Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Avgifter och rabatter inom premiepensionen

Pensionsmyndigheten tar ut en avgift för hantering och administration av premiepensionssystemet. Även fondbolagen tar ut en avgift för förvaltning av fonderna. Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen om kraftig rabatt på dessa avgifter. Det påverkar din pension positivt.

Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta fonderna i premiepensionssystemet. För att ett fondbolag ska kunna erbjuda fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten rabatt av fondbolagen. Den rabatterade kapitalviktade avgiften år 2023 var 0,12 procent.

  • Fondernas avgifter är lägre inom premiepensionens fondtorg än på den öppna marknaden tack vare rabatterna. 
  • Fondens värdeutveckling, det vill säga hur väl fonden presterat, visas alltid efter uttagen avgift före rabatt.  Rabatten återbetalas en gång om året.
  • När du gör fondbyten inom premiepensionen får fondbolagen inte ta ut avgifter för att köpa- eller sälja fondinnehav. Det innebär att fondbyten är gratis för dig som handlar med fonder på premiepensionens fondtorg.
  • En låg avgift bidrar till att fonden ger en högre värdeutveckling, vilket ger dig högre pension. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension. Du går dessutom miste om den extra värdeutveckling som de pengar du betalar i avgifter skulle ha gett över tid.  
  • Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori, är det bra att välja den med lägst avgift. Då stannar mer pengarna kvar i ditt premiepensionssparande och ger ränta år efter år. Om du exempelvis vill välja en global aktiefond så välj den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. 

Pensionsmyndighetens administrativa avgift

Hanteringen av premiepensionssystemet finansieras med avgifter från spararna och inte med skattemedel. Avgiftsuttaget beslutas av regeringen varje år och ska täcka Pensionsmyndighetens kostnader för att hantera premiepensionen, bland annat kostnader för löner och IT-system.

Den totala avgiften som togs ut av Pensionsmyndigheten 2024 var 529 miljoner kronor. Avgiften för dig som pensionssparare var 0,027 procent av dina premiepensionspengar. Det finns dock ett tak, maxavgiften är 139 kronor för 2024. Avgiften räknas fram och tas ut under våren samtidigt som fondrabatter och arvsvinster betalas in till alla sparares premiepensionskonton.

Fondbolagen tar dagligen ut avgifter för att förvalta din premiepensionsfond. Det är viktigt att ta reda på avgiftens storlek eftersom en hög avgift minskar ditt sparande.

Fondens värdeutveckling, det vill säga hur väl fonden presterat visas alltid efter uttagen avgift. När du jämför två fonders värdeutveckling är alltså skillnaden i avgift redan inkluderad. En låg avgift bidrar till att fonden ger en högre värdeutveckling, vilket ger dig högre pension.

Fondbolagens avgift kan bestå av en fast och en rörlig prestationsbaserad del. Om fonden har en prestationsbaserad del är det markerat med en röd triangel på fondtorget och den avgift som presenteras är förra årets avgift. Prestationsavgiften gör att fondavgiften kan variera kraftigt mellan enskilda år och kvartal inom året.

En fond som investerar mer än tio procent av sin fondförmögenhet i andra fonder eller fondandelar kallas för ”fond-i-fond” eller fondandelsfond. En sådan fond markeras med en blå kvadrat. Den tar ut avgift dels för sin egen förvaltning men även för avgifterna som den betalar i de fonder som den investerar i.

Hur mycket avgifter som har dragits från ditt premiepensionskonto kan du se när du loggar in på Mina sidor eller i ditt orange kuvert.

Fondernas avgifter är lägre inom premiepensionens fondtorg än på den öppna marknaden. Det beror på att Pensionsmyndigheten inom premiepensionssystemet kräver rabatt av fondbolagen.  

Sedan 2015 har Pensionsmyndigheten ett tak för fondavgifter. Från och med 1 april 2021 får en aktiefond maximalt kosta 0,68 procent, en blandfond/generationsfond max 0,44 procent och en räntefond 0,35 procent.

I genomsnitt betalar fondbolagen tillbaka, som rabatt till Pensionsmyndigheten, 2/3 av den fondavgift som de tagit ut. Det ger pensionsspararna i genomsnitt 15 procent högre premiepension. I underlaget till rabatten ingår fast och rörlig avgift samt avgiften i eventuella underliggande fonder.

Pensionsmyndigheten betalar tillbaka rabatten till alla sparare exakt efter den enskildes fondinnehav under året. Återbetalningen sker i maj året efter att avgiften har tagits. Pengarna placeras i spararnas aktuella fondval på premiepensionskontot.

På fondtorget, i fondkatalogen och i ditt orange kuvert anges fondernas avgift efter rabatt.

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Du går också miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift istället hade fått stanna kvar i ditt premiepensionssparande och ge ränta år efter år. Det kan bli stora summor när det handlar om ett pensionssparande på 30–40 år.

En aktiefond kostar generellt mer än en räntefond. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

I orange kuvert och på Mina sidor kan du se vad du betalar i avgift för dina premiepensionsfonder. Där kan du också jämföra dina fondavgifter och dina värdeförändringar med hur det ser ut för den genomsnittliga premiepensionsspararen.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori, är det bra att välja den med lägst avgift, till exempel om du vill välja en global aktiefond så välj den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. Mer om risk och vad du bör tänka på kring risker

Du kan inte dra av den allmänna pensionsavgiften, fondavgifterna eller Pensionsmyndighetens administrationsavgift i din deklaration.

Du betalar ingen skatt på premiepensionspengarna under den tid du sparar till din pension. Det är först när du tar ut din premiepension som du betalar inkomstskatt. Mer om pension och skatt

Fondavgift inom premiepensionen

Fondavgiften består av summan av årlig avgift och eventuell resultatberoende avgift, minus Pensionsmyndighetens rabatt.

Årlig avgift, on-going charges

Årlig avgift består av alla kostnader i en fond, förutom transaktionskostnad och eventuell resultatberoende avgift. För fond-i-fond ingår även kostnader i underliggande fonder. Årlig avgift presenteras i fondens basfaktablad (KIID).

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den kostnad som fondbolaget dagligen tar ur en fond för att administrera fonden. Förvaltningsavgiften ingår i årlig avgift.

Resultatberoende avgift

Resultatberoende avgift eller rörlig prestationsavgift tas ut i vissa fonder utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den resultatberoende avgiften baseras på fondens prestation jämfört mot sina uppställda krav. Hur dessa krav är uppställda och beräknas kan variera stort mellan olika fonder.

En vanlig modell är att den resultatberoende avgiften är 20 procent av den värdeutveckling som överstiger det index som fonden försöker slå.

Resultatberoende avgifter ingår inte i årlig avgift utan presenteras separat i fondens basfaktablad (KIID). I premiepensionssystemet rabatteras även den resultatberoende avgiften.

Fondandelsfonder, fond-i-fond

En fond som placerar minst 10 procent av sin fondförmögenhet i andra fonder är en fondandelsfond eller fond-i-fond. I premiepensionssystemet rabatteras även avgifterna i de underliggande fonderna.

Andelskurs, NAV

Andelskursen är priset för en fond per en given dag. Andelskursen fastställs varje dag som fonden är öppen för handel. Andelskurs kallas även fondkurs eller NAV, Net Asset Value.

Andelskursen beräknas genom att man summerar fondens alla fastställda och sammanlagda värden, intäkter, skulder och kostnader, sen delas summan med det totala antalet andelar i fonden. Andelskursen blir det pris som du får köpa eller sälja din fondandel för.

I vår presentation av fondernas historiska kursutveckling på fondtorget använder vi oss av fondernas officiella andelskurs omräknad till svenska kronor.

In- och uttagsavgifter

Inom premiepensionen tillåter vi inte att fonderna tar ut särskilda avgifter för köp eller försäljning.

Transaktionskostnad, courtage

När fonden handlar med värdepapper så måste fonden betala transaktionskostnad, courtage, till handelsplatsen. Avgiftsnivån på courtaget är reglerat genom så kallade ”Best execution”-regler.

Transaktionskostnaden ingår i TKA som presenteras för vissa fonder. Den finns också redovisad i fondens årsredovisning.

Prisjämförelse

För att kunna jämföra priset på en fond med en annan fond har Pensionsmyndigheten tagit fram en prisjämförelse. Den visar vad du får betala i avgift om du sparar 10 000 kronor per år i fonden under 30 års tid.

Beräkningen baseras på fondens senast kända fondavgift, det vill säga avgift efter Pensionsmyndighetens rabatt.

Dina insättningar under 30 år antas uppgå till totalt 300 000 kronor, fonden antas också ge en årlig värdeutveckling:

  • Aktiefond: 6 procent årlig positiv värdeutveckling innan fondavgiften dras.
  • Generationsfond och Blandfond: 4 procent årlig positiv värdeutveckling innan fondavgiften dras
  • Räntefond: 2 procent årlig positiv värdeutveckling innan fondavgiften dras.

Prisjämförelsen inkluderar även avgiftens negativa effekt på värdeutvecklingen i jämförelse med om fonden skulle få växa helt utan avgifter.

Exempel

Du sparar 10 000 kronor per år i en aktiefond med 0,68 procent i fondavgift. Om sparandet i fonden fått växa med 6 procent helt utan avgifter hade kapitalet efter 30 år vuxit till 838 017 kronor.

Tar man med den avgift som dras årligen, i detta fall 0,68 procent, faller värdeutvecklingen till 5,32 procent, det vill säga 6,00 procent minus 0,68 procent.

Det slutliga kapitalet uppgår då till 739 430 kronor. Skillnaden mellan dessa belopp, Prisjämförelse, blir 98 587 kronor. 

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten