Värdeförändring på en fond | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Värdeförändring på en fond

Värdeförändring är ett mått på hur värdet på en fond förändras under ett visst antal månader. Sparande i utländska aktie- och räntefonder innebär att svenska kronor växlas över till en annan valuta. Förändringar i kurs mellan valutorna kan därför få effekter för värdeutvecklingen.

Värdeförändringen redovisas oftast i procent, men på ditt premiepensionskonto redovisar vi ibland även värdeförändringen i kronor. Tänk på att en hög värdeökning under ett eller flera år inte är någon garanti för att fonden kommer att gå bra i framtiden.  Värdeförändringen redovisas efter att alla avgifter tagits ur fonden.

Även små skillnader i fondernas årliga värdeökning kan på längre sikt ha stor betydelse för hur stor din premiepension blir. Det gör att fondvalet är viktigt, särskilt för dig som är ung och har lång tid kvar till pensionen.

Samband mellan risk och värdeförändring

Värdet på dina fonder varierar. Stora svängningar är det samma som hög risk. Risk är kopplat till värdeförändring. Ju högre risk desto mer oviss är värdeförändringen eftersom värdet svänger mycket.

Tar du ingen risk har du inte heller möjlighet till en högre värdeförändring. Det har du däremot om du tar en högre risk. Men en högre risk innebär också att du kan förlora mer pengar än om du har låg risk.

Stora svängningar är lika med hög risk

Fonder med högre total risk ger chans till bättre värdeförändring, men det innebär ingen garanti för att sparandet ska växa i värde. För att någon ska vara villig att investera pengar i ett alternativ som innebär hög risk, måste det finnas goda chanser till att den långsiktigt ska ge bättre avkastning än ett alternativ med lägre risk.

Valutor och värdeutveckling

Sparande i utländska aktie- och räntefonder innebär att svenska kronor växlas över till en annan valuta. Förändringar i kurs mellan valutorna kan därför få effekter för värdeutvecklingen.

Räkneexempel - hur värdeförändringen påverkar

Om du till exempel har 40 år kvar till pensionen och har en pensionsgrundande inkomst på 17 000 kronor i månaden under hela perioden samt börjar ta ut din pension vid 65 års ålder gäller följande:

Vid 3,5 procents värdeökning/år

Totalt kapital: 419 806 kr

Premiepension: 2 540 kr/månad

Vid 6 procents värdeökning/år

Totalt kapital: 782 800 kr

Premiepension: 4 730 kr/månad

Månadsbeloppet anger summan före skatt. Båda exemplen gäller fondförsäkring med dagens delningstal.

Så beräknas värdeförändring i ditt premiepensionssparande

Det finns olika mått för att visa värdeförändring i ditt premiepensionssparande. Här kan du läsa mer om hur de olika värdeförändringsmåtten har beräknats.

För att beräkna den årliga värdeutvecklingen i procent sedan start använder vi oss av en internränteberäkning (IRR). Fördelen med att beräkna avkastningen på detta sätt är att den tar hänsyn till att kapitalets storlek förändrats under spartiden. Nedan kan du se formeln som använts för beräkningen. 

Så kan du använda siffran

Värdeförändringen kan du använda dig av för att få en uppfattning om hur din premiepension utvecklats.

Formel

Så har vi räknat värdeförändring för dina fonder

Värdeförändringen för dina fonder anges som den tidsviktade avkastningen. Nedan kan du se formeln som använts för beräkningen. Måttet anger hur 100 kronor som satts in i fonden utvecklats under tiden du haft fonden. Måttet tar inte hänsyn till ur stor investeringen varit under perioden.

Så kan du använda siffran

Du kan därmed använda den angivna värdeförändringen för att jämföra dina fonder mot ett aktieindex eller andra fonder inom samma fondkategori.

Värdeförändring i % per fond (TVA) beräknas enligt formeln

 

TVA = avkastningen under perioden

T = Sista dagen i mätperioden

t = Första dagen i mätperioden

Fondkurs = Utdelningsjusterad (köpkurs+säljkurs)/2

Så har vi räknat värdeförändring för din portfölj

Värdeförändringen för hela din fondportfölj anges som den tidsviktade avkastningen för alla fonder du ägt under mätperioden. Nedan kan du se formeln som använts för beräkningen. Måttet anger hur 100 kronor som satts in i ditt fondsparande utvecklats under tiden du haft fonderna. Måttet tar inte hänsyn till ur stor investeringen varit. Portföljavkastningen finns endast i orange kuvert.

Så kan du använda siffran

Du kan använda siffran för att jämföra med hur väl andra lyckats förvalta sin portfölj under året, till exempel genomsnittsspararen i premiepensionssystemet, förvalet (SÅFA), något aktieindex etc.

Formel

MV = Marknadsvärdet 

N = Sista avkastningsperioden 

n = Första avkastningsperioden 

T = Sista dagen i den aktuella mätperioden mellan två flöden 

t = Första dagen i den aktuella mätperioden mellan två flöden 

Fondkurs = Utdelningsjusterad (köpkurs+säljkurs)/2

irr = internräntan under perioden uttryckt i årstakt

t= antalet dagar sedan starttidpunkten

Ct = Transaktion vid tidpunkten t.

CT är slutvärdet, dvs. kontovärdet per dagen värderingen görs

Ekvationen kräver att slutvärdet är negativt så ett värde av X kr ger en transaktion på -X kr. CT är alltså alltid <= 0

Den underliggande valutan styr

Det är den underliggande valutan, den valuta som aktierna köps och säljs i, som påverkar värdeutvecklingen i fonden.

Den svenska kronans värde försvagas mot dollarn med tio procent. Samtidigt sker inga förändringar i värdeutveckling på den amerikanska aktiemarknaden. Försvagningen av kronan innebär ändå att fondens värde ökar med tio procent, mätt i svenska kronor som är fondens noteringsvaluta. Om kronan stiger med tio procent mot dollarn minskar värdet i USA-fonden på motsvarande sätt.

Noteringsvalutan påverkar

Är noteringsvalutan en annan än svenska kronor, till exempel dollar
eller euro, kan den också påverkas av valutaförändringar, utöver den som
finns i den underliggande valutan, dock i mindre grad.

Ett amerikanskt fondbolag har en Brasilienfond. Fonden finns i två uppsättningar, en med dollar som noteringsvaluta, en med euro som noteringsvaluta.

Om den brasilianska valutan, realen, stiger med tio procent i förhållande till den svenska kronan och börsutvecklingen ligger still så ökar värdet på kontot med tio procent.

Det gäller både för fonden som är noterad i euro och för den som är noterad i dollar. Möjligen kan mindre skillnader uppstå i den dollar- och den euronoterade fonden. Det handlar till viss del om att fonden alltid har en del av tillgångarna placerade i kontanter som alltså påverkas av fondens noteringsvaluta. Detta förekommer hos en del utländska fondförvaltare.

Valutasäkring av fondinnehav

De fonder som vill minska valutarisken kan valutasäkra sitt innehav. Det innebär att fonden i mindre utsträckning påverkas av valutaförändringarna. En fondportfölj som har valutasäkring är AP7Såfa. 

Mer om valutasäkring hos Sjunde AP-fonden