Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Złóż wniosek o emeryturę

W Szwecji nie ma określonego wieku emerytalnego, dlatego też emerytura nie będzie wypłacana automatycznie. Gdy będziesz chciał zacząć pobierać emeryturę, musisz złożyć wniosek. 

Wniosek o emeryturę należy złożyć na naszym portalu internetowym, jeśli mieszkasz w Szwecji i posiadasz szwedzką e-legitymację, lub na formularzu dostępnym na naszym portalu internetowym. Możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Emeryturę można zacząć pobierać nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia wieku 62 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 63 lata).

Pobierając emeryturę powszechną, można jednocześnie pracować. Prawo do pracy przysługuje do ukończenia 68 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 69 lat), ale jeśli uzgodnisz to ze swoim pracodawcą, możesz pracować jeszcze dłużej.

Im później przejdziesz na emeryturę, tym jej wysokość będzie wyższa. Wynika to z faktu zgromadzenia na koncie emerytalnym większych środków i z tego, że przewidywany okres pobierania emerytury jest wtedy krótszy. 

Składając wniosek o emeryturę, trzeba zdecydować, czy chce się wypłacić całą zgromadzoną kwotę jednorazowo czy otrzymywać pewną jej część co miesiąc. Sam decydujesz również, czy emerytura składkowa będzie wypłacana od tego samego momentu co pozostała część emerytury powszechnej.

Wniosek o emeryturę należy złożyć na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem jej pobierania. Osoby, które mieszkają lub mieszkały za granicą, powinny złożyć wniosek z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Po złożeniu wniosku otrzymasz od nas decyzję około 20. dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc wypłaty.

Pensionsmyndigheten wypłaca emeryturę powszechną raz w miesiącu. Osobom, którym przysługuje renta rodzinna, dodatek mieszkaniowy lub zapomoga dla osób starszych, świadczenia te będą wypłacane razem z emeryturą.

Pamiętaj, że niektóre emerytury pracownicze wypłacane są automatycznie po ukończeniu wieku 65 lat, natomiast o przyznanie innych należy złożyć wniosek. Aby dowiedzieć się, co ma zastosowanie w Twoim przypadku, skontaktuj się ze swoim pracowniczym towarzystwem emerytalnym.

Podatki a emerytura

Jeśli wybierzesz całą emeryturę powszechną jednorazowo, Pensionsmyndigheten odliczy od niej podatek zgodnie z tabelą podatkową obowiązującą dla Twojej gminy. Jeśli jednocześnie wybierzesz emeryturę pracowniczą, z Twoich emerytur pracowniczych potrącone zostanie tylko 30 procent.

Jeśli wybierzesz jedynie część emerytury powszechnej, odliczymy 30 procent, ponieważ uważamy się za pracodawcę pobocznego, a Twój pracodawca lub inny podmiot musi odliczyć podatek zgodnie z tabelą.  

Płacony przez Ciebie podatek zmienia się i będzie niższy począwszy od stycznia roku, w którym kończysz 66 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 67 lat), w zależności od wysokości Twojej emerytury i/lubdochodów uzyskiwanych z pracy. Jeśli mieszkasz za granicą, zastosowanie mają inne przepisy dotyczące podatków.

Jeśli mieszkasz w innym kraju, złóż wniosek o emeryturę powszechną

Jeśli pracowałeś i płaciłeś podatki w Szwecji, wypracowałeś szwedzką emeryturę. Również osiedlając się w innym kraju, masz prawo do emerytury uzależnionej od dochodu, emerytury składkowej i emerytury uzupełniającej. Począwszy od 2023 r. osoby mieszkające poza Szwecją nie będą miały prawa do emerytury gwarantowanej.

Osoby mieszkające poza Szwecją w jednym z państw należących do UE lub EOG (EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) muszą złożyć wniosek do urzędu emerytalnego w swoim kraju zamieszkania.

Jeśli mieszkasz poza EOG lub Szwajcarią, musisz złożyć wniosek za pomocą formularza. Szwecja zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym z pewną liczbą państw spoza EOG i umowy te mogą mieć wpływ na prawo do danej emerytury oraz na to, z którego kraju należy złożyć wniosek. Aby dowiedzieć się, jakie zasady mają zastosowanie w Twoim przypadku, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Wniosek o szwedzką emeryturę powinieneś złożyć co najmniej na sześć miesięcy przed planowaną pierwszą miesięczną wypłatą. Emerytura osób mieszkających poza Szwecją

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid. 

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension har du rätt till även om du bosätter dig i annat land som pensionär. Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när bor utanför Sverige.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige