Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dáhkáduspenšuvdna- dutnje geas lea leamašan vuollegis dienas

Dáhkáduspenšuvdna lea oassin almmolaš penšuvnnas maid sáhtát oažžut jus dus lea leamašan vuollegis dahje váilevaš penšuvdnaaddi dienas eallimis. 

Ohcamuš maid sáddet oažžut dábálaš penšuvdnaruđa gusto maid dáhkáduspenšuvdnii, beroškeahttá man boaris leat go sáddet sisa ohcamuša. Dáhkáduspenšuvdnii lea vuođđun vuosttažettiin du almmolaš penšuvnna sturrodat ja man guhká leat orron Ruoŧas, muhto maiddai du siviiladilli. 

Oaččot go unnán penšuvnna ja orut Ruoŧas, de sáhtát ohcat ássandoarjaga ja vuorrasiiddoarjaga.

Gii sáhttá oažžut dáhkáduspenšuvnna?

Dus sáhttá leat riekti dáhkáduspenšuvdnii jus leat deavdán 65 jagi (66 jagi gusto 2023 rájes) ja lea vuollegis dahje ii leat sisaboahtovuđot penšuvdna.

Vai oaččut ollislaš dáhkáduspenšuvnna, de fertet orron Ruoŧas unnimusat 40 jagi, dan jagi rájes go devdet 16 ja jagi ovdal dan jagi dus lea riekti ollislaš dáhkáduspenšuvdnii. Leat go orron Ruoŧas oanehit áiggi, de šaddá dáhkáduspenšuvdna unnit. Dat unniduvvo 1/40 osiin juohke váilevaš jagi ovddas.

Vai galgá riekti dáhkáduspenšuvdnii, de fertet don orron dahje bargan unnimusat golbma jagi Ruoŧas. Jus leat orron dahje bargan EEO dahje Sveiccas (EEO leat EO riikkat ja Norga, Islánda ja Liechtenstein), de sáhttet dat jagit ovttastahttot áiggiin mii dus leat Ruoŧas, muhto fertet orron dahje bargan unnimusat ovtta jagi Ruoŧas.  

Jus leat boahtán Ruŧŧii ja leat ožžon orrunlobi báhtareaddjin dahje go dárbbašat suoji, de sáhtát muhtin dilálašvuođain sáhttit rehkenastit orrunáiggi iežat ovddeš ruovtturiikkas dáhkádusáigin dáhkáduspenšuvdnii. Dat guoská dušše dutnje gii leat riegádan 1957 dahje ovdal. Jus leat šaddan 1958 dahje maŋŋel, de ii leat dat njuolggadus gustovaš šat.

Jus don leat šaddan ovdal 1937 dahje árabut, de sáhttá dus leat riekti dáhkáduspenšuvdnii. Dat doaibmá dalle buhtadussan daid rievdadusaide mat dáhpáhuvve penšuvdnavuogádagas 2003:s.

Mii váikkuha dáhkáduspenšuvnna sturrodahkii?

Dáhkáduspenšuvdna meroštuvvo dan áigodagas go leat orron dahje barggan Ruoŧas, EEO siskkobealde dahje Sveiccas (EEO leat EU-riikkat ja Norga, Islánda ja Liechtenstein).

Leat go dus penšuvnnat sisaboađuid vuođul nugo sisaboahtopenšuvdna, leaskapenšuvdna dahje penšuvdna eará riikkas, de unniduvvo dáhkáduspenšuvdna dađistaga ja loahpahuvvo dassážii go leat joavdan vissis dássái. Du siviiladilli váikkuha maid dáhkáduspenšuvnna sturrodahkii.

Dáhkáduspenšuvdna go orut olggobeale Ruoŧa

Du riekti dáhkáduspenšuvdnii orodettiin EO/EEO:s dahje Sveiccas, dasa lea gaskaboddosaš láhka vuođđun mii heaittihuvvo 2022 loahpas. Dat mearkkaša ahte du dáhkáduspenšuvdna ii šat mákso go orut EO/EEO:s ja Sveiccas ođđajagemánu 2023 rájes (EEO leat EO-riikkat ja Norga, Islánda ja Liechtenstein). Penšuvdna go orut olggobeale Ruoŧa   

Dieđit jus mihkkege rievdá

Don galggat álohii dieđihit rievdadusaid mat sáhttet váikkuhit du dáhkáduspenšuvdnii. Oaččut go ođđa penšuvnna, penšuvdna eará riikkas rievdá, fárret dahje siviiladilli rievdá, de fertet dieđihit Penšuvdnaeiseválddiide. Dieđihit olgoriikka penšuvdnamávssuid 

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras