Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

För fondbolag

Information som riktar sig till fondförvaltare som har eller önskar få ett samarbete med Pensionsmyndigheten avseende förvaltningen av premiepensionen.

Här har vi samlat information och dokument gällande att teckna fondavtal, Ansökan om att ingå fondavtal

Pensionsmyndighetens fondtorg och premiepensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige och därmed en socialförsäkring vars syfte är att garantera ekonomisk trygghet under ålderdomen. Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen. I det uppdraget ingår bland annat att administrera både ett fondtorg för premiepension och pensionsspararnas konton.

För den enskilde innebär premiepensionssystemet ett obligatoriskt pensionssparande där en summa motsvarande 2,5 procent av pensionsunderlaget årligen sätts in på ett premiepensionskonto som är knutet till den enskilda individen. Det är dock Pensionsmyndigheten som är andelsägare i fonderna.

Alla som har ett pensionssparande kan välja att få sitt premiepensionskapital placerat i upp till fem olika fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

För de som inte gör ett eget fondval placeras premiepensionskapitalet i Statens förvalsalternativ AP7 Såfa.

Pensionsmyndigheten tillämpar ett tak för fondavgifter. För fonder med en högre avgift än maxavgiften justeras detta i efterhand enligt den prisreduktionsmodell som framgår av fondavtalet.

Vid utgången av år 2020 var marknadsvärdet på fondtorget drygt 1 500 miljarder kronor och det uppskattas växa till över 5 000 miljarder kronor år 2040.

Fondtorget för premiepension regleras med avtal

Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning hanterar administration och handel i fondandelar. Andra uppgifter är att informera premiepensionsspararna om fonderna genomföra prövning av fondförvaltares ansökan om att få ingå fondavtal samt löpande granskning av fondförvaltare och fonder som finns tillgängliga för handel på fondtorget.

Det finns vissa krav, både lagkrav och avtalskrav för att få ingå och fortlöpande ha ett gällande fondavtal. Syftet är att stävja missbruk och säkerställa konsumentskyddet.

Pensionsmyndigheten utövar ingen formell tillsyn över fondförvaltarna, men har ett uppdrag att granska att fonder och fondförvaltare uppfyller villkoren i fondavtalet. 

Granskningsarbetet på fondtorget

Granskningsarbetet på fondtorget omfattar bland annat:

 • prövning av ansökan om att ingå fondavtal
 • löpande granskning lagkrav och fondavtalsefterlevnad
 • årlig granskning av fondförvaltare och fonder
 • kvartalsvis granskning av fonder
 • temagranskningar
 • ärendehantering (exempelvis fondhändelser)
 • administrativa kontroller
 • löpande granskning fondförvaltares information på Pensionsmyndighetens webbplats.

Fondförvaltare som vill erbjuda en fond på Pensionsmyndighetens fondtorg

En fondförvaltare som vill erbjuda en fond på Pensionsmyndighetens fondtorg ska ansöka om detta genom att fylla i det av Pensionsmyndigheten fastställda ansökningsformuläret.

Myndighetens handläggning och prövning av ansökan sker inom ramen för ett förvaltningsrättsligt förfarande och påbörjas när ansökningsavgiften inbetalts till myndigheten, samt ifyllt ansökningsformulär med efterfrågade bilagor ingivits till Pensionsmyndigheten.

Prövningen tar sikte på huruvida fondförvaltaren och fonden uppfyller de krav som uppställs i lag samt villkoren i myndighetens standardiserade fondavtal.

Handläggningstiden kan variera, till exempel beroende på om fondförvaltaren sedan tidigare har ett fondavtal avseende en annan fond, myndighetens arbetsbelastning samt hur snabbt den sökande fondförvaltaren inkommer med den kompletterande information som myndigheten efterfrågar.

Krav för att vara med i fondtorget

För att få delta i premiepensionssystemets fondutbud är utgångspunkten att fonden är registrerad hos Finansinspektionen och uppfyller kraven i UCITS-direktivet (2009/65/EG).

För att Pensionsmyndigheten ska kunna bifalla en fondförvaltares ansökan krävs vidare bland annat att:

 • fondförvaltaren uppfyller det lagstadgade kravet på verksamhetshistorik
 • fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik 
 • kravet på minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. 
 • fondförvaltaren ska lämna och åta sig att lämna viss information
 • fondförvaltaren ska uppfylla de lagstadgade kraven avseende avgifter och kostnader 
 • fondförvaltaren och fonden ska i övrigt uppfylla de villkor i fondavtalet som Pensionsmyndigheten bestämmer.

När ett fondavtal ingåtts

Om en ansökan beviljas är ett fondavtal ingånget och processen för att registrera fonden på myndighetens fondtorg inleds. Efter att ett fondavtal ingåtts vilar parternas relation på civilrättslig grund. För att fonden ska bli valbar måste fondförvaltaren först uppfylla sina administrativa åtaganden enligt fondavtalet och till exempel lämna viss information om sig själv och fonden via myndighetens system.

Närmare information om vem som kan söka och hur det går till finns bland annat i 64 kap. socialförsäkringsbalken, förordning (2018:1302) om premiepension, Pensionsmyndighetensföreskrifter om fondförvaltares ansökan om att ingå fondavtal (PFS 2018:5) samt dokumentet Instruktioner till ansökan. För närmare information om villkoren se fondavtalet samt dokumentet Anvisningar till fondavtalet.

Kontaktuppgifter Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning

Fondtorgsavdelningen

Avdelningschef: Erik Fransson

Telefon: 010-454 29 14

erik.fransson@pensionsmyndigheten.se

Fax Fondtorgsavdelning: 08-658 13 30

Postadress

Pensionsmyndigheten

Att: Fondtorgsavdelningen, Box 38190, 100 64 Stockholm

Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm

Förvaltning av fondtorget

Enhetschef: Christian Lundström Tjurhufvud

christian.lundstrom.tjurhufvud@pensionsmyndigheten.se

Gruppmail: fundselection@pensionsmyndigheten.se

Fondinformation och kundsynpunkter

Enhetschef: Estrella Zarate

estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Gruppmail: FOND-Fondinfoenheten@pensionsmyndigheten.se

Fondhandel och frivillig pension

För frågor om till exempel köp, inlösen, Focus, notor, NAV-rapportering, likvidhantering, prisreduktion och fakturor.

Enhetschef: Rasmus Bjälkeson

rasmus.bjalkeson@pensionsmyndigheten.se

Gruppmail: fundadmin@pensionsmyndigheten.se, fundinvoice@pensionsmyndigheten.se

Enhetens telefax: 08-658 13 30

Excelmallar för fondbolag

Historiska NAV-kurser

Avgifter underliggande fonder