Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

För fondbolag

Här finns information som riktar sig till fondförvaltare som har avtal med Pensionsmyndigheten avseende förvaltningen av premiepensionen.

Den 20 juni 2022 ändrades lagstiftningen för premiepensionen och fondavtal kan inte längre tecknas genom det tidigare ansökningsförfarandet. Nya fondavtal kan endast ingås enligt det nya regelverket med upphandlade fonder. Upphandlingarna sker per kategori och beräknas vara klara under 2025.Se allmän information om upphandlingarna på denna sida.

Här har vi samlat dokument gällande fondavtal. Fondavtal

Fondtorgsnämnden

Sveriges riksdag beslutade i juni 2022 att inrätta Fondtorgsnämnden

Fondtorgsnämnden är en ny oberoende myndighet som ska upphandla, förvalta och granska valbara fonder i det svenska premiepensionssystemet.

I filmen nedan beskrivs verksamheten där hållbarhet och hög kvalitet är några av ledorden. Film: Presentation av Fondtorgsnämnden

Ett upphandlat fondtorg ska säkerställa hög kvalitet på valbara fonder och tryggare pensioner för pensionsspararna. Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, som ska ge pensionsspararna valfrihet, men det är staten som ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. 

Ansvarsfördelning mellan myndigheterna

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet åt Fondtorgsnämnden. Det betyder att Pensionsmyndigheten ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden.

Ansvaret vad gäller informationsinlämning för fondförvaltarna har fördelats mellan Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden. Generellt gäller att beslut ligger hos Fondtorgsnämnden, medan administration och information ligger hos Pensionsmyndigheten.

Nedan ser du exempel på vilken myndighet som ska kontaktas i olika ärenden.

Fondtorgsnämnden, FTN

 • Uppsägning av fond
 • Info om fusion (FTN beslutar PMs deltagande, PM hanterar och informerar)
 • Info om split (FTN beslutar PMs deltagande, PM hanterar och informerar)
 • Kategorisering av fond
 • Granskning av fondbolag

Pensionsmyndighetens fondhandel

 • Systemfrågor Pluto/Focus
 • Fondordrar
 • Finansiella flöden
 • Planering av avslutshandel
 • AML
 • Fakturering av prisreduktion
 • Fakturering av ansökningsavgift
 • Fakturering av granskningsavgift
 • Fakturering informationsutskick

Pensionsmyndighetens fondinformation

 • Valarkitektur
 • Fondinformaion
 • Brev till pensionssparare

Fondtorget för premiepension regleras med avtal

Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning hanterar administration och handel i fondandelar. Andra uppgifter är att informera premiepensionsspararna om fonderna och löpande genomföra granskning av fondförvaltare och fonder som finns tillgängliga för handel på fondtorget.

Det finns vissa krav, både lagkrav och avtalskrav för att fortlöpande ha ett gällande fondavtal. Syftet är att stävja missbruk och säkerställa konsumentskyddet.

Pensionsmyndigheten utövar ingen formell tillsyn över fondförvaltarna, men har ett uppdrag att granska att fonder och fondförvaltare uppfyller villkoren i fondavtalet. 

Granskningsarbetet på fondtorget

Granskningsarbetet på fondtorget omfattar bland annat:

 • löpande granskning lagkrav och fondavtalsefterlevnad
 • årlig granskning av fondförvaltare och fonder
 • kvartalsvis granskning av fonder
 • temagranskningar
 • ärendehantering (exempelvis fondhändelser)
 • administrativa kontroller
 • löpande granskning fondförvaltares information på Pensionsmyndighetens webbplats.

Varför en ny myndighet för upphandling av fonder?

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionssystemet, har kommit överens om att premiepensionssystemet ska behållas men att staten i större utsträckning behöver ta ansvar för valmiljön och hur premiepensionssystemet är konstruerat.

Syftet är att säkerställa att premiepensionens fondtorg tillhandahåller fonder med hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, för att därigenom skapa förutsättningar för bättre pensioner.

Upphandlingarna ska alltid genomföras i pensionsspararens och pensionärens intresse. Regeringen och Pensionsgruppen har fattat beslut om att det ska finnas en myndighet, med ansvar för att upphandla fonder och förvalta fondtorget i premiepensionssystemet.

Fondtorgsnämnden ska ha en fristående ställning och sköta sitt uppdrag utifrån principer som fastställs i lag. Fondtorgsnämnden ska vara frikopplad från politisk styrning och regeringen ska därmed inte ha möjlighet att påverka vilka enskilda fonder som finns på fondtorget. Lag (2022:759)om fondtorgsnämnden 

Vad ska Fondtorgsnämnden göra?

Fondtorgsnämnden ska upphandla ett brett urval av fonder med hög kvalitet och olika riskprofil till fondtorget för premiepensionen enligt

Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Fondtorgsnämnden ska ingå fondavtal enligt samma lag. Upphandlingarna ska genomföras professionellt och på marknadsmässiga grunder.

Vidare ska Fondtorgsnämnden genom upphandlingarna säkerställa att pensionsspararna får en reell valfrihet, samtidigt som fondförvaltare och fonder ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Den ska även ansvara för avvecklingen av det nuvarande fondtorget och hur premiepensionsmedel på dagens fondtorg ska föras över till det upphandlade fondtorget.

Behöver befintliga förvaltare söka nytt avtal?

Det kommer inte upprättas ett nytt fondavtal i samband med övergången.

År 2022 ändrades lagstiftningen och fondavtal kan inte längre tecknas genom det tidigare ansökningsförfarandet. Nya fondavtal kan endast ingås enligt det nya regelverket med upphandlade fonder.

Det nuvarande fondavtalet med Pensionsmyndigheten kommer att överlåtas till den nya Fondtorgsnämnden, och kommer gälla till dess att aktuell fondkategori blivit föremål för upphandling.

Efter upphandling av en fondkategori, kommer det nuvarande fondavtalet att sägas upp och Fondtorgsnämnden kommer då ingå nya fondavtal med de fondförvaltare som blivit utvalda i en upphandling utifrån de tilldelningskriterier som Fondtorgsnämnden beslutat utifrån den nya lagens ramar och krav. 

Vilken är skillnaden mellan dagens fondtorg och det nya fondtorget?

Det nuvarande fondtorget är anslutningsbaserat, vilket något förenklat innebär att fondförvaltare ansöker till Pensionsmyndigheten om att få tillhandahålla en fond på fondtorget. Uppfyller fondförvaltaren de krav som ställs ingår fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten ett fondavtal och fonden görs valbar på fondtorget.

Det nya fondtorget kommer istället upphandlas enligt ett särskilt regelverk för upphandling av fonder, vilket kommer regleras i lag och beskrivs i lagrådsremissen. Det innebär att olika kategorier av fonder upphandlas och att krav ställs på såväl fondförvaltaren som fonden samt att fonderna kommer utvärderas. Exempelvis kan krav vad gäller lämplighet, förmåga, kvalitet, prestanda, hållbarhet och avgifter att ställas.

De fonder som bäst uppfyller de utvärderingskriterier som ställts i respektive upphandling kommer att väljas ut och få teckna tidsbegränsade fondavtal med Nämnden. Fonderna kommer regelbundet att granskas och följas upp av Nämnden.

Detta innebär att nuvarande fondkategorier kan komma förändras, liksom antal fonder som upphandlas inom respektive kategori.

Hur många kommer jobba i den nya Fondtorgsnämnden?

Det kan vi inte svara på i dagsläget. En rimlig uppskattning är mellan 20 - 30 personer men det kommer bli tydligare under våren. Där ingår viss del av den nuvarande personalen som arbetar på Fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten kommer fortsatt vara värdmyndighet, och därmed svara för vissa administrativa tjänster för Fondtorgsnämndens räkning.

När kommer ni att annonsera om lediga tjänster?

Lediga tjänster publiceras fortlöpande på Pensionsmyndighetens webbplats.

Var är Fondtorgsnämnden lokaliserad?

Lokaliseringsort ska vara Botkyrka. Från den 8 maj finns Fondtorgnämnden på plats i Tumba Bruk söder om Stockholm.

Hur ser dagens fondtorg ut?

Dagens fondtorg består av omkring 475 fonder att välja mellan. Dessa fonder förvaltar tillsammans ca 960 miljarder kronor av det svenska premiepensionskapitalet.

Det finns ca 8 miljoner sparare anslutna till fondtorget.

Vad händer med den uppgift som överförs från Pensionsmyndigheten?

Den nya Fondtorgsnämnden kommer att ta över ansvaret för att förvalta det fondtorg som finns idag och fortsätta arbetet med att granska de fonder som finns på fondtorget. Successivt kommer avtalen under en flerårsperiod sägas upp för att ersättas med upphandlade fonder.

Pensionärer och pensionssparare kommer fortsatt ha kontakt med Pensionsmyndigheten i ärenden som rör information om, och val av, fonder.

Vad händer med de fonder som en sparare har valt för sin premiepension?

I ett första skede – ingenting. En sparare har kvar valda fonder och kan genomföra fondbyten på precis samma sätt som tidigare.

Om spararen har valt en fond som efter att det genomförts en upphandling av den aktuella fondkategorin inte längre finns kvar på fondtorget, exempelvis för att fondförvaltaren väljer att inte delta i upphandlingen eller inte blir upphandlad och därmed inte fortsätter finnas kvar på fondtorget, kommer spararen bli kontaktad av Pensionsmyndigheten med information om de nya upphandlade fonderna om vad spararen kan göra samt vad som sker om spararen väljer att inte göra någonting.

Under en period kommer det både finnas fonder på fondtorget som har anslutits enligt det nu gällande regelverket (som efter en tid kommer att upphöra) och fonder som är upphandlade enligt den nya lagen.

Vad händer med de fonder/fondförvaltare som i dag har ett avtal med Pensionsmyndigheten?

Det nuvarande fondavtalet med Pensionsmyndigheten kommer att ändras så att Fondtorgsnämnden tar över ansvaret för vissa delar, och kommer gälla till dess att aktuell fondkategori blivit föremål för upphandling.

Efter upphandling av en fondkategori, kommer det nuvarande fondavtalet att sägas upp och Fondtorgsnämnden kommer då ingå nya fondavtal med de fondförvaltare som blivit utvalda i en upphandling utifrån de tilldelningskriterier som Fondtorgsnämnden beslutat utifrån den nya lagens ramar och krav.

Vilka fonder kommer få vara med på det upphandlade fondtorget?

Enligt lagrådsremissens ska fondtorget erbjuda ett urval av för premiepensionssystemet lämpliga fonder med olika risknivå och placeringsinriktning som ger en reell valfrihet. Fonderna ska vara effektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Enligt förslaget ska fonder som upphandlas för att erbjudas på fondtorget för premiepensionen kunna vara värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder eller vissa alternativa investeringsfonder.

Fondtorgsnämnden kommer utifrån den slutliga lagtexten som riksdagen beslutar om närmare fastställa ramar för bland annat lämpliga fonder, kategorier och de kvalitativa kriterierna för upphandlingarna.

Kommer fonder anslutna till dagens fondtorg ha en fördel eller hanteras separat när Fondtorgnämnden ska upphandla fonder?

Nej, det kommer vara likabehandling av alla de fondförvaltare som inger anbud i en upphandling. Fondtorgsnämnden har enbart att ta hänsyn till kraven på hög kvalitet, kontrollerbarhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Fondförvaltare som inte har sina fonder på fondtorget idag men, som är intresserade av att delta på det upphandlade fondtorget, behöver alltså inte först ansluta sina fonder till nuvarande fondtorg för att delta i en framtida upphandling.

Vilka fondkategorier kommer att upphandlas?

Vilka fondkategorier som kommer att upphandlas är inte beslutat, det kommer Fondtorgsnämnden ansvara för. De olika kategorierna av fonder kan komma att ändras över tid, allteftersom marknaden och spararnas behov och efterfrågan förändras.

Det ska finnas en valfrihet på fondtorget vilket innebär att urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de flesta av de pensionssparare som är intresserade av att göra ett eget val.     

Vilka krav kommer ställas på de fonder som Fondtorgsnämnden ska upphandla?

Vilka krav som kommer ställas på fondförvaltarna och fonderna kommer sannolikt variera mellan olika upphandlingar och beslutas av Fondtorgsnämnden. Ramarna för de krav som ska ställas kommer fastställas i lagen som reglerar hur upphandlingarna ska ske.

Innebörden av begrepp såsom till exempel lämpliga fonder, kontrollerbarhet och hög kvalitet utvecklas övergripande i lagrådsremissen. Fondtorgsnämnden kommer att besluta om mer detaljerade definitioner och beskrivningar av dessa efter att myndigheten startat i juni. Fondtorgsnämnden kommer därefter ge närmare information utöver vad som anges i lagrådsremissen.  

Kommer det finnas krav på hållbarhet?

Ja, just nu pågår ett arbete i genomförandekommittén med att ta fram förslag till Nämnden avseende principer, kriterier och krav på fonder och fondförvaltare gällande hållbarhet.

Detta är premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige och därmed en socialförsäkring vars syfte är att garantera ekonomisk trygghet under ålderdomen. Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen. I det uppdraget ingår bland annat att administrera både ett fondtorg för premiepension och pensionsspararnas konton.

För den enskilde innebär premiepensionssystemet ett obligatoriskt pensionssparande där en summa motsvarande 2,5 procent av pensionsunderlaget årligen sätts in på ett premiepensionskonto som är knutet till den enskilda individen. Det är dock Pensionsmyndigheten som är andelsägare i fonderna.

Alla som har ett pensionssparande kan välja att få sitt premiepensionskapital placerat i upp till fem olika fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

För de som inte gör ett eget fondval placeras premiepensionskapitalet i Statens förvalsalternativ AP7 Såfa.

Pensionsmyndigheten tillämpar ett tak för fondavgifter. För fonder med en högre avgift än maxavgiften justeras detta i efterhand enligt den prisreduktionsmodell som framgår av fondavtalet.

Vid utgången av år 2021 var marknadsvärdet på fondtorget drygt 2 000 miljarder kronor och det uppskattas växa till över 5 000 miljarder kronor år 2040.

Kontaktuppgifter

Postadress

Pensionsmyndigheten

Box 38190, 100 64 Stockholm

Fondtorgsnämnden

Box 38040, 100 64 Stockholm

Fondinformation och kundsynpunkter

Enhetschef: Estrella Zarate estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Gruppmail: fondfraga@pensionsmyndigheten.se

Fondhandel och frivillig pension

För frågor om till exempel köp, inlösen, Focus, notor, NAV-rapportering, likvidhantering, prisreduktion och fakturor.

Gruppmail: fundadmin@pensionsmyndigheten.sefundinvoice@pensionsmyndigheten.se

Enhetens telefax: 08-658 13 30

Operativ granskning och övervakning - Fondtorgsnämnden

Enhetschef: Magnus Strömer magnus.strömer@ftn.se

Gruppmail:duediligence@ftn.se

www.ftn.se