Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen när du går i pension

Fram till din pension är ditt premiepensionskapital placerat i fonder. Från det att du tar ut din pension behöver du välja att ha kvar dina fonder eller att flytta pengarna från fondförsäkringen till en så kallad traditionell försäkring.

När du tar ut din pension behöver välja hur din premiepension ska fungera som pensionär. Här finns information som kan vara till nytta när du ska bestämma dig.

Att tänka på kring valet mellan fondförsäkring och traditionell försäkring

Innan du tar ut din allmänna pension är din premiepension är placerad i en fondförsäkring, antingen i statens förvalsalternativ AP7 Såfa eller i de fonder du valt själv. Värdet på fondförsäkringen varierar med värdet på dina fonder. När du går i pension bestäms månadsbeloppets storlek av värdet på fondförsäkringen. Ditt pensionsbelopp räknas sedan om årligen baserat på dina fonders värdeutveckling under året, positiv som negativ.

Väljer du istället att flytta pengarna till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet. Dina pengar är då till största delen placerade i räntebärande värdepapper med låg risk. Värdet på den traditionella försäkringen varierar varje månad med en avkastningsränta som speglar den avkastning som det förvaltade kapitalet haft.

Har du valt fondförsäkring kan du när som helst under pensionstiden flytta till traditionell försäkring. Om du en gång valt traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring.

Så fungerar traditionell försäkring

Den traditionella försäkringen består av två delar, en garanterad del och ett tilläggsbelopp. Pensionsmyndigheten, som förvaltar den traditionella försäkringen, tar låg risk i den garanterade delen och pengarna placeras i räntebärande värdepapper. Denna garanterade del utgör cirka 70 procent av den traditionella försäkringen.

Tilläggsbeloppet i den traditionella försäkringen, cirka 30 procent av pengarna, placeras i aktier och fastigheter och har högre risk. Den högre risken tas i syfte att generera en god avkastning. Här kan värdet variera mer. Placeringar i aktier sker i fonder i enlighet med ett globalt aktieindex som täcker in många marknader.  Placeringar görs inte i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Inom traditionell försäkring sker ingen förändring av fördelningen baserat på din ålder, utan principen om att den garanterade delen placeras i räntor och resterande del i aktier och fastigheter ligger fast.

Värdet i traditionell försäkring varierar månad för månad och bestäms av en avkastningsränta på det förvaltade kapitalet.

Så fungerar fondförsäkring

De flesta har kvar sina fonder som pensionär. Premiepensionen fungerar då i stort sätt som innan du började ta ut din pension. Din premiepension är placerad i de fonder du valt och du kan fritt välja andra fonder, precis som förut.

Det går bra att ha kvar, eller välja, förvalsalternativet AP7 Såfa där din risknivå automatiskt anpassas till din ålder. Värdet på din premiepensionsutbetalning i Fondförsäkring bestäms för ett år i taget och varierar enligt utvecklingen i dina fonder.

Avkastningsränta för den traditionella försäkringen

Pensionsmyndigheten gick i maj 2023 över från återbäringsränta till avkastningsränta. Den första avkastningsräntan är framräknad för maj och var då -3,9 procent.

Avkastningsräntan gäller samtliga tillgångar inom den traditionella försäkringen. Att den blev negativ i maj 2023 beror på effekter vid övergången från återbäringsränta till avkastningsränta.

Framöver kommer avkastningsräntan att vara den avkastning som vi får på tillgångarna inom den traditionell försäkring för en månad, som kan vara positiv eller negativ. Avkastningsräntan kommer att redovisas varje månad på den här sidan.

 

Återbäringsränta och konsolideringsgrad januari-april 2023

Månad 

Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsgrad

Januari

0,0% 95,4%

Februari

0,0% 91,4%
Mars 0,0 %

94,3%

April 0,0%

94,3%

Avkastningsränta från maj 2023

Månad 

Avkastningsränta i procent
Maj -3,9 procent
Juni 1,3 procent
Juli 0,3 procent
Augusti 0,0 procent

Övergång till avkastningsränta

Pensionsmyndigheten började tillämpa avkastningsränta i den traditionella försäkringen den 1 juni 2023. Avkastningsräntan påverkar försäkringens värde månadsvis. Att avkastningsräntan blev negativ för maj beror på effekter vid övergång från återbäringsränta till avkastningsränta. Framöver speglar avkastningsräntan avkastningen på tillgångarna som förvaltas av Pensionsmyndigheten.

De garanterade beloppen påverkas inte av avkastningsräntan.

Avkastningsräntan ger en bättre jämförelse med fondutvecklingen på bland annat fondtorget. Dessutom använder tjänstepensionsbranschen avkastningsränta för sina försäkringsprodukter. Det innebär att det är enkelt att jämföra den traditionella försäkringens avkastningsränta med övriga försäkringsbranschens produkter.

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte att byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring loggar du in på Mina sidor och väljer alternativet ”Jag vill endast byta försäkringsform för min premiepension”.

Ändra pensionsuttag på Mina sidor

Saknar du e-legitimation?

Det går fortare och är mer enkelt att använda e-tjänsten, men saknar du e-legitimation kan du beställa hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring. Beställ blankett Ansökan byte av försäkringsform - PM8302

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en garanterad del och ett tillägsbelopp. Den garanterade delen består av obligationer och tilläggsbeloppet består av aktier och fastigheter.

Kammarkollegiet förvaltar de räntebärande tillgångarna i, medan aktiekapitalet är fördelat på fonder för att få en global spridning av kapitalet. Dessa fonder förvaltas passivt. Fastighetsplaceringen i tilläggsbesloppet utgörs av ett enskilt bostadsaktiebolag, där Pensionsmyndigheten är en aktiv ägare.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och tillväxtorienterade tillgångar utgår från den traditionella försäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen till pensionärerna i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen till pensionärerna.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktig värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Tillgångarna i skuldmatchningsportföljen är placerade i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer, obligationer utgivna av statsanknutna organisationer samt företagsobligationer, som är utgivna av statsägda företag.

Tillgångarna i tillväxtportföljen är placerade i tre aktiefonder; Handelsbanken Global Index Criteria, Storebrand Global Plus och Storebrand Emerging Markets Plus.

Hållbarhet och låga kostnader var viktiga faktorer vid valet av de tre indexnära aktiefonderna.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar får göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Vidare får placeringar inte heller göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i de underliggande placeringarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna, värderade till verkligt värde, och de totala värdet på försäkringarna, skulden till försäkringstagarna.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Månad  2022 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 103,2%
Februari 6% 100,5%
Mars 4,5% 97,3%
April 3,5% 93,7%
Maj 2,5% 92,4%
Juni 0,0% 89,6%
Juli 0,0% 94,0%
Augusti 0,0% 92,0%
September 0,0% 88,4%
Oktober 0,0% 90,8%
November 0,0% 94,6%
December 0,0% 90,7%
Årligt genomsnitt 1,9% 93,93
Månad  2021 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 7% 106,7%
Februari 9% 104,3%
Mars 9% 106,0%
April 9% 105,6%
Maj 9% 104,2%
Juni 9% 105,7%
Juli 9% 107,2%
Augusti 9% 107,3%
September 9% 103,5%
Oktober 9% 103,6%
November 4,5% 105,6%
December 4,5% 105,9%
Årligt genomsnitt 8,0% 105,5%
Månad  2020 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 8% 111,1%
Februari 8% 108,3%
Mars 9% 101,9%
April 3,5% 105,5%
Maj 3,5% 105,1%
Juni 5,0% 106,1%
Juli 5,0% 105,7%
Augusti 5,0% 106,5%
September 5,0% 107,3%
Oktober 5,0% 105,9%
November 6,0% 107,9%
December 7,0% 107,2%
Årligt genomsnitt 5,8% 106,5%
Månad 2019 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5% 103,7%
Februari 5% 105,6%

Mars

5% 107,3%
April 5% 109,4%
Maj 6% 108%
Juni 7% 109,8%
Juli 7% 112%
Augusti 7% 113,5%
September 7% 112,5%
Oktober 8% 111,3%
November 8 % 110,3 %
December 8 % 109,0%
Årligt genomsnitt 6,5% 109,4%
2018 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 105,59%
Februari 6% 106,66%

Mars

6% 105,81%
April 7% 107,66%
Maj 7% 108,66%
Juni 7% 108,41%
Juli 7% 107,39%
Augusti 7% 109,42%
September 7% 107,21%
Oktober 10% 104,39%
November 10%
104,52%
December 10% 100,22%
Årligt genomsnitt 7,5% 106,33
2017 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 3,0% 104,15%
Februari 3,0% 107,73%
Mars 3,0% 107,35%
April 6,0% 107,41%
Maj 6,0% 107,92%
Juni 6,0% 105,12%
Juli 6,0%  104,33% 
Augusti 6,0%  103,95%
September 6,0%  104,34%
Oktober 5,0%  106,59%
November 5,0% 

107,29%

December 6,0% 106,21%
Årligt genomsnitt 5,1% 106%
     
2016 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,0% 101,51%
Februari 4,0% 101,96%
Mars 4,0% 101,83%
April 4,0% 100,60%
Maj 4,0% 102,93%
Juni 4,0% 106,06%
Juli 4,0%  108,94% 
Augusti 4,0%  109,45%
September 7,0%  108,53%
Oktober 7,0%  108,42%
November 7,0% 

106,98%

December 7,0% 105,98%
Årligt genomsnitt 5,0% 105,27%
2015 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 12% 119,74%
Februari 12% 120,89%
Mars 15% 122,14%
April 15% 119,83%
Maj 15% 117,00%
Juni 15% 110,08%
Juli 15% 111,86%
Augusti 15% 107,20%
September 15% 103,15%
Oktober 15% 105,39%
November 4,0% 105,30%
December 4,0% 101,27%
Årligt genomsnitt 12,67% 111,99%
2014 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,5% 103,37%
Februari 4,5% 104,03%
Mars 4,5% 105,04%
April 4,5% 106,24%
Maj 5,0% 108,88%
Juni 6,0% 109,62%
Juli 7,0% 110,97%
Augusti 7,0% 113,92%
September 9,0% 112,44%
Oktober 9,0% 115,30%
November 9,0% 116,27%
December 12,0% 116,46%
Årligt genomsnitt
6,83%

110,21%

2013 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 102,41%
Februari 5,0% 102,57%
Mars 4,0% 104,35%
April 4,0% 106,56%
Maj 4,5% 104,50%
Juni 5,5% 101,70%
Juli 5,5% 102,33%
Augusti 4,0% 100,22%
September 4,0% 101,07%
Oktober 3,5% 103,61%
November 3,5% 104,75%
December 4,5% 102,76%
Årligt genomsnitt
4,42

103,07%

2012 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 105,38%
Februari 5,0% 104,28%
Mars 5,0% 104,08%
April 5,0% 104,77%
Maj 5,0% 106,62%
Juni 5,0% 103,68%
Juli 5,0% 104,66%
Augusti 5,0% 104,56%
September 5,0% 105,19%
Oktober 5,0% 104,70%
November 5,0% 105,01%
December 5,0% 104,68%
Årligt genomsnitt
5,0% 104,80%
2011 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 96,6%
Februari 4% 97,12%
Mars 3% 97,30%
April 3% 98,13%
Maj 3% 99,64%
Juni 3% 99,59%
Juli 4% 100,95%
Augusti 4% 100,69%
September 4% 102,02%
Oktober 4% 102,10%
November 4,5% 103,67%
December 4,5% 104,76%
Årligt genomsnitt
3,75% 100,22%
2010 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 100,2%
Februari 4% 99,5%
Mars 4% 101,9%
April 4% 102,6%
Maj 5% 102,3%
Juni 5% 100,9%
Juli 5% 100,4%
Augusti 5% 103,2%
September 4% 100,5%
Oktober 5% 99,3%
November 5% 99,0%
December 4% 98,2%
Årligt genomsnitt
4,58% 100,65%
2009 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 0% 91,0%
Februari 0% 93,0%
Mars 0% 91,3%
April 0% 93,6%
Maj 0% 91,3%
Juni 0% 93,0%
Juli 0% 95,1%
Augusti 0% 97,6%
September 2% 98,3%
Oktober 3% 99,0%
November 4% 99,9%
December 4% 100,5%
Årligt genomsnitt
1,08% 95,31%

Sammanfattning

  • När du går i pension kan du välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring.
  • I fondförsäkring är pengarna investerade i valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av dina pengar.
  • Har du en gång bytt från fondförsäkring till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka.