Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För fondbolag

Denna sida riktar sig till fondförvaltare som har eller önskar få ett samarbete med Pensionsmyndigheten avseende förvaltningen av premiepensionen.

Anmälan och ändring av fond

För att få fondavtal och att därmed kunna erbjuda en fond på premiepensionens fondtorg ska fondförvaltaren och fonden bland annat uppfylla kraven i 64 kapitlet socialförsäkringsbalken samt villkoren i fondavtalet.

Ansökan om att ingå fondavtal

Fondavtal ingås genom att Pensionsmyndigheten beviljar fondförvaltarens ansökan om att ingå fondavtal. 

Hur detta går till beskrivs här. Påbörja gärna processen genom att kontakta oss på fundselection@pensionsmyndigheten.se.

Hantering av ansökan och löpande administration

Efter att Pensionsmyndigheten emottagit en ansökan om ny fond påbörjas en granskningsprocess hos myndigheten, där eventuellt tidigare samarbete, den nya fonden och den administrativa hanteringen granskas.

Fonden historiska NAV och fondinformation anmäls in och registreras i våra system. Denna process tar olika lång tid beroende på arbetsbeläggning och omfattning av just denna granskning.

När fonden tas in kommer de administrativa delarna testas och myndigheten förväntar sig att dessa delar sen löper problemfritt enligt villkoren i fondavtalet. Det mesta av den löpande handeln och fondinformationen sker via myndighetens fondkommunikationssystem Focus som fondbolaget får access till. Allt detta beskrivs närmare på sidan  Ansökan om att ingå fondavtal.

Ändring av betalningsinstruktioner

För att ändra betalningsinstruktioner ska blanketten "Change of payment instructions" skickas in till Pensionsmyndigheten. Blanketten ska vara undertecknad av behöriga firmatecknare för fondbolaget. Bifoga utdrag från Bolagsverket. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.

Ändring av betalningsinstruktioner

Om Pensionsmyndighetens fondinformation

Pensionsmyndighetens fondinformation syftar till att ge pensionsspararna kunskap och möjlighet att fatta medvetna och långsiktiga beslut för sin premiepension.

Fondkategorier efter placeringsinriktning

För identifikation tilldelas alla fonder ett slumpvis valt fondnummer. Pensionsmyndigheten delar in fonderna i kategorier efter placeringsinriktning. Det finns cirka 30 kategorier. Fondbolaget kan föreslå kategori, men Pensionsmyndigheten förbehåller sig rätten att placera fonden i annan kategori än den som fondbolaget har föreslagit.

Underlag för fondjämförelser

Pensionsspararna har möjlighet att få information om enskilda fonder samt att genomföra olika typer av jämförelser mellan olika fonder på Pensionsmyndighetens webbplats. Mer utförlig fondinformation i form av ett fondfaktablad finns att ladda ned från vår webbplats eller beställa via vår kundservice.

Kvalitetssäkring av information

Pensionsmyndigheten samlar in, bearbetar och kvalitetssäkrar fondinformationen. Insamling av data sker genom ett webbgränssnitt där fondbolaget själv matar in uppgifterna. Pensionsmyndigheten övervakar kontinuerligt inmatade uppgifter för kontroll och verifiering. Fondbolaget ansvar dock alltid för fondinformationen som presenteras och kan själva verifiera den via Pensionsmyndighetens webbplats.

Uppdatering av fondinformationen 

För information om vilken fondinformation som ska uppdateras samt med vilken frekvens hänvisar vi till Anvisningarna till samarbetsavtalet. Information om hur registreringen går till finns i Focusmanualen som man hittar i fondkommunikationssystemet Focus.

Information som ska lämnas om varje enskild fond

Information om respektive fond

Nedanstående information ska registreras i Focus Fundinfo för varje enskild fond. Mer information finns i Focus manualen som finns att ladda ner i Focus Fundinfo. 

Frekvens för uppdatering av fondinformation om fonden
Frekvens Uppgift Not
Initialt Historiska utdelningsjusterade NAV 1
Initialt och vid behov Text som kortfattat beskriver fondens placeringsinriktning (114 tecken inklusive blanksteg) 2,3
Initialt och vid behov Text som beskriver fondens placeringsinriktning (300 tecken) 2,4
Initialt och vid behov Text som beskriver vilken typ av värdepapper fonden placerar i (300 tecken) 2,5
Vid behov Text med övrig information 2,6
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltares för- och efternamn  
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltare har förvaltat fonden sedan år  
Initialt och vid behov Ansvarig förvaltare har förvaltningserfarenhet sedan år  
Kvartalsvis Normalt antal värdepapper i fondens portfölj  
Årligen Omsättningshastighet ggr, senaste året samt senaste 5 årsskiften 7
Årligen Fondförmögenhet i Mkr, per 31 december föregående år  
Årligen Årsvisa avgifter (gäller alla fonder)  
Kvartalsvis Kvartalsvisa avgifter (gäller endast för fond-i-fond och/eller resultatberoende) 

Noter

1) Uppgifter om historiska utdelningsjusterade NAV

Lämnas endast vid registrering av fonden. Därefter sker rapportering av kurser dagligen genom Pensionsmyndighetens handelssystem Focus Trade.

2) Krav på texterna

Samtliga texter ska vara författade på svenska. Undvik fackspråk.
Texterna ska vara objektiva och informativa och gälla den aktuella fonden. Texter som "årets fond", "förvaltad av bästa förvaltaren" eller "bäst värdeutveckling" kommer inte att tillåtas.

Exempel på lämpliga texter:

Fonden placerar i kinesiska aktier, inklusive aktier från Taiwan.
Svenska räntebärande värdepapper med låg risk. Löptiden är 0-360 dagar.
Fonden placerar i de växande ekonomierna i centrala och östra Europa.
Aktiefond som placerar i europeiska och nordamerikanska teknologiföretag.

3) Kort text som beskriver fondens placeringsinriktning

Texten publiceras enbart i Pensionsmyndighetens fondkatalog.
Texten får maximalt innehålla 114 tecken, inklusive blanksteg.

4) Lång text som beskriver fondens placeringsinriktning

Texten ska beskriva hur fonden fördelar sina placeringar på olika regioner eller branscher eller hur fonden gör sitt urval av värdepapper.
Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

5) Text som beskriver vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i

Texten ska tydligt uttrycka vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i. Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

6) Text med övrig information

Kan förklara en särskild avgiftsstruktur eller något annat väsentligt angående fonden. Informationen ska inte avse fondens placeringsinriktning eller typ av värdepapper.
Texten får maximalt innehålla 150 tecken, inklusive blanksteg.

7) Omsättningshastighet

Formeln för att beräkna omsättningshastigheten är:
T = Min(A,B)/C
T = Omsättningshastighet, ggr per år
A = Summa köpta värdepapper under året
B = Summa sålda värdepapper under året
C = Genomsnittlig fondförmögenhet under året

OBS! Omsättningshastigheten ska visas i ggr per år och ska därför inte multipliceras med 100.

Kontaktuppgifter Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning

Fondtorgsavdelningen

Avdelningschef: Erik Fransson
Telefon: 010-454 29 14
E-post: erik.fransson@pensionsmyndigheten.se

Postadress
Pensionsmyndigheten
Att: Fondtorgsavdelningen, Box 38190, 100 64 Stockholm

Fax Fondtorgsavdelning: 08-658 13 30

Förvaltning av fondtorget

Enhetschef: Christian Lundström Tjurhufvud
E-post: christian.lundstrom.tjurhufvud@pensionsmyndigheten.se

Frågor om förändringarna av premiepensionen och det nya fondavtalet: Frågor och svar

Om du inte hittar svaret på dina frågor så går det bra att emaila oss på fundselection@pensionsmyndigheten.se

Fondinformation och kundsynpunkter

Enhetschef: Estrella Zarate
E-post: estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Hållbarhetsansvarig: Anette Broberg
E-post: anette.broberg@pensionsmyndigheten.se

Ansvarig kundsynpunkter förvaltningstjänster: Estrella Zarate
E-post: estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Fondhandel och frivillig pension

Enhetschef: Rasmus Bjälkeson
E-post: rasmus.bjalkeson@pensionsmyndigheten.se

Frågor om till exempel köp, inlösen, Focus, notor, NAV-rapportering, likvidhantering, prisreduktion och fakturor: 

fundadmin@pensionsmyndigheten.se
fundinvoice@pensionsmyndigheten.se

Fax: 08-658 13 30 

Excelmallar för fondbolag

Historiska NAV-kurser

Avgifter underliggande fonder