Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjovnem ohtsedidh

Ij gååvnesh naan vihties pensjovneaalterem Sveerjesne, dan gaavhtan ij pensjovnem dutnjien automaateles maeksedh. Datne tjoerh jïjtje ohtsedidh gåessie datne sïjhth daam aelkedh åadtjodh.

Datne pensjovnem ohtsedh mijjen webbesijjesne jis datne Sveerjesne årroeh jïh sveerjen e-legitimasjovnem åtnah jallh goerem dievhtedh mij mijjen webbesijjesne gååvnese.  Datne maahtah aaj utnijedïenesjem gaskesadtedh.

Datne maahtah aaremosth dov pensjovnem åadtjodh asken raejeste gåessie 62 jaepieh illeme (63 jaepieh 2023 raejeste).

Datne maahtah barkedh seamma aejkie goh datne dov byjjes pensjovnem åadtjoeh.  Datne reaktam åtnah barkedh goske datne 68 jaepieh sjïdtedh (69 jaepieh 2023 raejeste), men jis datne jïh dov barkoevedtije seamadidie maahtah gujht guhkebe barkedh. 

Jis datne seente pensjovnem vaaltah dellie jollebe pensjovnem åadtjoeh. Dïhte dan gaavhtan datne hïnnh jienebe beetnegh dïenesjidh jïh åeniehkåbpoe tïjjem pensjoneerije årroeh.

Gåessie datne ohtsedh dellie nænnosth jis datne sïjhth ellie dov pensjovnem jallh bieliem dejstie vaeltedh fïerhten asken. Datne aaj nænnosth jis datne sïjhth dov premijepensjovnem seamma tïjjeste goh dïhte byjjes pensjovne.

Ohtsedh pensjovnem golme aski åvteli datne sïjhth dam åadtjodh. Jis datne ålkoelaantesne årroejih byörh ohtsedidh govhte aski åvteli. Gåessie dov ohtsemem vadteme åadtjoeh nænnoestimmiem mijjeste medtie 20.b. asken åvteli voestes maeksemeaske.

Pensjovneåejvieladtje dov byjjes pensjovnem maaksam akten aejkien fïerhten asken. Jis datne åtnah aarpijepensjovnem, årromelissiem jallh voeresefassemedåarjoem dejtie aaj seamma aejkien maaksa.

Ussjedh naan sveerjen dïenesjepensjovnijste automaateles maeksieh gåessie datne 65 jaepieh illh, jeatjah datne tjoerh jïjtje ohtsedidh. Bïeljelh dov dïenestepensjovnesïeltem dellie åadtjoeh daejredh guktie dutnjien sjædta.

Skaehtie jïh pensjovne

Jis datne dov ellies byjjes pensjovnem åadtjoeh dellie Pensjovneåejvieladtje skaehtiemaaksoem dorje dan skaehtietabellem mietie mij faamosne dov tjïeltesne.   Jis datne seammasïenten dïenesjepensjovnem åadtjoeh dellie 30 prosenth dov dïenesjepensjovnijste geasasåvva.

Jis datne ajve bieliem dov byjjes pensjovneste åadtjoeh, mijjieh 30 prosenth giesebe juktie mïelebe mijjieh bieliebarkoevedtijem jïh dov barkoevedtije jallh mubpie edtja skaehtiem giesedh tabellen mietie.   

Dov skaehtie jeatjahtåvva jïh unnebe sjædta tsïengelen asken raejeste jaepesne gosse 66 jaepieh illh (67 jaepieh 2023 raejeste), dan mietie man stoerre pensjovne jïh/jallh barkoebaalhka datne åtnah. 

Jis datne ålkoelaantesne årroeh dellie jeatjah njoelkedassh skaehtien bïjre. 

Byjjes pensjovnem ohtsedh gosse mubpie laantesne årroeh

Jis datne leah barkeme jïh skaehtiem maakseme Sveerjesne datne leah sveerjen pensjovnese dïenesjamme. Datne reaktam åtnah dam åadtjodh jïlhts datne mubpie laantesne årroeh pensjoneerijinie.

Jis datne Sveerjen ålkoelisnie årroeh EU- jallh EES-laantesne jallh Schweizesne (EES leah EU-laanth jïh Nöörje, Islaante jïh Liechtenstein) edtjh datne pensjovnebyjjesfaamoste ohtsedidh dennie laantesne gusnie årroeh.

Jis datne årroeh EES:n jallh Schweizen ålkoelisnie edtjh dov pensjovneohtsemem goerine darjodh.  Sveerje latjkoem åtna sosijaale jearsoesvoeten bïjre låhkojne laantijste EES:n ålkoelisnie, dah latjkoeh maehtieh baajnehtidh mah pensjovnh datne maahtah åadtjodh jïh mestie laanteste datne edtjh ohtsedidh.  Jis utnijedïenesjem gaskesadth åadtjoeh daejredh mah dutnjien faamosne. 

Datne byörh sveerjen pensjovnem ohtsedidh unnemes govhte aski åvteli datne sïjhth dov voestes askemaeksemem åadtjodh. Pensjovne gosse Sveerjen ålkoelisnie årroeh (bïevnesh sveerjengïelesne)

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt. Pension när du bor utanför Sverige 

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige