Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emerytura gwarantowana – dotyczy osób o niskich dochodach

Emerytura gwarantowana jest elementem emerytury powszechnej dla osób uzyskujących w ciągu swojego życia niskie dochody lub osób nieposiadających dochodu stanowiącego podstawę do emerytury.

Prawo do emerytury gwarantowanej mają osoby, które ukończyły 65 lat i otrzymują niską emeryturę albo nie otrzymują emerytury uzależnionej od dochodu. Osoby, które otrzymują niską emeryturę, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i zapomogę dla osób starszych.

Granica wieku, która wynosi 65 lat, zostanie prawdopodobnie zmieniona w 2023 roku na 66 lat. Pełna emerytura gwarantowana przysługuje osobom, które w okresie od ukończenia 16 lat do ukończenia 64 lat mieszkały w Szwecji przez co najmniej 40 lat. Osoby, które mieszkały w Szwecji krócej, otrzymają niższą emeryturę gwarantowaną. Jej kwota zostaje zmniejszona o 1/40 za każdy brakujący rok.

Osoby przybyłe do Szwecji, które otrzymały zezwolenie na pobyt jako uchodźca lub osoba wymagająca ochrony, mogą w niektórych przypadkach zaliczyć okres zamieszkiwania w swoim kraju pochodzenia jako okres ubezpieczenia do emerytury gwarantowanej.

Wysokość emerytury gwarantowanej ulega także obniżeniu w przypadku osób otrzymujących emeryturę uzależnioną od dochodów. To obniżenie przebiega stopniowo, a gdy emerytura uzależniona od dochodów przekroczy pewną kwotę, emerytura gwarantowana nie jest wypłacana wcale.

Prawo do emerytury gwarantowanej może przysługiwać osobom, które urodziły się w roku 1937 lub wcześniej. Świadczenie to stanowi rekompensatę za zmiany, które nastąpiły w systemie emerytalnym w 2003 roku.

Emerytura gwarantowana dla osób mieszkających poza Szwecją

Na podstawie tymczasowej szwedzkiej ustawy emerytura gwarantowana może być wypłacana osobom mieszkającym w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje kraje członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

Emerytura dla osób mieszkających poza Szwecją 

In Swedish - garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet får.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Pension när du bor utanför Sverige