Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fakta om bostadstillägg

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Visste du det här om bostadstillägg för pensionärer?

 • Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.
 • Ca 290 000 pensionärer får bostadstillägg idag. Fler kan ha rätt till tillägget, men du måste själv ansöka.
 • Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 090 kronor per månad. Det genomsnittliga beloppet är ca 2 400 kronor per månad.
 • Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.
 • En enkel tumregel är att ensamstående kan ha rätt till bostadstillägg om månadsinkomsten är cirka 13 000 kronor efter skatt eller lägre. För gifta gäller andra belopp.
 • Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något genom vår beräkningshjälp.
 • Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet. Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

Vi hjälper dig gärna med mer information om bostadstillägg och med din ansökan. Du ansöker enklast via vår webb, men det går också bra att ansöka på en blankett. Ring gärna vår kundtjänst eller besök ditt närmaste servicekontor så kan vi hjälpa dig. Om du redan har bostadstillägg – kom ihåg att anmäla förändringar.

Ansök om bostadstillägg

Kontakta oss

Anmäl ändringar som påverkar bostadstillägget

Äldreförsörjningsstöd

Så mycket kan du få i bostadstillägg

Beloppet du kan få i form av bostadstillägg beror bland annat på om du är ensamstående, gift, registrerad partner eller sambo.

Är du ensamstående är 5 090 kronor det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg. Det är 95 procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor plus ett tillägg på 340 kronor. Har du en högre bostadskostnad kan du inte få mer än 5 090 kronor i bostadstillägg.

Är du gift, sambo eller registrerad partner och ni lever ihop, kan du som mest få 2545 kronor per månad i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon. Det är 95 procent av en bostadskostnad på 2 500 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. Har du en högre bostadskostnad kan du ändå inte få mer än 2 545 kronor i bostadstillägg.

Lever du och din partner isär kan ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende. 

Har du låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bor du i ett tvåbäddsrum på till exempel ett sjukhem eller ett äldreboende, kan du få högst 2 478 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 95 procent av en bostadskostnad på 2 250 kronor plus ett tillägg på 340 kronor.

Så här påverkar dina inkomster och tillgångar bostadstillägget

Är dina totala inkomster före skatt lägre än fribeloppet, det vill säga 96131 kronor för ensamstående per år och 85 721 kronor för gifta per år, kan du ha rätt till bostadstillägg med 95 procent av bostadskostnaden. Fribeloppet är ungefär lika stort som beloppet för garantipension och det räknas om varje år. 

Är dina inkomster högre än ett fribelopp påverkar det bostadstillägget. Alla skattepliktiga inkomster som till exempel allmän pension, tjänstepension, privat pension, kapitalinkomster och arbetsinkomster räknas med när vi beräknar ditt bostadstillägg. Även vissa skattefria inkomster räknas med. 

Tillgångar över 100 000 kronor räknas med i form av ett förmögenhetstillägg. Har du andra skulder än bostadslån räknas dessa av från dina tillgångar. Förmögenhetstillägget är 15 procent av tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående. För gifta, sambos eller registrerade partners är det 15 procent av hälften av gemensamma tillgångar över 200 000 kronor. 

Bor du i eget hus eller egen bostadsrätt räknas värdet på bostaden inte som en tillgång. Hur mycket din bostad är värd påverkar alltså inte din rätt till bostadstillägg.

Så beräknar vi ditt bostadstillägg

För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst. Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad. 

Först beräknas din bostadskostnad

Bostadskostnaden beräknas på olika sätt beroende på vilken slags bostad du har:

 • Bor du i en hyrd bostad beräknas bostadskostnaden utifrån månadshyran.
 • Äger du en bostadsrätt räknas månadsavgift samt eventuella räntekostnader för bolån som bostadskostnad.
 • Bor du i ett eget hus räknas eventuella räntekostnader för bolån, fastighetsavgift samt uppvärmning och driftskostnader enligt schablonbelopp. 

Delar du bostaden med en eller flera personer fördelas bostadskostnaden lika mellan er. 

Vi beräknar sedan det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas ut, vilket är 95 procent av din bostadskostnad plus ett tillägg på 340 kronor för ensamstående. För gifta, sambos eller registrerade partners är beloppet 170 kronor. Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om du har inkomster som är lägre än ett fribelopp.

Exempel: Uträkning av bostadstillägg

Bostadskostnaden är 4 500 kronor per månad. Högsta möjliga bostadstillägg per år:
(4 500 kr x 95 procent + 340 kr) x 12 månader = 55 380 kr

Vi gör avdrag för en viss del av din inkomst

Har du inkomster som är högre än ett fribelopp, det vill säga 96 131 kronor för ensamstående per år och 85 721 kronor för gifta per år, gör vi avdrag med en viss del av inkomsten. Det kallas inkomstavdrag. För att räkna ut avdraget beräknar vi årsinkomsten i två steg.

Exempel: Uträkning med inkomst högre än ett fribelopp

Ensamstående pensionär som för år 2016 har pension från Pensionsmyndigheten med 140 400 kronor per år före skatt, och tjänstepension med 12 500 kronor per år före skatt. 

Steg 1
140 400 kr x 100 procent                          140 400 kr
12 500 kr x 80 procent                                10 000 kr
Avdrag för fribelopp                                    - 96 131 kr             
Summa (reduceringsinkomst)                     54 269 kr

Steg 2
44 300 kronor x 62 procent                         27 466 kr
(54 269 kr – 44 300 kr) x 50 procent    4 985 kr
Inkomstavdrag                                                 32 451 kr

Steg 1
Här räknas varje inkomst med till 100 procent, 80 procent eller 50 procent, beroende på vilken slags inkomst det är. Vi gör sedan avdrag för ett fribelopp. Den summa som återstår kallas för reduceringsinkomst.

Steg 2
Här minskar vi inkomsten ytterligare genom att räkna med två procentsatser:

 • 62 procent av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp.
 • 50 procent av reduceringsinkomsten som överstiger ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet är 44 300 kronor för år 2016.

Det här blir ditt belopp för bostadstillägg 

Vi minskar beloppet för högsta möjliga bostadstillägg med inkomstavdraget. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg.

Exempel: uträkning på ditt bostadsbelopp

Högsta möjliga bostadstillägg är beräknat till 55 380 kronor per år. Inkomstavdraget är beräknat till 32 451 kronor.

Högsta möjliga bostadstillägg           55 380 kr
Beräknat inkomstavdrag                   -32 451 kr
Bostadstillägg per år                           22 929 kr
Bostadstillägg per månad               1 911 kr

När vi beräknar inkomstavdraget räknas dina inkomster med till olika stor del beroende på vilken slags inkomst det är.

Inkomster som räknas med till 100 procent

 • Allmän pension inklusive premiepension samt änkepension
 • Utländsk pension samt utländsk änkepension   
 • Inkomst av kapital  
 • Förmögenhetstillägg 

Inkomster som räknas med till 80 procent

 • Tjänstepension
 • Privat pension
 • Livränta
 • Skattepliktig del av vårdbidrag 

Inkomster räknas med till 50 procent

 • Arbetsinkomster och inkomster av näringsverksamhet över 24 000 kronor per år.    

Fler beräkningsexempel på bostadstillägg

Exempel för ensamstående

Sven Svensson söker bostadstillägg. Han är ensamstående och bor i en hyreslägenhet. Hyran är 6 500 kronor per månad, inklusive avgift för garage med 500 kronor. 

Sven har följande inkomster före skatt

 • Allmän pension från Pensionsmyndigheten: 8 500 kronor per månad.
 • Tjänstepension: 1 500 kronor per månad.
 • Inkomst av kapital den 31 december året innan ansökan lämnas: 3 000 kronor. 

Sven har följande tillgångar den 31 december året innan ansökan lämnas: 265 000 kronor. 

Vi beräknar bostadskostnaden till 6 500 kronor, eftersom avgiften för garage också räknas med. Dock begränsar vi bostadskostnaden till 5 000 kronor, eftersom det är den högsta godtagbara bostadskostnaden för bostadstillägg.

Räkneexempel för Sven Svensson
Beräkning av högsta möjliga bostadstillägg Kronor
(5 000kr x 95 % + 340kr) x 12 mån 61 080 kr
Beräkning av inkomstavdrag Kronor
Ålderspension (100% x 102 000kr/år)
102 000kr
Tjänstepension (80% x 18 000kr/år)
14 400kr
Inkomst av kapital (100% x 3000kr)
3 000kr
Förmögenhetstillägg (15% x (265 000kr - 100 000kr))
24 750kr
Summa 144 150kr
Avdrag för fribelopp -96 131kr
Reduceringsinkomst 48 019kr
Inkomstavdrag Kronor
Inkomstavdrag (0,62 x 44 300kr + 0,50 x (48 019kr - 44 300kr) -29 326kr
Så stort blir bostadstillägget Kronor
Bostadstillägg kr per år (61 080kr - 29 326kr) 31 754kr
Bostadstillägg kr per månad (31 754kr/12 mån) 2 646kr

Exempel för gift, sambo eller registrerad partner

Sven och Anna Svensson söker bostadstillägg. De bor själva i en hyreslägenhet. Hyran är 6 500 kronor per månad, inklusive avgift för garage med 500 kronor. Exempel för gift, sambo eller registrerad partner

Sven och Anna har följande inkomster före skatt

 • Allmän pension från Pensionsmyndigheten: 8 500 kronor samt 8 000 kronor per månad.
 • Tjänstepension: 1 500 kronor respektive 1 100 kronor per månad.
 • Inkomst av kapital den 31 december året innan ansökan lämnas: 3 000 kr respektive 4 500 kronor. 

Makarnas sammanlagda tillgångar den 31 december uppgår till 330 000 kronor. 

Vi beräknar först den gemensamma bostadskostnaden till 6 500 kronor, eftersom även avgift för garage räknas med. Dock begränsas bostadskostnaden till 2 500 kronor för vardera make, eftersom det är den högsta godtagbara bostadskostnaden för bostadstillägg.

Räkneexempel för Sven Svensson och Anna Svensson
Beräkning av högsta möjliga bostadstillägg
Make Maka
(2 500 x 95 % + 170kr) x 12 mån 30 540kr 30 540kr
Beräkning av inkomstavdrag Make Maka
Ålderspension
   
(100% x 102 000 kr/år)
102 000kr
 
(100% x 96 000 kr/år)
  96 000kr
Tjänstepension
   
(80% x 18 000 kr/år)
14 400kr
 
(80 % av 13 200 kr/år)   10 560kr
Inkomst av kapital    
(100% x 3 000 kr) 3 000kr  
(100% x 4 500 kr)   4 500kr
Förmögenhetstillägg    
(15% x (330 000kr - 200 000 kr), halva beloppet för vardera make) 9 750kr 9 750kr
Summa 129 150kr 120 810kr
Avdrag för fribelopp -85 721kr -85 721kr
Belopp för reduceringsinkomst 43 429kr 35 089kr
Reduceringsinkomst    
(43 429kr + 35 089kr, halva beloppet för vardera make) 39 259kr 39 259kr
Inkomstavdrag Make Maka
(0,62% x 39 259kr) -24 341kr -24 341kr
Så stort blir bostadstillägget Make Maka
Bostadstillägg kr per år och make (30 540kr - 24 341kr) 
6 199kr 6 199kr
Bostadstillägg kr per månad och make (6 199kr/12 mån) 517kr 517kr

Har du rätt till särskilt bostadstillägg?

Du behöver inte ansöka separat om särskilt bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi också alltid om du även har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

Vem kan få särskilt bostadstillägg?

Du som har fyllt 65 år och har låga inkomster men höga bostadskostnader kan få särskilt bostadstillägg utöver ditt bostadstillägg. 

Särskilt bostadstillägg betalas ut för en högre bostadskostnad än vad som gäller för vanligt bostadstillägg. Gränsen för bostadskostnad vid särskilt bostadstillägg går vid 6 200 kronor för ensamstående, och 3 100 kronor för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Inkomstprövningen är annorlunda jämfört med vanligt bostadstillägg. Det är bara om dina inkomster är så pass låga att de inte räcker till för både bostadskostnader och övriga levnadsomkostnader som särskilt bostadstillägg kan betalas ut. Vi räknar med att du som ensamstående ska ha 5 438 kronor per månad kvar att leva på. Är du gift, sambo eller registrerad partner är beloppet 4 445 kronor per månad. Dessa belopp är gränser för så kallad skälig levnadsnivå och räknas om varje år. 

Så räknar vi ut om du kan få tillägget

De inkomster som påverkar bostadstillägget påverkar också det särskilda bostadstillägget. Även bostadstillägget räknas som en inkomst. När vi beräknar särskilt bostadstillägg räknar vi med din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden räknas ut på samma sätt som för bostadstillägg.

Ett exempel - så här räknar vi 

Johan Johansson har en allmän pension på 6 225 kronor per månad efter skatt. Han har bostadstillägg på 4 820 kronor per månad. Han har inga andra inkomster och inga tillgångar. Han bor ensam och har 6 150 kronor per månad i bostadskostnad. Beloppet för skälig levnadsnivå är 5 438 kronor för ensamstående.

Johans inkomster är totalt 11 045 kronor per månad (6 225kr + 4 820kr). Efter att ha betalat sin bostad har han 4895 kronor kvar (11 045kr - 6 150 kr). Vi betalar ut särskilt bostadstillägg med 543 kronor per månad (5 438kr - 4 895kr).

Ett fastställt belopp för lägsta inkomst

Särskilt bostadstillägg ska endast täcka kostnader för ditt boende. Därför räknar vi med att du har ett visst lägsta belopp som inkomst före skatt, även om du i verkligheten har en lägre inkomst. Det lägsta beloppet räknas om varje år och motsvarar beloppet för garantipension. För 2016 är beloppet för garantipension 7 863 kronor i månaden om du är ensamstående samt 7 014 kronor i månaden om du är gift, sambo eller registrerad partner. Har du högre inkomst än det lägsta beloppet räknar vi med din faktiska inkomst. 

Äldreförsörjningsstödet garanterar en skälig levnadsnivå

Äldreförsörjningsstöd kan du ansöka om när du har fyllt 65 år och om du bor i Sverige. Det kan till exempel vara aktuellt för dig som inte har bott så många år i Sverige. Stödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. Du ansöker om äldreförsörjningsstödet på samma ansökan som för bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstöd

Sammanfattning

 • Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. 
 • Vi prövar alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd samtidigt som du ansöker om ditt bostadstillägg.
 • Det högsta beloppet du kan få som ensamstående är 5090 kronor.