Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionsordlista och Pensionsmyndighetens förkortningar

Närmare förklaring av ord och begrepp som är kopplade till pensionen och pensionssystemet. Här kan du också se förkortningar som används  av handläggare på Pensionsmyndigheten. Dessa kan vara av intresse för domstol, tillsynsmyndighet och medborgare. 

Detaljerad ordlista för pensionstermer, Swedish Standards Institute (SIS)

Pensionsordlista

Aktiefond

Aktiefond är en fond som huvudsakligen investerar i aktier.

Se även: fond

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg,  premiepension, garantipension och tilläggspension.

Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension. Personer födda 1938–1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Se även: garantipensioninkomstpension,inkomstpensionstilläggpremiepension, tilläggspension

Allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Se även: pensionsavgift

Alternativ pensionslösning

Alternativ pensionslösning är en tjänstepension som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Se även: tjänstepension

AP-fonderna

Första till fjärde och sjätte AP-fonderna utgör tillsammans den allmänna pensionens buffertfond för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna kan användas under perioder när pensionsutgifterna är större än inkomsterna från pensionsavgifter. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i premiepensionssystemet.

Se även: allmän pension

Arvsvinst

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd. Även inom allmänna pensionen används ordet arvsvinst.

ATP-systemet

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension.

Se även: allmän pension

Avgiftstaket

Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift endast tas ut på inkomster upp till det beloppet.

Se även: allmän pension

Avtalspension

Se: kollektivavtalad tjänstepension

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare.

Balansering

Balansering är en metod för att återställa den finansiella balansen för inkomst- och tilläggspension inom den allmänna pensionen. Det innebär att inkomstpension, tilläggspension och pensionsbehållning i det allmänna pensionssystemet inte räknas upp i takt med inkomstindex, eller att de till och med sänks.

Se även: balansindex, balanstal

Balansindex

Under en period med balansering räknas pensioner och pensionsbehållningar om med förändringen i ett balansindex i stället för inkomstindex. Förändringar i balansindex är beroende av förändringen i inkomstindex och av balanstalets storlek.

Balanstal

Balanstalet är förhållandet mellan tillgångar och skulder i den allmänna pensionen. Om balanstalet är 1 är tillgångarna och skulderna lika stora. Är talet mindre än 1 är skulderna större än tillgångarna. Då påbörjas en balansering.

Blandfond

Blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Se även: fond

Buffertfond

Se: AP-fonderna.

Delningstal

Delningstalet används för att beräkna din årliga pension. Ditt försäkringskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet bygger bland annat på ett antagande om din livslängd och om avkastningen på ditt försäkringskapital framöver.

För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar delningstalet. Inom tjänstepension och privat pension fastställer varje enskilt försäkringsbolag delningstalen. Det innebär att delningstalen skiljer sig åt mellan bolagen.

Efterlevande

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn.

Se även: efterlevandepension, efterlevandeskydd, förmånstagare

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör.

Se även: förmånstagare, efterlevande, efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre.

Se även: efterlevandepension; förmånstagare, återbetalningsskydd

Fond

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Se även: aktiefond, blandfond, indexfond, räntefond

Fondförvaltare

Ett företag som förvaltar olika typer av fonder. Det kan vara ett fondbolag, fondföretag och förvaltningsbolag.

Fonderat system

Ett fonderat system är ett pensionssystem där pengarna sparas separat för varje enskild person eller för ett kollektiv. Pengarna är placerade i olika tillgångar, till exempel fonder, aktier, obligationer eller fastigheter. Fonderade system används för premiepensionen, privata pensionsförsäkringar och många tjänstepensioner.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte helt tydlig. Det finns till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och depåförsäkring.

Se även: fondförvaltning

Fondförvaltning

Fondförvaltning innebär att försäkringskapitalet är placerat i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Se även: fondförsäkring, traditionell förvaltning

Följsamhetsindexering

För att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i Sverige räknas inkomstpensionen och tilläggspensionen om varje år. Följsamhetsindexeringen räknas ut genom förändringen i inkomstindex minus 1,6 procentenheter.

Se även: allmän pension

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet.

Se även: premiebestämd pension

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn.

Se även: efterlevande

Förvalsalternativ

Se ickevalsalternativ

Garantipension

Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension. Garantipensionen kan du få tidigast från 65 års ålder. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

Se även: allmän pension

Garantitillägg

Du som är född 1938–1953 är garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med 1994. Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre får du mellanskillnaden som garantitillägg.

Se även: allmän pension

Generationsfond

Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större del av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska risken.

Se även: fond

Ickevalsalternativ

Ett ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte väljer. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”förvalsalternativ” om samma sak.

Indexfond

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

Se även: fond

Individuellt pensionssparande, IPS

IPS är ett sätt att spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring.

Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år.

Precis som för en pensionsförsäkring drar du av premien i din inkomstdeklaration och betalar inkomstskatt när du får ut din pension. Om du dör betalas pensionen ut till dina förmånstagare. Om det inte finns några förmånstagare betalas pengarna på pensionskontot ut till dödsboet som ett engångsbelopp.

Se även: privat pensionsförsäkring

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Se även: förmånsbestämd pension

Inkomstgrundad ålderspension

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den allmänna pensionen. Inkomstgrundad ålderspension är pensionsgrundande inkomst plus eventuellt pensionsgrundande belopp. Inkomstgrundad ålderspension består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

Inkomstindex

Inkomstindex är ett mått som visar hur den genomsnittliga inkomsten i Sverige förändras varje år. Det är regeringen som fastställer inkomstindex, och det används för att räkna om till exempel inkomstpensionen och tilläggspensionen varje år.

Se även: balansindex

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Se även: följsamhetsindexering

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som betalas ut som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Storleken på din inkomstgrundade pension och antal år du har med pensionsgrundande inkomst avgör vilket belopp du har rätt till. Inkomstpensionstillägget kan du få tidigast från 65 års ålder. 

Mer om inkomstpensionstillägg

Intjänandetak

Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomst över denna gräns. Om du har tjänstepension får du pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

Se även: avgiftstak

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en försäkring där du inte får dra av premien i deklarationen och där du inte betalar någon inkomstskatt på de pengar som du får utbetalade från försäkringen. Det finns olika typer av kapitalförsäkringar. Vissa betalas ut som ett engångsbelopp medan andra betalas ut regelbundet under en längre period.

Kollektivavtalad tjänstepension

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och regioner.

Latent pensionsbelopp

Din inkomstpension innehåller ett innestående belopp, ett så kallat latent belopp på xx kr. Beloppet består av pensionsrätter som du har tjänat in genom att du haft små barn, studerat eller gjort plikttjänst. Ett latent belopp ger pension först när du har haft inkomster på minst två inkomstbasbelopp per år under fem år innan du fyller 70 år.

Mer om inkomstbasbelopp  

Omräknat till inkomstpension 

När du börjar ta ut inkomstpension räknas värdet på kontot om till en livsvarig pension. Eftersom du har börjat ta ut inkomstpension har värdet på ditt konto minskat.

Pension

Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid.

Pensionsavgift

Pensionsavgift är en avgift till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift.

Se även: allmän pensionsavgift, statlig ålderspensionsavgift, ålderspensionsavgift

Pensionsbehållning

Pensionsbehållning är så mycket som dina pensionsrätter inom den allmänna pensionen är värda vid en viss tidpunkt. Pensionsbehållningen för inkomstpension räknas ut genom att man summerar pensionsrätterna, efter avdrag för administrationsavgifter, och räknar med fördelade arvsvinster och förändringen av inkomstindex eller balansindex.

Pensionsbesked

Pensionsbeskedet informerar om din rätt till pension.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Den som gör inbetalningen får göra avdrag i deklarationen.

Se även:  individuellt pensionssparande (IPS)

Pensionsgrundande belopp

Pensionsgrundande belopp är inte några verkliga inkomster utan fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig i den allmänna pensionen om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn eller studerar. Det pensionsgrundande beloppet och din pensionsgrundande inkomst utgör tillsammans pensionsunderlaget.

Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande.

Se även: pensionsgrundande belopp

Pensionspoäng

För dig som är född mellan 1938 och 1953 beräknas pensionspoängen varje år utifrån årets pensionsgrundande inkomst. Pensionspoängen används för att beräkna tilläggspensionen.

Se även: allmän pension

Pensionsrätt

Det belopp som varje år betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. För inkomstpensionen utgör pensionsrätten 16 procent av ditt pensionsunderlag och för premiepensionen 2,5 procent. Pensionsrätten för premiepension kan föras över till makar eller registrerade partner. Det kallas överförd pensionsrätt.

Är du född 1938–1953 är procentsatserna lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Observera att ordet pensionsrätt ibland även används i den mer allmänna betydelsen ”rätt till pension”.

Se även: allmän pension

Pensionstillägg

Pensionstillägg är ett sätt att säkra värdet på din förmånsbestämda tjänstepension så att den inte förlorar i värde. För att räkna upp tjänstepensionen används till exempel konsumentprisindex eller prisbasbelopp.

Pensionsunderlag

Pensionsunderlaget för din allmänna pension är summan av din pensionsgrundande inkomst och eventuella pensionsgrundande belopp. Pensionsunderlaget är högst 7,5 inkomstbasbelopp per år. Pensionsunderlaget används för att beräkna pensionsrätten.

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Dock kan du tidigast ta ut din allmänna pension från 62 års ålder. 

När du kan börja ta ut din tjänstepension eller privata pension beror på vad det står i ditt avtal, dock tidigast från 55 år enligt skattereglerna.

Premie

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i stället pensionsavgift eller avgift.

Premieavgift

Premieavgiften är en administrationsavgift som dras från den inbetalda premien och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Se även: förmånsbestämd pension

Premiepension

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras. Till premiepensionen går 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Se även: förvalsalternativ

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv.

Se även: individuellt pensionssparande (IPS), pensionsförsäkring

Relativ låg ekonomisk standard

Andel individer boende i hushåll vars ekonomiska standard – hushållets disponibla inkomst justerad för försörjningsbördan – understiger 60 procent av medianvärdet för samtliga hushåll.

Respektavstånd

Skillnad i genomsnittlig disponibel inkomst mellan dem som enbart har inkomstrelaterad pension och dem som har maximalt grundskydd.

Respektavståndet är skillnaden mellan pensionsinkomsten efter skatt och bidrag för de som har förvärvsarbetat så pass att de inte får del av grundskyddet för äldre jämfört med en person som inte har arbetat och får maximalt grundskydd. Ett generöst grundskydd ger ett lågt respektavstånd medan ett mindre generöst skydd ger ett högre avstånd. Dock säger inte respektavståndet någonting om hur pass många det är som tar del av den maximala nivån av grundskyddet.

Räntefond

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

Se även: fond

Sjukpension

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Statlig ålderspensionsavgift

Statlig ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som staten betalar om du har inkomster från social- eller arbetslöshetsförsäkringen (till exempel sjukpenning eller a-kasseersättning) eller om du har pensionsgrundande belopp (till exempel när du har små barn, studerar eller har sjukersättning).

Se även: pensionsavgift

Tilläggspension

Du som är född före 1954 får en del av din pension som tilläggspension men den redovisas inte i ditt orange kuvert.

Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Din rätt till tjänstepension tryggas vanligtvis genom försäkring. Din arbetsgivare kan också använda andra sätt, till exempel betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti och del av eventuellt överskott.

Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Det finns mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring.

Se även: traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning

I traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet med traditionell förvaltning. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oftast sker förvaltningen enligt vissa regler som försäkringsbolaget har bestämt.

Se även: fondförvaltning, traditionell försäkring

Valcentral

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar bland annat ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare har betalat skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän och SPV för statsanställda.

Ålderspension

Ålderspension har du rätt att få utbetalad när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Se även: allmän pension, tjänstepension

Ålderspensionsavgift

Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften (allmän pension) som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften. Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent av din inkomst före skatt.

Se även: pensionsavgift

Årsbesked

Årsbeskedet är ett dokument som du ska få varje år och som bland annat redovisar hur försäkringskapitalet har utvecklats under året.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det försäkringskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din försäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket till exempel innebär att du får lägre pension.

Återlagd inkomstpension

Du har minskat eller stoppat ditt uttag av inkomstpension. Pensionsbeloppet som låg till grund för de tidigare pensionsutbetalningarna har flyttats tillbaka till ditt pensionskonto.

Återbäringsränta

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Överförd pensionsrätt

Pensionsrätten för premiepension kan föras över till makar eller registrerade partner. Det kallas överförd pensionsrätt.