ha bott med er vid dödsfallet.

Är barnet under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år. Har barnet fyllt tolv år får du tolv månaders förlängd omställningspension. Fyller barnet 18 år innan tolvmånadersperioden får du förlängd omställningspension till barnets 18 årsmånad.

Garantipension - en utfyllnad till omställningspensionen om du får låg pension

Garantipensionen är ett grundskydd som fungerar som en utfyllnad till omställningspensionen. Är din omställningspension lägre än 8 449 kronor per månad eller 101 388 kronor per år kan du få garantipension som ett komplement till omställningspensionen så du når upp till det beloppet. Årsbeloppet motsvarar 2,13 prisbasbelopp. 

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Då räknas det att hen hade 40 år som försäkringstid i Sverige. Du får garantipensionen lika länge som omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen.

Bor du i Sverige och den avlidne har bott och arbetat i ett annat EES-land (EES är-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller i Schweiz har du rätt till garantipension på samma sätt som om maken bott i Sverige hela denna tid. 

Du kan få garantipension om du bor i Sverige. Du kan också få garantipension om du bor eller flyttar till ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz men bara om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som har förlängts och gäller nu under hela 2021. Vad som händer efter denna tidpunkt vet Pensionsmyndigheten inte idag.

Under vissa förutsättningar kan du även få garantipension utbetald om du bor i Kanada.

Då upphör omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen

 • Från den månad du fyller 65 år kan du inte längre få omställningspension eller förlängd omställningspension.
 • Om du gifter om dig upphör din förlängda omställningspension.
 • Om du får barn och sammanbor med den andra föräldern upphör din förlängda omställningspension.

Så beräknar vi omställningspension

Omställningspensionen beräknas utifrån den avlidnes framtida pension. 
 • Om dödsfallet inträffar det år den avlidne fyller 65 år eller senare beräknas omställningspensionen utifrån den avlidnes faktiska intjänande till pension. Denna del av beräkningsunderlaget kallas faktisk pensionsbehållning.
 • Om dödsfallet inträffar innan den avlidne fyller 65 år så beaktas även hur mycket pension den avlidne hade kunnat tjäna in från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 64 år. Denna del av beräkningsunderlaget kallas antagen pensionsbehållning.

Delningstal används för att beräkna den avlidnes årliga pension 

Omställningspensionen beräknas utifrån den avlidnes framtida pension. För att beräkna omställningspensionen delas den framräknade summan, pensionsbehållningen, med ett delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar den avlidnes uppskattade årliga framtida pension.

Så här räknar vi ut den avlidnes uppskattade framtida intjänande till pension

Det beräkningsunderlag som Pensionsmyndigheten använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir motsvarar i princip den avlidnes framtida pension.

Om den avlidne var yngre än 65 år vid dödsfallet görs en beräkning av hur mycket pension hen hade kunnat tjäna in. Den avlidnes pensionsgrundande inkomster för de fem sista åren före dödsfallet har stor betydelse för beräkning av hur stor den avlidnes framtida pension hade kunnat vara.

Beräkningen av hur mycket pension den avlidne hade kunnat tjäna in från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 64 år görs på följande sätt: 

 • För att beräkningen ska göras måste den avlidne ha pensionsunderlag (pensionsgrundande inkomster eller pensionsgrundande belopp) för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet.
 • De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.
 • Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort.
 • På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde.
 • Den avlidnes uppskattade intjänande till pension för ett år (pensionsrätt) beräknas till 18,5 procent av medelvärdet.
 • Vi räknar med att den avlidne kunde ha tjänat in denna summa till pension varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år hen skulle ha fyllt 64 år.

Om pensionsunderlag saknas för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidne bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om hen under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år.

I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren. 

Ett exempel - så beräknas den avlidnes uppskattade intjänande till pension

Den avlidne var född 1973 och avled 2021.

Den faktiska pensionsbehållningen är 1 450 000 kronor.

Delningstalet är 17,07

Pensionsunderlag (efter omräkning till dödsfallsårets värde)

 • 2019: 150 000 kronor
 • 2018: 210 000 kronor
 • 2017: 200 000 kronor
 • 2016: 160 000 kronor
 • 2015: 100 000 kronor

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. Beräkna medelvärdet av övriga. 

150 000 + 200 000 + 160 000 = 510 000
510 000 / 3 = 170 000 kronor 

Antagen pensionsrätt

170 000 x 18,5 procent = 31 450 kronor 

Det är 17 år från och med 2021 till och med året den avlidne skulle ha fyllt 64 år. 

Antagen pensionsbehållning

31 450 x 17 = 534 650 kronor

Den avlidnes pensionsbehållning

1 450 000 + 534 650 = 1 984 650 kronor

Den avlidnes antagna pension

1 984 650 / 17,07 = 116 265 kronor

Omställningspensionen blir 55 procent x 116 265 kronor = 63 946 kronor per år.

Försäkringstid vid beräkning av garantipension till omställningspension

Försäkringstid är samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid hen bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som hen antas ha kunnat få från dödsfallet fram till 65 års ålder. Det innebär att du kan få full garantipension även om din make eller maka inte bott i Sverige i 40 år vid sin död.

Garantipension till omställningspension om maken eller makan bott utanför Sverige

Har den avlidne inte bott i Sverige i hela sitt liv blir garantipensionen lägre. Hur stor den blir beror på hur länge hen bott och fått försäkringstid i Sverige.

Är din omställningspension lägre än 8 449 kronor per månad kan du få garantipension som utfyllnad så du når upp till det beloppet. Är försäkringstiden mindre minskas det belopp som garantipensionen kan fylla upp till med 1/40-del för varje år som saknas. Till exempel om din make eller maka bott i Sverige i 27 år får du garantipension för de 27 åren hen har bott i Sverige. 

Är din make eller makas försäkringstid mindre än tre år kan du inte få garantipension. Undantag kan göras om hen bott i annat land inom EES eller i Schweiz. Då kan försäkringstiden i det landet ofta läggas ihop med tiden i Sverige så att försäkringstiden sammanlagt blir tre år. 

Kom din make eller maka till Sverige som flykting och fick asyl här så kan hans eller hennes bosättningstid i hemlandet räknas som försäkringstid i Sverige.

Två räkneexempel för garantipension med olika försäkringstid

Den avlidne hade 40 års försäkringstid så den efterlevande maken eller makan får hel garantipension. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 47 600 kronor (prisbasbelopp) — 50 000 kronor
= 51 388 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 51 388) 101 388 kronor per år. Det blir 8 449 kronor per månad. 

Exempel på beräkning av garantipension - 30 års försäkringstid

Den avlidne hade 30 års försäkringstid. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt

2,13 x 47 600 (prisbasbelopp) x 30/40-50 000= 26 041 kronor per år.

Sammanlagd pension blir (50 000 + 26 041) 76 041 kronor per år. Det blir 6 337 kronor per månad.

Anmäl alltid ändringar till oss

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du gifter om dig eller om du får barn. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl ändringar

Sammanfattning

 • Har du en make eller maka som avlidit kan du som efterlevande få ekonomisk ersättning i form av omställningspension. För rätt till ersättning ska du vara yngre än 65 år.
 • Omställningspension kan du få under tolv månader. Fyller du 65 år under tolvmånadersperioden får du omställningspension till och med månaden innan du fyller år.
 • Får du låg eller ingen omställningspension kan du ha rätt till garantipension till omställningspension.