Guaranteed pension for those with low income | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Guaranteed pension for those with low income

The guarantee pension is part of the national public pension that you receive if you had little or no pensionable income during your life.

You may be entitled to a guarantee pension if you have reached the age of 65 and have a low or no income-based pension.

The age limit of 65 will probably be changed to 66 in 2023. To receive a full guarantee pension, it is a requirement that you have lived in Sweden for at least 40 years as from the year in which you reached the age of 16 up to and including the year in which you reach the age of 64. If you have lived here for a shorter period, the guarantee pension will be lower. It is reduced by 1/40 for each missing year.

The guarantee pension is also reduced if you have an income-based pension. The reduction is applied gradually and means that no guarantee pension will be paid at all if the income-based pension is above a certain amount.

The guarantee pension can be paid to a resident of an EU or EEA country under a temporary Swedish law (the EEA is the EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein).

If you were born in 1937 or earlier, you may be entitled to guarantee pension. It then serves as compensation for changes that took place in the pension system in 2003.

In Swedish

Garantipension – för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.