Fondförsäkring och traditionell försäkring | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondförsäkring och traditionell försäkring

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du själv välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till traditionell försäkring.

Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa och värdet på försäkringen varierar med värdet i dina fonder.

Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar vi förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever. När du en gång valt till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka till fondförsäkring. 

Mer om AP7 Såfa

Fondförsäkring - ditt egna val påverkar din pension

Vill du behålla fondförsäkringen när du går i pension kommer inte ditt fondsparande att förändras. Det kommer att finnas kvar och du kan fortsätta att se över ditt sparande och byta fonder när du vill.

Det innebär att du kan påverka värdet på dina premiepensionspengar även efter att du har börjat ta ut pensionen. På det sättet påverkas storleken på dina pensionsutbetalningar. Din pension betalas ut varje månad så länge du lever och pensionsbeloppet räknas om varje år.

Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder. En gång i månaden måste andelar säljas för att du ska få dina pengar. Vill du byta fonder när handel pågår läggs dina nya fondbyten på kö.

Arbetar du efter att du har börjat ta ut din premiepension får du nya premiepensionspengar att placera i fonder. De nya pengarna placeras alltid automatiskt enligt din senast valda fördelning.

Traditionell försäkring ger dig ett garanterat belopp

När du väljer traditionell försäkring säljer vi dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Du behöver därefter inte själv tänka på hur pengarna ska placeras.

Om du väljer att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring kommer en del av ditt ursprungliga pensionsbelopp garanteras och utbetalas till dig varje månad så länge du lever. Ungefär 70 procent av det första pensionsbeloppet garanteras beroende på ålder vid tecknandet. Det garanterade beloppet är en lägsta nivå som pensionsbeloppet aldrig kan understiga, oavsett hur förvaltningen av dina pengar går.

Hur stort det garanterade beloppet blir räknas ut först när du har valt traditionell försäkring.

Det garanterade beloppet beräknas utifrån samma livslängdsprognos som ovan men med alternativet med låg dödlighet och med en tillgodoräknad ränta som för närvarande är -1 procent. Efter Pensionsmyndighetens kostnadsavdrag är räntan -1,1 procent. 

Värdet på kontot beror på återbäringsräntan

Hur värdet på ditt konto sedan utvecklas beror på den så kallade återbäringsräntan. Återbäringsräntan innebär att du får ränta på dina pengar på samma sätt som du kan få värdeutveckling på ditt fondsparande. Räntan varierar beroende på hur förvaltningen av dina pengar går och beslutas varje månad av Pensionsmyndigheten.

Så byter du från fondförsäkring till traditionell försäkring

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring beställer du hem en blankett per post som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring.

Beställ blankett Ansökan byte av försäkringsform - PM8302

Förvaltning av traditionell försäkring

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en ränteportfölj och en aktieportfölj.

För närvarande har Kammarkollegiet fått i uppdrag att förvalta de räntebärande tillgångarna. Aktiekapitalet är fördelat på tre fonder för att få en global spridning av kapitalet som förvaltas passivt.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och aktier utgår från den traditionella livförsäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktig värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Skuldmatchningsportföljen placeras i Kammarkollegiets Långräntekonsortium. Långräntekonsortiet placerar i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och i företagsobligationer.

Tillväxtportföljen är placerad i tre aktiefonder, Handelsbanken Global Index Criteria, SPP Global Plus och SPP Emerging Markets Plus. Samtliga fonder utesluter placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Fonderna placerar heller inte i företag vars huvudsakliga verksamhet består av fossila bränslen eller reserver.

Bedömd förvaltningsskicklighet, låga kostnader och etisk inriktning har varit viktiga faktorer vid valet av placeringsstrategi.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar ska göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.

Kollektiv konsolideringsnivå visar förhållandet mellan tillgångar och värde

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna värderade till verkligt värde och de totala åtaganden, garanterade och icke garanterade.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån varierar över tiden

Eftersom värdet på tillgångarna varierar från dag till dag med börs- och ränteutvecklingen, varierar också den kollektiva konsolideringsnivån över tiden. Vårt långsiktiga mål är att ha en kollektiv konsolideringsnivå mellan 95 och 105 procent.

Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Det betyder att om nivån är för hög kan det bli aktuellt med en höjning av återbäringsräntan. Är konsolideringsnivån däremot för låg kan det bli aktuellt med en sänkning av återbäringsräntan.

Kollektiv konsolideringsnivå räknas ut genom ett marknadsvärde

Den kollektiva konsolideringsnivån räknas ut genom att dividera marknadsvärdet av den traditionella försäkringens tillgångar med summan av de totala åtagandena – garanterade och icke garanterade.

Den traditionella försäkringen hade 63 procent placerat i räntor och 37 procent placerat i globala aktier 31 december 2016.

Aktuella uppgifter för traditionell försäkring 2020

Månad  2020 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 8% 111,1%

Belopp för traditionell försäkring perioden 2019-2009

Månad 2019 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5% 103,7%
Februari 5% 105,6%

Mars

5% 107,3%
April 5% 109,4%
Maj 6% 108%
Juni 7% 109,8%
Juli 7% 112%
Augusti 7% 113,5%
September 7% 112,5%
Oktober 8% 111,3%
November 8 % 110,3 %
December 8 % 109,3%
Årligt genomsnitt 6,5% 109,5%
2018 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 6% 105,59%
Februari 6% 106,66%

Mars

6% 105,81%
April 7% 107,66%
Maj 7% 108,66%
Juni 7% 108,41%
Juli 7% 107,39%
Augusti 7% 109,42%
September 7% 107,21%
Oktober 10% 104,39%
November 10%
104,52%
December 10% 100,22%
Årligt genomsnitt 7,5% 106,33
2017 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 3,0% 104,15%
Februari 3,0% 107,73%
Mars 3,0% 107,35%
April 6,0% 107,41%
Maj 6,0% 107,92%
Juni 6,0% 105,12%
Juli 6,0%  104,33% 
Augusti 6,0%  103,95%
September 6,0%  104,34%
Oktober 5,0%  106,59%
November 5,0% 

107,29%

December 6,0% 106,21%
Årligt genomsnitt 5,1% 106%
     
2016 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,0% 101,51%
Februari 4,0% 101,96%
Mars 4,0% 101,83%
April 4,0% 100,60%
Maj 4,0% 102,93%
Juni 4,0% 106,06%
Juli 4,0%  108,94% 
Augusti 4,0%  109,45%
September 7,0%  108,53%
Oktober 7,0%  108,42%
November 7,0% 

106,98%

December 7,0% 105,98%
Årligt genomsnitt 5,0% 105,27%
2015 Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 12% 119,74%
Februari 12% 120,89%
Mars 15% 122,14%
April 15% 119,83%
Maj 15% 117,00%
Juni 15% 110,08%
Juli 15% 111,86%
Augusti 15% 107,20%
September 15% 103,15%
Oktober 15% 105,39%
November 4,0% 105,30%
December 4,0% 101,27%
Årligt genomsnitt 12,67% 111,99%
2014 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4,5% 103,37%
Februari 4,5% 104,03%
Mars 4,5% 105,04%
April 4,5% 106,24%
Maj 5,0% 108,88%
Juni 6,0% 109,62%
Juli 7,0% 110,97%
Augusti 7,0% 113,92%
September 9,0% 112,44%
Oktober 9,0% 115,30%
November 9,0% 116,27%
December 12,0% 116,46%
Årligt genomsnitt
6,83%

110,21%

2013 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 102,41%
Februari 5,0% 102,57%
Mars 4,0% 104,35%
April 4,0% 106,56%
Maj 4,5% 104,50%
Juni 5,5% 101,70%
Juli 5,5% 102,33%
Augusti 4,0% 100,22%
September 4,0% 101,07%
Oktober 3,5% 103,61%
November 3,5% 104,75%
December 4,5% 102,76%
Årligt genomsnitt
4,42

103,07%

2012 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 5,0% 105,38%
Februari 5,0% 104,28%
Mars 5,0% 104,08%
April 5,0% 104,77%
Maj 5,0% 106,62%
Juni 5,0% 103,68%
Juli 5,0% 104,66%
Augusti 5,0% 104,56%
September 5,0% 105,19%
Oktober 5,0% 104,70%
November 5,0% 105,01%
December 5,0% 104,68%
Årligt genomsnitt
5,0% 104,80%
2011 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 96,6%
Februari 4% 97,12%
Mars 3% 97,30%
April 3% 98,13%
Maj 3% 99,64%
Juni 3% 99,59%
Juli 4% 100,95%
Augusti 4% 100,69%
September 4% 102,02%
Oktober 4% 102,10%
November 4,5% 103,67%
December 4,5% 104,76%
Årligt genomsnitt
3,75% 100,22%
2010 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 4% 100,2%
Februari 4% 99,5%
Mars 4% 101,9%
April 4% 102,6%
Maj 5% 102,3%
Juni 5% 100,9%
Juli 5% 100,4%
Augusti 5% 103,2%
September 4% 100,5%
Oktober 5% 99,3%
November 5% 99,0%
December 4% 98,2%
Årligt genomsnitt
4,58% 100,65%
2009 Återbäringsränta (årstakt)
Kollektiv konsolideringsnivå
Januari 0% 91,0%
Februari 0% 93,0%
Mars 0% 91,3%
April 0% 93,6%
Maj 0% 91,3%
Juni 0% 93,0%
Juli 0% 95,1%
Augusti 0% 97,6%
September 2% 98,3%
Oktober 3% 99,0%
November 4% 99,9%
December 4% 100,5%
Årligt genomsnitt
1,08% 95,31%

Sammanfattning

  • Du kan välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring när du går i pension.
  • I fondförsäkring är pengarna investerade i valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • I traditionell försäkring tar vi över förvaltningen av dina pengar.
  • Har du en gång bytt från fondförsäkring till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka.