Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen när du går i pension

Fram till din pension är ditt premiepensionskapital placerat i fonder i en fondförsäkring. När du går i pension kan du själv välja att ha kvar fondförsäkringen eller flytta till en så kallad traditionell försäkring.

Din premiepension är placerad i fonder, antingen i de fonder du väljer själv eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Detta kallas fondförsäkring. Värdet på fondförsäkringen varierar med värdet i dina fonder.

Väljer du istället att flytta pengarna till traditionell försäkring garanteras du ett lägsta belopp och Pensionsmyndigheten tar över förvaltningen av kapitalet. Värdet på den traditionella försäkringen styrs av återbäringsräntan i Pensionsmyndighetens förvaltning. 

Att tänka på kring valet mellan fondförsäkring och traditionell försäkring

Det går bra att ha kvar dina fonder som tidigare när du är pensionär. Du kan fortsätta att byta fonder som vanligt och din premiepension fungerar i stort sätt som innan du började ta ut din pension. Det går även bra att välja förvalsalternativet AP7 Såfa där din risknivå sänks automatiskt ju äldre du blir. Värdet på din premiepensionsutbetalning varierar med utvecklingen i dina fonder.

Om du inte vill ha några större variationer i dina premiepensionsutbetalningar, men därmed heller ingen chans till högre premiepensionsutbetalning under vissa år, väljer du traditionell försäkring.

Har du fondförsäkring kan du när som helst under pensionstiden flytta till traditionell försäkring. När du en gång valt till traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring.

Mer om AP7 Såfa

Konsolideringsgraden är viktig vid val av traditionell försäkring

När du står i begrepp att ta ut din premiepension och väljer mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är det viktigt att väga in den aktuella konsolideringsgraden om du vill ha den traditionella försäkringen. 

Med konsolideringsgrad menas förhållandet mellan tillgångarna i försäkringen och värdet som finns på pensionärernas konton. 

Den aktuella konsolideringsgraden ser du i tabellen här nedan. 

En konsolideringsgrad på 100 procent innebär att tillgångarna i försäkringen är lika stora som värdena på spararnas konton. Konsolideringen kan dock vara högre eller lägre än 100 procent – målet är att konsolideringen normalt ska ligga mellan 95 och 105 procent.

Om konsolideringen ligger över 100 procent är det förmånligt att välja den traditionella försäkringen. Ligger den under 100 är det oförmånligt.

Kom ihåg att du alltid inledningsvis kan välja fondförsäkring för att vid en senare tidpunkt växla över till en traditionell försäkring om du exempelvis bedömer att konsolideringsnivån är ofördelaktig. Det är dock inte möjligt att gå tillbaka till fondförsäkring om man en gång valt traditionell försäkring.

Återbäringsränta och konsolideringsgrad under 2023

Månad 

Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsgrad

Januari

0,0% 95,4%

Februari

0,0% 91,4%

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte att byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring loggar du in på Mina sidor och väljer alternativet ”Jag vill endast byta försäkringsform för min premiepension”.

Ändra pensionsuttag på Mina sidor

Saknar du e-legitimation?

Det går fortare och är mer enkelt att använda e-tjänsten, men saknar du e-legitimation kan du beställa hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring. Beställ blankett Ansökan byte av försäkringsform - PM8302

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en skuldmatchningsportfölj och en tillväxtportfölj. Skuldmatchningsportföljen består av obligationer och tillväxtportföljen består av aktier och fastigheter.

Kammarkollegiet förvaltar de räntebärande tillgångarna i skuldmatchningsportföljen, medan aktiekapitalet i tillväxtportföljen är fördelat på tre fonder för att få en global spridning av kapitalet. Dessa fonder förvaltas passivt. Fastighetsplaceringen i tillväxtportföljen utgörs av ett enskilt bostadsaktiebolag, där Pensionsmyndigheten är en aktiv ägare.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och tillväxtorienterade tillgångar utgår från den traditionella försäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen till pensionärerna i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen till pensionärerna.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktig värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Tillgångarna i skuldmatchningsportföljen är placerade i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer, obligationer utgivna av statsanknutna organisationer samt företagsobligationer, som är utgivna av statsägda företag.

Tillgångarna i tillväxtportföljen är placerade i tre aktiefonder; Handelsbanken Global Index Criteria, Storebrand Global Plus och Storebrand Emerging Markets Plus.

Hållbarhet och låga kostnader var viktiga faktorer vid valet av de tre indexnära aktiefonderna.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar får göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Vidare får placeringar inte heller göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i de underliggande placeringarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna, värderade till verkligt värde, och de totala åtaganden, garanterade och icke garanterade.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån varierar över tiden

Eftersom värdet på tillgångarna varierar från dag till dag med börs- och ränteutvecklingen, varierar också den kollektiva konsolideringsnivån över tiden. Vårt långsiktiga mål är att ha en kollektiv konsolideringsnivå mellan 95 och 105 procent.

Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Det betyder att om nivån är för hög kan det bli aktuellt med en höjning av återbäringsräntan. Är konsolideringsnivån däremot för låg kan det bli aktuellt med en sänkning av återbäringsräntan.

Kollektiv konsolideringsnivå räknas ut genom ett marknadsvärde

Den kollektiva konsolideringsnivån räknas ut genom att dividera marknadsvärdet av den traditionella försäkringens tillgångar med summan av de totala åtagandena – garanterade och icke garanterade.

Månad  2022 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 103,2%
Februari 6% 100,5%
Mars 4,5% 97,3%
April 3,5% 93,7%
Maj 2,5% 92,4%
Juni 0,0% 89,6%
Juli 0,0% 94,0%
Augusti 0,0% 92,0%
September 0,0% 88,4%
Oktober 0,0% 90,8%
November 0,0% 94,6%
December 0,0% 90,7%
Årligt genomsnitt 1,9% 93,93
Månad  2021 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 7% 106,7%
Februari 9% 104,3%
Mars 9% 106,0%
April 9% 105,6%
Maj 9% 104,2%
Juni 9% 105,7%
Juli 9% 107,2%
Augusti 9% 107,3%
September 9% 103,5%
Oktober 9% 103,6%
November 4,5% 105,6%
December 4,5% 105,9%
Årligt genomsnitt 8,0% 105,5%
Månad  2020 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 8% 111,1%
Februari 8% 108,3%
Mars 9% 101,9%
April 3,5% 105,5%
Maj 3,5% 105,1%
Juni 5,0% 106,1%
Juli 5,0% 105,7%
Augusti 5,0% 106,5%
September 5,0% 107,3%
Oktober 5,0% 105,9%
November 6,0% 107,9%
December 7,0% 107,2%
Årligt genomsnitt 5,8% 106,5%
Månad 2019 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5% 103,7%
Februari 5% 105,6%

Mars

5% 107,3%
April 5% 109,4%
Maj 6% 108%
Juni 7% 109,8%
Juli 7% 112%
Augusti 7% 113,5%
September 7% 112,5%
Oktober 8% 111,3%
November 8 % 110,3 %
December 8 % 109,0%
Årligt genomsnitt 6,5% 109,4%
2018 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 105,59%
Februari 6% 106,66%

Mars

6% 105,81%
April 7% 107,66%
Maj 7% 108,66%
Juni 7% 108,41%
Juli 7% 107,39%
Augusti 7% 109,42%
September 7% 107,21%
Oktober 10% 104,39%
November 10%
104,52%
December 10% 100,22%
Årligt genomsnitt 7,5% 106,33
2017 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 3,0% 104,15%
Februari 3,0% 107,73%
Mars 3,0% 107,35%
April 6,0% 107,41%
Maj 6,0% 107,92%
Juni 6,0% 105,12%
Juli 6,0%  104,33% 
Augusti 6,0%  103,95%
September 6,0%  104,34%
Oktober 5,0%  106,59%
November 5,0% 

107,29%

December 6,0% 106,21%
Årligt genomsnitt 5,1% 106%
     
2016 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,0% 101,51%
Februari 4,0% 101,96%
Mars 4,0% 101,83%
April 4,0% 100,60%
Maj 4,0% 102,93%
Juni 4,0% 106,06%
Juli 4,0%  108,94% 
Augusti 4,0%  109,45%
September 7,0%  108,53%
Oktober 7,0%  108,42%
November 7,0% 

106,98%

December 7,0% 105,98%
Årligt genomsnitt 5,0% 105,27%
2015 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 12% 119,74%
Februari 12% 120,89%
Mars 15% 122,14%
April 15% 119,83%
Maj 15% 117,00%
Juni 15% 110,08%
Juli 15% 111,86%
Augusti 15% 107,20%
September 15% 103,15%
Oktober 15% 105,39%
November 4,0% 105,30%
December 4,0% 101,27%
Årligt genomsnitt 12,67% 111,99%
2014 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,5% 103,37%
Februari 4,5% 104,03%
Mars 4,5% 105,04%
April 4,5% 106,24%
Maj 5,0% 108,88%
Juni 6,0% 109,62%
Juli 7,0% 110,97%
Augusti 7,0% 113,92%
September 9,0% 112,44%
Oktober 9,0% 115,30%
November 9,0% 116,27%
December 12,0% 116,46%
Årligt genomsnitt
6,83%

110,21%

2013 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 102,41%
Februari 5,0% 102,57%
Mars 4,0% 104,35%
April 4,0% 106,56%
Maj 4,5% 104,50%
Juni 5,5% 101,70%
Juli 5,5% 102,33%
Augusti 4,0% 100,22%
September 4,0% 101,07%
Oktober 3,5% 103,61%
November 3,5% 104,75%
December 4,5% 102,76%
Årligt genomsnitt
4,42

103,07%

2012 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 105,38%
Februari 5,0% 104,28%
Mars 5,0% 104,08%
April 5,0% 104,77%
Maj 5,0% 106,62%
Juni 5,0% 103,68%
Juli 5,0% 104,66%
Augusti 5,0% 104,56%
September 5,0% 105,19%
Oktober 5,0% 104,70%
November 5,0% 105,01%
December 5,0% 104,68%
Årligt genomsnitt
5,0% 104,80%
2011 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 96,6%
Februari 4% 97,12%
Mars 3% 97,30%
April 3% 98,13%
Maj 3% 99,64%
Juni 3% 99,59%
Juli 4% 100,95%
Augusti 4% 100,69%
September 4% 102,02%
Oktober 4% 102,10%
November 4,5% 103,67%
December 4,5% 104,76%
Årligt genomsnitt
3,75% 100,22%
2010 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 100,2%
Februari 4% 99,5%
Mars 4% 101,9%
April 4% 102,6%
Maj 5% 102,3%
Juni 5% 100,9%
Juli 5% 100,4%
Augusti 5% 103,2%
September 4% 100,5%
Oktober 5% 99,3%
November 5% 99,0%
December 4% 98,2%
Årligt genomsnitt
4,58% 100,65%
2009 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 0% 91,0%
Februari 0% 93,0%
Mars 0% 91,3%
April 0% 93,6%
Maj 0% 91,3%
Juni 0% 93,0%
Juli 0% 95,1%
Augusti 0% 97,6%
September 2% 98,3%
Oktober 3% 99,0%
November 4% 99,9%
December 4% 100,5%
Årligt genomsnitt
1,08% 95,31%

Sammanfattning

  • När du går i pension kan du välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring.
  • I fondförsäkring är pengarna investerade i valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av dina pengar.
  • Har du en gång bytt från fondförsäkring till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka.