För fondbolag | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För fondbolag

Denna sida riktar sig till fondförvaltare som har eller önskar få ett samarbete med Pensionsmyndigheten avseende förvaltningen av premiepensionen.

Det börjar närma sig sista dagen att ansöka om att få vara med på vårt fondtorg!

Observera ! Om du idag har ett samarbetsavtal och avser söka fondavtal behöver din ansökan vara Pensionsmyndigheten tillhanda senast 28 december 2018 klockan 16.30. Annars kommer samarbetsavtalet att upphöra att gälla, och fonden/fonderna avregistreras och samtliga nuvarande andelar att säljas.

Förändringar av premiepensionen från och med 1 november 2018

Här har vi samlat information gällande avtal, anvisningar, samt ansökningsformulär och andra dokument för att teckna fondavtal.

Här har samlat frågor och svar om nytt fondavtal 2018.

Presentationer från informationsmötet som ägde rum 19/10 och 22/10

Nuvarande samarbetsavtal och anmälan av ny eller ändrad fond

Nedan finns vårt samarbetsavtal för fondbolag och de villkor som gäller för fonder i premiepensionssystemet. Alla fonder måste vara registrerade hos Finansinspektionen och uppfylla kraven i det senaste UCITS-direktivet. Dessutom måste de fondbolag som önskar registrera fonder hos Pensionsmyndigheten acceptera våra villkor. Dessa villkor gäller bland annat god sed, daglig handel, rabatt på förvaltningsavgiften, samt rapportering av fondinformation. Observera ovan information om förändringar av premiepensionen och avtalet.

Nuvarande samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten

De fondbolag som vill anmäla fonder till premiepensionssystemet ska teckna ett avtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren för samarbetet.

Samarbetsavtalet som vi tillhandahåller är ett standardavtal och finns tillgängligt på både svenska och engelska. De fondförvaltare som vill ingå avtal med Pensionsmyndigheten beställer samarbetsavtalet i original från oss.

Samarbetsavtalet innehåller

 • Kontraktsformulär
 • Rättegångsklausul (om fonden har sitt säte i Luxemburg)
 • Allmänna villkor för samarbetet
 • Anvisningar till samarbetsavtalet

Anmälan av fondbolag

Inför tecknandet av samarbetsavtalet hålls ett möte mellan Pensionsmyndigheten och fondbolaget där vi diskuterar kommande samarbete.

Hur anmälan går till beskrivs i anvisningar till samarbetsavtalet.

Fondbolaget ska bland annat fylla i en blankett Enrolment of management company.

Anmälan och ändring av fond

För att få delta i premiepensionssystemets fondutbud är utgångspunkten att samarbetsavtal har tecknats och att fonden är registrerad hos Finansinspektionen och uppfyller kraven i det senast uppdaterade UCITS-direktivet (2009/65/EG) .

 • Varje fondbolag får ha högst 25 fonder registrerade.
 • När flera förvaltare ingår i samma förvaltargrupp eller koncern får de sammanlagt ha högst 25 fonder registrerade.
 • Enskilda fondbolag eller fondbolag som ingår i en förvaltargrupp eller koncern och som har generationsfonder får räkna dessa såsom en enda fond.

Så anmäls en fond

När ett fondbolag vill att en fond ska registreras hos Pensionsmyndigheten, ska fondbolaget göra en anmälan.

Hur detta går till beskrivs detaljerat i ”Anvisningar till samarbetsavtalet”. Bland annat ska en blankett fyllas i och skickas in tillsammans med, på blanketten, efterfrågade bilagor. Påbörja gärna processen genom att kontakta oss.

Hantering av anmälan och löpande administration

Efter att Pensionsmyndigheten emottagit en anmälan om ny fond påbörjar en granskningsprocess hos myndigheten, där tidigare samarbete, den nya fonden och den administrativa hanteringen granskas.

Fonden historiska NAV och fondinformation anmäls in och registreras i våra system. Denna process tar olika lång tid beroende på arbetsbeläggning och omfattning av just denna granskning.

När fonden tas in kommer de administrativa delarna testas och myndigheten förväntar sig att dessa delar sen löper problemfritt enligt samarbetsavtalets villkor. Det mesta av den löpande handeln och fondinformationen sker via myndighetens fondkommunikationssystem Focus som fondbolaget får access till. All detta beskrivs närmare i "Anvisningar till samarbetsavtal".

Anmäla förändringar med ändringsanmälan

För de fondbolag som önskar meddela ändring för en fond ska använda sig av ett ändringsanmälan. Den ska vara signerad av behöriga firmatecknare.

Anmäla förändringar

Ändring av betalningsinstruktioner

För att ändra betalningsinstruktioner ska blanketten "Change of payment instructions" skickas in till Pensionsmyndigheten. Blanketten ska vara undertecknad av behöriga firmatecknare för fondbolaget. Bifoga utdrag från Bolagsverket. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.

Ändring av betalningsinstruktioner

Om Pensionsmyndighetens fondinformation

Pensionsmyndighetens fondinformation syftar till att ge pensionsspararna kunskap och möjlighet att fatta medvetna och långsiktiga beslut för sin premiepension.

Fondkategorier efter placeringsinriktning

För identifikation tilldelas alla fonder ett slumpvis valt fondnummer. Pensionsmyndigheten delar in fonderna i kategorier efter placeringsinriktning. Det finns cirka 30 kategorier. Fondbolaget kan föreslå kategori, men Pensionsmyndigheten förbehåller sig rätten att placera fonden i annan kategori än den som fondbolaget har föreslagit.

Underlag för fondjämförelser

Pensionsspararna har möjlighet att få information om enskilda fonder samt att genomföra olika typer av jämförelser mellan olika fonder på Pensionsmyndighetens webbplats. Mer utförlig fondinformation i form av ett fondfaktablad finns att ladda ned från vår webbplats eller beställa via vår kundservice.

Kvalitetssäkring av information

Pensionsmyndigheten samlar in, bearbetar och kvalitetssäkrar fondinformationen. Insamling av data sker genom ett webbgränssnitt där fondbolaget själv matar in uppgifterna. Pensionsmyndigheten övervakar kontinuerligt inmatade uppgifter för kontroll och verifiering. Fondbolaget ansvar dock alltid för fondinformationen som presenteras och kan själva verifiera den via Pensionsmyndighetens webbplats.

Uppdatering av fondinformationen 

För information om vilken fondinformation som ska uppdateras samt med vilken frekvens hänvisar vi till Anvisningarna till samarbetsavtalet. Information om hur registreringen går till finns i Focusmanualen som man hittar i fondkommunikationssystemet Focus.

Information som ska lämnas om fondbolag

Bilaga 1 om fondbolaget

Informationen lämnas via mail till fundinfo@pensionsmyndigheten.se

Frekvens för uppdatering av fondinformation om fondbolaget
Fredkvens Uppgift Not
Vid registrering av fondbolaget och vid behov Beskrivning av fondbolagets "förvaltningsstil" (300 tecken) 1
Vid registrering av fondbolaget och vid behov Fondbolagets webbadress  

Frekvens för uppdatering av fondinformation kring fondförmögenhet (Mkr) och antal fonder inom:

Not

1) Text som beskriver fondbolagets "förvaltningsstil"

 • Texten ska vara författad på svenska. Undvik fackspråk.
 • Texten får innehålla maximalt 300 tecken, blanksteg inkluderade.
 • Texten ska vara objektiv och informativ och gälla det aktuella fondbolaget. Texter som "årets bolag", "vi har tillgång till marknadens bästa information" eller "erbjuder det bästa/största sortimentet", kommer inte att tillåtas.

Information som ska lämnas om varje enskild fond

Bilaga 2 Information om respektive fond

Nedanstående information ska registreras i Focus Fundinfo för varje enskild fond. Mer information finns i Focus manualen som finns att ladda ner i Focus Fundinfo. 

Frekvens för uppdatering av fondinformation om fonden
Frekvens Uppgift Not
Initialt Historiska utdelningsjusterade NAV 1
Initialt och vid behov Text som kortfattat beskriver fondens placeringsinriktning (114 tecken inklusive blanksteg) 2,3
Initialt och vid behov Text som beskriver fondens placeringsinriktning (300 tecken) 2,4
Initialt och vid behov Text som beskriver vilken typ av värdepapper fonden placerar i (300 tecken) 2,5
Vid behov Text med övrig information 2,6
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltares för- och efternamn  
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltare har förvaltat fonden sedan år  
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltare har förvaltningserfarenhet sedan år  
Kvartalsvis Normalt antal värdepapper i fondens portfölj  
Årligen Omsättningshastighet ggr, senaste året samt senaste 5 årsskiften 7
Årligen Fondförmögenhet i Mkr, per 31 december föregående år  
Årligen Årsvisa avgifter (gäller alla fonder)  
Kvartalsvis Kvartalsvisa avgifter (gäller endast för fond-i-fond och/eller resultatberoende) 

Noter

1) Uppgifter om historiska utdelningsjusterade NAV

Lämnas endast vid registrering av fonden. Därefter sker rapportering av kurser dagligen genom Pensionsmyndighetens handelssystem Focus Trade.

2) Krav på texterna

Samtliga texter ska vara författade på svenska. Undvik fackspråk.
Texterna ska vara objektiva och informativa och gälla den aktuella fonden. Texter som "årets fond", "förvaltad av bästa förvaltaren" eller "bäst värdeutveckling" kommer inte att tillåtas.

Exempel på lämpliga texter:

Fonden placerar i kinesiska aktier, inklusive aktier från Taiwan.
Svenska räntebärande värdepapper med låg risk. Löptiden är 0-360 dagar.
Fonden placerar i de växande ekonomierna i centrala och östra Europa.
Aktiefond som placerar i europeiska och nordamerikanska teknologiföretag.

3) Kort text som beskriver fondens placeringsinriktning

Texten publiceras enbart i Pensionsmyndighetens fondkatalog.
Texten får maximalt innehålla 114 tecken, inklusive blanksteg.

4) Lång text som beskriver fondens placeringsinriktning

Texten ska beskriva hur fonden fördelar sina placeringar på olika regioner eller branscher eller hur fonden gör sitt urval av värdepapper.
Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

5) Text som beskriver vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i

Texten ska tydligt uttrycka vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i. Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

6) Text med övrig information

Kan förklara en särskild avgiftsstruktur eller något annat väsentligt angående fonden. Informationen ska inte avse fondens placeringsinriktning eller typ av värdepapper.
Texten får maximalt innehålla 150 tecken, inklusive blanksteg.

7) Omsättningshastighet

Formeln för att beräkna omsättningshastigheten är:
T = Min(A,B)/C
T = Omsättningshastighet, ggr per år
A = Summa köpta värdepapper under året
B = Summa sålda värdepapper under året
C = Genomsnittlig fondförmögenhet under året

OBS! Omsättningshastigheten ska visas i ggr per år och ska därför inte multipliceras med 100.

Information som ska lämnas till fondkatalogen

Bilaga 3 Uppgifter till fondkatalog

Pensionsmyndigheten gör en ny fondkatalog i början av varje år. Alla fondbolag måste därför lämna årsdata via Focus Fundinfo. Fondkatalogen kan beställas via Pensionsmyndighetens webbplats.

Följande information används  i fondkatalogen:

 • Kort beskrivning av respektive fond*
 • Fondavgift och TKA*
 • Eventuell miljö/etisk märkning**
 • Fondavgiftstyp (fond-i-fond och/eller resultatberoende**
 • Fondbolagets namn**
 • Fondbolagets webbadress***
 • Fondbolagets registreringsland***

        * registreras av fondbolaget i Focus Fundinfo

        ** kontrolleras av fondbolaget i Focus Fundinfo

        *** mejlas vid ändring till myndigheten

M/E- märkning – miljö- och/eller etisk märkning av fonder hos Pensionsmyndigheten

För att stödja pensionssparare som vill ta miljö- och/eller etisk hänsyn i sitt premiepensionssparande, markerar Pensionsmyndigheten på sina fondfaktasidor de fonder som uppger att de tar någon form av hållbarhetshänsyn i sina placeringar. Markeringen består dels av en grön symbol, M/E, dels av en länk till organisationen Swesifs fondfaktasida ”Hållbarhetsprofilen” vilken ger fördjupad information.

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Utöver Hållbarhetsprofilen krävs för att få M/E-märkning hos Pensionsmyndigheten att förvaltaren:

 1. har en tydligt beskriven, och väl definierad, process för hur fonden placerar med miljö- och/eller etikhänsyn
 2. denna inriktning ska vara tydligt angiven i information och marknadsföring
 3. fondbolaget måste också ha en systematisk och regelbunden uppföljning av inriktningen (till exempel i årsredovisning och halvårsredogörelse) och
 4. fondbolaget måste självklart följa denna inriktning när man gör fondens placeringar.

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen ger fondbolag med M/E-märkta fonder möjlighet att beskriva hur de, när fonden placerar sina tillgångar:

 • väljer in – vilken typ av företag fonden investerar i
 • väljer bort – vilken typ av företag fonden inte investerar i
 • påverkar – hur fonder påverkar företag
 • uppföljning – hur fonder säkerställer att kriterierna följs.

För att få fond M/E-märkt hos Pensionsmyndigheten ska fondbolaget till Pensionsmyndigheten skicka in de texter som skrivits in på Hållbarhetsprofilen för fonden.

Tillgång till inloggning till Hållbarhetsprofilen får fondbolag genom att vända sig till SWESIF (www.swesif.org).

Mer om Swesif och inloggning till Hållbarhetsprofilen

Kontaktuppgifter Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning

Fondtorgsavdelningen

Avdelningschef: Erik Fransson
Telefon: 010-454 29 14
E-post: erik.fransson@pensionsmyndigheten.se

Postadress
Pensionsmyndigheten
Att: Fondenheten, Box 38190, 100 64 Stockholm

Fax Fondenheten: 08-658 13 30

Förvaltning av fondtorget

Enhetschef: Christian Lundström
E-post: christian.lundstrom@pensionsmyndigheten.se

Frågor om förändringarna av premiepensionen och det nya fondavtalet: Frågor och svar

Om du inte hittar svaret på dina frågor så går det bra att emaila oss på QandA@pensionsmyndigheten.se

Fondinformation och kundsynpunkter

Enhetschef: Estrella Zarate
E-post: estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Fondhandel och frivillig pension

Enhetschef: Rasmus Bjälkeson
E-post: rasmus.bjalkeson@pensionsmyndigheten.se

Frågor om till exempel köp, inlösen, Focus, notor, NAV-rapportering, likvidhantering, prisreduktion och fakturor: 

fundadmin@pensionsmyndigheten.se
fundinvoice@pensionsmyndigheten.se

Fax: 08-658 13 30