Bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Det är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad. Innan du ansöker bör du göra en beräkning för att ta reda på om du har rätt till bostadstillägg. 

På den här sidan har vi samlat information om vem som kan ansöka, hur du räknar ut om du kan få bostadstillägg, och hur du ansöker. Vi ger också exempel på hur vi räknar ut ditt bostadstillägg.

Vem kan ansöka?

 • Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad.
 • Du kan ansöka även om du har förmögenhet.
 • Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk allmän pension. Likaså om du är under 65 år och fick änkepension före år 2003. 

Är din pension och andra inkomster omkring 15 000 kronor efter skatt eller lägre kan du ha rätt till bostadstillägg. Om du bor tillsammans med någon gäller andra belopp.

Gör en beräkning innan du ansöker

För att kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg bör du göra en beräkning. Tänk också på att gå in och testa på nytt ifall din livssituation skulle ändras längre fram, till exempel om du separerar, blir änka eller änkling, eller om du får en högre bostadskostnad. 

Räkna ut och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Så ansöker du

Du ansöker enklast här på webben. Om du behöver hjälp kan du ringa vår kundservice eller besöka ett av våra servicekontor. 

Du kan ansöka om bostadstillägg för max tre månader tillbaka i tiden. Ett tips är vänta med att göra en ansökan tills du har koll på dina pensionsutbetalningar och vet hur din samlade inkomst blir.

Ansök om bostadstillägg

Anmäl ändringar

Ett beslut om bostadstillägg gäller oftast tills vidare. Det betyder att du själv måste anmäla ändringar som påverkar din pension. Det kan till exempel vara när din hyra eller din inkomst ändras, eller när ni blir fler som bor i bostaden.

Anmäl ändringar som påverkar bostadstillägget

När får jag besked om min ansökan?

Vi har mycket långa handläggningstider för bostadstillägg. För närvarande kan det ta allt från några veckor till sex månader innan du får ditt beslut och eventuell utbetalning. Flera faktorer påverkar handläggningstiden: datumet när du lämnar in din ansökan, från vilken månad du söker och hur komplett din ansökan är. 

Det är viktigt att veta att du inte går miste om några pengar – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg. 

Vi arbetar för att förkorta handläggningstiderna.

Du som ansöker i förväg i samband med att du tar ut din pension får normalt ditt beslut om bostadstillägg först efter att du fått ditt utbetalningsbesked om din pension. Det beror på att Pensionsmyndigheten först måste vänta in uppgifter om tjänstepensioner.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden.

Frågor och svar om bostadstillägg

Vi ger svar på vanliga frågor om bostadstillägg. Till exempel vem som kan få bostadstillägg och hur vi räknar.

Vanliga frågor om bostadstillägg

Du som har utländsk pension

Har du pension från ett land som ingår i EES kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen.

Så mycket kan du få i bostadstillägg

Beloppet du kan få i bostadstillägg beror bland annat på om du är ensamstående eller har en partner. 

Är du ensamstående är 5 560 kronor det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg. Det är 96 procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor och 70 procent av resterande bostadskostnad upp till 5 600 kronor samt ett tillägg på 340 kronor.

Är du gift, sambo eller registrerad partner och ni lever ihop, kan du som mest få 2 780 kronor per månad i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon. Det är 96 procent av en bostadskostnad på 2 500 kronor och 70 procent av resterande bostadskostnad upp till 2 800 kronor samt ett tillägg på 170 kronor. 

Lever du och din partner isär kan ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende. 

Har du låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av äldreförsörjningsstöd.

Så påverkar dina inkomster och tillgångar bostadstillägget

Är dina totala inkomster före skatt lägre än fribeloppet, det vill säga 100 905 kronor för ensamstående per år (2019) och 89 978 kronor för gifta per år (2019), kan du ha rätt till maximalt bostadstillägg beräknat utifrån din bostadskostnad. Fribeloppet är ungefär lika stort som beloppet för garantipension och det räknas om varje år. 

Är dina inkomster högre än ett fribelopp påverkar det bostadstillägget. Alla skattepliktiga inkomster som till exempel allmän pension, tjänstepension, privat pension, kapitalinkomster och arbetsinkomster räknas med när vi beräknar ditt bostadstillägg. Även vissa skattefria inkomster räknas med. 

Tillgångar över 100 000 kronor räknas med i form av ett förmögenhetstillägg. Har du andra skulder än bostadslån räknas dessa av från dina tillgångar. Förmögenhetstillägget är 15 procent av tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående. För gifta, sambos eller registrerade partners är det 15 procent av hälften av gemensamma tillgångar över 200 000 kronor. 

Bor du i eget hus eller egen bostadsrätt räknas värdet på bostaden inte som en tillgång. Hur mycket din bostad är värd påverkar alltså inte din rätt till bostadstillägg.

Så beräknar vi ditt bostadstillägg

För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst. Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad. Beräkningen nedan gäller för år 2019.

Först beräknas din bostadskostnad

Bostadskostnaden beräknas på olika sätt beroende på vilken slags bostad du har:

 • Bor du i en hyrd bostad beräknas bostadskostnaden utifrån månadshyran.
 • Äger du en bostadsrätt räknas månadsavgift samt eventuella räntekostnader för bolån som bostadskostnad.
 • Bor du i ett eget hus räknas eventuella räntekostnader för bolån, fastighetsavgift samt uppvärmning och driftskostnader enligt schablonbelopp. 

Delar du bostaden med en eller flera personer fördelas bostadskostnaden lika mellan er. 

Vi beräknar sedan det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas ut, vilket för ensamstående är 96 procent av din bostadskostnad upp till 5 000 kronor och 70 procent av din bostadskostnad därutöver, upp till 5 600 kronor, samt ett tillägg på 340 kronor. Om du är gift, sambo eller registrerad partner gäller hälften av beloppen, se även beräkningsexempel längre ned. Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om du har inkomster som är lägre än ett fribelopp.

Exempel: Uträkning av bostadstillägg

Bostadskostnaden är 4 500 kronor per månad. Högsta möjliga bostadstillägg per år:
(4 500 kr x 96 procent + 340 kr) x 12 månader = 55 920 kr

Vi gör avdrag för en viss del av din inkomst

Har du inkomster som är högre än ett fribelopp, det vill säga 100 905 kronor för ensamstående per år och 89 978 kronor för gifta per år, gör vi avdrag med en viss del av inkomsten. Det kallas inkomstavdrag. För att räkna ut avdraget beräknar vi årsinkomsten i två steg.

Exempel: Uträkning med inkomst högre än ett fribelopp

Ensamstående pensionär som har pension från Pensionsmyndigheten med 140 400 kronor per år före skatt och tjänstepension med 12 500 kronor per år före skatt. 

Steg 1
140 400 kr x 100 procent                          140 400 kr
12 500 kr x 80 procent                                10 000 kr
Avdrag för fribelopp                                    - 100 905 kr             
Summa (reduceringsinkomst)                     49 495 kr

Steg 2
46 500 kronor x 62 procent                         28 830 kr
(49 495 kr – 46 500 kr) x 50 procent            1 498 kr
Inkomstavdrag                                             30 328 kr


Steg 1
Varje inkomst räknas med till 100 procent, 80 procent eller 50 procent, beroende på vilken slags inkomst det är. Sedan gör vi avdrag för ett fribelopp. Den summa som återstår kallas för reduceringsinkomst.

Steg 2
Vi minskar inkomsten ytterligare utifrån två procentsatser:

 • 62 procent av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp.
 • 50 procent av reduceringsinkomsten som överstiger ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet är 46 500 kronor för år 2019.

Ditt bostadstillägg 

Vi minskar beloppet för högsta möjliga bostadstillägg med inkomstavdraget. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg.

Exempel: uträkning på ditt bostadsbelopp

Högsta möjliga bostadstillägg är i detta exempel beräknat till 55 920 kronor per år. Inkomstavdraget är beräknat till 30 328 kronor.

Högsta möjliga bostadstillägg           55 920 kr
Beräknat inkomstavdrag                   -30 328 kr
Bostadstillägg per år                           25 592 kr
Bostadstillägg per månad                   2 133 kr

Storleken på inkomstavdraget beror på vilken slags inkomst det är.

Inkomster som räknas med till 100 procent

 • Allmän pension inklusive premiepension samt änkepension
 • Utländsk pension samt utländsk änkepension   
 • Inkomst av kapital  
 • Förmögenhetstillägg 

Inkomster som räknas med till 80 procent

 • Tjänstepension
 • Privat pension
 • Livränta
 • Skattepliktig del av vårdbidrag 

Inkomster räknas med till 50 procent

 • Arbetsinkomster och inkomster av näringsverksamhet över 24 000 kronor per år.    

Fler beräkningsexempel på bostadstillägg

Exempel för ensamstående

Sven Svensson söker bostadstillägg. Han är ensamstående och bor i en hyreslägenhet. Hyran är 6 500 kronor per månad, inklusive en avgift för garage på 500 kronor. Beräkningen nedan gäller för år 2019.

Sven har följande inkomster före skatt

 • Allmän pension från Pensionsmyndigheten: 8 500 kronor per månad.
 • Tjänstepension: 1 500 kronor per månad.
 • Inkomst av kapital den 31 december året innan ansökan lämnas: 3 000 kronor. 

Sven har följande tillgångar den 31 december året innan ansökan lämnas: 265 000 kronor. 

Vi beräknar bostadskostnaden till 6 500 kronor, eftersom avgiften för garage också räknas med. Dock begränsar vi bostadskostnaden till 5 600 kronor, eftersom det är den högsta godtagbara bostadskostnaden för bostadstillägg.

Räkneexempel för Sven Svensson
Beräkning av högsta möjliga bostadstillägg Kronor
(5 000 kr x 96 % + 600 kr x 70 % + 340kr) x 12 mån 
66 720 kr
Beräkning av inkomstavdrag Kronor
Ålderspension (100% x 102 000kr/år)
102 000 kr
Tjänstepension (80% x 18 000kr/år)
14 400 kr
Inkomst av kapital (100% x 3000kr)
3 000 kr
Förmögenhetstillägg (15% x (265 000kr - 100 000kr))
24 750 kr
Summa 144 150 kr
Avdrag för fribelopp -100 905 kr
Reduceringsinkomst 43 245 kr
Inkomstavdrag Kronor

Inkomstavdrag (0,62 x 43 245kr)

-26 812 kr
Så stort blir bostadstillägget Kronor
Bostadstillägg kr per år (66 720kr - 26 812kr)
39 908 kr
Bostadstillägg kr per månad (39 908kr/12 mån)
3 326 kr

Exempel för gift, sambo eller registrerad partner

Sven och Anna Svensson söker bostadstillägg. De bor själva i en hyreslägenhet. Hyran är 6 500 kronor per månad, inklusive en avgift för garage på 500 kronor. Exempel för gift, sambo eller registrerad partner. Beräkningen gäller för år 2019.

Sven och Anna har följande inkomster före skatt

 • Allmän pension från Pensionsmyndigheten: 8 500 kronor samt 8 000 kronor per månad.
 • Tjänstepension: 1 500 kronor respektive 1 100 kronor per månad.
 • Inkomst av kapital den 31 december året innan ansökan lämnas: 3 000 kronor respektive 4 500 kronor. 

Makarnas sammanlagda tillgångar den 31 december uppgår till 330 000 kronor. 

Vi beräknar först den gemensamma bostadskostnaden till 6 500 kronor, eftersom även avgift för garage räknas med. Dock begränsas bostadskostnaden till 2 800 kronor per person, eftersom det är den högsta godtagbara bostadskostnaden för bostadstillägg.

Räkneexempel för Sven Svensson och Anna Svensson
Beräkning av högsta möjliga bostadstillägg
Make Maka
(2 500 x 96 % + 300 x 70 % + 170kr) x 12 mån
33 360kr 33 360kr
Beräkning av inkomstavdrag Make Maka
Ålderspension
   
(100% x 102 000 kr/år)
102 000kr
 
(100% x 96 000 kr/år)
  96 000kr
Tjänstepension
   
(80% x 18 000 kr/år)
14 400kr
 
(80 % av 13 200 kr/år)   10 560kr
Inkomst av kapital    
(100% x 3 000 kr) 3 000kr  
(100% x 4 500 kr)   4 500kr
Förmögenhetstillägg    
(15% x (330 000kr - 200 000 kr)
halva beloppet för vardera make)
9 750kr 9 750kr
Summa 129 150kr 120 810kr
Avdrag för fribelopp -89 978 kr -89 978 kr
Belopp för reduceringsinkomst 39 172 kr 30 832 kr
Reduceringsinkomst    
(39 172 + 30 832kr
halva beloppet för vardera make)
35 002 kr
35 002 kr
Inkomstavdrag Make Maka
(0,62% x 35 002kr)
-21 701kr
-21 701kr
Så stort blir bostadstillägget Make Maka
Bostadstillägg kr per år och make 

(33 360kr - 21 701kr) 
11 659 kr
11 659 kr
Bostadstillägg kr per månad och make
(11 659/12 mån)
972 kr
972 kr

Har du rätt till äldreförsörjningsstöd?

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi också om du även har rätt till äldreförsörjningsstöd. Det kan till exempel vara aktuellt för dig som inte har bott så många år i Sverige. Stödet garanterar att du som har mycket låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. 

Äldreförsörjningsstöd

Sammanfattning

 • Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. 
 • Vi prövar alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd samtidigt som du ansöker om ditt bostadstillägg.
 • Det högsta beloppet du kan få som ensamstående är 5 560 kronor.