Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Planera din pension - du som bor utanför Sverige

Om du bor eller planerar att bo utanför Sverige under din pension så har du rätt att ta med dig din allmänna pension. Det är inte alltid samma regler som gäller i alla länder så det kan vara bra att ta reda på vad som gäller för just din pension.

Är du är bosatt i ett annat land och ska gå i pension så måste du göra en pensionsansökan via blankett. Vi rekommenderar dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.

Svensk allmän pension när du bor utanför Sverige

Precis som när du bor i Sverige så kan du som tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 62 år. Du kan skicka in din ansökan från och med att du har fyllt 61 år. Det är bra att veta att ju senare du tar ut din pension desto högre blir den. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid.

Bra att tänka på när du planerar för din pension

 • Välj när du vill gå i pension.
 • ​Ansök cirka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den.
 • Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid. 
 • Ansök om beslut om särskild inkomstskatt hos Skatteverket i Sverige.

Om du haft låg eller ingen inkomst

Om du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kan då komma att bestå av garantipension beroende på vilket land du är bosatt i. Den beräknas på den tid du varit bosatt i Sverige och kan betalas ut från 65 år.  

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Tecknar du efterlevandeskydd för premiepensionen innebär det att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv. Du kan teckna skyddet för din premiepension om du är gift, registrerad partner eller om du tidigare varit gift eller om du har eller har haft gemensamma barn.

Efterlevandeskydd

Bestäm hur du vill att din premiepension ska förvaltas

Har du tjänat in till pension efter år 1994 har du rätt till premiepension. Det finns två olika sätt att förvalta din premiepension på, fondförsäkring eller traditionell försäkring.

 • Väljer du fondförsäkring innebär det att pengarna står kvar i fonder och att premiepensionens storlek varierar på grund av fondernas värdeförändring.
 • Väljer du traditionell försäkring förvaltas pengarna av Pensionsmyndigheten och det innebär att du får ett garanterat pensionsbelopp och eventuell återbäringsränta.

Fondförsäkring och traditionell försäkring

Välj bankkonto för din pensionsutbetalning

För att kunna skicka din ersättning till ett utländskt bankkonto behöver vi följande uppgifter på din ansökan:

 • ditt svenska personnummer
 • ditt konto- eller IBAN-nummer
 • bankens namn och adress
 • bankens BIC-kod/nationellt ID eller SWIFT-adress 

Välj i vilken valuta du vill ha din utbetalning

 • Du kan välja att få din svenska pension utbetald till ett konto i det land du bor. 
 • Beslutet om den allmänna pensionen är alltid i svenska kronor men du kan välja vilken valuta du vill ha din pension utbetald i. Om vi inte kan betala ut i den valuta du önskar kommer pensionsmyndigheten bestämma valuta.
 • Pensionen når ditt konto någon dag senare om du har ett konto utanför Sverige.

Pension och skatt utanför Sverige – så fungerar det

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige. 

Pensionsmyndigheten kommer att göra avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du som bor i ett annat land än Sverige kan ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands boende (SINK) vid Skatteverket. Ett beslut om särskild inkomstskatt betyder i så fall att skatteavdrag på din pension kommer att göras antingen med 25 procent eller med 0 procent beroende på hur skatteavtalet mellan Sverige och det land du bor i ser ut. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och SINK samt hur du ansöker om SINK på Skatteverkets webbplats. 

SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp varje månad.

Räkneexempel med fribelopp

Fribeloppet för 2022 är 37 191 kronor per år och 3 099 kronor per månad.

Låt säga att du har en allmän pension per månad på 3 750 kronor och ska betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på 25 procent.

Då blir skatteavdraget 3 750-3 099 = 651 x 25 procent = 163 kronor.

Pensionen betalas ut med 3 750-163 = 3 587 kronor.

Du som bor inom EU, EES eller Schweiz

Bor du idag inom EU/ EES eller Schweiz och är eller har varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i det landet för att ansöka om svensk pension. Om du har arbetat i flera länder men inte i det land där du bor ska du ansöka i det land där du senast arbetade.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Du har rätt till både den pension du tjänat in genom arbete inklusive inkomstpensionstillägg och garantipension. Garantipensionen kan du dock bara få om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning i annat EU/EES-land eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller fram till och med september 2022. Vad som händer efter denna tidpunkt är under utredning. Kom ihåg att anmäla till Pensionsmyndigheten om du flyttar.

Detta gäller följande länder
Belgien Luxemburg
Bulgarien
Nederländerna
Cypern
Norge
Danmark
Portugal
Estland
Rumänien
Finland
Schweiz
Frankrike
Slovakien
Grekland
Slovenien
Irland
Spanien
Island
Sverige
Italien
Tjeckien
Kroatien Tyskland
Lettland Ungern
Lichtenstein Österrike
Litauen Polen
Malta  

Du som bor i ett annat land som Sverige har avtal med

Om du bor i ett så kallat konventionsland (ett land Sverige har avtal med) och varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Följande länder omfattas
Bosnien-Hercegovina
Marocko
Chile
Quebec (Kanada-konventionen)
Indien Serbien
Israel
Storbritannien
Kanada
Sydkorea
Kap Verde
Turkiet
Filippinerna (1 november 2019)
USA

Bor eller arbetar du i ett land som Sverige inte har ett avtal med

Bor eller arbetar du i ett land utanför EU/ EES, Schweiz eller utanför ett land som Sverige har ett avtal med, ska du fylla i en blankett.

Handläggningstiden för den här typen av ärenden varierar mycket. Ta gärna kontakt med oss på telefonnummer +46 498 200 700 innan du ansöker om pensionen. Det kan göra att handläggningstiden kan kortas.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör - du som bor utanför Sverige

Om du är barn eller make/ maka till en person som dött och som arbetat eller varit bosatt i Sverige kan du ansöka om efterlevandepension från Sverige, även om du själv aldrig varit där. Om den avlidne personen arbetat i det EU/ EES- eller ett konventionsland ni bor i, kontaktar du pensionsmyndigheten i landet du bor i.

I övriga fall ska du kontakta oss på Pensionsmyndigheten för att få blanketter och information om vilka övriga intyg som behövs.

Om du är make/ maka eller sambo och du har barn tillsammans med en person som dött och vill ansöka om efterlevandepension bör du ansöka så snart som möjligt efter dödsfallet.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör