Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fonder - premiepensionsfonder och fondbyte - frågor och svar

Frågor och svar om premiepensionsfonder, premiepensionskontot, fonder, fondhandel, fondsök och fondbyte. 

Hur premiepensionen fungerar 

Varje år du arbetar och betalar skatt i Sverige får du pensionsrätter både för premiepension och inkomstpension. Pensionsrätterna är din intjänade pension.

Pensionsrätterna grundas inte bara på arbetsinkomst. Inkomst som ersätter arbetsinkomst, som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning ger också pensionsrätt.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen.

Har du fått överförd premiepensionsrätt, ingår även det beloppet här.

Ändrade pensionsrätter kan bero på att du fått ändrad taxerad inkomst.

I ändrade pensionsrätter ingår ändrad pensionsrätt för premiepension och eventuell överförd ändrad pensionsrätt för premiepension.

Det betalas in nya premiepensionspengar på spararnas premiepensionskonton i december varje år. De pengarna placeras i de fonder, och med den fördelning mellan fonder, som du senast valde.

Det innebär att du inte kan styra in de nya pengarna i en specifik fond. Vill du ändra fördelningen mellan fonderna kan du göra ett fondbyte innan eller efter att de nya premiepensionspengarna har placerats.

Först och främst påverkas värdet på premiepensionskontot av dina fonders värdeutveckling. Dessutom påverkas värdet av arvsvinster från avlidnas premiepensionskonto, räntan på din pensionsrätt för tiden innan den placeras i fonder, rabatt på fondavgifter och administrationsavgiften för premiepensionen.

Fonder med innehav i andra valutor än svenska kronor, SEK, påverkas även av vad som händer med valutakurserna.

När du tar ut din premiepension så beskattas den som inkomst av tjänst. Det är den enda skatt du betalar på premiepensionen.

Pengarna på premiepensionskontot är inte beskattningsbara. Du är inte skyldig att deklarera för din innestående premiepension.

När du byter fonder på premiepensionskontot och gör en vinst så är den inte skattepliktig. Det finns ingen avkastningsskatt på premiepensionen, som vid privata pensions- och kapitalförsäkringar. Premiepensionen är inte förmögenhetsskattepliktig så länge den inte har betalats ut.

Du kan aldrig begära avdrag i självdeklarationen för avgifter som hänför sig till premiepensionen.

Premiepensionens fondtorg

Sök och jämför fonder

Du kan söka efter fonder genom att använda filtrering eller söka i sökrutan med fritext.  

 • Jämförelsen blir som mest rättvisande när du väljer fonder från samma kategori.
 • Du kan söka efter fonder genom att filtrera ut fonder på Fondtyp, Kategori, Fondbolag, Risknivå samt Oönskade produkter och tjänster.
 • Du kan även välja olika alternativ som Aktivt förvaltade fonder, Indexfonder, Hållbarhetsfonder samt Fonder med låg CO2-risk. 
 • Det finns även fyra flikar där du kan se Översikt, Värdeutveckling, Avgift samt Fondbolag

Du kan söka efter fonder på flera olika sätt. Uppge exempelvis följande i sökrutan:

 • första siffrorna i ett fondnummer
 • ett helt fondnummer som består av 6 siffror utan mellanslag
 • hela eller delar av ett fondnamn
 • hela eller delar av namnet på ett fondbolag
 • hela eller delar av namnet på en kategori
 • hela eller delar av en fondtyp

Du kan få mer information om varje fond genom att läsa fondfaktabladet.

Värdet på en fondandel i kronor.

Värdet på ditt premiepensionskonto vid den angivna tidpunkten.

Värdeförändring är ett mått på hur värdet på en fond förändras under ett visst antal månader. Sparande i utländska aktie- och räntefonder innebär att svenska kronor växlas över till en annan valuta. Förändringar i kurs mellan valutorna kan därför få effekter för värdeutvecklingen.Mer om värderförändring på en fond

Under värdeutveckling ingår: ränta för tiden fram till dess Pensionsmyndigheten har placerat dina pengar i fonder, fondutveckling, utdelning, korrigering och förfallet dödsfallskapital samt återbäringsränta för dig som har traditionell försäkring.

Du är alltid välkommen att kontakta Pensionsmyndighetens kundservice för att få vägledning kring ditt premiepensionssparande.

Viktigast för hur stor din slutliga premiepension förväntas bli är vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer. Aktier är förknippade med hög risk och räntor med låg risk. Stöd för ditt fondval 

Statens förvalsalternativ - AP7 Såfa

Om du vill se vad en fond i premiepensionssystemet hade för kurs ett visst datum kan du ladda ner listor i excel eller text-format.

Historiska fondkurser

När en fond du redan har valt utgår ur Pensionsmyndighetens fondutbud får du alltid ett brev hem i brevlådan, eller till din digitala brevlåda, med information om detta. Om du själv vill välja en ny fond istället för den som utgår så finns det ett datum angivet i brevet för när du senast måste beställa detta byte.

I annat fall placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Du kan förstås även efter detta när som helst byta till en annan fond som du själv väljer.

Det kan bero på flera olika saker, men allra vanligast är att fonden är på väg att tas bort ur Pensionsmyndighetens fondutbud.

När en fond är på väg att försvinna från utbudet blir den en tid före den avregistreras markerad som "Ej valbar". Detta för att inga nya sparare ska placera sina pengar i fonden, samtidigt som de som fortfarande har andelar i fonden ska kunna få information om den.

När en fond inte går att välja kan du sälja dina andelar i fonden, men inte köpa nya andelar. Att en fond utgår eller "väljstoppas" kan till exempel bero på:

 • Att ett fondbolag vill slå ihop två likartade fonder och att en försvinner.
 • Att ett fondbolag helt avslutar en fond.
 • Att ett fondbolag inte vill ha kvar sin fond i premiepensionssystemet.
 • Att ett fondbolag har ändrat reglerna för fonden på ett sätt som inte stämmer med de krav som ställs för fonder i premiepensionssystemet.
 • Att fonden inte lever upp till villkoren i det nya fondavtalet 2018.

Den procentuella fördelningen mellan dina premiepensionsfonder förändras över tid. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Vissa fonder kan ha gått bättre än andra och utgör därför en större del i din fondportfölj än de gjorde från början. Därmed kan du ha fått en annan risknivå än den du valde från början.

Exempel 

Anna har valt att placera 50 procent av sina pengar i en aktiefond och 50 procent i en räntefond.

Efter ett år har fördelningen mellan de två fonderna förändrats så att hon istället har 60 procent i aktiefonden och 40 procent i räntefonden. 

Det beror på att aktiefonden har utvecklats bättre än räntefonden. Aktiefonden utgör därför en större del av det totala sparandet än när Anna valde fonden.

Den förändrade fördelningen innebär att Anna har fått en annan risk i sitt sparande än vad hon ursprungligen hade tänkt sig. Sparandet har blivit mer beroende av vad som händer på aktiemarknaden.

Nya premiepensionspengar placeras enligt vald fördelning eftersom risknivån i ditt sparande annars skulle påverkas. Om pengarna skulle placeras efter din aktuella fördelning skulle placeringen istället vara beroende av hur olika fonder har utvecklats.

Den procentuella fördelningen mellan dina premiepensionsfonder förändras över tid. Det beror på att fonderna utvecklas olika.

Vissa fonder kan ha gått bättre än andra och utgör därför en större del i din fondportfölj än de gjorde från början. Därmed kan du ha fått en annan risknivå än den du valde från början.

Funktionen ”köpstopp" är en vidareutveckling av den tidigare statusen ”väljstopp”. 

Skillnader mellan väljstopp och köpstopp

När nya pengar sätts in på premiepensionskontot så placeras pengarna i den väljstoppade fonden.

När nya pengar sätts in på premiepensionskontot så placeras pengarna inte i den köpstoppade fonden. De styrs istället om till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Du får då en så kallad ”passiv Såfa”, det vill säga ett fondinnehav som du inte själv har valt i din fondportfölj. Efter att pengarna har placerats i ”passiv Såfa” skickas ett informationsbrev ut till dig. Där informerar vi om att du nu investerar i AP7 Såfa. Du kan när som helst välja att byta till andra fonder.

Du som har fem fonder i sitt fondval sedan tidigare kommer efter placering i ”passiv Såfa” få sex till sju fonder (AP7 Såfa består av två fonder om du är äldre än 55 år). Vid ditt nästa fondbyte kvarstår gränsen på max fem fonder i ditt fondval.

Det kan bero på någon av följande saker:

 • En fond i ditt innehav har avslutats eller gått samman med en annan fond.
 • Du är pensionär med fondförsäkring och Pensionsmyndigheten säljer av fondandelar varje månad för att kunna betala ut premiepension till dig.
 • Du har fått nya pensionsrätter och nya pengar placeras i dina fonder.
 • Det är utdelning i fonder du har eller har haft under det senaste året.
 • Pengar från arvsvinst och fondrabatt placeras och de årliga avgifterna dras från ditt konto.

Alla fonder på fondtorget lyder under direktiven för EU-regelverket UCITS. Kryptovalutor är inte tillåtna innehav i UCITS-fonder. Eftersom premiepensionen enligt Socialförsäkringsbalken (SFB 64 kap.2§) ska vara investerad i enbart fonder kan man till exempel inte investera premiepensionen i vare sig valutor, kryptovalutor eller direkt i olika aktieinstrument.

Även den nya Fondtorgsnämnden upphandlar enbart UCITS-fonder till fondtorget.

Finansinspektionen avråder från att investera i kryptovalutor

Det främsta till att Finansinspektionen avråder från kryptovalutor är att krypto fortsatt är oreglerat och att konsumenter står utan skydd vid till exempel bedrägerier. Finansinspektionen lämnar i sin varning mot krypto fyra huvudskäl till att inte investera i sådana tillgångar:

1. Kryptotillgångar är en oreglerad marknad och står utanför Finansinspektionens tillsyn. Det finns en hög risk för bedrägerier, hackerattacker och andra säkerhetsproblem som du inte är skyddad mot.

2. Värdet kan sjunka snabbt. Många kryptotillgångar har inte något underliggande värde som till exempel aktier och obligationer har. Det innebär att det är mycket svårt att värdera kryptotillgångar.

3. Negativ miljöpåverkan. Utvinningen av kryptotillgångar innebär en hög elanvändning med miljöskadliga CO2-utsläpp som konsekvens.

4. Risk för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Fonder och risk

Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används:

0-1 mycket låg risk, 2-5 låg risk, 6-10 medelrisk, 11-15 hög risk samt 16- mycket hög risk.Mer om risk

För att få chans till en bra värdeutveckling kan du behöva ta högre risk. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. Stöd för ditt fondval

Statens förvalsalternativ AP7 Såfa

På ditt premiepensionskonto redovisas risken för hela portföljen tillsammans med varje fonds enskilda risk. Det ger dig en bild över vilken total risknivå du har i ditt premiepensionssparande.

Den totala portföljrisken beräknas utifrån hur olika marknader eller branscher beter sig i förhållande till varandra. Portföljrisken ger inte samma resultat som att lägga ihop varje enskild fonds risk.

Vi beräknar dels hur respektive fonds risk påverkar den totala risken i portföljen, samvariationen och dels hur stor del som respektive fond utgör i portföljen.

Det beror på att någon av fonderna i din portfölj har mindre än 36 månaders riskhistorik.

Risken och samvariationen beräknas normalt med 60 månaders historik. 

Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 60 månaders historik beräknas risken på 36 månaders historik. 

Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 36 månaders historik görs ingen beräkning av portföljrisken.

En fondportfölj med låg risk innebär att du kan få en sammansättning av fonder som innehåller 50-90 procent räntefonder och 10-50 procent aktiefonder.

Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. 

En fondportfölj med medelrisk innebär att du kan få en sammansättning av fonder som innehåller 50-90 procent aktiefonder och 10-50 procent räntefonder. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk.

En fondportfölj med hög risk innebär att du kan få en sammansättning av fonder som innehåller 90-100 procent aktiefonder och 0-10 procent räntefonder.

Värdet i aktiefonder varierar mer över tid än räntefonder. Aktiefonder har därför högre risk men ger också möjlighet till en bättre värdeutveckling. Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Avgifter för fonder

De avgifter som fondförvaltarna tar ur fonderna. Avgifter redovisas efter Pensionsmyndighetens rabatt. Pensionsmyndigheten tar dessutom ut en årlig avgift för administrationen av premiepensionen.

Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta fonderna i premiepensionssystemet. För att ett fondbolag ska kunna erbjuda fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten rabatt av fondbolagen.

En gång per år betalar Pensionsmyndigheten ut rabatten till spararnas premiepensionskonton.

Avgift före rabatt är ett mått för de totala avgifterna i en fond uttryckt som procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

I avgiften före rabatt ingår inte de rabatter som Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen. De kostnader som fonden haft för att köpa och sälja värdepapper (courtage) ingår inte. 

Prisjämförelsen anger vad du betalar i avgift för att spara 10 000 kronor i fonden under 30 års tid.

Exempel

Du sparar 10 000 kronor per år i en aktiefond med 0,68 procent i fondavgift. Om sparandet i fonden fått växa med 6 procent helt utan avgifter hade kapitalet efter 30 år vuxit till 838 017 kronor.

Tar man med den avgift som dras årligen, i detta fall 0,68 procent, faller värdeutvecklingen till 5,28 procent, det vill säga 6,00 procent minus 0,68 procent.

Det slutliga kapitalet uppgår då till 733 943 kronor. Skillnaden mellan dessa belopp, Prisjämförelse, blir 104 074 kronor. 

Fondbyten

Du kan lägga till och ta bort fonder genom att logga in på Mina sidor.Byta fonder för premiepensionen

Du kan också söka och jämföra fonder i Pensionsmyndighetens fondtorg, utan att logga in.Sök och jämför fonder

Du kan byta fonder hur ofta du vill. Det kostar inget att byta fonder inom premiepensionssystemet.Byta fonder för premiepensionen

Ja, du kan använda en blankett men den måste beställas av vår kundservice. När du har fyllt i vilka fonder du vill välja ska du egenhändigt underteckna blanketten. Det betyder att det är du själv som ska skriva under den ifyllda blanketten och att ett ombud till dig inte får göra det. 

Om du har en ställföreträdare, förmyndare, god man eller förvaltare, kan den personen fylla i ditt fondval och skriva under den ifyllda blanketten i ditt ställe. Även en framtidsfullmaktshavare kan göra det om framtidsfullmakten har trätt i kraft.

Genom att logga in på Mina sidor och titta på "Kontohändelser" kan du se transaktionerna på premiepensionskontot.Logga in och se dina kontohändelser 

Du kan även beställa ett transaktionsbesked via vår självbetjäning på telefon 0771-776 776.

Du kan trycka på knappen Avbryt när som helst eller bara låta bli att gå vidare till nästa steg. Så länge du inte fått en bekräftelse på att fondbytet är beställt händer inget alls. Din fondportfölj kommer att förbli som den var innan du påbörjade fondbytet.

När du har beställt ett fondbyte och fått en bekräftelse på detta kan du alltid ta bort eller ändra din beställning ända fram till klockan 24.00 samma dag du lagt beställningen. Är klockan efter 24.00 får du istället lägga ett nytt fondbyte som då kommer att genomföras direkt efter att ditt första fondbyte är avslutat.

Den procentuella fördelningen mellan dina premiepensionsfonder förändras med tiden beroende på att dina fonder utvecklas i olika takt. Det förändrar efter hand risknivån i ditt sparande.

Genom att byta tillbaka till den valda fördelningen mellan fonderna återställer du risknivån i ditt sparande till den du ursprungligen valde.

Du kan återställa fördelningen mellan dina fonder genom att logga in och välja "Fördelning, avgift och risk" och där "Återställ till tidigare fördelning".Logga in på Mina sidor och Min fondportfölj

Observera att det genomförs ett vanligt fondbyte när du återställer din fondfördelning.

Det går inte att göra ett sådant byte helt utan att de andra fonderna påverkas.

Om du fyller i procentsiffrorna från Aktuell fördelning på de övriga fonderna så hamnar du så nära som möjligt.

Om du anser att Pensionsmyndigheten har placerat dina premiepensionspengar felaktigt kan du begära rättelse. Pensionsmyndigheten kommer då att hantera din begäran som en begäran om skadestånd. Ange på vilket sätt du tycker att Pensionsmyndigheten har hanterat ditt fondbyte felaktigt och skicka din begäran till

Pensionsmyndigheten 
Box 38190 
100 64 Stockholm

Fondhandeln kan ibland ta längre tid och pågå flera dagar eller veckor. Fördröjningen kan bero på en rad väntade eller oväntade händelser. Om flera händelser som fördröjer fondhandeln inträffar direkt efter varandra ökas antalet dagar som ditt fondbyte förskjuts.Därför kan ditt fondbyte dröja. 

Tänk på att du själv ansvarar för valet av premiepensionsfonder hos Pensionsmyndigheten och därmed även för den framtida värdeutvecklingen på fonderna du har valt.