Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garantiipansuuni – sulle jolla on ollu matala palkka

Garantiipansuuni on osa ylheisestä pansuunista, jota sie voit saa, jos sulla on ollu vain vähän eli ei ollenkhaan pansuuninperustavia tuloja elämästi aikana.  

Hakemus jonka sie lähätät sisäle ette saa sinun ylheisen pansuunin jällaa kans garantiipansuunile, riippumatta siittä, kuinka vanhaa sie olet kun sie jätät sinun hakemuksen.

Garantiipansuuni perustuu ensi käessä sinun ylheisen pansuunin rahamäärhään ja kuinka kauan sie olet asunut Ruottissa, mutta sinun siviilitilane vaikuttaa kans.

Jos sie saat matalan pansuunin ja asut Ruottissa, sie voit hakea asumislisäystä ja vanheemanelatustukea.

Kukas saattaa saa garantiipansuunin?

Sulla voipi olla oikeus garantiipansuunhiin, jos sie olet täyttäny 65 vuotta (66 vuotta jällaa vuesta 2023) ja sulla on matala eli ei yhtään palkkaperustettua pansuunia.

Ennen kun saat täyven garantiipansuunin sie olet häätyny asua Ruottissa vähhiinthään 40 vuotta siittä vuesta kun sie täytit 16 vuotta ja siihen vuotheen ennen sitä vuotta kun sulla on oikeus garantiipansuunhiin. Jos sie olet asunu Ruottissa lyhemän aijan, garantiipansuuni on pienempi. Se vähenee 1/40 jokhaisesta vuesta mitä puuttuu.

Ennen kun on oikeus garantiipansuunhiin sie olet häätyny asua eli olla töissä Ruottissa vähhiinthään kolme vuotta. Jos sie olet asunu eli ollu töissä EES-maissa eli Schweizissä (EES on EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein), sillon nämät vuet voithaan yhistää mitä sie olet Ruottissa viettäny aikaa, mutta sie olet häätyny asua eli ollu töissä Ruottissa vähhiinthään vuen. 

Jos sie olet tullu Ruothiin ja saanu oleskeluluvan pakolaisena eli suojelun tarpheessa sillon sie saatat joissaki taphauksissa räknätä asumisaijan sinun aiemasta kotimaasta vakkuutusaijaks garantiipansuunhiin. Tämä koskee vain niitä, jokka on syntynheet 1957 eli aiemin. Jos sie olet syntyny 1958 eli jälemin, sillon tämä sääntö ei ennää jällaa.

Jos sie olet syntyny 1937 eli aiemin, sulla voipi olla oikeus garantiipansuunhiin. Se toimii sillon 2003 vuen pansuunisysteemin muutoksitten korvauksena.

Mikäs vaikuttaa garantiipansuunin kokhoon?

Garantiipansuuni laskethaan siltä aijalta kun sie olet asunu eli ollu töissä Ruottissa, EES-aluessa eli Scweizissä (EES on EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein).

Jos sulla on palkkaperustettuja pansuunia kun esimerkiks palkkapansuuni, leskipansuuni eli pansuuni muusta maasta, sillon garantiipansuuni vähenethään askelthain ja se loppuu kokonhaan, kun sie olepäässy tiethyyn tashoon. Sinun siviilitilane vaikuttaa kans garantiipansuunin määrhään.

Garantiipansuuni kun sie asut Ruottin ulkopuolela

Sinun oikeus garantiipansuunhiin kun asut EU/EES:ssä eli Schweizissä perustuu sattunhaisheen lakhiin joka jääpi poies 2022 vuen lopussa. Se merkittee ette sinun garantiipansuunia ei ennää makseta ulos EU/EES alueessa eikä Schweizissä lähtien tammikuusta 2023 (EES on EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein). Pansuuni kun sie asut Ruottin ulkopuolela 

Ilmota jos jotaki muuttuu

Sie häyt aina ilmottaa muutoksia joka saattaa vaikuttaa sinun garantiipansuunia. Jos sie saat uuven pansuunin eli jos sinun pansuuni muusta maasta muuttuu eli jos sie siiryt eli jos sinun siviilitilane muuttuu, sie häyt ilmoittaa siittä Ruottin Pansuunivirastole. Ilmota pansuuniulosmaksoja muusta maasta kap 

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras