Avgifter och rabatter inom premiepensionen | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Avgifter och rabatter inom premiepensionen

Premiepensionssystemet är avgiftsfinansierat. Den ena avgiften tar Pensionsmyndigheten ut för hantering av systemet och fondbolagen tar ut avgifter för förvaltningen av fonderna. Fondavgiften du betalar hos Pensionsmyndigheten blir lägre på grund av att vi får rabatter på fondbolagens avgifter. Det påverkar din pension positivt. 

Fondbolagen tar ut avgifter för att sköta fonderna. Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen om kraftig rabatt på dessa avgifter och tillåter inte heller att fonderna tar ut köp- eller säljavgifter.

Fondens avkastning, det vill säga hur väl fonden presterat visas alltid efter uttagen avgift. När du jämför två fonders värdeutveckling är alltså skillnaden i avgift redan inkluderad. En låg avgift bidrar till att fonden ger en högre värdeutveckling, vilket ger dig högre pension.

Pensionsmyndighetens administrativa avgift

Premiepensionssystemet finansieras med avgifter från premiepensionsspararna, det är alltså inte skattefinansierat. Avgiftsuttaget beslutas av regeringen varje år och ska täcka Pensionsmyndighetens kostnader för att hantera premiepensionen, såsom bland annat kostnader för löner och IT-system.

För 2018 var kostnaden 0,13 procent av fondförmögenheten, dock med ett tak, en maxavgift på 160 kronor. Avgiftsuttaget motsvarar en genomsnittlig avgift på 0,07 procent av den totala fondförmögenheten i systemet. Avgiften tas ut under våren samtidigt som fondrabatter och arvsvinster inbetalas. Avgiften påverkas endast av ditt samlade kontovärde, det finns till exempel ingen avgift för fondbyten.

Fondavgiften påverkar pensionen

Fondbolagen tar dagligen ut avgifter för att förvalta din premiepensionsfond. Storleken på avgiften är viktig eftersom den urholkar ditt sparande. Fondens värdeförändring visas alltid efter uttagen fondavgift. 

Fondbolagens avgift kan bestå av både en fast och en rörlig prestationsbaserad del. Om fonden har en prestationsbaserad del är det markerat med en röd triangel på fondtorget och den avgift som presenteras är förra årets avgift. Prestationsavgiften gör att fondavgiften kan variera kraftigt mellan enskilda år och kvartal inom året.

En fond som investerar mer än tio procent av sin fondförmögenhet i andra fonder eller fondandelar kallas för ”fond-i-fond” eller fondandelsfond. En sådan fond markeras med en blå kvadrat. Den tar ut avgift dels för sin egen förvaltning men även för avgifterna som den betalar i de fonder som den investerar i.

Vi tillåter inte att fonderna tar ut köp- eller säljavgifter inom premiepensionssystemet. Du kan alltså alltid byta dina fonder utan kostnad och hur ofta du vill.

Hur mycket som har dragits från ditt konto i avgifter kan du se när du loggar in på ditt konto eller i orange kuvertet.

Mer om hur stor påverkan en hög fondavgift har

Rabatt på avgiften

Fondernas avgifter är lägre i Pensionsmyndighetens utbud än på den öppna marknaden. Det beror på att Pensionsmyndigheten kräver rabatt av fondbolagen.  

I snitt betalar fondbolagen tillbaka, som rabatt till Pensionsmyndigheten, 2/3 av den avgift som de tagit ut av myndigheten. Det ger i snitt pensionsspararna 15 procent högre premiepension. I underlaget till rabatten ingår fast och rörlig avgift samt avgiften i eventuella underliggande fonder.

Pensionsmyndigheten återbetalar rabatten till alla sparare, exakt utefter ditt enskilda innehav under året. Återbetalningen sker i maj året efter avgiftsuttaget och sker i form av köp enligt de aktuella fondvalen du har i ditt premiepensionssparande.

På vårt fondtorg, i fondkatalogen och i ditt orange kuvert anger vi respektive fonds fondavgift efter att rabatten är avdragen.

Sedan 2015 har Pensionsmyndigheten ett tak för fondavgiften och därefter kan ingen aktiefond ha en högre fondavgift än 0,89 procent inom premiepensionssystemet. För blandfonder och generationsfonder är gränsen 0,62 procent och för räntefonder är gränsen 0,42 procent.

Hur ska man tänka kring fondavgiften?

Höga fondavgifter innebär sämre värdeutveckling för dig som sparar. En viss koppling finns dock mellan avgift och avkastning, där en aktiefond generellt kostar mer än en räntefond, samtidigt som avkastningen i aktiefonden på lång sikt kommer vara högre.

Avkastningen visas alltid efter avdragen avgift och för ett långsiktigt sparande (såsom inom premiepensionen) är möjligheten till en god avkastning den viktigaste parametern. Men efter att ha valt vilken fondkategori du är intresserad av ska du titta på de fonder inom kategorin som har lägst avgift. En lägre avgift ger fonden, allt annat lika, en högre avkastning.

Deklaration och skatt

Du kan inte dra av den allmänna pensionsavgiften, fondavgifterna eller Pensionsmyndighetens administrationsavgift i din deklaration.

Du betalar ingen skatt på pensionspengarna under den tid som du sparar till din pension. När du tar ut din premiepension betalar du inkomstskatt.

Mer om pension och skatt

Olika begrepp inom fonder för avgifter

Fondavgiften består av summan av årlig avgift och eventuell resultatberoende avgift, minus Pensionsmyndighetens rabatt.

Ju mer pengar som Pensionsmyndigheten har i en fond (alla sparares pengar i en fond) desto högre rabatt får vi. Den rabatt vi får in fördelas ut till spararen på våren året efter avgiftsuttaget. Utdelningen av rabatten sker genom att vi köper nya fondandelar till spararen, enligt de aktuella fondvalen spararen har gjort.

Fondavgiften är den avgift som vi publicerar i orange kuvert, på vår webbplats och i fondkatalogen.

För en aktiefond är fondavgiften maximalt 0,89 procent per år, för blandfonder och generationsfonder max 0,62 procent och för räntefonder max 0,42 procent.

Årlig avgift (On-going charges)

Årlig avgift består av alla kostnader i en fond, förutom transaktionskostnad och eventuell resultatberoende avgift. För fond-i-fond ingår även kostnader i underliggande fonder. Årlig avgift presenteras i fondens basfaktablad (KIID).

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den kostnad som fondbolaget dagligen tar ur en fond för att administrera fonden. Förvaltningsavgiften ingår i årlig avgift.

Resultatberoende avgift

Resultatberoende avgift eller rörlig prestationsavgift tas ut i vissa fonder utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den resultatberoende avgiften baseras på fonden prestation jämfört mot sina uppställda krav. Hur dessa krav är uppställda och beräknas kan variera stort mellan olika fonder.

En vanlig modell är att den resultatberoende avgiften är 20 procent av den värdeutveckling som överstiger det index som fonden försöker slå. Resultatberoende avgifter ingår inte i årlig avgift utan presenteras separat i fondens basfaktablad (KIID). I premiepensionssystemet rabatteras även den resultatberoende avgiften.

Fondandelsfonder (Fond-i-fond)

En fond som placerar minst 10 procent av sin fondförmögenhet i andra fonder är en fondandelsfond eller fond-i-fond. Avgifterna i de underliggande fonderna ingår i vårt rabattunderlag och kommer således också att rabatteras.

TER (Avgift före rabatt)

TER står för Total Expense Ratio och här ingår både fast och rörlig avgift och TER kan därför förenklat beskrivas som summan av årlig avgift och eventuell resultatberoende avgift. TER är ett begrepp som är på väg att försvinna från marknaden då det ersatts av årlig avgift och resultatberoende avgift i fondernas presentationsmaterial.

TKA (Totalkostnadsandel)

TKA är ett äldre samlingsmått för alla kostnader en fond har haft under ett år och kan beskrivas som summan av årlig avgift, resultatberoende avgift och transaktionskostnader. Måttet tar inte hänsyn till Pensionsmyndighetens rabatt. Eftersom TKA inte är obligatoriskt eller enhetligt definierat är det många fonder som inte längre presenterar något TKA utan istället hänvisar till fondens årsredovisning för den kompletta kostnadsbilden.

Andelskurs (NAV)

Andelskursen är en fonds pris, något som fastställs varje dag fonden har öppet för handel. Andelskurs kallas även fondkurs eller NAV (Net Asset Value). Andelskursen beräknas genom att man summerar fondens alla fastställda och upplupna värden, intäkter, skulder och kostnader, sen delas summan med det totala antalet andelar i fonden. Andelskursen blir det pris som du får köpa eller sälja din fondandel till.

I vår presentation av fondernas historiska kursutveckling använder vi oss av fondernas officiella andelskurs omräknad till svenska kronor.

In- och uttagsavgifter

Inom premiepensionen tillåter vi inte att fonderna tar ut särskilda avgifter för köp eller försäljning, även om så sker mot andra kundgrupper.

Transaktionskostnad (Courtage)

När fonden handlar med värdepapper så måste fonden betala transaktionskostnad (courtage) till handelsplatsen. Nivån på courtaget är reglerat genom så kallade ”Best execution”-regler.

Problemet med att utvärdera fonder utefter transaktionskostnaden är att den är intimt förknippad med fondens omsättning, placeringsstrategi och förvaltning. Även handelsstrategin påverkar då en dyrare aktiemäklare kanske betalar sig genom lägre inköpspris på den underliggande aktien. För fonder som handlar på större och modernare aktiemarknader är ofta transaktionskostnaderna små. För utvecklingsmarknader kan däremot transaktionskostnaderna bli relativt höga. Det är därför svårt att jämföra och utvärdera fonder baserat på transaktionskostnaden, men den kan vara bra att känna till om man vill göra en djupare analys.

Transaktionskostnaden ingår i TKA som presenteras för vissa fonder. Den finns också redovisad i fondens årsredovisning.

Prisjämförelse

Prisjämförelse är en prognos över vad du betalar i avgift för att spara 10 000 kronor per år i fonden under 30 års tid.

Beräkningen baseras på fondens senast kända fondavgift, det vill säga avgift efter Pensionsmyndighetens rabatt.

Dina insättningar under 30 år antas uppgå till totalt 300 000 kronor, men sen antas fonden också ge en årlig värdeutveckling:

  • Aktiefond: 6 procent årlig avkastning innan fondavgiften dras.
  • Generationsfond och Blandfond: 4 procent årlig avkastning innan fondavgiften dras.
  • Räntefond: 2 procent årlig avkastning innan fondavgiften dras.

Prisjämförelse inkluderar även avgiftens negativa effekt på värdeutvecklingen i jämförelse med om fonden skulle få växa helt utan avgifter.

Exempel

Du sparar 10 000 kronor per år i en aktiefond med 0,89 procent i fondavgift. Om sparandet i fonden fått växa, med 6% helt utan avgifter hade kapitalet efter 30 år vuxit till 838 017 kronor.

Medräknat den avgift som dras årligen, i detta fall 0,89 procent, faller värdeutvecklingen till 5,11% (6,00% - 0,89%) och ditt slutkapital uppgår till 704 806 kronor. Skillnaden mellan dessa belopp, Prisjämförelse, blir 133 211 kronor. 

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten