Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ohcat penšuvnna

Ii leat mearriduvvon penšuvdnaahki Ruoŧas, danne ii mákso penšuvdna automáhtalaččat dutnje. Don fertet ieš ohcat go áiggut geavahišgoahtit dan. 

Don ozat penšuvnna min webbáikkis jus orut Ruoŧas ja dus lea ruoŧa e-legitimašuvdna dahje skoviin man gávnnat min webbáikkis. Sáhtát maiddái váldit oktavuođa kunddarbálvalusain. Don sáhtát áramusat váldet olggos iežat penšuvnna dan manu go deavddát 62 jagi (2023 rájes gusto 63 jagi).

Sáhtát bargat seammás go geavahat iežat almmolaš penšuvnna. Dus lea riekti bargat dassážii deavddát 68 jagi (2023 rájes gusto 69 jagi), muhto jus dus ja du bargoaddis lea soahpamuš de beasat joatkit bargamis guhkit. 

Mađi maŋŋel go luohpat penšuvnnain, dađi alibut penšuvnna oaččut. Dat lea dan dihte go dus lea eambbo áigi dinet eambbo ruđaid ja meroštuvvo ahte leat oanehit áiggi pensionistan.  

Go ozat, de mearridat ieš áiggot go váldit ollislaš penšuvnna vai osiid das mannosaččat. Don mearridat maid háliidat go penšuvdnamávssu seamma áigodagas go reastta almmolaš penšuvnna.

Oza penšuvnna golbma mánu ovdalgo áiggut váldit dan atnui. Jus leat orron olgoriikkas, de berret ohcat guhtta mánu ovdal. Go leat guođđán midjiide iežat ohcama, de oaččut mis mearrádusa sullii 20:dis mánu ovdal vuosttaš máksinmánu.

Penšuvdnaeiseválddit mákset du dábálaš penšuvnna oktii mánus. Jus dus lea maŋŋebáhccipenšuvdna, orrundoarjja dahje vuorrasiiddoarjja, de máksojit dat buhtadusat oktanaga. 

Muitte ahte ruoŧa bargopenšuvnnat máksojit automáhtalaččat go deavddát 65 jagi, earáid fertet ohcat ieš. Váldde oktavuođa iežat penšuvdnafitnodagain gávnnahit mii lea gustovaš dutnje.

Vearru ja penšuvdna

Válddat go olggos olles iežat penšuvnna, boahtá penšuvdnaeiseválddi dáhkat vearrogeassima dan olis vearrotabealla mielde mii gusto du suohkanii. Jus oktanaga válddat bargopenšuvnna, de gesso dušše 30 proseanta vearru du bargopenšuvnnas.

Válddat go dušše oasi dan almmolaš penšuvnnas, geassit mii 30 proseantta vearu dan dihte go mii oaidnit iežamet liigebargoaddiin, ja ahte du bargoaddi dahje earát galget geassit vearu tabealla mielde.   

Du vearru rievdá ja šaddá unnit ođđajagemánus dan jagi go deavddát 66 jagi (2023 rájes gusto 67 jagi) sorjavaš man olu penšuvdna dahje bargodienas dus lea. Jus orut olgoriikkas, de gustojit eará vearronjuolggadusat.

Oza dábálaš penšuvnna go orut eará riikkas

Leat go bargan ja máksán vearu Ruoŧas, de leat gártadan ruoŧa penšuvnna. Dus lea riekti dienaspenšuvdnii, premiepenšuvdnii ja liigepenšuvdnii vaikko fárret eará riikii pensionistan. 2023 rájes dus ii leat riekti oažžut dáhkáduspenšuvnna go it oro Ruoŧas.

Jus orut Ruoŧa olggobealde EO- dahje EEO-riikkas dahje Sveiccas (EEO lea EO-riikkat, ja Norga, Islánda ja Liechtenstein) fertet don ohcat penšuvdnaeiseválddiin dan riikkas gos orut.  

Jus orut olggobealde EEO dahje Sveicca, de fertet don ohcat penšuvnna skovi bokte. Ruoŧas leat oadjošiehtadusat máŋggain riikkain olggobeale EEO, dat šiehtadusat sáhttet váikkuhit makkár penšuvnnaid don sáhtát oažžut ja makkár riikkas galggat ohcat. Váldde oktavuođa minguin gullat mii lea gustovaš dutnje. 

Don berret ohcat ruoŧa penšuvnna unnimusat guhtta manu ovdal áiggot iežat vuosttaš mávssu. Penšuvdna go orut olggobeale Ruoŧa

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid. 

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension har du rätt till även om du bosätter dig i annat land som pensionär. Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när bor utanför Sverige.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige