Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så räknas pensionen om varje år

Varje år räknas din pension om automatiskt mot ett index som speglar pris och löneutvecklingen i samhället. 

Så påverkas din pension 2023

Din pension består av flera delar och under december varje år räknas alla delar om. Det är viktigt att känna till att reglerna inte är samma för olika pensionsförmåner.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. För 2023 betyder det att din inkomstpension och tilläggspension ökar med 3 procent.

Garantipensionen följer utvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2023 betyder det att din garantipension ökar med 8,7 procent.

Så räknas inkomstpensionen om

När din inkomstpension beräknades första gången ingick ett förskott som motsvarar en antagen framtida inkomsttillväxt i Sverige på 1,6 procent. Du fick förskottet för att minska skillnaden mellan din slutlön och din pension. Detta förskott betalar du tillbaka genom det årliga avdraget på 1,6 procent. Mer om inkomstpension

Så räknas inkomstpensionstillägget om

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Inkomstgränserna som styr hur stort inkomstpensionstillägg du har rätt till räknas om varje år med samma förändring som inkomstpensionen. Under 2022 är inkomstgränserna mellan 9 223 – 17 420 kronor per månad före skatt. Beloppet för själva inkomstpensionstillägget följer inte inkomstutvecklingen i samhället, utan ändras genom beslut av riksdagen. Mer om inkomstpensionstillägg

Så räknas tilläggspensionen om

Den räknas om på samma sätt som inkomstpensionen men där finns inte sambandet mellan hur pensionen beräknades första gången och avdraget på 1,6 procent. Har du börjat ta ut din pension före 65 års ålder följer inte tilläggspensionen inkomstutvecklingen fram till 65-årsdagen. I stället räknas den om med prisbasbeloppet, som följer prisutvecklingen i landet. Mer om tilläggspension

Så räknas garantipensionen om

Garantipensionen räknas om genom prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen i samhället. Har du endast garantipension som pension ökar den med 8,7 procent 2023. Har du även inkomstpension eller tilläggspension påverkar det storleken på din garantipension. Din totala pension förändras då med mellan 3 procent och 8,7 procent 2023. Mer om garantipension

Så räknas premiepensionen om

Hur premiepensions utveckling går beror på värdepappersmarknadens utveckling.

I det orange kuvertet kan du se hur det har gått för din premiepension, du kan också logga in på Mina sidor och läsa mer om hur det går för din premiepension.

Mer om premiepensionen

Logga in på Mina sidor

Så räknas efterlevandepensionen om

Efterlevandepension, garantipension till efterlevandepension och efterlevandestöd följer prisutvecklingen som ökar med 8,7 procent 2023. Efterlevandepensionen följer inkomstutvecklingen och ökar med 3 procent 2023. Mer om efterlevandepension

Inkomstindex och följsamhetsindexering

Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige. Din inkomstpension och tilläggspension räknas om vid varje årsskifte med en metod som kallas följsamhetsindexering.

Följsamhetsindexering innebär att förändringen av pensionerna motsvarar den procentuella ändringen av inkomstindex före och efter årsskiftet minskad med den så kallade normen på 1,6 procentenheter. Följsamhetsindexeringen innebär att pensionerna, bortsett från normen, förändras i samma takt som genomsnittslönerna för de som förvärvsarbetar.

Andra förändringar som påverkar din pension

Andra förändringar som påverkar storleken på din pension är till exempel om du får pension från annat land eller beloppet på den pensionen ändras eller om Skatteverket ändrar din pensionsgrundande inkomst.

Ändrad taxerad inkomst

Om din taxerade inkomst skulle förändras för något tidigare år kommer din pension automatiskt att räknas om med de nya uppgifterna. Denna ändring kan ske när som helst under året.

Om ditt civilstånd ändras

Både din tilläggspension och din garantipension påverkas av ditt civilstånd. Är du ogift får du ett något högre pensionsbelopp än om du är gift. Om ditt civilstånd ändras räknas pensionen om från och med månaden efter ändringen. Bor du i Sverige sker detta automatiskt, men är du bosatt utanför Sverige måste du anmäla ditt ändrade civilstånd till oss.

Ny eller ändrad pensionsutbetalning

Du kan få garantipension om du inte har någon inkomstgrundad pension eller om du har en låg pension. Om till exempel din inkomstpension eller din tilläggspension ökar eller om du får en änkepension, innebär det att din garantipension automatiskt räknas om. Även inkomstpensionstillägget påverkas om din inkomstpension eller tilläggspension förändras.

Ändrad utbetalning av pension från annat land

Får du någon typ av pension från annat land eller om storleken på din pension från annat land ändras måste du meddela oss detta. Både garantipensionen och inkomstpensionstillägget påverkas av pension från annat land. Anmäl ändrad eller ny pension från annat land

Om du tjänar in nya pensionsrätter och nya pensionspoäng

När du går i pension har vi inte kunnat räkna med de arbetsinkomster du haft under dina sista arbetsår eftersom inkomsterna ännu inte taxerats. Detta innebär att dina inkomstgrundade pensioner normalt kommer att höjas de två första åren efter det att du börjat ta ut din pension. Den pensionsrätt som du tjänar in för dessa sista år ökar din inkomstgrundade pension.

Om du fortsätter att arbeta heltid eller deltid när du blivit pensionär kommer du att fortsätta att tjäna in till din pension. Uppräkningen av din pension sker i januari året efter taxeringsåret.

Tidigt uttag av pensionen

Om du tagit ut pension före 65 års ålder räknas din inkomstpension om vid årsskiftet innan du fyller 65 år. Pensionen kommer nu att beräknas på ett så kallat definitivt delningstal som grundas på aktuell livslängdsstatistik. För dig som är född 1958 eller 1959 fastställs delningstalet inför det år du fyller 66 år. Förändringar i livslängdsstatistiken kommer därefter inte att påverka din pension.

Anmäl alltid ändringar till oss

Det är viktigt att du anmäler förändringar som kan påverka din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Anmäl förändringar som kan påverka din pension