Applying for a pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Applying for a pension

There is no specific retirement age in Sweden, so your pension will not be paid out to you automatically. You must apply yourself when you want to start drawing it. You apply for a pension on our website or by using a form.

If you were born in 1959 or later, the earliest you can draw your pension is from the month in which you reach the age of 62. If you were born in 1958 or earlier, the earliest you can draw your pension is from the month in which you reach the age of 61. You can work while drawing your national public pension. You have the right to work until the age of 67, although if you and your employer are in agreement, you can continue to work for even longer. From 2020 you have the right to continue working until the age of 68.

The later you retire, the higher the pension you can draw. This is because you then have time to earn more money and you are expected to be retired for a shorter period of time.  

When you apply, you decide whether you want to draw your full pension, or part of it, per month. You also decide whether you want to receive your premium pension from the same time as the rest of the national public pension.

Apply for your pension three months before you want to start drawing it. If you have lived abroad, you should apply six months before. After you submit your application, you will receive a decision from us around the 20th of the month before the first payment month.

The Swedish Pensions Agency pays your national public pension once a month. If you are receiving a survivor’s pension, housing supplement or financial support for the elderly, these benefits are paid at the same time.

Remember that some occupational pensions are paid automatically when you reach 65, others must be applied for. Contact your occupational pension company to hear what applies to you. 

Apply for national public pension when living in another country 

If you have worked and paid taxes in Sweden, you have earned towards a Swedish pension. You are entitled to it even if you settle in another country as a pensioner. 

If you are resident outside Sweden in an EU or EEA country (the EEA is the EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein), you must apply to the pension authority in the country where you reside. You should apply for the Swedish pension at least six months before you want your first monthly payment. 

Pension when you live outside Sweden

In Swedish – Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige