Kaalmada dheeraadka ah ee kirada – kaalmo la isaga bixiyo kirada guriga | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Kaalmada dheeraadka ah ee kirada – kaalmo la isaga bixiyo kirada guriga

Haddii aad ku nooshahay dalka Iswiidan oo aad qaadato lacagta hawlgabka, waxaad hay´adda Pensionsmyndigheten ka codsan kartaa kaalmo dheeraad ah oo aad isaga bixiso kirada. Waxaana jira shuruudo kala duwan oo ku xiran hadba lacagta hawlgabka aad qaadato.

Haddii aad qaadato lacagta hawlgabka guud

Waxaad heli kaalmada dheeraadka ah ee kirada marka laga bilaabo 65 sano jir, xataa haddii aad qaadashada lacagta hawlgabka guud soo bilowday markii aad jirsatey 61 sano. Waana in aad qaadataa gebi ahaan lacagta hawlgabka guud si aad u codsato kaalmada dheeraadka ah ee kirada. Haddii aad dhalatay 1938 ama kadib oo aad xaq u leedahay lacagta hawlgabka faa´iidada laga helay, waa in aad lacagtaas oo dhan wada qaadataa.

Haddii aad lacag hawlgab ka hesho dal kale

Haddii aad lacag hawlgab ka hesho dal ku jira EES (EES waxaa ku bahoobay dalalka Midowga Yurub iyo Norway, Iceland iyo Liechtenstein), waxaad xaq u yeelan kartaa in aad codsato kaalmada dheeraadka ah ee kirada. Lacagta hawlgabka oo aad dal kale ka qaadataa waa inay u dhigantaa lacagta hawlgabka iswiidhishka. Nala soo xiriir haddii aad dooneyso inaad ogaato warar dheeraad ah.

Haddii aad qaadato lacagta hawlgabka afada ninkeedu dhintay

haddii aad lacagta hawlgabka afada ninkeedu dhintay ku qaadato geeri dhacday wixii ka horreeyey 2003 waxaad xaq u yeelan kartaa inaad codsato kaalmada dheeraadka ah ee kirada. Haddii geeridu dhacday 2003 ama kadib, waxaad kaalmada dheeraadka ee kirada codsan kartaa haddii aad dhalatay wixii ka horreeyey 1945. Marka aad buuxsato 65 sano, waa in aad qaadataa gebi ahaan lacagaha hawlgabka.

Sidaan ayaad u codsaneysaa kaalmada dheeraadka ah ee kirada

Waxaad kaalmada dheeraadka ah ee kirada ka codsaneysaa hay´adda Pensionsmyndigheten, adigoo soo buuxinaaya arjiga qoraalka ah ama ka buuxinaaya shabakadda Internet-ka. Kaalmada dheeraadka ah ee kirada waxaa badanaaba loo oggolaadaa sannad sannad, ama ilaa saddex sano haddii ay jiraan sababo gaar ah. Waxaad heli kartaa kaalmada dheeraadka ah ee kirada saddexdii bilood ee la soo dhaafay.

Haddii aad qof isqabtaan ama isku qoran tihiin, waa in aad wadajir u buuxisaan codsiga. Waana in aad soo gudbisaan dakhliga iyo hantida labadiinna, xataa haddii mid qura ahi codsanayo kaalmada. Sababtuna waxa weeye indakhliyadiina la isku geeyo kolka la xisaabinayo xaq u lahaanshaha kaalmada.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.