Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zagarantovana penzija – za vas koji ste imali niska primanja

Zagarantovana penzija je deo opste penzije koju možete dobiti ako ste tokom života imali nizak penzijski iznos ili uopšte niste imali penzijski iznos (PGI).

 

Zahtev koji podnesete za primanje opste penzije takodje vazi i za zagarantovanu penziju, bez obzira na to koliko godina imate prilikom podnošenja zahteva. Zagarantovana penzija se zasniva prvenstveno na visini vaše opšte penzije i na tome koliko dugo ste živeli u Švedskoj, ali i na vašem bračnom statusu.

Ukoliko primate nisku penziju i živite u Švedskoj, možete podneti zahtev za stambeni dodatak i za pomoć/podrsku starijim licima za izdržavanje.

Ko može da prima zagarantovanu penziju?

Možete imati pravo na zagarantovanu penziju ako ste napunili 65 godina (66 godina važi od 2023. godine) i imate nisku ili uopšte nemate penziju zasnovanu na prihodima

Za ostvarivanje prava na punu zagarantovanu penziju, neophodno je da ste živeli u Švedskoj najmanje 40 godina od godine kada ste napunili 16 godina, do godine prije ostvarenja prava na zagarantovanu penziju. Ako ste živeli u Švedskoj kraći vremenski period, zagarantovana penzija će biti niža. Smanjuje se za 1/40 za svaku godinu koja nedostaje.

Da biste ostvarili pravo na zagarantovanu penziju, neophodno je da ste živeli ili radili u Švedskoj najmanje tri godine. Ako ste živeli ili radili u EEP ili Švajcarskoj (EEP uključuje zemlje EU kao i Norvešku, Island i Lihtenštajn), tako da te godine se mogu kombinovati sa vremenom u Švedskoj, ali je neophodno da ste živeli ili radili u Švedskoj najmanje godinu dana. 

Ako ste došli u Švedsku i dobili boravišnu dozvolu kao izbeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita, mozete u nekim slučajevima možete da računate period boravka iz prethodne matične zemlje kao vreme osiguranja za zagarantovanu penziju. To se odnosi samo na one koji su rođeni 1957. godine ili ranije. Ako ste rođeni 1958. godine ili kasnije, ovo pravilo više ne važi.

Ako ste rođeni 1937. godine ili ranije možete imati pravo na zagarantovanu penziju. To je kompenzacija za promene koje su se desavale u penzionom sistemu 2003. godine.

Šta utiče na visinu zagarantovane penzije?

Zagarantovana penzija se obračunava prema vremenu koje ste proveli živeći ili radeći u Švedskoj, u okviru EEP ili u Švajcarskoj (EEP uključuje zemlje EU kao i Norvešku, Island i Lihtenštajn).

Ako imate penzije zasnovane na prihodima - kao što su penzija po osnovu prihoda, porodična penzija ili penzija iz druge zemlje, zagarantovana penzija se postepeno smanjuje i da bi se potpuno obustavila kada dostignete određeni nivo. Vaš bračni status takođe utiče na visinu zagarantovane penzije.

Zagarantovana penzija kada živite van Švedske

Vaše pravo na zagarantovanu penziju u slučaju prebivališta u EU/EEP ili u Švajcarskoj se zasniva na privremenom zakonu koji će prestati da bude na snazi krajem 2022. godine. To znači da vaša zagarantovana penzija više neće biti isplaćivana ukoliko boravite u EU/EEP i Švajcarskoj od januara 2023. godine (EEP uključuje zemlje EU kao i Norvešku, Island i Lihtenštajn). Zagarantovana penzija kada živite van Švedske   

Prijavite svaku promenu

Dužni ste da uvek prijavite promene koje mogu uticati na vašu zagarantovanu penziju. Ako dobijete novu penziju ili ako vam se penzija iz druge zemlje promeni, ako se preselite ili ako vam se bračni status promeni, dužni ste da to prijavite švedskom Zavodu za penziono osiguranje. Prijavite isplate penzija iz druge zemlje

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras