Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så mäts allvarlig materiell och social fattigdom

| press

Andelen äldre i Sverige som lever i fattigdom är bland de lägsta i EU. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten där måttet allvarlig materiell och social fattigdom beskrivs.

Allvarlig materiell och social fattigdom innebär att inte ha råd med en viss levnadsstandard och visar den andel av befolkningen som löper risk att leva i allvarlig fattigdom.

Andelen allvarligt fattiga i Sverige, de som saknar minst sju av posterna i tabell 1, är lägst bland dem som är 65 år och äldre och uppgick till 1 procent både för kvinnor och män 2022. Motsvarande andel fattiga i hela befolkningen var i genomsnitt 2,3 procent. Sverige är ett av de länder som har lägst andel allvarligt fattiga äldre i EU vars genomsnitt var 6,7 procent 2022. Den låga andelen i Sverige förklaras troligen av ett relativt väl utbyggt ekonomiskt skyddsnät för äldre.

Utrikesfödda överrepresenterade

 Andelen fattiga bland de utrikesfödda i åldrarna 65 år och äldre uppgick till 7,7 procent i Sverige 2022.

– I jämförelse med de europiska länder som ingår i vår studie är andelen fattiga äldre i Sverige låg, både bland inrikes födda och utrikesfödda. Däremot har Sverige den största skillnaden i andel mellan dessa två grupper, i Sverige är andelen fattiga i gruppen äldre utrikesfödda 6,4 gånger högre än bland andelen fattiga i gruppen äldre inrikes födda, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Svårt att kommunicera om mått på fattigdom

EU-länderna är sedan länge eniga om att fattigdom handlar om avsaknad av resurser som medför att individen inte har den levnadsnivå som ”anses vara allmänt accepterad i samhället”. Fattigdom har många dimensioner och det finns idag inte ett mått som klarar att fånga upp och mäta samtliga aspekter på fattigdom. Därför redovisas ofta resultaten från flera fattigdomsmått med olika inriktningar.

– Fördelen med att tillämpa flera olika mått för att spegla fattigdom är att det ger en mer nyanserad bild av människors livssituation. Nackdelen är att det ofta är svårt att kommunicera resultaten, särskilt om de ser ut att ge olika resultat. Vår senaste rapport beskriver hur måttet allvarlig materiell och social fattigdom är utformat. Vi visar statistik över fattigdom i Sverige som helhet och för olika åldersgrupper i befolkningen. Vi jämför också resultaten med andra europeiska länder där det är möjligt, säger Inger Johannisson.

Tabell 1 Procentandel av Sveriges befolkning som saknar en eller flera av posterna i indikatorn allvarligt materiell och social fattigdom, personer 16 år och äldre, 2022
Poster i indikatorn Inrikes född Utrikes född
Saknar kontantmarginal 14,1 40,5
Har inte råd med en veckas semester utanför hemmet per år 6,6 21,1
Har inte råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet  4,0 16,5
Har inte råd att ha tillgång till bil 2,9 14,1
Har inte råd att varje vecka spendera en mindre summa på sig själv 4,5 13,8
Har inte råd att ersätta utslitna möbler 4,1 13,7
Har kommit efter med betalningar  4,6 12,4
Har inte råd att ersätta utslitna kläder 2,2 7,4
Har inte råd att ha det tillräckligt varmt i bostaden 2,1 6,9
Har inte råd att laga en måltid med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag 1,5 5,4
Har inte råd att träffa vänner/släkt för att fika eller äta middag minst en gång i månaden 1,2 4,2
Har inte råd att äga två par skor, inkl. vinterskor 0,8 2,7
Har inte råd med internet i bostaden 0,4 0,9

Källa: SCB:s Statistikdatabas, Undersökningar av levnadsförhållanden.

Figur 1 Andelen kvinnor och män 65 år och äldre som lever i allvarlig materiell och social fattigdom i EU 2022, procent

Källa: Eurostat

Fakta allvarlig materiell och social fattigdom

Måttet består av 13 utvalda poster och används för att visa andelen i befolkningen som upplever en påtvingad brist på nödvändiga och önskvärda varor, tjänster och sociala aktiviteter i en sådan utsträckning att de inte kan leva ett bra liv. Den som saknar minst sju av posterna anses leva i allvarlig materiell och social fattigdom. De individer som saknar minst 5 av posterna anses däremot leva i materiell och social fattigdom, alltså i en lägre grad av fattigdom. 

Rapporten

Beskrivning av måttet allvarlig materiell och social fattigdom