Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Planirajte penziju/mirovinu

Počnite na vrijeme dobro planirati penziju/mirovinu tako da imate vremena razmisliti i napraviti izbore koji vam odgovaraju. U Švedskoj ne postoji fiksna starosna dob za odlazak u penziju/mirovinu.

Na vama je da odlučite s koliko godina želite da počnete uzimati cijelu ili dio svoje penzije/mirovine. Vrijeme koje odaberete da započnete uzimanje penzije/mirovine ima veliki utjecaj na to koliko će vam penzija/mirovina biti visoka.

Razni dijelovi penzije/mirovine su opšta penzija/mirovina od države, penzija/mirovina iz radnog odnosa i eventualno vlastita ušteđevina. Možda ćete morati podnijeti zahtjev da biste dobili sve dijelove svoje penzije/mirovine.

Opća penzija/mirovina se isplaćuje dok ste živi. Penzija/mirovina iz radnog odnosa i vlastita ušteđevinu mogu se isplaćivati ograničen period.

Prije nego podnesete zahtjev za opću penziju/mirovinu

Izaberite kada želite otići u penziju/mirovinu. Opću penziju/mirovinu možete uzeti najranije od 62 godine starosti (63 godine se primjenjuje od 2023. godine).

Imate pravo na rad dok ne napunite 68 godina (69 godina se primjenjuje od 2023. godine). U nekim slučajevima možete raditi i duže ako ste vi i vaš poslodavac pristali na to. 

Podnesite zahtjev oko tri mjeseca prije nego što želite prvu isplatu. Ako ste radili ili živjeli u inostranstvu, morate se prijaviti šest mjeseci prije nego što želite svoju penziju/mirovinu.

Računajte na svoju penziju/mirovinu. Vaš porez će se promijeniti i biti manji od januara godine kada napunite 66 godina (67 godina od 2023. godine), u zavisnosti od toga koliko visoku penziju/mirovinu ili zaradu imate.

Odlučite želite li uzeti cijelu penziju/mirovinu ili njene dijelove. Možete nastaviti raditi i istovremeno primati penziju/mirovinu.

Što kasnije odete u penziju/mirovinu ona će biti veća. To je zato što se penzija/mirovina isplaćuje manji broj godina. Nastavak rada vam daje i višu penziju/mirovinu. Kako životni vijek postaje duži, vi koji ste mlađi ćete možda morati očekivati da ćete raditi nekoliko godina duže za istu penziju/mirovinu koja odgovara onoj iz prethodnih generacija.

Ako primite penziju/mirovinu zasnovanu na niskim primanjima, možete dobiti garantiranu penziju/mirovinu. Ne morate posebno podnositi zahtjev za garantiranu penziju/mirovinu, već se to dešava automatski kada podnesete zahtjev za penziju/mirovinu. Garantiranu penziju/mirovinu možete dobiti tek kada ste napunili 65 godina (66 godina se primjenjuje od 2023. godine). Garantirana penzija/mirovina

Saznajte trebate li sami podnijeti zahtjev za penziju/mirovinu iz radnog odnosa

Većina dobiva penziju/mirovinu iz radnog odnosa od svog poslodavca. Neke penzije/mirovine iz radnog odnosa se isplaćuju automatski kada napunite 65, za druge morate podnijeti zahtjev.

U većini slučajeva, penzija/mirovina iz radnog odnosa se može primati cijeli život ili na kraći vremenski period, na primjer 5, 10, 15 ili 20 godina. Važno je da razmislite o svom izboru uzimanja svoje penzije/mirovine iz radnog odnosa jer se izbori koje napravite ne mogu kasnije mijenjati. Obratite se društvu za penzijsko/mirovinsko osiguranje koje upravlja vašom penzijom/mirovinom iz radnog odnosa da saznate koja pravila se primjenjuju.

Ako živite van Švedske

Ako ste radili u Švedskoj, imate pravo dobiti švedsku opću penziju/mirovinu čak i ako živite izvan Švedske. Penzija/mirovina kada živite van Švedske 

Planer podizanja

Na minPension.se možete naći Planer podizanja, alat koji vam pomaže isplanirati povlačenje penzije/mirovine. Dobićete pregled cijele penzije/mirovine, i saznaćete koji biste iznos dobivali mjesečno nakon poreza. Planer podizanja je prije svega namijenjen onima koji razmišljaju o povlačenju dijela ili cijele penzije/mirovine u roku od godinu dana. Da biste mogli koristiti ovu uslugu, morate imati najmanje 54 godine, imati zarađenu penziju/mirovinu u Švedskoj i imati švedsku e-legitimaciju.

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige.

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023).

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.