Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så fungerar skatteavdraget på din pension 2023

| blogg

"Varför dras det för lite skatt på min pension?" eller "Varför dras det inte 32 procent när jag har skattetabell 32?", det är vanliga frågor vi får. Här går vi igenom grunderna för hur skatteavdrag på pension fungerar och tips på hur du kan undvika restskatt.

I Sverige dras skatten på arbetsinkomster, pension och andra skattepliktiga ersättningar utifrån en skattetabell. Var du bor styr vilken skattetabell som gäller för dig.

Skattetabellerna är numrerade från 29 till 42 och din skattesats är summan av din kommunalskatt, landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell avgift till Svenska kyrkan eller annat trossamfund eller församling. På Skatteverkets webbplats kan du se vilken tabell du tillhör och hur mycket skatt som dras på dina inkomster. Hämta din skattetabell                 

Tabellnumret är inte ditt faktiska skatteavdrag

Om du tillhör tabell 32 innebär det inte att du ska betala 32 procent i skatt. I tabellskatten är nämligen vissa avdrag och skattereduktioner inräknade, till exempel betalar du lägre skatt med anledning av jobbskatteavdraget, grundavdraget och det förhöjda grundavdraget. Dessutom betalar du procentuellt sett mer i skatt ju högre inkomst du har.

Skatten på pension blir lägre det år du fyller 67

Nytt för år 2023 är att skatten på pension blir lägre först från januari det år du fyller 67. Då får du rätt till det förhöjda grundavdraget på pensionen vilket innebär en lägre skatt.

Om du fortsatt har en lön efter 65 års ålder så får du fortfarande det förhöjda jobbskatteavdraget på din lön från året du fyller 66. Det gör det skattemässigt fördelaktigt att fortsätta jobba och vänta med att ta ut pensionen tills året du fyller 67.

Största utbetalaren ska dra skatt enligt tabell

De flesta får pension från flera håll, inte bara från Pensionsmyndigheten. Den som betalar ut mest till dig ska dra skatt enligt tabell. På övriga inkomster görs ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent, oavsett kommunalskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension förutsätter Pensionsmyndigheten att vi betalar ut din huvudinkomst. Därför drar vi skatt enligt tabell, om du inte har meddelat oss något annat. På samma sätt förutsätter tjänstepensionsbolagen att de betalar ut sidoinkomster och därför drar de 30 procent i skatt på din/dina tjänstepension/er.

Det totala skatteavdraget kan bli för lågt

Den vanligaste orsaken till att det dras för lite skatt är att man som pensionär har många olika utbetalare. Har du dessutom en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag.

Det sker ingen samordning mellan Pensionsmyndigheten och dina andra utbetalare utan det är du själv som ansvarar för att det dras tillräckligt mycket skatt på din totala inkomst. Om du vill slippa restskatt behöver du ta reda på hur mycket skatt som dras på dina inkomster idag och därefter se till att det dras tillräckligt med skatt på totalen.

Tips på hur du undviker restskatt

Ju fler utbetalare du har desto större är risken att det dras för lite skatt. Här är några enkla tips för att slippa restskatt.

  1. Ta fram utbetalningsbeskeden från alla dina pensionsutbetalare för att se hur mycket skatt varje utbetalare drar.
     
  2. Räkna ut hur mycket skatt du ska betala på skatteverkets webbsida. Skatteverkets tjänst för att räkna ut din skatt 
  3. Jämför, blir skatten du ska betala högre än den skatt dina utbetalare drar kan du själv korrigera det genom att göra en av följande två saker:

Ordlista

Huvudinkomst

Den utbetalare som är din huvudsakliga inkomst. Utbetalaren ska dra skatt enligt tabell.

Sidoinkomst

Inkomster som är lägre än din huvudsakliga inkomst. Skatteavdrag görs med 30 procent.

Grundavdrag

Ett avdrag som görs automatiskt från din beskattningsbara förvärvsinkomst, såsom inkomster i form av lön, arvoden, aktiv näringsverksamhet eller pension.

I praktiken innebär det att det finns en lägsta gräns, eller ”fribelopp”, för när du börjar betala inkomstskatt. Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är samt din ålder.

Jobbskatteavdrag

En skattereduktion för din arbetsinkomst som är inräknad i tabellskatten. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomståret början. Jobbskatteavdrag får du inte på din pension.

Skattetabell

En tabell som visar hur mycket skatt som ska dras från din inkomst. Din kommunalskatt styr vilken tabell du tillhör.

Kolumner i en skattetabell

Varje tabell har sju kolumner. Olika typer av inkomster, så som lön och pension, beskattas enligt olika kolumner. Även din ålder påverkar vilken kolumn som gäller för dig.  

Kolumn 1 – avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 2 – avser pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 66 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 3 – avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 66 år, om inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Kolumnen tillämpas även på personer som är födda 1937 och tidigare och som har förvärvsinkomst. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 4 – avser sjuk- och aktivitetsersättning som betalats ut till den som vid årets ingång inte fyllt 66 år. Allmän pensionsavgift ska inte betalas. Inkomsten ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag. Inkomsten ger rätt till skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 5 – avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner med mera, exempelvis ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till den som är född 1938 eller senare, förutsatt att ersättningen utgör grund för allmän pensionsavgift men inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 6 – avser pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 66 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 7 – avser löner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år men inte 66 år. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag.