Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjovnem ohtsedidh

Ij gååvnesh naan vihties pensjovneaalterem Sveerjesne, dan gaahtan ij pensjovnem dutnjien automaateles maeksedh. Datne tjoerh jïjtje ohtsedidh gåessie datne sïjhth dam aelkedh åadtjodh. Datne pensjovnem ohtsedh mijjen webbesijjesne jallh goerem dievhtedh. 

Jis datne leah reakasovveme jaepien 1959 jallh dan mænngan maahtah aaremosth dov pensjovnem åadtjodh asken raejeste gåessie 62 jaepieh illeme. Jis datne leah reakasovveme jaepien 1958 jallh aarebi maahtah aaremosth dov pensjovnem vaaltah asken raejeste gåessie 61 jaepieh illeme. Datne maahtah barkedh seamma aejkie goh datne dov byjjes pensjovnem åadtjodh. Datne reaktam åtnah barkedh goske datne 67 jaepieh sjïdtedh, men jis datne jïh dov barkoevedtije seamadidie maahtah gujht guhkebe barkedh. Jaepien 2020 raejeste datne reaktam åtnah barkedh goske 68 jaepieh illedh.

Jis datne seente pensjovnem vaaltah dellie jollebe pensjovnem åadtjoeh. Dïhte dan gaavhtan datne hïnnh jienebe beetnegh dïenesjidh jïh åeniehkåbpoe tïjjem pensjoneerije årroeh.

Gåessie datne ohtsedh dellie nænnosth jis datne sïjhth ellie dov pensjovnem jallh bieliem dejstie vaeltedh fïerhten asken. Datne aaj nænnosth jis datne sïjhth dov premijepensjovnem seamma tïjjeste goh dïhte byjjes pensjovne.

Ohtsedh pensjovnem golme aski åvteli datne sïjhth dam åadtjodh. Jis datne ålkoelaantesne årroejih byörh ohtsedidh govhte aski åvteli. Gåessie dov ohtsemem vadteme åadtjoeh nænnoestimmiem mijjeste medtie 20.b. asken åvteli voestes maeksemeaske.

Pensjovneåejvieladtje dov byjjes pensjovnem maaksam akten aejkien fïerhten asken. Jis datne åtnah aarpijepensjovnem, årromelissiem jallh voeresefassemedåarjoem dejtie aaj seamma aejkien maaksa.

Ussjedh naan sveerjen dïenesjepensjovnijste automaateles maeksieh gåessie datne 65 jaepieh illh, jeatjah datne tjoerh jïjtje ohtsedidh. Bïeljelh dov dïenestepensjovnesïeltem dellie åadtjoeh daejredh guktie dutnjien sjædta.

Byjjes pensjovnem ohtsedh gosse mubpie laantesne årroeh

Jis datne lea barkeme jïh skaehtiem maekseme Sveerjesne datne leah dïenestamme sveerjen pensjovnese. Datne reaktam åtnah dam åadtjodh jïlhts datne mubpene laantesne årrodh pensjoneerijinie.

Jis datne Sveerjen ålkoelisnie årroeh EU- jallh EES-laantesne (EES lea EU-laanth jïh Nöörje, Islaante jïh Liechtenstein) edtjh datne ohtsedidh pensjovneåejvieladtjesne dennie laantesne gusnie årroeh. Datne byörh ohtsedidh sveerjen pensjovnem unnemes govhte askh åvteli datne sïjhth dov voestes askemaeksemem åadtjodh.

Pensjovne gosse Sveerjen ålkoelisnie årroeh (bïevnesh sveerjengïelesne)

In Swedish - Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige