Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Suunittele pansuunia

Ala  suunittelheen sinun pansuunia hyvissä aijoissa ette sie kerkiät aatella ja tehhä net valinat mikkä sopivat sulle parhaiten. Ei ole yhtään päätettyä pansuuni-ikkää Ruottissa. 

Sie se itte päätät missä iässä sie haluat alkaa othaan ulos koko eli osia sinun pansuunista. Sillä aikakauvela mitä sie päätät alottaa sinun ulosottoja on suuri merkitys kuinka suuri sinun pansuuni tullee olheen.

Pansuunin eri osia koostuu valtion ylheisestä pansuunista, useasti työnantajan virkapansuunista ja maholisesta omasta säästämisestä. Sie saatat tarttea itte hakea ette saa kaikki sinun pansuunin osat.

Ylheinen pansuuni maksethaan ulos niin kauan kun sitä ellää. Virkapansuunin ja oman säästämisen ulosmakso tapahtuu rajotetula aikakautena.

Ennen kun sie haet ylheistä pansuunia.

Päätä koska sie haluat mennä pansuunhiin. Sie saatat varhaiten ottaa ulos ylheisen pansuunin 62 vuen iästä (63 vuotta jällaa vuesta 2023).

Sulla on oikeus olla töissä siihen asti ette sie olet täyttäny 68 (69 vuotta jällaa vuesta 2023). Vississä taphauksissa sie saatat olla töissä pitemphään, jos sie ja sinun työnantaja tehettä sopimuksen siittä. 

Hae suunile kolme kuukautta ennen kun sie haluat saa sinun ensi ulosmakson. Jos sie olet ollu töissä eli asunu ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta ennen kun sie haluat saa sinun pansuunin.

Räknää sinun pansuunia. Sinun vero muuttuu ja tullee matalamaks tammikuusta asti sinä vuona kun sie täytät 66 (67 vuotta jällaa vuesta 2023), riippuen kuinka suuri pansuuni ja/eli työpalkka sulla on.

Päätä jos sie haluat ottaa ulos koko pansuunin eli osia siittä. Sie saatat jatkaa olla töissä ja samala ottaa ulos pansuunia.

Sen jälemin sie otat ulos sinun pansuunin, sen korkeaman pansuunin sie saat. Se riippuu siittä ette pansuunia maksethaan ulos vähemin vuosia. Työnjakto antaa kans sulle korkeaman pansuunin. Kun elämän pittuuven keski-ikä nousee sie, joka olet nuorempi, häyt räknätä ette olla töissä jonku vuen lissää ette saa pansunnin joka vastaa aiempia vuosiluokkia.

Jos sie saat matalan palkkaperustetun pansuunin sie saatat saa garantiipansuunin.
 Sie et tartte erikoisesti hakea garantiipansuunia, koska se tapahtuu auttomaattisesti kun sie haet pansuunia. Sie saatat saa garantiipansuunin vasta kun sie olet täyttäny 65 vuotta (66 vuotta jällaa vuesta 2023). Garantiipansuuni

Ota selvile jos sie tarttet itte hakea virkapansuunia

Suuriimala osala on virkapansuuni omalta työnantajalta. Vissit virkapansuunit maksethaan ulos auttomaattisesti kun sie täytät 65 vuotta, muut sie häyt hakea.

Virkapansuunia mennee usseimiten ottaa ulos koko elämän eli lyhemän aijan, esimerkiks 5, 10, 15 eli 20 vuen aikana. Sen on tärkeä aatella läpi kuinka sie päätät ottaa ulos sinun virkapansuunin koska sitä valintaa ei mene muuttaa jälemin. Ota yhteyttä sen pansuunibuulaakin kans, joka hoitaa sinun virkapansuunia ette saa tietoja mitä jällaa.

Jos sie asut Ruottin ulkopuolela

Jos sie olet ollu töissä Ruottissa, sulla on oikeus saa ruottalaisen ylheisen pansuunin ulosmaksetuks vaikka sie asut Ruottin ulkopuolela. Pansuuni kun sie asut Ruottin ulkopuolela 

Ulosmaksosuunittelija

Ulosmaksosuunittelija on minPension.se sivula, yks väline joka auttaa sinua suunittelheen kuinka sie otat ulos sinun pansuunit. Sie saat yleiskuvan koko sinun pansuunista, ja saat selvile mikä summa tullee olheen joka kuukausi veron jälkhiin. Ulosmaksosuunittelija on ensi käessä sulle joka aattelet ette ottaa ulos osan eli koko sinun pansuunin tulevan vuen aikana. Sie häyt olla täyttäny 54 vuotta, tienanu pansuunhiin Ruottissa ja sulla on ruottalainen e-lekitimasjuuni, ennen kun sie saatat käyttää palvelua.

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige.

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023).

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.