Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Plánet penšuvnna

Álgge plánet iežat penšuvnna buori áiggis, nu ahte oaččot áiggi jurddášit ja váldet daid válggaid mat heivejit dutnje. Ruoŧas ii leat fásta penšunsahki.

Dat lea du duohken mearridit goas ja makkár agis don áiggot álget geavahit oasi dahje olles iežat penšuvnnas. Áigemuttus go válljet geavahišgoahtit penšuvnna váikkuha olu dasa man stuoris du penšuvdna šaddá.

Penšuvnna iešguđet osiide gullá almmolaš penšuvdna stádas, dábálaččat bargopenšuvdna bargoaddis ja iežat vejolaš seastin. Soaittát šaddat ieš ohcat vai oaččut mielde visot osiid iežat penšuvnnas.

Dábálaš penšuvdna máksojuvvo nu guhká go ealát. Olggosmáksin bargopenšuvnnas ja iežat seastin sáhttá dahkkot ráddjejuvvon áigodagas.

Ovdal ozat almmolaš penšuvnna

Vállje goas háliidat pensioneret. Sáhtát áramusat atnui váldet almmolaš penšuvnna go leat deavdán 62 jagi (2023 rájes gusto 63 jagi). 

Dus lea riekti bargat dassážii deavddát 68 jagi (2023 rájes gusto 69 jagi). Muhtin dilálašvuođain sáhtát bargat guhkit jus don ja bargoaddi leahpe šiehttan dan. Oza sullii golbma manu ovdal don háliidat iežat vuosttaš olggosmáksima. Jus leat bargan dahje orron olgoriikkas, de berret ohcat guhtta manu ovdal háliidat penšuvnna.

Rehkenastte iežat penšuvnna. Du vearru rievdá ja unniduvvo ođđajagemánus dan jagi go deavddát 66 jagi (2023 rájes gusto 67 jagi) sorjavaš man olu penšuvdna/dahje dienas dus lea.

Mearrit háliidat go váldet olles penšuvnna dahje osiid das. Sáhtát bargat seammás go geavahat iežat almmolaš penšuvnna.

Dađi maŋŋel don álggat geavahit iežat penšuvnna, mađi eanet penšuvnna oaččut don. Ágga dasa lea ahte penšuvdna mákso unnit jagiid badjel. Joatkit barggus addá maid dutnje alit penšuvnna. Go eallinahkki guhku, de sáhttá geavvat nu ahte fertet bargat muhtin jagiid guhkit vai oaččut penšuvnna seamma dásis go árabut jahkebuolvvat du ovdal, jus leat nuorat sin.

Jus oaččut vuollegis sisaboahtovuđot penšuvnna, de sáhtát don oažžut dáhkáduspenšuvnna. Dáhkáduspenšuvdnii don it dárbbat liige ohcama saddet, dat dahkko automáhtalaččat go ozat penšuvnna. Don sáhtát oažžut dáhkáduspenšuvnna easkka go deavddát 65 jagi (2023 rájes gusto 66 jagi). Dáhkáduspenšuvdna

Iskka fertet go ieš ohcat bargopenšuvnna

Eatnasiin lea bargopenšuvdna iežas bargoaddiin. Muhtin bargopenšuvnnat máksojit automáhtalaččat go deavddát 65 jagi, earáid fertet ohcat.

Eanaš dilálašvuođain sáhtát váldet olggos bargopenšuvnna olles eallinahkái dahje oanehit áigodahkii, ovdamearkka dihte 5,10,15 dahje 20 jagi badjel. Dat lea dehálaš jurddašit dan birra movt válljet váldet olggos bargopenšuvnna danne go it sáhte rievdadit mearrádusa šat maŋŋel. Váldde oktavuođa penšuvdnafitnodagain mii hálddaša du bargopenšuvnna gávnnahit mii lea gustovaš.

Jus orut olggobealde Ruoŧa

Jus leat bargan Ruoŧas, de sáhttá dus leat riekti almmolaš penšuvdnii Ruoŧas vaikko orut olggobealde Ruoŧa. Penšuvdna go orut olggobeale Ruoŧa

Olggosváldinplánejeaddji

Minpension.se gávdno olggosváldinplánejeaddji, ja lea okta reaidu mii du veahkeha plánet movt gálggat váldit olggos iežat penšuvnnaid. Oaččot bajilgova iežat ollislaš penšuvnnas, ja gávnnahat olu šaddá mannosaččat maŋŋel vearu. Olggosváldinplánejeaddji lea ovddemuččat oaivvilduvvon dutnje gii jurddašat váldet olggos olles penšuvnna dahje osiid penšuvnnas jagi geahčen. Vai sáhtát geavahit bálvalusa, de fertet leat unnimusat 54 jahkásaš, dinen penšuvnna Ruoŧas ja dus lea ruoŧa e-legitimašuvdna. 

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige.

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023).

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt.

Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.