Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emerytura podstawowa – dla osób o niskich dochodach

Emerytura podstawowa stanowi część emerytury powszechnej i jest wypłacana osobom, które uzyskiwały niski dochód stanowiący podstawę wymiaru emerytury lub w ogóle nie uzyskiwały takiego dochodu. 

Wniosek o wypłatę emerytury powszechnej dotyczy również emerytury podstawowej, niezależnie od tego, ile masz lat w chwili składania wniosku. Wysokość emerytury podstawowej zależy przede wszystkim od wysokości Twojej emerytury powszechnej i okresu zamieszkania w Szwecji, ale również od Twojego stanu cywilnego.

Osoby, które otrzymują niską emeryturę, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i zapomogę dla osób starszych.

Kto może otrzymać emeryturę podstawowa?

Emerytura podstawowa może przysługiwać osobom, które ukończyły 65 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat) i otrzymują niską emeryturę uzależnioną od dochodów lub nie otrzymują jej w ogóle.

Emerytura podstawowa w pełnej wysokości przysługuje osobom, które mieszkały w Szwecji przez co najmniej 40 lat w okresie od roku, w którym ukończyły 16 lat, do roku poprzedzającego rok, w którym uzyskały prawo do emerytury podstawowej. Osoby mieszkające w Szwecji przez krótszy okres otrzymają niższą emeryturę podstawowa. Jej kwota zostanie zmniejszona o 1/40 za każdy brakujący rok.

Aby mieć prawo do emerytury podstawowej, musisz mieszkać lub pracować w Szwecji co najmniej przez trzy lata. Jeśli mieszkałeś lub pracowałeś w państwie należącym do EOG lub Szwajcarii (państwa należące do EOG to państwa, które należą do UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), lata te można połączyć z czasem spędzonym w Szwecji, ale musiałeś mieszkać lub pracować w Szwecji co najmniej przez rok. 

Osoby przybyłe do Szwecji, które otrzymały zezwolenie na pobyt jako uchodźca lub osoba wymagająca ochrony, mogą w niektórych przypadkach zaliczyć okres zamieszkiwania w poprzednim państwie pobytu jako okres ubezpieczenia do emerytury podstawowej. Dotyczy to jedynie osób, które urodziły się w 1957 r. i wcześniej. Zasada ta nie dotyczy osób urodzonych w 1958 r. i później.

Prawo do emerytury podstawowej może przysługiwać osobom, które urodziły się w 1937 r. i wcześniej. Świadczenie to stanowi w takim przypadku rekompensatę za zmiany, które wprowadzono w systemie emerytalnym w 2003 r.

Co wpływa na wysokość emerytury podstawowej?

Emerytura podstawowa jest obliczana na podstawie okresu zamieszkania lub pracy w Szwecji, na terytorium EOG lub w Szwajcarii (państwa należące do EOG to państwa, które należą do UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Jeśli posiadasz emerytury uzależnione od dochodów, takie jak emerytura uzależniona od dochodu, wdowia renta lub emerytura z innego kraju, wysokość emerytury podstawowej jest stopniowo zmniejszana, a z czasem jej wypłacanie całkowicie ustaje po osiągnięciu przez Ciebie pewnego poziomu. Na wysokość emerytury podstawowej wpływ ma również Twój stan cywilny.

Emerytura podstawowa dla osób mieszkających poza Szwecją

Prawo do emerytury podstawowej w związku z zamieszkaniem w kraju należącym do UE/EOG lub w Szwajcarii opiera się na tymczasowej ustawie, które przestaje obowiązywać z końcem 2022 r. Oznacza to, że emerytura podstawowa nie będzie już wypłacana w związku z zamieszkaniem w państwie należącym do UE/EOG lub w Szwajcarii od stycznia 2023 r. (państwa należące do EOG to państwa, które należą do UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Emerytura podstawowa dla osób mieszkających poza Szwecją   

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian

Należy zgłaszać wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na emeryturę podstawowa. Jeśli otrzymasz nową emeryturę lub jeśli Twoja emerytura z innego kraju ulegnie zmianie, jeśli wprowadzisz się lub jeśli zmieni się Twój stan cywilny, musisz zgłosić to do Pensionsmyndigheten. Należy zgłosić fakt wypłacania emerytury przez inny kraj

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige 

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras