Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Finansiering av pensionssystemet

Pensionsrätterna som registreras på dina pensionskonton finansieras genom tre olika pensionsavgifter: allmän pensionsavgift, arbetsgivaravgift och statlig ålderspensionsavgift. 

Det finns tre olika typer av pensionsavgifter som finansierar pensionsrätterna:

  • allmän pensionsavgift
  • arbetsgivaravgift (motsvarande för egenföretagare är egenavgift)
  • statlig ålderspensionsavgift

Allmän pensionsavgift

Du betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av lönen och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget).

Inbetalningen görs som en del av preliminärskatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du ett avdrag på din skatt som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter.

Arbetsgivaravgift och egenavgift

Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. För egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.

Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt. För dig som är egenföretagare

Staten betalar ålderspensionsavgift

Har du pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen betalar staten en pensionsavgift på 10,21 procent. För dig som har sjuk- och aktivitetsersättning betalar staten hela avgiften på 18,5 procent.

Om du har tillgodoräknats pensionsgrundande belopp för barn, plikttjänst eller studier betalar staten hela avgiften på 18,5 procent. Den statliga ålderspensionsavgiften finansieras med allmänna skattemedel.

Pensionsavgift och pensionsrätt – hur går det ihop?

De avgifter på dina inkomster som går till pensionen är sammanlagt 17,21 procent. Samtidigt sägs det att pensionsavgiften och pensionsrätten är 18,5 procent av pensionsunderlaget. Hur går det ihop?

Det beror på att den pensionsgrundande inkomsten är inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Det är på den pensionsgrundande inkomsten som avgiften är 18,5 procent. 18,5 procent av inkomsten efter avdraget på 7 procent motsvarar en avgift på 17,21 procent av hela inkomsten.

Den högsta inkomst som du behöver betala pensionsavgift för är 8,07 inkomstbasbelopp. Det betyder att det högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten blir 93 procent av 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 7,5 inkomstbasbelopp.

Så förvaltas pensionsavgifterna

Avgiften till inkomstpensionen betalas in till AP-fonderna som är inkomstpensionens buffertfonder. När inkomsterna är kända efter taxeringen registreras varje persons avgift som en pensionsrätt. Det innebär en insättning av ett fiktivt belopp. Pensionsrätten kan ses som en fordran på pensionssystemet, det betyder att pensionssystemet står i skuld till en person innan pensionen börjar betalas ut. 

Avgiften som går till premiepensionen betalas däremot in direkt på ett personligt pensionskonto och ingen motsvarande skuld uppstår där. Premiepensionen är ett fonderat system och innebär att avgiften placeras allt eftersom den kommer in på ett räntebärande konto.

Den som sparar i bank får ränta på pengarna. Så fungerar även den allmänna pensionen. Fram tills att du tar ut din pension kommer inkomstpensionsrätternas värde att räknas upp med en ränta. Räntan bestäms av inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige.

Ytterligare två faktorer påverkar hur värdet på inkomstpensionskontot utvecklas:

  • Den ena faktorn är så kallade arvsvinster. Arvsvinster är summan av de pensionsrätter som avlidna lämnat efter sig och som fördelas på de kvarlevande i samma årskull i förhållande till vars och ens kontobehållning.
  • Den andra faktorn är inkomstpensionens administrationskostnader som dras från kontot, också i förhållande till kontobehållningen. Avdraget görs genom att pensionsbehållningarna multipliceras med en förvaltningsfaktor. Kostnadsavdraget görs endast fram till det att pensionen börjar tas ut.

2,5 procent av de allmänna pensionsavgifterna sätts av till premiepensionen. Pengarna placeras på ett räntebärande konto allt eftersom de kommer in.

I motsats till inkomstpensionen är premiepensionen ett fonderat system. Det innebär att dina avgifter verkligen sätts in på ditt premiepensionskonto och sparas för just din pension.

När din pensionsrätt är fastställd köper Pensionsmyndigheten andelar i de fonder som du har valt, eller i AP7 Såfa om du inte har gjort något val. Det totala värdet av fondandelarna utgör värdet på ditt premiepensionskonto.
Mer om statens fondportfölj AP7 Såfa

Vid viss demografisk och ekonomisk utveckling är det inte möjligt att räkna upp värdet på inkomstpensionskontot och inkomstpensionen utifrån inkomstindex, och samtidigt finansiera inkomstpensionerna med en fast avgift. För att kunna hålla fast avgiftsnivån på 16 procent måste man då göra avsteg från inkomstindexeringen. Det sker genom att balanseringen aktiveras. 

Den automatiska balanseringen handlar om att göra de justeringar av pensionssystemet som krävs för att systemets skulder inte ska vara större än systemets tillgångar.

När balanseringen aktiveras räknas pensionsbehållningar och pensioner om utifrån förändringen i ett balansindex istället för förändringen i inkomstindex.
Balanseringen i pensionssystemet