Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatek mieszkaniowy i zapomoga dla osób starszych

Osobom otrzymującym niską emeryturą lub nieotrzymującym jej w ogóle może przysługiwać dodatek mieszkaniowy lub zapomoga dla osób starszych.

Dodatek mieszkaniowy – dla osób otrzymujących niską emeryturę

Osoby otrzymujące niską emeryturę i mieszkające w Szwecji mogą mieć prawo do dodatku mieszkaniowego. Jeśli złożysz wniosek o dodatek mieszkaniowy, rozpatrując wniosek w każdym przypadku jednocześnie sprawdzamy, czy przysługuje Ci także zapomoga dla osób starszych.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć po ukończeniu 65 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat) i wybraniu całej przysługującej emerytury powszechnej lub odpowiadającej jej emerytury zagranicznej. Wniosek o dodatek mieszkaniowy składają często osoby na późniejszym etapie życia, na przykład gdy pozostaną same.

O dodatek mogą ubiegać się zarówno osoby mieszkające w mieszkaniu wynajmowanym, jak i własnym, również w przypadku posiadania aktywów. Na wysokość dodatku mieszkaniowego wpływ mają Twoje koszty mieszkaniowe, sytuacja rodzinna i ogólna sytuacja finansowa. Przed złożeniem wniosku dobrze jest zatem wykonać wstępne obliczenie na naszym portalu internetowym. Można również do nas zadzwonić. Wstępne obliczenie dodatku mieszkaniowego (informacja w języku szwedzkim)

Jak złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć do Pensionsmyndigheten. Wniosek najłatwiej jest złożyć przez nasz portal internetowy z wykorzystaniem szwedzkiej e-legitymacji. W pewnych przypadkach wniosek w Twoim imieniu mogą złożyć Twoi krewni. Osoby pozostające w związku małżeńskim, konkubinacie lub zarejestrowanym związku partnerskim składają wniosek wspólnie. Wniosek można również złożyć wniosek za pomocą formularza. Złóż wniosek o dodatek mieszkaniowy (informacja w języku szwedzkim)

Zgłoś zmiany

Pamiętaj, że w każdym przypadku musisz zgłosić zmiany w Twojej sytuacji finansowej, mieszkaniowej lub rodzinnej, które mogą mieć wpływ na wysokość albo prawo do dodatku mieszkaniowego. Zgłoszenie zmian jest ważne zarówno po to, by nie stracić możliwości uzyskania wyższego świadczenia, jak i aby nie pobierać zbyt wysokiego dodatku, który będzie trzeba zwrócić. Zmiany można zgłosić na naszym portalu internetowym za pomocą szwedzkiej e-legitymacji lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta. Zgłoś zmiany

Zapomoga dla osób starszych

Zapomoga dla osób starszych to świadczenie dla osób zamieszkałych w Szwecji, które nie otrzymują emerytury albo nie mają prawa do pełnej emerytury, na przykład dlatego, że osiedliły się w Szwecji na późnym etapie życia. Świadczenie to ma pomóc w opłaceniu kosztów mieszkania i utrzymania.

Wniosek składa się w taki sam sposób jak w przypadku dodatku mieszkaniowego; ten sam wniosek dotyczy obu świadczeń. Również w przypadku zapomogi dla osób starszych występuje obowiązek zgłaszania zmian, które mogą mieć wpływ na wysokość albo prawo do tego świadczenia.

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år (66 år gäller från 2023) och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, familjesituation och din totala ekonomi påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg. Innan du ansöker är det därför bra att göra en preliminär beräkning på webben. Du kan också ringa till oss. Preliminärberäkning av bostadstillägg

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben med en svensk e-legitimation. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Du kan också ansöka via blankett. Ansök om bostadstillägg 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och behöva betala tillbaka. Du kan anmäla förändringar på vår webbplats med en svensk e-legitimation eller kontakta kundservice. Anmäl ändringar 

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.