Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Złożenie wniosku o emeryturę

W Szwecji wiek emerytalny nie jest ściśle określony i dlatego wypłata Państwa emerytury nie odbywa się automatycznie. Sami muszą Państwo złożyć wniosek i określić, od kiedy chcą Państwo rozpocząć pobieranie emerytury. Wniosek o emeryturę można złożyć na naszej stronie internetowej lub na formularzu. 

Osoby urodzone w roku 1959 lub później mogą zacząć pobierać emeryturę najwcześniej od miesiąca, w którym ukończą 62 lata. Osoby urodzone w roku 1958 lub wcześniej mogą zacząć pobierać emeryturę od miesiąca, w którym ukończą 61 lat. Pobierając emeryturę powszechną, można jednocześnie pracować. Prawo do pracy przysługuje do ukończenia 67 lat, ale po uzgodnieniu z pracodawcą można pracować jeszcze dłużej. Od 2020 roku będzie można kontynuować pracę do ukończenia 68 lat.

Świadczenie emerytalne jest tym wyższe, im później następuje przejście na emeryturę. Wynika to z faktu zgromadzenia na koncie emerytalnym większych środków i z tego, że przewidywany okres pobierania emerytury jest wtedy krótszy.  

Składając wniosek o emeryturę, trzeba zdecydować, czy chce się wypłacić całą zgromadzoną kwotę jednorazowo czy otrzymywać pewną jej część co miesiąc. Trzeba również zdecydować, czy chce się otrzymywać emeryturę składkową od tego samego momentu co pozostałą emeryturę powszechną.

Wniosek o emeryturę należy złożyć na trzy miesiące przed terminem, w którym ma się rozpocząć jej pobieranie. Jeżeli mieszkali Państwo za granicą, powinni Państwo złożyć wniosek z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo od nas decyzję około 20. dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc wypłaty.

Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych wypłaca emeryturę powszechną raz w miesiącu. Osobom, którym przysługuje renta rodzinna, dodatek mieszkaniowy lub zapomoga dla osób starszych, świadczenia te są wypłacane razem z emeryturą.

Należy pamiętać o tym, że niektóre szwedzkie emerytury pracownicze są wypłacane automatycznie po ukończeniu 65 lat, a o inne trzeba samemu złożyć wniosek. Należy skontaktować się ze swoim pracowniczym towarzystwem emerytalnym, aby dowiedzieć się, jak to wygląda w Państwa przypadku.

Wniosek o emeryturę powszechną dotyczący osób zamieszkujących w innym kraju

Jeżeli pracowali Państwo w Szwecji i tu płacili podatki, wypracowali Państwo szwedzką emeryturę. Mają Państwo do niej prawo, jeśli nawet jako emeryt zamieszkują Państwo w innym kraju.

Osoby mieszkające poza Szwecją w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje kraje członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) składają wniosek do organu emerytalnego w kraju zamieszkania. Wniosek o szwedzką emeryturę należy złożyć co najmniej sześć miesięcy przed terminem, w którym chcieliby Państwo otrzymać pierwszą wypłatę emerytury.

Emerytura dla osób mieszkających poza Szwecją 

In Swedish - ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige