Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Podnesite zahtjev za penziju/mirovinu

Ne postoji određena dob za odlazak u penziju/mirovinu, te se ona ne isplaćuje automatski. Morate sami podnijeti zahtjev kada je želite početi primati. 

Zahtjev za penziju/mirovinu podnosite na našoj web stranici ako živite u Švedskoj i imate švedsku e-legitimaciju ili putem obrasca koji je dostupan na našoj web stranici. Možete se obratiti i službi za korisnike.Penziju možete primati najranije od mjeseca kada napunite 62 godine (63 godine se primjenjuje od 2023. godine).

Možete istovremeno i raditi i dobivati opću penziju. Imate pravo raditi do 68 godina (69 se primjenjuje od 2023. godine), ali ako se vi i vaš poslodavac složite, možete nastaviti da radite i duže.Što kasnije odete u penziju/mirovinu, ona će biti veća. To je zato što ćete stići zaraditi više novca i računa se da ćete biti penzioner kraće vrijeme. 

Kada podnosite zahtjev, odlučujete želite li uzeti cijelu penziju ili jedan dio svakog mjeseca. Takođe morate odlučiti želite li da vam se istovremeno isplaćuje i premijska penzija/mirovina i ostala opća penzija/mirovina.

Zahtjev podnesite dva mjeseca prije nego što želite da počnete primati penziju/mirovinu. Ako živite u inostranstvu, zahtjev morate podnijeti šest mjeseci unaprijed. Nakon što predate zahtjev, od nas ćete dobiti odluku oko 20. u mjesecu prije prvog mjeseca isplata.

Uprava za penzije isplaćuje opću penziju/mirovinu jednom mjesečno. Ako imate porodičnu penziju, stambeni dodatak ili pomoć izdržavanje za starije osobe, te će se beneficije isplaćivati istovremeno.

Imajte na umu da se neke penzije/mirovine iz radnog odnosa isplaćuju automatski kada napunite 65, za druge morate sami podnijeti zahtjev. Obratite se svom društvu za penzijsko/mirovinsko osiguranje iz radnog odnosa da saznate šta se primjenjuje na vas.

Porez i penzija/mirovina

Ako uzmete cijelu svoju opću penziju/mirovinu, švedski Zavod za penzijsko/mirovinsko osiguranje će izvršiti porezni odbitak prema poreznoj tablici koja se primjenjuje u vašoj općini. Ako istovremeno uzmete penziju/mirovinu iz radnog odnosa, samo 30% će biti oduzeto od vaših penzija/mirovina iz radnog odnosa.

Ako uzmete samo dio svoje opće penzije/mirovine, odbijamo 30% jer smatramo da smo sporedni poslodavci i da bi vaš poslodavac ili drugo lice trebalo odbiti porez prema tablici.  

Vaš porez će se promijeniti i biti manji od januara godine kada napunite 66 godina (67 godina se primjenjuje od 2023. godine), u zavisnosti od toga koliko visoku penziju/mirovinu i/ili zaradu imate. Ako živite u inostranstvu, primjenjuju se druga pravila oporezovanja.

Prijavite se za opću penziju/mirovinu kada živite u drugoj zemlji

Ako ste radili i plaćali porez u Švedskoj, zaradili ste švedsku penziju/mirovinu. Imate pravo na penziju/mirovinu po osnovu prihoda, premijsku penziju/mirovinu i dopunsku penziju/mirovinu čak i ako se nastanite u drugoj zemlji kao penzioner. Od 2023. godine nemate pravo na garantiranu penziju/mirovinu kada živite izvan Švedske.

Ako ste nastanjeni van Švedske u jednoj zemlji članici EU ili EEP ili u Švicarskoj (EEP se sastoji od članica EU i Norveške, Islanda i Lihtenštajna) morate podnijeti zahtjev zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje u zemlji u kojoj živite.

Ako živite izvan EEP ili Švicarske, svoj zahtjev za penziju/mirovinu morate podnijeti putem obrasca. Švedska ima sporazume o socijalnom osiguranju sa više zemalja izvan EEP koji mogu utjecati na to koje penzije/mirovine možete dobiti i iz koje zemlje trebate podnijeti zahtjev. Kontaktirajte službu za korisnike da saznate šta se primjenjuje na vas.

Za švedsku penziju/mirovinu se morate prijaviti najmanje šest mjeseci prije nego što želite prvu mjesečnu isplatu. Penzija/mirovina kada živite van Švedske

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid. 

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension har du rätt till även om du bosätter dig i annat land som pensionär. Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när bor utanför Sverige.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige