Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatek emerytalny

Dodatek emerytalny może być wypłacany jako dodatek do emerytury powszechnej. Jest on uzależniony przede wszystkim od wysokości emerytury uzależnionej od dochodu, ale także od tego, ile lat dochodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury wypracowałeś w Szwecji.

Dodatek emerytalny może przysługiwać w przypadku ukończenia wieku 65 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat).

Osoby, które pracowały w Szwecji przez długi czas, ale otrzymywały niskie wynagrodzenie, mogą mieć prawo do dodatku emerytalnego. Oto, co wpływa na prawo do i wysokość dodatku emerytalnego:

  • Wysokość Twojej emerytury powszechnej uzależnionej od dochodu.
  • Liczba lat w Szwecji, w których wypracowałeś dochód stanowiący podstawę wymiaru emerytury.

Dodatek emerytalny jest częścią emerytury powszechnej

Składając wniosek o emeryturę powszechną, wnioskujesz jednocześnie o dodatek emerytalny, niezależnie od tego, ile masz lat w chwili składania wniosku. Dodatek emerytalny można otrzymać najwcześniej od 65 roku życia i jest on przyznawany automatycznie w chwili złożenia wniosku o emeryturę powszechną lub automatycznie w wieku 65 lat, jeśli emerytura uzależniona od dochodu była pobierana wcześniej (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat). 

Na wypłatę dodatku emerytalnego nie ma wpływu to, czy w czasie pobierania emerytury będziesz pracować, czy też zdecydujesz się na zaprzestanie pracy. Na wysokość dodatku emerytalnego może jednak mieć wpływ fakt, że wypracowujesz dodatkowe lata z dochodem stanowiącym podstawę wymiaru emerytury, dzięki czemu Twoja emerytura będzie wyższa.

Ile można otrzymać?

Wysokość dodatku emerytalny może wynosić maksymalnie 600 SEK brutto miesięcznie, a minimalnie zero SEK.

O wysokości dodatku emerytalnego decyduje wysokość emerytury uzależnionej od dochodu. Również emerytury uzależnione od dochodu otrzymywane w innych krajach należących do UE/EOG i Szwajcarii mają wpływ na wysokość dodatku emerytalnego.

Na wielkość dodatku emerytalnego ma również wpływ to, ile lat z dochodem stanowiącym podstawę wymiaru emerytury wypracowałe(a)ś w Szwecji. Aby otrzymać dodatek emerytalny w pełnej wysokości, wymagane jest uzyskiwanie takiego dochodu przez okres od 35 do 40 lat.

Jeśli otrzymujesz emeryturę w innym kraju

Na dodatek emerytalny wpływ ma otrzymywanie emerytury w innym kraju należącym do UE, EOG lub Szwajcarii. Na wysokość dodatku emerytalnego wpływ mają emerytury uzależnione od dochodów otrzymywane w tych krajach, podobnie jak emerytura uzależniona od dochodu otrzymywana w Szwecji.

Jeśli otrzymujesz inne rodzaje emerytury, na przykład rentę rodzinną, nie mają one wpływu na dodatek emerytalny.

Jeśli mieszkasz lub wyprowadzisz się do innego kraju

Możesz otrzymać dodatek emerytalny, jeśli mieszkasz w lub wyprowadzisz się do innego kraju należącego do UE/EOG lub Szwajcarii bądź kraju, z którym Szwecja zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym. Jeśli natomiast mieszkasz w lub wyprowadzasz się do innego kraju niż powyższe, nie masz prawa do dodatku emerytalnego.

Następujące kraje zawarły ze Szwecją umowę w sprawie zabezpieczenia społecznego: Bośnia i Hercegowina, Kanada, Chile, Indie, Izrael, Japonia, Republika Zielonego Przylądka, Filipiny, Maroko, Quebec (Konwencja kanadyjska), Serbia, Wielka Brytania, Korea Południowa, Turcja, USA.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian

Jeśli otrzymasz nową emeryturę lub jeśli Twoja emerytura otrzymywana w innym kraju ulegnie zmianie, jeśli wprowadzisz się ze Szwecji lub zmienisz kraj zamieszkania poza Szwecją, musisz zgłosić to do Pensionsmyndigheten. Zgłoś zmiany, które mają wpływ na Twoją emeryturę

 

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras