Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen när du går i pension

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i fonder i en fondförsäkring. När du går i pension kan du själv välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till en så kallad traditionell försäkring.

Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Värdet på premiepensionen varierar med värdet i dina fonder.

Väljer du att byta till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever.

Viktigt att tänka på kring byte

Har du fondförsäkring kan du när som helst byta till traditionell försäkring. När du en gång valt till traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring. 

Om du vill att variationerna i dina utbetalningar ska vara små, bör du ha en större del av din premiepension placerad i räntefonder eller välja traditionell försäkring. Kan du däremot tänka dig större variationer i premiepensionsutbetalningarna i utbyte mot möjlighet till en större värdeutveckling, kan en större del placeras i aktiefonder.

Mer om AP7 Såfa

Fondförsäkring vid pensionering

Om du vid pensionering väljer att ha kvar din fondförsäkring innebär det att dina premiepensionspengar fortsätter att vara placerade i statens förvalsalternativ AP7Såfa, eller i den eller de fonder du själv har valt. Du kan byta fonder precis som tidigare.

Beloppet som betalas ut bestäms vid varje årsskifte utifrån fondernas aktuella värde och gäller för ett år i taget. Din pension betalas ut varje månad så länge du lever. Hur stora variationer du kan förvänta dig år till år beror på vilka fonder du har valt.

Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder. En gång i månaden måste andelar säljas för att du ska få dina pengar. Vill du byta fonder när handel pågår läggs dina nya fondbyten på kö.

Arbetar du efter att du har börjat ta ut din premiepension får du nya premiepensionspengar att placera i fonder. De nya pengarna placeras alltid automatiskt i de fonder och den fördelning mellan fonderna som du har valt.

Traditionell försäkring vid pensionering

Traditionell försäkring är ett alternativ för dig som inte själv vill välja placering av ditt premiepensionskapital och som önskar mindre variationer i dina utbetalningar av premiepension.

Väljer du traditionell försäkring säljs dina fonder och pengarna flyttas till en förvaltning som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Du behöver därefter inte själv tänka på hur pengarna ska placeras.

Premiepension i form av traditionell försäkring utgörs av ett garanterat belopp och ett tilläggsbelopp som beror på hur förvaltningen av pengarna går.

Om du väljer att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring kommer en del av ditt ursprungliga pensionsbelopp garanteras och betalas ut till dig varje månad så länge du lever. Ungefär 70 procent av det första pensionsbeloppet garanteras, beroende av vid vilken ålder du valde traditionell försäkring.

Det garanterade beloppet är en lägsta nivå som pensionsbeloppet aldrig kan understiga, oavsett hur förvaltningen av dina pengar går.

Hur stort det garanterade beloppet blir räknas ut först när du har valt traditionell försäkring.

Värdet på kontot beror på återbäringsräntan

Hur värdet på ditt konto sedan utvecklas beror på den så kallade återbäringsräntan. Återbäringsräntan innebär att du får ränta på dina pengar på samma sätt som du kan få värdeutveckling på ditt fondsparande.

Räntan varierar beroende på hur förvaltningen av dina pengar går och beslutas varje månad av Pensionsmyndigheten.

Så byter du från fondförsäkring till traditionell försäkring

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring loggar du in på Mina sidor och väljer alternativet ”Jag vill endast byta försäkringsform för min premiepension”.

Ändra pensionsuttag på Mina sidor

Saknar du e-legitimation?

Det går fortare och är mer enkelt att använda e-tjänsten, men saknar du e-legitimation kan du beställa hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring.

Beställ blankett Ansökan byte av försäkringsform - PM8302

Aktuella uppgifter för traditionell försäkring 2022

Månad 2022 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 103,2%
Februari 6% 100,5%
Mars 4,5% 97,3%
April 3,5% 93,7%
Maj 2,5% 92,4%
Juni 0,0% 89,6%
Juli 0,0% 94,0%
Augusti 0,0% 92,0%

Förvaltning av traditionell försäkring

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en ränteportfölj och en aktieportfölj.

Kammarkollegiet förvaltar de räntebärande tillgångarna, medan aktiekapitalet är fördelat på tre fonder för att få en global spridning av kapitalet. Dessa fonder förvaltas passivt.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och aktier utgår från den traditionella försäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen till pensionärerna i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen till pensionärerna.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktig värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Tillgångarna i skuldmatchningsportföljen är placerade i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer, obligationer utgivna av statsanknutna organisationer och företagsobligationer.

Tillgångarna i tillväxtportföljen är placerade i tre aktiefonder; Handelsbanken Global Index Criteria, SPP Global Plus och SPP Emerging Markets Plus.

Hållbarhet och låga kostnader var viktiga faktorer vid valet av de tre aktieindexfonderna.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar får göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Vidare får placeringar inte heller göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i de underliggande placeringarna.

Kollektiv konsolideringsnivå visar förhållandet mellan tillgångar och värde

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna, värderade till verkligt värde, och de totala åtaganden, garanterade och icke garanterade.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån varierar över tiden

Eftersom värdet på tillgångarna varierar från dag till dag med börs- och ränteutvecklingen, varierar också den kollektiva konsolideringsnivån över tiden. Vårt långsiktiga mål är att ha en kollektiv konsolideringsnivå mellan 95 och 105 procent.

Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Det betyder att om nivån är för hög kan det bli aktuellt med en höjning av återbäringsräntan. Är konsolideringsnivån däremot för låg kan det bli aktuellt med en sänkning av återbäringsräntan.

Kollektiv konsolideringsnivå räknas ut genom ett marknadsvärde

Den kollektiva konsolideringsnivån räknas ut genom att dividera marknadsvärdet av den traditionella försäkringens tillgångar med summan av de totala åtagandena – garanterade och icke garanterade.

Historiska belopp för traditionell försäkring, perioden 2021-2009

Månad  2021 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 7% 106,7%
Februari 9% 104,3%
Mars 9% 106,0%
April 9% 105,6%
Maj 9% 104,2%
Juni 9% 105,7%
Juli 9% 107,2%
Augusti 9% 107,3%
September 9% 103,5%
Oktober 9% 103,6%
November 4,5% 105,6%
December 4,5% 105,9%
Månad  2020 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 8% 111,1%
Februari 8% 108,3%
Mars 9% 101,9%
April 3,5% 105,5%
Maj 3,5% 105,1%
Juni 5,0% 106,1%
Juli 5,0% 105,7%
Augusti 5,0% 106,5%
September 5,0% 107,3%
Oktober 5,0% 105,9%
November 6,0% 107,9%
December 7,0% 107,2%
Årligt genomsnitt 5,8% 106,5%
Månad 2019 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5% 103,7%
Februari 5% 105,6%

Mars

5% 107,3%
April 5% 109,4%
Maj 6% 108%
Juni 7% 109,8%
Juli 7% 112%
Augusti 7% 113,5%
September 7% 112,5%
Oktober 8% 111,3%
November 8 % 110,3 %
December 8 % 109,0%
Årligt genomsnitt 6,5% 109,4%
2018 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 105,59%
Februari 6% 106,66%

Mars

6% 105,81%
April 7% 107,66%
Maj 7% 108,66%
Juni 7% 108,41%
Juli 7% 107,39%
Augusti 7% 109,42%
September 7% 107,21%
Oktober 10% 104,39%
November 10%
104,52%
December 10% 100,22%
Årligt genomsnitt 7,5% 106,33
2017 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 3,0% 104,15%
Februari 3,0% 107,73%
Mars 3,0% 107,35%
April 6,0% 107,41%
Maj 6,0% 107,92%
Juni 6,0% 105,12%
Juli 6,0%  104,33% 
Augusti 6,0%  103,95%
September 6,0%  104,34%
Oktober 5,0%  106,59%
November 5,0% 

107,29%

December 6,0% 106,21%
Årligt genomsnitt 5,1% 106%
     
2016 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,0% 101,51%
Februari 4,0% 101,96%
Mars 4,0% 101,83%
April 4,0% 100,60%
Maj 4,0% 102,93%
Juni 4,0% 106,06%
Juli 4,0%  108,94% 
Augusti 4,0%  109,45%
September 7,0%  108,53%
Oktober 7,0%  108,42%
November 7,0% 

106,98%

December 7,0% 105,98%
Årligt genomsnitt 5,0% 105,27%
2015 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 12% 119,74%
Februari 12% 120,89%
Mars 15% 122,14%
April 15% 119,83%
Maj 15% 117,00%
Juni 15% 110,08%
Juli 15% 111,86%
Augusti 15% 107,20%
September 15% 103,15%
Oktober 15% 105,39%
November 4,0% 105,30%
December 4,0% 101,27%
Årligt genomsnitt 12,67% 111,99%
2014 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,5% 103,37%
Februari 4,5% 104,03%
Mars 4,5% 105,04%
April 4,5% 106,24%
Maj 5,0% 108,88%
Juni 6,0% 109,62%
Juli 7,0% 110,97%
Augusti 7,0% 113,92%
September 9,0% 112,44%
Oktober 9,0% 115,30%
November 9,0% 116,27%
December 12,0% 116,46%
Årligt genomsnitt
6,83%

110,21%

2013 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 102,41%
Februari 5,0% 102,57%
Mars 4,0% 104,35%
April 4,0% 106,56%
Maj 4,5% 104,50%
Juni 5,5% 101,70%
Juli 5,5% 102,33%
Augusti 4,0% 100,22%
September 4,0% 101,07%
Oktober 3,5% 103,61%
November 3,5% 104,75%
December 4,5% 102,76%
Årligt genomsnitt
4,42

103,07%

2012 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 105,38%
Februari 5,0% 104,28%
Mars 5,0% 104,08%
April 5,0% 104,77%
Maj 5,0% 106,62%
Juni 5,0% 103,68%
Juli 5,0% 104,66%
Augusti 5,0% 104,56%
September 5,0% 105,19%
Oktober 5,0% 104,70%
November 5,0% 105,01%
December 5,0% 104,68%
Årligt genomsnitt
5,0% 104,80%
2011 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 96,6%
Februari 4% 97,12%
Mars 3% 97,30%
April 3% 98,13%
Maj 3% 99,64%
Juni 3% 99,59%
Juli 4% 100,95%
Augusti 4% 100,69%
September 4% 102,02%
Oktober 4% 102,10%
November 4,5% 103,67%
December 4,5% 104,76%
Årligt genomsnitt
3,75% 100,22%
2010 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 100,2%
Februari 4% 99,5%
Mars 4% 101,9%
April 4% 102,6%
Maj 5% 102,3%
Juni 5% 100,9%
Juli 5% 100,4%
Augusti 5% 103,2%
September 4% 100,5%
Oktober 5% 99,3%
November 5% 99,0%
December 4% 98,2%
Årligt genomsnitt
4,58% 100,65%
2009 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 0% 91,0%
Februari 0% 93,0%
Mars 0% 91,3%
April 0% 93,6%
Maj 0% 91,3%
Juni 0% 93,0%
Juli 0% 95,1%
Augusti 0% 97,6%
September 2% 98,3%
Oktober 3% 99,0%
November 4% 99,9%
December 4% 100,5%
Årligt genomsnitt
1,08% 95,31%

Sammanfattning

  • När du går i pension kan du välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring.
  • I fondförsäkring är pengarna investerade i valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av dina pengar.
  • Har du en gång bytt från fondförsäkring till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka.