Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Takuueläke pienituloiselle

Takuueläke on osa yleistä eläkettä, ja sitä maksetaan henkilöille, joilla on ollut elämänsä aikana vain vähän tai ei ollenkaan eläkettä kerryttäviä tuloja.

Sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen, jos olet täyttänyt 65 vuotta ja tuloihin perustuva eläkkeesi on pieni tai et saa sellaista ollenkaan. Jos eläkkeesi on pieni, voit hakea asumislisää ja ikääntyneiden toimeentulotukea.

65 vuoden ikäraja todennäköisesti muuttuu 66 ikävuoteen vuonna 2023. Täyden takuueläkkeen saaminen edellyttää, että olet asunut Ruotsissa vähintään 40 vuotta siitä vuodesta alkaen, kun täytit 16 vuotta siihen vuoteen asti, kun täytät 64 vuotta. Jos olet asunut Ruotsissa lyhyemmän ajan, takuueläke on pienempi. Jokainen puuttuva vuosi pienentää eläkettä 1/40:lla.

Jos olet tullut Ruotsiin ja saanut oleskeluluvan pakolaisena tai suojelua tarvitsevana, voit joissakin tapauksissa laskea mukaan asumisajan aikaisemmassa kotimaassasi takuueläkkeen vakuutusaikaan.

Takuueläke pienenee myös, jos saat tuloihin perustuvaa eläkettä. Vähennys on asteittainen, joten takuueläkettä ei makseta lainkaan, kun tuloihin perustuva eläke ylittää tietyn summan.

Jos olet syntynyt vuonna 1937 tai aiemmin, sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen. Se on siinä tapauksessa korvaus eläkejärjestelmään vuonna 2003 tehdyistä muutoksista.

Takuueläke Ruotsin ulkopuolella asuessa

Takuueläkettä voidaan maksaa EU- tai ETA-maassa asuvalle henkilölle väliaikaisen Ruotsin lain mukaisesti (ETA käsittää EU-maat sekä Norjan, Islannin ja Liechtensteinin).

Ruotsin ulkopuolella asuvien eläke 

In Swedish - garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet får.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Pension när du bor utanför Sverige