Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall

Om ett dödsfall inträffat på grund av en arbetsskada kan du som efterlevande få livränta och den avlidnes dödsbo få begravningshjälp. Livräntan fungerar som ett ekonomiskt stöd och ska ersätta en del av inkomstbortfallet i hushållet.

När en anhörig till dig dör på grund av arbetsskada kan du som efterlevande ha rätt till livränta. Livräntan ska ersätta en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem. Till arbetsskada räknas arbetssjukdom, olycksfall på arbetet och olycka på väg till eller från arbetet. Detsamma gäller om dödsfallet inträffade under till exempel vistelse i häkte eller fängelse.

Begravningshjälp till dödsbo

Förutom livränta kan dödsboet också ha rätt till begravningshjälp. Begravningshjälp betalas ut till dödsboföreträdare med ett engångsbelopp på 14 190 kronor (2020). Det motsvarar 30 procent av prisbasbeloppet.

Blankett för ansökan om begravningshjälp

Tre typer av efterlevandelivränta till anhöriga

Det finns tre typer av livräntor: barnlivränta, omställningslivränta och änkelivränta. Varje livränta beräknas på den arbetsinkomst som den avlidne hade vid dödsfallet upp till högst 354 750 kronor per år (2020). De livräntor som betalas ut från oss på Pensionsmyndigheten får sammanlagt inte vara större än den avlidnes arbetsinkomst.

Barnlivränta – kan du som är barn ha rätt till

Har du barnpension kan du också få barnlivränta. Du får 40 procent av din avlidna förälders arbetsinkomst i barnlivränta. Har du syskon som också får barnlivränta får ni 20 procent var. Hela arbetsinkomsten delas alltid lika mellan syskonen så att alla får samma belopp.

Barnlivräntan ska minskas med samma belopp som du får i barnpension. Är barnlivräntan lägre än barnpensionen betalas den inte ut.

Mer om barnpension

Omställningslivränta – kan du som är under 65 år ha rätt till

Har du omställningspension kan du under samma tid även få omställningslivränta. Du får 45 procent av den avlidnes arbetsinkomst i omställningslivränta. Finns det barn som har rätt till barnlivränta får du i stället 20 procent av arbetsinkomsten.

Får du förlängd omställningspension förlängs även omställningslivräntan under samma villkor.

Omställningslivräntan ska minskas med samma belopp som du får i omställningspension och garantipension. Är den lägre än din omställningspension och garantipension betalas den inte ut.

Mer om omställningspension

Änkelivränta – kan du som änka få om du mist din make

Änkelivräntan avskaffades år 1990. Men du kan ändå få änkelivränta om du och din avlidna make eller sambo före 1990 uppfyllde vid tiden för dödsfallet något av kraven:

  • Var gifta med varandra.
  • Bodde tillsammans och hade varit gifta med varandra förut.
  • Bodde tillsammans och hade gemensamt barn eller då väntade gemensamt barn.
  • Hade bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden i två år. 

Du får 45 procent av din makes arbetsinkomst i änkelivränta. Finns det barn som har rätt till barnlivränta får du i stället 40 procent av arbetsinkomsten. 

Änkelivräntan ska minskas med samma belopp som du får i änkepension. Är änkelivräntan lägre än din änkepension betalas den inte ut. 

Mer om änkepension

Änkelivräntan upphör om du gifter om dig. Detsamma gäller även om du sammanbor med en man under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år. Avslutas äktenskapet eller sammanboendet inom fem år kan du få tillbaka änkelivräntan.

Vilka krav som ställs för att du ska få änkelivränta och hur den beräknas beror på vilket år du är född.

Om du är född 1945 eller senare kan du bara få änkelivränta om den arbetsskada som orsakade dödsfallet var före 1990. Det gäller även om dödsfallet inträffat först nu. 

Utöver kraven för att få änkelivränta måste du dessutom vid dödsfallet antingen:

  • Bo med barn under 16 år som du har vårdnaden om.
  • Ha fyllt 36 år.

Har du fyllt 65 år vid din makes dödsfall är änkelivräntan högst 65 procent av den livränta du skulle ha fått om du i stället var yngre än 65 år. Får du änkepension och garantipension i din allmänna pension minskar dessa din änkelivränta. Änkelivräntan kan försvinna helt.

Anmäl alltid ändringar till oss

Det är viktigt att du anmäler förändringar, till exempel om du gifter om dig eller sammanbor med en man i minst två år under äktenskapsliknande förhållanden. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl ändringar

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. 

Efterlevandeguiden

Arbetsskadeguiden

Försäkringskassan och AFA Försäkring har i samarbete gjort en arbetsskadeguide för att göra det enklare för dig som har fått en arbetsskada. De grundläggande villkoren för att ha rätt till ersättning från Försäkringskassan och AFA Försäkring hittar du på deras webbplatser.

Arbetsskadeguiden