Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Orrundoarjja ja vuorrasiiddoarjja

Lea go dus vuollegis penšuvdna dahje ii leat obage penšuvdna, de sáhttá dus leat riekti orrundoarjagii ja vuorrasiiddoarjagii.

Orrundoarjjalasáhus- lasáhus dutnje geas lea unnán penšuvdna

Lea go dus unnán penšuvdna ja orut Ruoŧas, de don sáhtát ohcat orrundoarjaga ja dus sáhttá riekti dasa. Go ozat orrundoarjaga, de mii seammás nai álo geahččat lea go dus nai riekti vuorrasiiddoarjagii.

Gii sáhttá ohcat?

Don sáhtát ohcat go deavddát 65 jagi (2023:s gusto 66 jagi) ja leat váldán olggos olles iežat penšuvnna dahje vástideaddji olgoriikka penšuvnna. Dat lea dábálaš ohcat orrundoarjaga maŋŋelis eallimis, jus ovdamearkka dihte bázat okto.

Don sáhtát ohcat beroškeahttá láigohat dahje eaiggádat go viesu, don sáhtát maid ohcat vaikko lea opmodat. Du orrungolut, bearašdilálašvuohta ja oppalaš ekonomiija váikkuhit dasa man olu orrundoarjaga sáhtát oažžut. Ovdal ozat lea danne buorre dáhkat gaskaboddosaš rehkenastima interneahtas. Don sáhtát riŋget midjiide. Gaskaboddosaš rehkenastin ássandoarjagis (liŋka siidui ruoŧagillii)

Na ozat

Don ozat mis Penšuvdnaeiseválddis. Álkimus lea ohcat interneahta bokte ruoŧa legitimašuvnnain. Vissis dilálašvuođain sáhttet oapmahaččat ohcat du ovddas. Leat go náitalan, ovttasássi, čálihuvvon guoibmi, sáddebeahtti oktasaš ohcamuša. Sáhtát ohcat maid skovi badjel. Oza orrundoarjjalasáhusa (liŋka siidui ruoŧagillii)

Dieđit rievdadusaid

Muitte ahte fertet álohii dieđihit rievdadusaid ekonomiijas, orrundilálašvuođa dahje bearašdilálašvuođa birra mii sáhttá váikkuhit orrundoarjjalasáhussii. Lea dehálaš ahte dieđihat rievdadusaid birra vai it masse alibut buhtadusa ja nu ahte it oaččo beare olu ja fertet máksit ruovttoluotta. Don sáhtát dieđihit rievdadusaid min neahttasiiddus ruoŧa e-legitimašuvnnain dahje váldet oktavuođa minguin. Dieđit rievdadusaid 

Vuorrasiiddoarjja

Vuorrasiiddoarjja lea doarjja dutnje gii orut Ruoŧas ja geas ii leat penšuvdna dahje it sáhte oažžut dievaslaš penšuvnna, jus ovdamearkka dihte leat maŋŋit eallimis boahtán Ruŧŧii. Dat lea doarjja dutnje vai nagodat máksit iežat viesu ja ealihit iežat.

Don ozat seamma ládje go orrundoarjaga, lea seamma ohcamuš goappaš doarjagiidda. Vuorrasiiddoarjagii fertet maid dieđihit rievdadusaid mat sáhttet váikkuhit du vuorrasiiddoarjagii.

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år (66 år gäller från 2023) och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, familjesituation och din totala ekonomi påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg. Innan du ansöker är det därför bra att göra en preliminär beräkning på webben. Du kan också ringa till oss. Preliminärberäkning av bostadstillägg

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben med en svensk e-legitimation. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Du kan också ansöka via blankett. Ansök om bostadstillägg

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och behöva betala tillbaka. Du kan anmäla förändringar på vår webbplats med en svensk e-legitimation eller kontakta kundservice. Anmäl ändringar

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.