Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Fondavtal - frågor och svar

Här finns frågor och svar angående ansökningsprocessen och fondavtalet som gäller från 1 november 2018.

Frågor och svar om de nya reglerna

Pensionsmyndigheten lämnar inte några förhandsbesked om specifika frågor eller särskilda ansökningsärenden. Om det anses vara allmän information och relevant för ansökan kommer vi publicera nedan.

Svaren i Q&A-sektionen är endast vägledande. Den slutliga tolkningen och beslutet fattas av Pensionsmyndigheten i samband med bedömningen av en ansökan om Fondavtal från en Fondförvaltare.

Om du inte hittar svaret på din fråga kring de kommande förändringarna så får du gärna skicka den via e-post till fundselection@pensionsmyndigheten.se.

Uppsägning och ny ansökan

Vem kan ingå fondavtal?

Pensionsmyndigheten skriver avtal med det som lagen benämner Fondförvaltare. Med Fondförvaltare avses fondbolag, fondföretag eller förvaltningsbolag som har rätt att bedriva fondverksamhet enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder enligt 64 kap. 3 § andra stycket 1 socialförsäkringsbalken. Detta kan avse svenska som utländska fondförvaltare och delegerad kapitalförvaltning och/eller fonddistribution utgör inget hinder för att ansöka så länge ansökanden uppfyller definitionen av Fondförvaltare enligt ovan.

Kan fondförvaltare till ansökan bifoga dokument avseende intressekonflikter på engelska?

Ja, under förutsättning att alla frågor i ansökan avseende intressekonflikter är besvarade på svenska.

Måste fondförvaltaren ansöka för alla fonder vid ett och samma tillfälle?

Nej, eftersom fondförvaltare ansöker om att ingå ett fondavtal per fond kan fondförvaltaren välja att skicka in varje ansökan separat vid olika tillfällen. I de fall fondförvaltaren finner det lämpligt kan ansökningarna samordnas enligt instruktionerna till ansökan.

Fondförvaltaren har redan i dag tillgång till Secure-ID-dosa. Behöver fondförvaltaren ansöka om nya dosor? 

Nej, om all information är aktuell, uppge det och att ni redan har dosor i ansökan. Det kan till exempel göras genom att ange informationen i ett dokument som ni bifogar istället för den efterfrågade bilagan, dvs. ge detta dokument samma namn som bilagan med ansökan om nya dosor skulle haft
 

Vilka avser bilagan "Förteckning över behöriga att företräda fondförvaltaren vid handel", speciellt när fondförvaltaren outsourcat fondhandeln?

Avser de personer som är behöriga att företräda fondförvaltaren vid handel, behöver inte vara inom fondförvaltarens organisation. Kommer överlappa med de personer som ansökt om Secure-ID dosor.

Ingår bilagorna i fondavtalet och ska dessa bifogas i original med ansökan?

Ja, Bilaga A, B och C ingår i fondavtalet enligt 2.1 och ska bifogas paraferade till ansökan.

Avgifter

Vilka avgifter tar Pensionsmyndigheten ut?

Pensionsmyndigheten tar ut en ansökningsavgift samt en avgift för årlig granskning för de fonder som omfattas av fondavtal. Ansökningsavgiften för en fondförvaltares första ansökan om att få ingå ett fondavtal är 75 000 kronor. För ansökan om att få ingå ytterligare fondavtal är avgiften 10 000 kronor per fondavtal. Ansökningsavgiften kommer inte att återbetalas i de fall ansökan avvisas eller om fondförvaltaren drar tillbaka ansökan. Den årliga avgiften är 32 000 kronor per fondavtal.

Nya villkor i fondavtalet

Vad sker om förvaltat kapital understiger kravet på minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet för att verka på fondtorget?

Om fonden, vid någon tidpunkt, har mindre förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet än kravet utgör det ett avtalsbrott. Fondförvaltaren ska omgående informera Pensionsmyndigheten att fondförvaltaren inte längre uppfyller villkoret. 

Mot bakgrund av att ett brott mot kravet på minsta förvaltat kapital utgör ett väsentligt avtalsbrott kan fondavtalet sägas upp med omedelbar verkan. Andra åtgärder än uppsägning kommer endast vidtas i de fall då de tydligt bedöms vara till pensionsspararnas bästa. 

Räknas kapital från fondförvaltarens andra fonder in i kravet på 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet?

En fond ska fortlöpande ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet för att verka på fondtorget. Kapital från fondförvaltarens egna fonder, från fonder inom den företagsgrupp som fondförvaltaren ingår i eller från annan fond inom den förvaltargrupp som fonden ingår i, får inte ska räknas in i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet.

Vad innebär det att en fondförvaltare måste göra sannolikt att den klarar kravet på kapital utanför premiepensionen över tid?

Enligt avtalsvillkor 2.1 tredje stycket ska fondförvaltaren redan vid prövning av ansökan ha gjort sannolikt att fonden under avtalstid kommer att uppfylla kravet på minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. Det innebär att en fondförvaltare vid prövning av ansökan behöver uppvisa tillräcklig marginal till kravet på minsta förvaltat kapital för att kunna hantera normala marknadsrörelser och kapitalflöden utan att riskera att bryta mot avtalsvillkoret efter avtalets ingående. Vad som utgör tillräcklig marginal till kravet beror på fondens placeringsinriktning och risk, t.ex. krävs högre marginal för aktiefonder än bland- eller obligationsfonder. Pensionsmyndigheten kommer alltså inte bevilja fondavtal avseende fonder där fondförvaltaren inte gjort sannolikt att fonden över tid kommer att uppfylla minsta tillåtna förvaltade kapital utanför premiepensionen.

Vilka krav finns det på verksamhetshistorik för fondbolagen?

En fondförvaltare ska, vid ansökan att få ingå fondavtal, visa att den har förvaltat en eller flera fonder under en sammanhängande tidsperiod i tre år i direkt anslutning till avtalets ingående. Förvaltaren ska under hela perioden haft tillstånd från relevant tillsynsmyndighet att bedriva fondverksamhet.

Om fondförvaltaren delegerat förvaltning får denna endast utföras av extern kapitalförvaltare som har tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och som har förvaltat kapital under minst tre år.

God sed

Lämplighet och god sed – vad tittar Pensionsmyndigheten på?

Pensionsmyndigheten kommer att granska fondförvaltarens, dess företrädares samt närstående aktörers lämplighet, exempelvis: personlig vandel och anseende, förmåga att agera med pensionsspararnas intresse i första rummet samt inte skada förtroendet för premiepensionssystemet.

Exempel på vad som granskas kring fondens lämplighet är målsättning, placeringsstrategi, aktivitetsnivå, portföljsammansättning, riskprofil med mera.

God sed inom premiepensionen är till exempel att fonden inte använder

 • olämpliga affärsmetoder eller dolda avgifter
 • vilseledande marknadsföring eller försäljning genom andra produkter
 • olämpliga placeringar (med hänsyn till komplexitet med mera)    
 • inkluderar även ansvar för att närstående aktörer följer god sed   
 • ändamålsenlig verksamhet.

Fusioner och sammanläggningar

En fusion av fonder ska vara beslutad av en tillsynsmyndighet vid tidpunkten för ansökan för att ansökan ska behandlas. Fusionen behöver inte vara genomförd vid tidpunkten för ansökan.

Vid en fusion är det viktigt att i ansökan ange om en fond omfattas av detta och att sökanden anger det för samtliga berörda fonder. Ansökan kan slutligen godkännas först när fusionen är genomförd. Fusionerade fonder omfattas av samma krav på avkastningshistorik som andra fonder.

Hållbarhet

Vilka minimikrav ställer Pensionsmyndigheten avseende hållbarhetsarbete i fondens förvaltning?

Villkoret om hållbarhetsarbete vid fondförvaltning är en miniminivå för hållbarhetsarbete vid fondförvaltning. En fondförvaltare ska ha undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principals for Responsible Investments (PRI), eller omfattas av det undertecknande av PRI:s principer som har gjorts av fondförvaltarens företagsgrupp. Kraven på hållbarhetsarbete gäller såväl vid avtalets ingående som under avtalstiden.

 • Om fondförvaltaren delegerat förvaltningen till extern kapitalförvaltare anses minimikravet på hållbarhetsarbete vara uppfyllt givet att samtliga externa kapitalförvaltare undertecknat PRI:s principer.
 • Om fonden investerar i andra fonder ska även dessa fonders kapitalförvaltare undertecknat PRI:s principer.
 • Vid sammanläggning med annan fond ska en den övertagande fonden ha undertecknat och omfattas av PRI.

Vilka krav ställer Pensionsmyndigheten avseende information om hållbarhetsarbete?

Information om hållbarhetsarbete vid fondförvaltning är ett lagkrav. Det regleras även i fondavtalet och omfattar alla fonder på fondtorget. En fondförvaltare ska lämna sådan information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet. Informationen ska följa Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation och beskriva:

 • vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
 • den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
 • uppföljningen av hållbarhetsarbetet.

Kraven på hållbarhetsarbete gäller såväl vid avtalets ingående som under avtalstiden.

Se länk till Fondbolagens förenings Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information, bilaga 3: Standard för hållbarhetsinformation.

Kan den hållbarhetsinformation som ska lämnas elektroniskt i Pensionsmyndighetens system  (p. 3.20.2 i fondavtalet) vara på engelska?

Nej, eftersom informationen ska komma pensionsspararen tillhanda behöver den vara på svenska.

Hur ser Pensionsmyndigheten på ETF:er i relation till minimikravet på hållbarhet?

Fondförvaltarens intygande av minimikravet på hållbarhet (UN PRI) omfattar enligt avtalsvillkor 3.20.1 även att underliggande fonders kapitalförvaltare undertecknat och omfattas av PRI i de fall som fonden investerar i andra fonder. Detta avser inte investeringar i ETF:er, dvs börshandlade fonder (Exchange Traded Funds), vilka i detta sammanhang anses vara finansiella instrument och inte fonder i avtalsvillkorets betydelse.

 

Avkastningshistorik

Vilka krav ställs avseende fondens avkastningshistorik?

Fonden ska enligt lag ha minst tre års sammanhållen avkastningshistorik vid fondavtalets ingående och löpande under avtalstiden. För att uppfylla god sed på premiepensionsområdet är det Pensionsmyndighetens nuvarande bedömning att avkastningshistoriken också ska vara relevant och representativ för den investeringsstrategi fonden avses ha under avtalstiden. Det innebär att Pensionsmyndigheten inte avser att tillåta några väsentliga ändringar av fondens investeringsfilosofi, placeringsinriktning eller generella strategi i övrigt vid ansökningstillfället eller under avtalstiden.

Kravet på relevant och representativ avkastningshistorik avser att säkerställa att syftet med lagkravet avseende avkastningshistorik uppfylls, det vill säga att fonden kan bedömas.

Hur ser Pensionsmyndigheten på avkastningshistoriken när det gäller andelsklasser?

Givet att fonden bedöms ha en relevant och sammanhållen historik på minst tre år avser Pensionsmyndigheten att tillåta en fondandelsklass med mindre än tre år avkastningshistorik.

Kan en fond överta avkastningshistorik från annan fond ?

Huvudregeln är att en nystartad fond inte har någon avkastningshistorik och därmed inte uppfyller kravet på avkastningshistorik enligt socialförsäkringsbalken och fondavtalet.

I övrigt sker prövning på föreskrivet sätt enligt det nya regelverket.

Hur ser Pensionsmyndigheten på avkastningshistoriken när det gäller matar-/mottagarfonder (master/feeder)?

Givet att mottagarfonden bedöms ha en relevant och sammanhållen historik på minst tre år, avser Pensionsmyndigheten att tillåta matarfonder med kortare avkastningshistorik än tre år, under förutsättning att matarfonden i sin helhet speglar mottagarfonden. Myndigheten avser dock inte att godkänna matarfonder med minst tre års historik om mottagarfonden inte uppfyller kravet på avkastningshistorik.

Finns det exempel på avkastningshistorik som inte kommer godkännas?  

Vid väsentliga förändringar av fondens investeringsfilosofi, placeringsinriktning eller generella strategi kan Pensionsmyndigheten komma att göra bedömningen att fonden inte uppfyller kravet på tre års relevant och sammanhållen avkastningshistorik.    

Pensionsmyndigheten avser inte att ta hänsyn till historik som bygger på så kallad backtesting vid bedömningen av om fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik. 

Pensionsmyndigheten avser inte heller att ta hänsyn till historik som helt bygger på diskretionära mandat, t.ex. managed accounts, vid bedömningen av om fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik.

Kan Pensionsmyndigheten ge exempel på ”väsentliga förändringar”?

Exempel på förändringar som kan komma att bedömas som väsentliga:

Exempel 1: En aktiefonds placeringsinriktning utvidgas från att vara tydligt koncentrerad eller avgränsad till betydligt bredare och mer omfattande inriktning.

Exempel 2: En fond får tydligt förändrat fokus avseende geografiskt område, sektor eller bransch.

Exempel 3: En aktiefond som nästan uteslutande investerat i aktier och aktierelaterade finansiella instrument som tydligt övergår till att ha betydande investeringar i räntebärande finansiella instrument. Av betydelse i detta fall är vad som tydligt kommunicerats till andelsägarna. Om fonden i betydande utsträckning kommunicerats som en renodlad aktiefond, t.ex. genom fondens valda jämförelseindex, kan Pensionsmyndigheten komma att bedöma förändringen som väsentlig.

Exempel 4: En passivt förvaltad fond (d.v.s. indexfond) får en förändrad placeringsinriktning och blir fullt ut aktivt förvaltad.

Exempel på förändringar som inte behöver anses vara väsentliga:

Exempel 1: Om fondförvaltaren byter jämförelseindex till ett likvärdigt index och/eller leverantör av jämförelseindex för en fond.

Exempel 2: En aktivt förvaltad fond får en förändrad placeringsinriktning och blir passivt förvaltad (d.v.s. indexfond). En förutsättning att fondens avgift är anpassad till förändringen.

Exempel 3: En fondförvaltare väljer att addera någon form av hållbarhetsaspekter på fondens placeringsinriktning, där placeringsinriktningen i övrigt är oförändrad. Ökad hållbarhet är i linje med lagstiftarens intentioner för utvecklingen av premiepensionssystemet.

Övriga frågor

Endast en andelsklass per fond kommer att kunna ingå det nya fondavtalet.

Behandling av personuppgifter vid ingående och uppföljning av fondavtal

När en fondförvaltare ansöker om att ingå ett fondavtal behandlar Pensionsmyndigheten uppgifter om vissa personer med koppling till sökanden d v s Fondförvaltaren. Personuppgifter om kontaktpersoner, ägare och nyckelpersoner hos sökanden och eventuella externa kapitalförvaltare behandlas. Pensionsmyndigheten behandlar också uppgifter om revisorer och kontaktpersoner hos förvaringsinstitut. Vid handläggningen ska Pensionsmyndigheten bedöma om fondförvaltaren uppfyller nödvändiga krav i fondavtalet, innefattande kravet på lämplighet. För att bedöma lämpligheten måste Pensionsmyndigheten ta ställning till om Fondförvaltaren, Närstående aktör och Intressent är lämpliga med avseende på viljan och förmågan att inom ramen för verksamheten sätta pensionsspararnas intressen i första rummet, personlig vandel och anseende samt andra omständigheter av betydelse. Pensionsmyndigheten behandlar de uppgifter som sökanden lämnar för att handlägga ansökan. Pensionsmyndigheten kan också komma att samla in uppgifter från andra källor för att bedöma hur sökanden kan uppfylla villkoren i avtalet. Behandlingen är nödvändig som ett led i Pensionsmyndighetens myndighetsutövning. Fondförvaltaren bör informera de personer som de lämnar uppgifter om att Pensionsmyndigheten kommer att behandla deras personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur Pensionsmyndigheten behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som finns.

I vilken utsträckning kommer Pensionsmyndigheten tillåta swing pricing?

Swing pricing får tillämpas med max en procent och endast om det är förenligt med fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument samt om skillnaden mellan köp- och säljkurs tillfaller fonden. Att fondbestämmelserna tillåter swing pricing med mer än en procent utgör inget hinder för fondavtal under förutsättning att fondförvaltaren endast tillämpar swing pricing med max en procent på den andelsklass som fondförvaltaren ingått fondavtal med.