Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndighetens hållbarhetsperspektiv i fyra delar

Pensionsmyndighetens verksamhet delas, ur ett hållbarhetsperspektiv, in i fyra delar. Dessa är god myndighetsförvaltning och samverkan, fond- och kapitalförvaltning, informations- och konsumentstärkande uppdrag samt roll som arbetsgivare.

God myndighetsförvaltning och samverkan

Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden. I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka med andra för att säkerställa en god förvaltningskultur i statsförvaltningen och ett effektivt nyttjande av våra resurser.

Utifrån den statliga värdegrunden och interna önskemål inom myndigheten har vi tagit fram etiska riktlinjer som ska följas och vi ska motverka att verksamheten utnyttjas i oetiska eller rent kriminella  syften. 

De leverantörer vi anlitar ska ta ansvar för sin verksamhet och för att deras produkter och tjänster framställs på ett hållbart sätt. Leverantörer som tecknar avtal med oss ska uppfylla vår uppförandekod. Pensionsmyndighetens hållbarhetspolicy (pdf) Pensionsmyndighetens uppförandekod för leverantörer (pdf)

Fond- och kapitalförvaltning

Pensionsmyndigheten ansvarar för förvaltningen av premiepensioner och den traditionella förvaltningen. Det är myndighetens ansvar att dessa kapitalplaceringar görs på ett ansvarsfullt sätt och gör det enklare för pensionssparare och pensionärer att kunna göra hållbara val vid placering av sina premiepensionspengar.

Myndigheten ställer höga krav på fondförvaltarna på fondtorget. Ett minimikrav för att finnas med är att fondförvaltaren har skrivit under hos FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investment, ett globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG-området (Environmental, Social and Governance).

Det är också viktigt att man som förvaltare redovisar sitt hållbarhetsarbete så att spararna på ett enkelt sätt kan ta till sig informationen som gör hållbara val möjligt. Pensionsmyndigheten arbetar ständigt med att ta fram verktyg som underlättar för spararna att göra hållbara val samtidigt som det motiverar och inspirerar fondförvaltarna att integrera hållbarhet i sin förvaltning. Även Pensionsmyndigheten har skrivit under FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investment.

Även i Pensionsmyndighetens traditionella förvaltning är hållbarhet en viktig fråga. Våra hållbarhetskriterier utesluter innehav av bolag som har verksamhet inom krigsmaterial, alkohol, tobak, spel och pornografi; och sedan november 2019 har vi inga direkta exponeringar mot fossila bränslen. Placeringar får bara göras i bolag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Pensionsmyndigheten anser att bolag som har ett tydligt och väldefinierat hållbarhetsarbete ger, vid allt annat lika, en lägre risk och ett högre värde på bolaget. Hållbara fonderPrinciples for Responsible Investments 

Informations- och konsumentstärkande uppdrag

Pensionsmyndigheten har ett konsumentstärkande uppdrag som innebär att ge stöd och hjälp till pensionssparare och pensionärer så att de kan göra medvetna val när det gäller sin pension och vara starka som konsumenter inom pensionsrelaterade områden.

Roll som arbetsgivare

Pensionsmyndigheten har cirka 1 400 medarbetare. Det är av stor vikt att må bra på och av jobbet. Vi arbetar för ett hållbart medarbetarskap och ledarskap, med balans mellan arbete och fritid och där varje medarbetare ges goda förutsättningar att utvecklas i arbetet. Detta ökar också vår attraktionskraft för kommande medarbetare.Aktuella mål för respektive verksamhetsområden (pdf)