Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Finansiering av pensionssystemet

Pensionsrätterna som registreras på dina pensionskonton finansieras genom tre olika pensionsavgifter: allmän pensionsavgift, arbetsgivaravgift och statlig ålderspensionsavgift. 

Det finns tre olika typer av pensionsavgifter:

  • allmän pensionsavgift
  • arbetsgivaravgift (motsvarande för egenföretagare är egenavgift)
  • statlig ålderspensionsavgift.

Allmän pensionsavgift

Du betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av din lön och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget).

Inbetalningen görs som en del av preliminärskatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du ett avdrag på din skatt som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter.

Arbetsgivaravgift och egenavgift

Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. För egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.

Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt. För dig som egenföretagare

Staten betalar ålderspensionsavgift

Har du pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen betalar staten en pensionsavgift på 10,21 procent. För dig som har sjuk- och aktivitetsersättning betalar staten hela avgiften på 18,5 procent.

Om du har tillgodoräknats pensionsgrundande belopp för barn, plikttjänst eller studier betalar staten hela avgiften på 18,5 procent. Den statliga ålderspensionsavgiften finansieras med allmänna skattemedel.

Pensionsavgift och pensionsrätt – hur går det ihop?

De avgifter på dina inkomster som går till pensionen är sammanlagt 17,21 procent. Samtidigt sägs det att pensionsavgiften och pensionsrätten är 18,5 procent av pensionsunderlaget. Hur går det ihop?

Det beror på att den pensionsgrundande inkomsten är inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Det är på den pensionsgrundande inkomsten som avgiften är 18,5 procent. 18,5 procent av inkomsten efter avdraget på 7 procent motsvarar en avgift på 17,21 procent av hela inkomsten.

Den högsta inkomst som du behöver betala pensionsavgift för är 8,07 inkomstbasbelopp. Det betyder att det högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten blir 93 procent av 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 7,5 inkomstbasbelopp.

Avgiften till inkomstpensionen betalas in till AP-fonden som är inkomstpensionens buffertfond. När inkomsterna är kända efter taxeringen registreras varje persons avgift som en pensionsrätt. Det innebär en insättning av ett fiktivt belopp. Pensionsrätten kan ses som en fordran på pensionssystemet.

Dina pensionsrätter växer

Fram tills att du tar ut din pension kommer inkomstpensionsrätternas värde att räknas upp med en ränta. Räntan bestäms av inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige.

Så utvecklas inkomstpensionen

Ytterligare två faktorer påverkar hur värdet på inkomstpensionskontot utvecklas:

  • Den ena faktorn är så kallade arvsvinster. Arvsvinster är summan av de pensionsrätter som avlidna lämnat efter sig och som fördelas på de kvarlevande i samma årskull i förhållande till vars och ens kontobehållning.
  • Den andra faktorn är inkomstpensionens administrationskostnader som dras från kontot, också i förhållande till kontobehållningen.

Premiepensionen är fonderad

Avgifterna till premiepensionen placeras allt eftersom de kommer in på ett räntebärande konto. I motsats till inkomstpensionen är premiepensionen ett fonderat system. Det innebär att dina avgifter verkligen sätts in på ditt premiepensionskonto och sparas för just din pension.

När din pensionsrätt är fastställd köper Pensionsmyndigheten andelar i de fonder som du har valt, eller i AP7 Såfa om du inte har gjort något val. Det totala värdet av fondandelarna utgör värdet på ditt premiepensionskonto. Mer om statens fondportfölj AP7 Såfa

Premiepensionens utveckling

Räntan på premiepensionskontot bestäms av värdeutvecklingen i de fonder du valt. Även på premiepensionskontot påverkas kontobehållningen av arvsvinster och administrationskostnader på samma sätt som på inkomstpensionskontot.